Rizikų valdymo įvadas

Šiomis dirbtuvėmis siekiama supažindinti dalyvius su pagrindiniais rizikų įvertinimo ir valdymo principais, kuriuos galima pritaikyti tiek profesiniame, tiek asmeniniame gyvenime. Jos parodo darbinį procesą ir gaires kaip atlikti rizikų įvertinimą ir panaudoti jį kaip įrankį, priimant sprendimus tiek individualiame, tiek komandiniame lygmenyje.

Dirbtuvių apžvalga

Tema: Mąstysena, metodika ir įrankiai, padedantys suvaldyti rizikas prieš, per ir po tyrimo atlikimo

Tikslai:

 • Supažindinti dalyvius su pagrindiniais rizikų nustatymo ir valdymo principais, kuriuos galima pritaikyti profesiniame ir asmeniniame gyvenime.
 • Pristatyti darbinį procesą ir instrukcijas, kaip įvykdyti rizikų įvertinimą ir jį panaudoti faktais pagrįstų sprendimų priėmimui.
 • Parodyti, kaip svarbu sukurti į rizikų identifikavimą ir saugumą orientuotą mąstyseną tiriamosios žurnalistikos darbe (tiek individualiai, tiek komandoms), užuot taikius automatizuotus elgesio modelius bei laikytis standartinių įrankių ir metodikų.

Mokymų rezultatai:

 • Gebėjimas įvertinti skirtingas rizikas tiek individams, tiek komandoms.
 • Gebėjimas rasti būdus, kaip reaguoti ir suvaldyti nustatytas rizikas.
 • Gebėjimas pritaikyti kontekstą atitinkančias metodikas ir įrankius rizikų įvertinimui ir neutralizavimui.

Bendrosios gairės lektoriams:

 • Šie mokymai gali būti padalinti į 30-40 minučių trukmės sesijas. Pertraukos į grafiką neįskaičiuotos; jas galite pritaikyti savarankiškai, pagal aplinkybes. Tarp sesijų galite įterptu trumpas pertraukas ar energizuojančias veiklas.
 • Grupiniams užsiėmimams, paskirstykite dalyvius į 3-5 žmonių komandas. Taip pat numatykite laiko aptarimui ir diskusijoms po pratimų, atsižvelgdami į dalyvių kiekį ir grupių dydį. Taip pat galite paskatinti dalyvius komandose pasiskirstyti vaidmenimis. Galimos rolės: organizatorius, sekretorius, chronometro prižiūrėtojas, komandos darbo pristatytojas ar dailininkas (jei reikalingas vizualus darbo pristatymas).
 • Nuotoliniu būdu vykdomiems mokymams rekomenduojame ekrane rodyti laikmatį tiek per energizuojančius, tiek per mažus komandinius užsiėmimus.
 • Kiek įmanoma, pritaikykite seminaro metu pateikiamus pavyzdžius prie jūsų auditorijos poreikių.

Mokymų vedimo būdas: nuotolinis / gyvi mokymai

Mokymų trukmė (neįskaičiuojant pertraukų): 2 val. 45 min.

Auditorijos dydis: nuo 6 iki 24 dalyvių

Susijusios dirbtuvės:

Susiję "Exposing the Invisible" straipsniai ir gairės:

Dirbtuvių veiklos ir šablonai parsisiuntimui:

Mokomosios veiklos

Įžanga (15 minučių)

Įvadas į mokymus

"Klausyti, žiūrėti, skaityti" | 5 minutės

Instrukcijos lektoriui

 • Esant poreikiui, patraukite dėmesį užduodami klausimą, pakomenduodami aktualią temą, vaizdinį ar pan.

 • Pristatykite save ir dirbtuvių tikslus.

 • Neprivaloma: Pristatykite dirbuvių medžiagos šaltinį ("Tactical Tech")

 • Pabrėžkite, kad rizikos priklauso nuo konteksto ir nuolat keičiasi: dalyviai geriausiai suvokia savo pačių aplinką, taigi ant jų gula ir atsakomybė dėl rizikų. Jei rizikos lygis itin aukštas, jiems reikėtų ieškoti detalesnių mokymų šioje srityje ir profesionalų patarimų.

 • Informuokite dalyvius apie mokymų darbotvarkę.

 • Pasiūlykite apsibrėžti dirbtuvių taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant tarpusavio pagarba, konfindencialumu bei lygybe. Paklauskite dalyvių, ar jie norėtų pakeisti jūsų siūlomas taisykles ar pridėti naujų, Įsitikinkite, kad visi supranta taisykles ir su jomis sutinka.

Dalyvių prisistatymas / "Ledlaužis"

Kūryba | 10 minučių

Instrukcijos

 • Suorganizuokite trumpą prisistatymų sesiją, paprašydami dalyvių atsakyti į keletą klausimų apie juos, jų darbą ir pagrindinius su dirbtuvėmis siejamus lūkesčius. Lūkesčių identifikavimas šioje stadijoje jums leis padaryti paskutines korekcijas turinio pristatymui ir padės nustatyti, kurie lūkesčiai nebus paliesti, ir kokios to priežastys.

 • Kad pereitumėte prie temos, galite pasiteirauti dalyvių apie specifines situacijas (iš nuosavos ar svetimos patirties), kai viskas vyko ne pagal planą, keistai ar net juokingai, ir kaip buvo tvarkomasi su šiais iššūkiais. Dalyviai gali nenorėti dalintis epizodais iš savo asmeninės patirties, taigi tai nėra privaloma. Pažymėkite, kad nereikia dalintis privataus pobūdžio informacija, o pratime galima nebedalyvauti, jei klausimas kelia diskomfortą.

 • Taip pat galite pasirinkti "ledų pralaužimo" pratimą, kuris paskatintų dalyvius veikti kūrybingai, teikiant idėjas per virtualius įrankius ar, fizinių mokymų atveju, pajudant ir atliekant kokias nors užduotis. Jei ieškote įkvėpimo, žvilgtelėkite į "Ledlaužių" sekciją Organizatoriaus vadovėlyje.

Rizikų įvertinimas (1 val. 25 min.)

Įvadas į rizikas ir galimus scenarijus

Skaitymas, žiūrėjimas, klausymas | 15 minučių

Instrukcijos

Padarykite trumpą prezentaciją susitelkiant į svarbiausius aspektus:

 • Rizikos apibrėžimas - Rizika - tai atsakymas į tris klausimus:

  • Kas gali nutikti?
  • Kiek tai tikėtina?
  • Kokios gali būti to pasekmės? → Atsakydami į šiuos tris klausimus, galime pradėti savo rizikų įvertinimą.
 • “Kas gali nutikti?” - Rizikų scenarijai: Apibrėždami idealų scenarijų ("viskas pagal planą") ir visus galimus scenarijus, kurie nuo jo nukrypsta ("kažkas netaip"), galime sudaryti spektrą įvykių, kurie gali nulemti, kad užsibrėžtas tikslas nebus pasiektas.

 • Neprivaloma - Pateikite pavyzdį tyrimo / analizės / kelionės, atitinkančios dalyvių kontekstą ir aplinką:

  • Nurodykite pagrindinius tikslus ir apibrėžkite, koks scenarijus laikomas sėkmingu.
  • Išskaidykite tyrimą / analizę / kelionę mažesniais ir paprasčiau suvokiamais etapaisl pateikite juos chronologiškai ("Pirmiausiai reikia... Tada... O galiausiai...").
  • Kiekviename žingsnyje pateikite po vieną ar du rizikūų scenarijus, kurie galėtų privesti prie nesėkmės.

IŠTEKLIAI:

Rizikos scenarijų nustatymas: individualus užsiėmimas

Kūryba | 30 minučių

Įrankiai/medžiaga

 • Rizikų valdymo šablonai (Word dokumentai)
 • DĖMESIO: Čia pateikti šablonai yra tik pavyzdžiai, kaip organizuoti rizikų įvertinimą, lektorius ir/ar dalyviai gali laisvai adaptuoti ir modifikuoti juos savo nuožiūra.
 • Tai individualus užsiėmimas, nereikalaujantis paskirstymo grupėmis.

Instrukcijos

[5 minutės]

 • Ask participants to individually imagine a potential investigation. Alternatively, provide an example investigation, keeping it narrow and manageable (e.g. collect water samples to test levels of pesticide use in an area).

[15 minutes]

 • Paprašykite kiekvieno dalyvio užpildyti pirmą lentelę rizikų valdymo šablone tokia tvarka:

  • Užrašyti tyrimo pagrindrinį tikslą(-us) puslapio viršuje (pvz., surinkti 30 vandens mėginių pagal specifinį protokolą ir išsiųsti juos tyrimams į laboratorijąg).

  • Užpildyti lentelę, kad joje būtų šios sekcijos: a. Numatomų veiklų pobūdis chronologine tvarka (pvz., kelionė į vietą, mėginių paėmimas, tyrimai dėl pesticidų požymių ir t.t.)

   b. Sėkmės scenarijus: ką tyrėjai veiks įgyvendindami šias veiklas, jei viskas eisis gerai. Paskatinkite dalyvius reikštis kuo konkrečiau, net jei tam reikia pasitelkti vaizduotę ar kurti hipotetines situacijas (pvz., išsinuomoti kemperį ir nuvažiuoti į vietą, pasilikti ten trims savaitėms interviu atlikimui ir vandens mėginių paėmimui; kas savaitę surinkti po tris vandens mėginius iš dešimties skirtingų taškų; visą tą laiką mėginius laikyti šaldytuve; išsiųsti mėginius tyrimams į laboratoriją, ir t.t.)

   c. Galimas rizikos scenarijus: Kas kiekviename iš etapų gali nutikti ne pagal planą? Paraginkite dalyvius nevaržyti savo vaizduotės ir neskubėti galvojant apie rizikų sušvelninimą ar eliminavimą.

[5 minutės] Pasibaigus užduoties laikui, pakvieskite du ar tris savanorius pristatyti savo užrašus grupei. Paklauskite, kaip atrodė sėkmės scenarijus ir ar jie gali nurodyti vieną ar du rizikos scenarijus.

[5 minutės] Suteikite tribūną dalyvių diskusijai:

 • Kolegoms pristatant savo variantus, ar jie galvojo apie galimus rizikos scenarijus?

 • Paklauskite dalyvių, kokią naudą atneštų šio pratimo atlikimas komandoje, o ne individualiai.

 • Paaiškinkite, kaip darbas komandoje gali padėti identifikuojant naujus rizikos scenarijus ir pasitelkiant daugiau kūrybingumo.

Rizikos scenarijų įvertinimas ir prioretitizavimas

Skaitymas, žiūrėjimas, klausymas | 10 minučių

Instrukcijos

Padarykite trumpą prezentaciją susitelkiant į svarbiausius aspektus:

 • Kiek tai tikėtina? Kokios gali būti pasekmės? - Apibūdinkite, kaip įvertinti rizikos tikimybę ir galimą poveikį pasinaudojant kokybine skale (pvz., pasekmės: "minimalios / nedidelės / rimtos / labai rimtos / katastrofiškos"; tikimybė: " beveik neįmanoma / labai menkai tikėtina / menkai tikėtina / tikėtina / labai tikėtina"). Taip pat galite paminėti, kad dalyviai gali naudotis kiekybine skale (1/2/3/4/5 balai).

 • Rizikų gradavimas – rizikos matrica - Paaiškinkite, kaip įvertinti rizikas pasinaudojant matricos modeliu. Paprastos rizikos matricos pavyzdys yra rizikos valdymo šablone. Galite pademonstruoti, kaip du ar tris scenarijus atvaizduoti matricoje. Pažymėkite, kad matrica yra labai supaprastintas įrankis sprendimų priėmimui, o realybė yra kur kas labiau komplikuota ir neužtikrinta.

 • Trumpai pažymėkite rizikos suvokimo ir subjektyvumo svarbą. - Kadangi skirtingi individai gali skirtingai vertinti panašius scenarijus, bendradarbiavimas gali padėti tiksliai įvertinti rizikas ir jas prioritetizuoti.

 • Neprivaloma: Pateikite trijų ar keturių anksčiau nustatytų rizikų scenarijus, apibūdinkite, kaip jūs vertinate jų tikimybę ir padarinius, ir kaip jas surikiuotumėte pagal prioritetą.

RESURSAI:

Rizikų vertinimas

Bendradarbiavimas | 30 minučių

Įrankiai/medžiaga

Instrukcijos

 • Paskirstykite dalyvius į mažas grupes (po 3-5 žmones). Paprašykite, kad kiekviena grupė išsirinktų sekretorių ir kalbėtoją, kuris prisitatys jų darbą visai grupei.

[15 minučių] Paprašykite dalyvių pasirinkti vieną atvejį iš ankstesnio pratimo, kuriame visi dirbo individualiai, ir dirbti komandoje siekiant:

 • Nustatyti potencialius rizikos scenarijus — paskatinkite kiekvieną grupės narį pasiūluyti savo scenarijų.

 • Įvertinti kiekvieno scenarijaus tikimybę ir padarinius, pasinaudojant kokybine ar kiekybine skale.

 • Lyginant tikimybę ir padarinius ir, esant norui, pasitelkiant rizikos matricą išrikiuoti scenarijus pagal svarbą: nuo mažiausiai svarbaus iki svarbiausio.

 • Paskatinkite dalyvius identifikuoti ir fizines, ir skaitmenines rizikas, bei jų tarpusavio sąsajumą, kad šios rizikos nebūtų vertinamos kaip nesusijusios.

 • Paprašykite pateikti savo įžvalgas (kuo daugiau, tuo geriau).

[10 minučių] Pasibaigus laikui, visi dalyviai grįžta į jungtinę grupę. Kiekvienos mažos grupės atstovas pristato savo grupės atvejį ir jos identifikuotas rizikas.

[5 minutės] Apibendrinimas - glaustai pristatykite pagrindines šioje veikloje sugeneruotas mintis:

 • Rizika yra jungtinė – Dalyviai gali pasverti rizikas labiau sau, o ne šaltiniams ar kitiems žmonėms, su kuriais bendradarbiauja. Paskatinkite juos atsižvelgti į visus su tyrimu susijusius žmones, įskaitant kolegas, šaltinius, tiriamuosius ir t.t. Dalyvio patiriamą riziką patiria ir kiti žmonės - ir atvirkščiai.

 • Principas niekada nepakenkti – Paklauskite dalyvių, ar tyrimas gali kam nors padaryti žalos. Jei taip, ar derėtų imtis tyrimo?

 • Įvykiai ne visada kontroliuojami, o žmonės nėra nuspėjami - Dalyviai turėtų susimąstyti ar rizikos įvertinimą kaip įrankį pasiruošti nenumatytiems įvykiams, o ne sąrašą su langeliais ir varnelėmis.

 • Dalyviai gali smarkiai suklysti manydami, kad skaitmeninės ir fizinės rizikos yra atskiri dalykai. Pabrėžkite, kad šios rizikos artimai susijusios: kad skaitmeninė grėsmė gali tapti fizine - ir atvirkščiai.

Rizikos minimizavimas (45 minutės)

Įvadas į rizikų valdymą

Skaitymas, žiūrėjimas, klausyma| 15 minučių

Instrukcijos

Padarykite trumpą prezentaciją susitelkiant į:

 • Rizikos valdymo apibrėžimas – Rizikos tikimybės sumažinimas arba rizikos scenarijaus padarinių sušvelninimas jau po to, kai rizika tapo tikrove.

 • Rizikos valdymas galimas trimis būdais:

  • Tikimybės sumažijnimas – Eliminuoti ar modifikuoti riziką; sukurti apie pavojančių įspėjančią sistemą; ir t.t..

  • Galimų padarinių sušvelninimas – Izoliuoti riziką; pasirengti pratimais ir užsiėmimais; apsirūpinti geresniam rizikos suvaldymui reikalingomis priemonėmis; ir t.t.

  • Žalos atitaisymas – Pasiruošimas reagavimu į rizikos tapimą tikrove; planavimas, kaip sumažinti žalą ar reabilituotis jai įvykus; ir t.t.

 • Tvirtos strategijos – Kai tik įmanoma, patartina rinktis priemones, kurios mažiau pajėgios sugeneruoti naujas rizikas ir gali būti pritaikomos plačiam scenarijų spektrui. Pavyzdžiui, pasirengti dokumentaciją, pagal kurią būtų nustatomas, ar komandos narys yra gyvas jo dingimo ar pagrobimo atveju, komunikacijos planų apibrėžimas komandoje - šių dalykų įvedimas prieš pradedant tyrimą gali padėti sumažinant daugelį rizikų. Atitinkamai, skubiems atvejams paruoštų krepšių su daiktais paruošimas taip pat pritaikomas aibėje situacijų. Svarbiausia - trys dalykai: pasiruošti, pasiruošti ir pasiruošti.

 • Bendradarbiavimas – Dirbdami komandose, įgyjame naujų žinių, sumažėja netikrumo, kvestionuojame savo nuostatas ir, galiausiai, įgyjame geresnes galimybes sušvelninti galimas rizikas. Bendradarbiavimas taip pat svarbu dalijantis gerosiomis praktikomis ir mokantis vieniems iš kitų.

 • Neprivaloma: Pateikite anksčiau nustatyto rizikos scenarijaus pavyzdį. Pateikite tris ar keturias šios rizikos sušvelninimo strategijas, jų privalumus ir trūkumus.

Rizikos sušvelninimas

Bendardarbiavimas | 30 minučių

Įrankiai/medžiaga

Instrukcijos

 • Paskirstykite dalyvius į mažesnes grupes (po 3-5 žmones) - jei įmanoma, išlaikykite tokias pat grupes, kokios buvo ankstesniame užsiėmime. Paprašykite, kad kiekviena grupė išsirinktų sekretorių ir kalbėtoją, kuris prisitatys jų darbą visai grupei.

[15 minučių] Remiantis ankstesniame užsiėmime nustatytu ir prioritetizuotu rizikos scenarijumi, paprašykite dalyvių dirbti komandose siekiant:

 • Sukurti dvi ar tris rizikos sušvelninimo strategijas, skirtas kiekvieno scenarijaus tikimybės ir padarinių sumažinimui ar žalos sušvelninimui rizikai tapus tikrove.

 • Aptarti, kaip būtų pritaikytos rizikos švelninimo priemonės. Paskatinkite dalyvius susimąstyti apie praktinius aspektus bei naujas rizikas, kurios gali iškilti dėl jų pasirinktų veiksmų.

[10 minučių] Laikui pasibaigus, dalyviai sugrįžta į pagrindinę grupę.

 • Kiekvienos mažos grupės atstovas pristato savo komandos atvejį, įskaitant:

  • pasirinktas rizikos švelninimo priemones,
  • šių priemonių taikymą ir
  • šioje fazėje identifikuotas naujas rizikas.

[5 minutės] Apibendrinimas - pristatykite pagrindines mintis po šio užsiėmimo:

 • Dalyviai dalijasi savo sugalvotomis rizikos švelninimo priemonėmis.

 • Jūs galite jų idėjas komentuoti ir papildyti.

 • Pabrėžkite, kad rizikos įvertinimas yra nenutrūkstamas procesas. Rizikos švelninimo priemonių parengimas gali sugeneruoti naujas rizikas, kurias taip pat reikia įvertinti.

Mokymų uždarymas (20 minučių)

Namų darbai: rizikos vertinimas

Kūryba | 10 minučių

Įrankiai/medžiaga

Instrukcijos

 • Trumpai pažymėkite, kad proaktyvus rizikos vertinimas ir valdymas iš pradžių gali atrodyti varginantis. Dalyviams įvaldžius šį procesą, rizikos vertinimas gali būti atliekamas pakankamai greitai. O tam pasiekti yra tik vienas būdas: praktika.

 • Paskatinkite dalyvius pritaikyti įgytas žinias pasinaudojant rizikos valdymo klausimynu, savo pasirinktu laiku - tiek po sesijos, tiek kiekvienam būsimam projektui ar tyrimui. Šis klausimynas jiems padės vertinti rizikas, susijusias su bet kokia jų vystoma veikla.

 • Paskatinkite dalyvius užsirašyti savo vertinimų rezultatus bei klausimus, kilusius vertinimo procese.

 • Paskatinkite dalyvius pasidalinti savo užrašais su kitais grupės nariais per saugios komunikacijos kanalus ar jungtinę platformą "debesyje". Jei galite, savo įžvalgomis ir komentarais taip pat pasidalinkite su grupe, per atsiliepimų sesiją po dirbtuvių.

Mokymų užbaigimas

Skaitymas, žiūrėjimas, klausymas | 10 minučių

Instrukcijos

 • Apibendrinkite dirbtuves ir jų turinį.

 • Greitai apžvelkite sesiją. Kiekvienas dalyvis gali pasakyti:

  • vieną dalyką, kurį sesijoje vertina labai gerai, ir
  • vieną dalyką, kurį norėtų patobulinti
 • Galite paskatinti dalyvius užduoti klausimus ar pasidalinti patarimais.

 • Esant poreikiui, pasidalinkite kontaktine informacija ar kitomis detalėmis.

Siekiant išlaikyti dalyvių informuotumą apie sesijų eigą visų mokymų metu, lektoriai gali efektyviai apibendrinti dirbtuvių turinį tokiais žingsniais:

  1. [įžangoje] pasakyti dalyviams, ko tikėtis;
  1. [per kiekvieną sesijos dalį ar užsiėmimą] priminti, kas vyksta;
  1. [sesijos ar dirbtuvių pabaigoje] papasakoti, kas įvyko. Be to, mokymų pamaigoje lektoriai turi įsitikinti, kad pažymėjo, kurie dalyvių lūkesčiai buvo paliesti.

Kiti ištekliai

Susisiekite su mumis

Su "Exposing the Invisible" kviečiame susisiekti jeigu:

 • turite klausimų apie mokymų planus ar gaires vadovams,

 • norite panaudoti mūsų mokymų planus ir pasidalinti įžvalgomis bei pasiūlymais, kaip jie gali būti patobulinti,

 • norite pritaikyti mūsų mokymų planus specifiniam kontekstui ir pasidalinti rezultatais,

 • galite pasiūlyti naujų veiklų, patarimų ar pavyzdžių, kuriais galima papildyti jau esamus mokymų planus,

 • galite pasidalinti savo patirtimi bei įžvalgomis ir bendradarbiauti su mumis kuriant ir išbandant naujas dirbtuves.

Kontaktinis el. paštas: eti@tacticaltech.org (GPG raktas / identifikatorius: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autoriniai įgaliojimai ir licencijavimas

CC BY-SA 4.0

Šis turinys sukurtas Tactical Tech "Exposing the Invisible" projekto ir licencijuojamas pagal Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 tarptautinę licenciją

 • Dirbtuvių autorius: Léopold Salzenstein

 • Instrukcijų sukūrimas: A. Hayder

 • Redaktūra ir turinys: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafinis dizainas: Yiorgos Bagakis

 • Svetainės valdymas: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Projekto koordinavimas ir priežiūra: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis informacijos rinkinys sukurtas kaip dalis projekto Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI), kofinansuojamo Europos Komisijos pagal pilotinį projektą "Supporting investigative journalism and media freedom in the EU" (DG CONNECT).

Šis tekstas atspindi jo autorių požiūrį, Europos Komisija nėra atsakinga už bet kokį šio turinio panaudojimą.

Susijęs turinys