hodnocení důkazů v odstínech šedé a barvách

Hodnocení důkazů a informačních zdrojů

Na tomto workshopu se účastníci naučí, jak analyzovat a ověřovat shromážděné informace, jak hodnotit informační zdroje, aby mohli posoudit spolehlivost výsledků výzkumu/investigativní práce.

Přehled workshopu

Téma: Metody a osvědčené postupy hodnocení důkazů a informačních zdrojů během výzkumu a investigativy.

Cíle:

 • Naučit se analyzovat a ověřovat shromážděné informace.
 • Naučit se vyhodnocovat informační zdroje, aby bylo možné posoudit spolehlivost výsledků výzkumu/investigativní práce.

Výsledky vzdělávání:

 • Vypracování pracovní hypotézy pro investigativu.
 • Osvojení schopnosti analyzovat a vyhodnocovat informace, které lze přeměnit na důkazy.
 • Posuďte typy informačních zdrojů a jejich sílu/platnost pro investigativu jako celek.

Všeobecné pokyny pro školitele:

 • Časová náročnost každého cvičení se může mírně lišit v závislosti na počtu účastníků a skupin/týmů. Tím bude ovlivněn i čas, který týmy potřebují k tomu, aby se podělily o své příspěvky s celou skupinou.
 • Některé skupinové aktivity se týkají rozvíjení jednoho tématu během celého workshopu. Pokud je to možné, snažte se, aby tyto úkoly prováděly stejné týmy, protože to podpoří spolupráci a ušetří čas potřebný k seznamování.

Způsob poskytování: online/osobní workshopy

Trvání workshopu (bez přestávek): 3 hodiny a 10 minut

Počet účastníků: 6 až 24

Související workshopy: tento workshop lze kombinovat i s workshopy „Bezpečnost na prvním místě“ a „Jak funguje internet“.

Související workshopy:

Související články, příručky a videa ze souboru Odhalte neviditelné:

Aktivity na workshopu a šablony ke stažení:

Vzdělávací aktivity

Zahájení (15 minut)

Úvod do workshopu

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Pokyny pro školitele

 • Upoutejte pozornost položením otázky nebo komentářem k relevantnímu obrázku.
 • Představte sebe a cíle workshopu.
 • [Volitelné] Představte zdroj materiálů na workshop (Tactical Tech)
 • Představte program workshopu.
 • Navrhněte základní pravidla workshopu. Zeptejte se účastníků, zda by chtěli vaše návrhy upravit nebo navrhnout další pravidla. Ujistěte se, že všichni rozumějí základním pravidlům a souhlasí s nimi. Konkrétní návrhy na stanovení základních pravidel jsou k dispozici v Příručce pro facilitátory, v části „Vedení workshopů“.
 • Stanovte dynamiku skupinové práce a vysvětlete, že účastníci budou během interaktivních aktivit workshopu pracovat ve stejných týmech.
Představení účastníků/prolomení ledů

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Pokyny

 • Udělejte rychlé představovací kolečko a požádejte účastníky, aby se podělili o následující informace. Můžete si vybrat 1–3 z následujících otázek:

  • Odkud s námi voláte?/ Odkud jste?
  • V čem spočívá vaše práce?
 • Případně můžete zvolit aktivitu k prolomení ledů, které účastníky povzbudí k tvořivosti tím, že budou odpovědi nebo nápady kreslit na online tabuli, nebo, jsou-li offline, postaví se a budou plnit určité úkoly nebo diskutovat ve skupinách. Inspiraci naleznete v části Jak rozbít ledy v Příručce ETI pro facilitátora.

 • Pokud u online workshopů používáte aplikaci pro živé hlasování (jako například Slido nebo Mentimeter), účastníci mohou prostřednictvím počítače nebo telefonu získat přístup k odkazu pro návštěvníky, aby mohli rychle hlasovat nebo sdílet odpovědi.

 • U osobních workshopů mohou účastníci psát své odpovědi na velkou tabuli nebo nástěnku nebo se mohou při odpovědích na otázky střídat.

Úvod (15 minut)

Co vidíte?

Tvůrčí činnost | 15 minut

Nástroje/materiály

 • Sdílená cloudová složka a soubory/platforma pro úpravu textu (např. Framapad) pro zaznamenávání postřehů a hlasování (je-li workshop online).
 • samostatné archy papíru, samolepicí papírky, pera (je-li workshop offline).
 • „Hodnocení důkazů – šablony aktivit“, část „Individuální aktivita: Co vidíte?“ ke stažení/vytištění nebo vyplnění online; případně sdílená digitální tabule nebo plocha se šablonou (například Miro, Mural atd.)

Pokyny

[5 minut]

 • Požádejte účastníky, aby individuálně přišli s nějakým pozorováním z jejich prostředí, které považují za zajímavé nebo hodné příběhu:

  • něco, co považují za podezřelé, znepokojující nebo překvapivé.
  • Může se jednat o jev, který ovlivňuje celou komunitu, nebo o velmi lokální problém.
 • Účastníci napíší svá pozorování do společného dokumentu s prázdnou tabulkou pro záznamy, maximálně do tří řádků.

[10 minut]

 • Všichni účastníci jsou vyzváni, aby hlasovali pro pozorování, které by chtěli prozkoumat, a to tak, že vedle něj udělají křížek. Upozorňujeme, že:

  • Každá osoba má k dispozici dva hlasy.
  • Pokud chtějí, mohou hlasovat pro své vlastní pozorování.
 • Po několika minutách vyšetřených pro hlasování výsledky spočítejte a vyberte pozorování, které získalo nejvíce hlasů.

  • Pokud stejné skóre získá více témat, můžete si vybrat to, které se zdá být složitější, abyste si vyzkoušeli práci s různými hypotézami).
  • Toto téma na investigativu budou během semináře rozvíjet všechny skupiny.

Vypracování hypotézy (25 minut)

Od pozorování k příběhu

Diskuse | 5 minut

Pokyny

 • Vysvětlete, že nyní je cílem zjistit, co se za tímto pozorováním skrývá, proč se to děje.

 • Zeptejte se účastníků:

  • Jaký je podle vás nejlepší způsob, jak k tomu přistoupit?
 • Poslechněte si několik myšlenek k tomuto tématu.

 • V závislosti na návrzích si můžete všimnout, že většina odpovědí je založena na hypotéze, takže na to můžete upozornit.

 • Nebo můžete jednoduše říci, že na tomto workshopu se zaměříme na práci s „pracovními“ hypotézami a vysvětlit proč – protože hypotéza nám pomáhá plánovat a sledovat zdroje a informace, které potřebujeme shromáždit.

 • Stručně vysvětlete, co je pracovní hypotéza: „domněnka nebo navrhované vysvětlení na základě omezených důkazů jako východisko pro další zkoumání“ ([zdroj definice: lexico.com](https://www.lexico.com/definition/ hypothesis)).

 • Zdůrazněte, že:

  • Vypracování hypotézy vám dává možnost něco ověřit.
  • To vám pomůže strukturovat a plánovat vaši investigativu.
  • Je důležité si uvědomit, že vaše výchozí hypotéza není pevně stanovena (tj. může se v průběhu investigativy upravovat a přizpůsobovat).

ZDROJE:

 • Příručka (hlavní zdroj pro tento workshop): „Hodnocení důkazů a informačních zdrojů“/část „[Vypracování hypotézy](https: //kit.exposingtheinvisible.org/en/how/evaluate-evidence.html#developing-a-hypothesis)“, Sada „Odhalte neviditelné “od Tactical Tech.
Od pozorování k příběhu

Spolupráce | 20 minut

Nástroje/materiály

Pokyny

[15 minut]

 • Rozdělte účastníky do malých skupin.

 • Požádejte každou skupinu, aby:

  • Uvedla co nejvíce hypotéz pro pozorování z prvního cvičení. (Můžete je podpořit v tom, aby popustili uzdu své fantazii.)
  • Na konci hodiny práce v malých skupinách by si každá skupina měla vybrat jednu hypotézu, která je podle nich nejpravděpodobnější.

Doporučujeme zachovat stejné složení skupiny pro všechny společné aktivity tohoto workshopu, pokud nezjistíte, že je třeba provést změny z různých důvodů (např. účastníci to považují za stresující, ztrácejí energii, vzniká napětí atd.).

[5 minut] Shrnutí

 • Účastníci se sejdou v hlavní místnosti a podělí se o svá zjištění.

 • Každá skupina se během 1 minuty podělí o to, s jakými hypotézami přišla a kterou hypotézu si na konci vybrala.

 • Požádejte účastníky, aby promluvili o tom, zda pro ně bylo obtížné dohodnout se na výběru hypotézy, a co nakonec o této volbě rozhodlo.

Hledání důkazů (60 minut)

Proč potřebujeme důkazy

Diskuse | 5 minut

Pokyny

 • Zeptejte se účastníků:

  • „Co teď uděláme s touto hypotézou?“
 • Pravděpodobně dostanete odpovědi, které budou obsahovat „klíčová slova“:

  • ověřování,
  • dokazování,
  • důkazy atp.
 • Zeptejte se účastníků „Proč potřebujeme důkazy?“

 • Nechte jim několik minut ke sdílení myšlenek.

Závěrečný rozbor

 • Zdůrazněte, že:

  • Vyšetřování je tak silné, jak silné jsou důkazy, které pro něj shromáždíte.
  • V některých případech můžete dokonce čelit právním důsledkům, pokud nebudete schopni svá tvrzení podložit přesvědčivými důkazy.
Hledání důkazů

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Nástroje/materiály:

 • Prezentace v Power Pointu nebo předem napsané flipcharty (pro offline workshop)

Pokyny

 • Vysvětlete, že nyní je cílem shromáždit dostatek důkazů, abychom se co nejvíce přiblížili k potvrzení nebo vyvrácení hypotézy.

 • Připravte si a předveďte krátkou prezentaci, která bude obsahovat následující body:

  • Co je důkaz“: skutečnost nebo informace, která dokazuje, že něco existuje nebo je pravdivé.“
  • Vaším cílem není za každou cenu dokázat, že vaše hypotéza je správná.
  • Naopak, vaší povinností je zachovat si otevřenou mysl pro alternativní vysvětlení, i když se nebudou shodovat s vašimi vlastními názory nebo přesvědčením. Tímto dokazujete, že můžete být nestranným, a tedy spolehlivým investigativcem/výzkumníkem.
  • Nezapomínejte, že je velmi vzácné, aby jakákoli investigativa dokázala poskytnout 100% důkaz.
  • V některých situacích se vaše investigativa navzdory veškerému úsilí dostane do slepé uličky.
Hledání důkazů

Spolupráce | 25 minut

Nástroje/materiály

Pokyny

[15 minut]

 • Požádejte účastníky, aby se vrátili do svých skupin.

 • Požádejte každou skupinu, aby si udělala brainstorming a sestavila seznam možných důkazů souvisejících s problémem a hypotézou, které si vybrala v předchozí aktivitě.

 • Řekněte účastníkům, že důkazy nemusí potvrdit jejich hypotézu, mohou ji i vyvrátit.

 • Poznamenejte, že jejich seznam bude následně poskytnut jiné skupině, která s ním bude pracovat.

 • Dejte jim například tipy na to, co by mohl seznam zahrnovat:

  • příspěvky na sociálních sítích,
  • oficiální dokumenty,
  • starý rozhovor,
  • telefonát,
  • zprávu,
  • ...atd.
 • Požádejte je, aby byli konkrétní, např.:

  • neuváděli „zprávu“, ale spíše „zprávu, která zmiňuje počet žen, jež zanechaly studia na určité univerzitě“.

Můžete si trochu zasoutěžit o to, která skupina vytvoří nejdelší seznam.

[10 minut] Shrnutí

 • Účastníci se sejdou v hlavní místnosti a podělí se o svá zjištění.

 • Každá skupina se během 1–2 minut podělí o to, jaké typy důkazů vymyslela.

 • Požádejte účastníky, aby uvedli všechny problémy, které vidí v těchto důkazech, a zda očekávají, že některé z nich mohou být v rozporu s jejich hypotézou.

Úvod: Klasifikace důkazů

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Nástroje/materiály:

 • Prezentace v Power Pointu nebo předem napsané flipcharty (pro osobní workshopy).

Pokyny

Vysvětlete, že důkazy lze klasifikovat podle několika kategorií:

 • Typ:

  • přímé důkazy: hovoří přímo o vaší hypotéze a potvrzují fakta (např. videozáznamy, zvukové a fotografické důkazy, výpovědi očitých svědků událostí, úřední dokumenty)
  • nepřímé důkazy: podporují tvrzení, ale nejsou dostatečně silné a většinou jsou z druhé ruky (např. prohlášení lidí, kteří události přímo nepozorovali, prohlášení mluvčích jiných osob)
 • Zdroj:

  • lidské – získané od lidí
  • fyzické – např. vzorky vody, soudní dokumenty, knihy, video/fotografie (v surovém formátu z fotoaparátu)
  • digitální – např. informace, které se nacházejí na internetu jako online články/studie, digitální databáze, online videa/fotografie, blogy, sociální média, diskusní fóra
 • Původ:

  • výzkum na počítači
  • výzkum v terénu
 • Uvědomte si, že s určitým úsilím lze v digitálním světě manipulovat téměř se vším včetně zvuku, obrázků a videa.

  • Metadata fotografií, které jste sami pořídili, lze velmi snadno změnit a neměli byste se na ně spoléhat jako na důkaz, pokud je nemůžete ověřit a potvrdit z jejich původního zdroje a/nebo jinými prostředky, jako je například zpětné vyhledávání obrázků.

ZDROJE:

Od pozorování k příběhu

Tvůrčí činnost | 20 minut

Nástroje/materiály

Pokyny

[10 minut]

 • Požádejte účastníky, aby se vrátili do svých skupin (stejných jako předtím), ale vyměnili si seznamy důkazů tak, aby každá skupina pracovala se seznamem jiné skupiny. - Odteď budou na těchto nových seznamech pracovat až do konce semináře.

 • Každá skupina kategorizuje předchozí důkazy podle uvedených typů s použitím poskytnutých šablon.

[10 minut] Shrnutí

 • V plenární místnosti se účastníci podělí o svou klasifikaci a o to, co se jim zdálo obtížné klasifikovat a proč.

Analýza důkazů (50 minut)

Hodnocení důkazů

Spolupráce | 20 minut

Nástroje/materiály

Pokyny

[10 minut]

 • Účastníci se vrátí do svých skupin a pokračují v práci na základě promíchaných seznamů, které měli v předchozím cvičení.

 • Požádejte každou skupinu, aby vyhodnotila důkazy, které má k dispozici, jako:

  • Slabé
  • Střední
  • Silné

[10 minut] Shrnutí

 • Vraťte se do společné místnosti a podělte se o zjištění.

 • Zeptejte se účastníků, jak hodnotili důkazy a co je pro ně slabý nebo silný důkaz.

 • Zeptejte se jich, jak se může změnit síla důkazů změnou kontextu.

Identifikujte zkreslení

Výzkum | 15 minut

Nástroje/materiály

 • „Hodnocení důkazů: Karty zkreslení“ (soubor Word) – Poznámka: budete si muset stáhnout a připravit těchto osm karet: čtyři s „kognitivními zkresleními“ a čtyři s jejich „souvisejícími příklady“. Šablonu můžete použít k vytvoření online karet na nástěnce Miro/Mural nebo je můžete vytisknout a vystřihnout, abyste je mohli namíchat na nástěnku/stůl, pokud vedete workshop osobně.

Pokyny

[10 minut]

 • Stručně vysvětlete, co je to kognitivní zkreslení:

  • „Systematická chyba v myšlení, ke které dochází, když lidé zpracovávají a interpretují informace z okolního světa, a která ovlivňuje jejich rozhodnutí a úsudky.“
 • Rozdělte účastníky do malých skupin – tentokrát mohou být náhodné, není třeba držet se předchozích skupin.

 • Zamíchejte osm karet (odtud) v náhodném pořadí a požádejte skupiny, aby přiřadili zkreslení k příslušným příkladům.

 • Mohou si rychle vyhledat zkreslení.

Závěrečný rozbor

[5 minut]

 • Poskytněte správné odpovědi a zeptejte se účastníků, zda existují i jiná zkreslení, která zažili na vlastní kůži nebo pozorovali.
 • Nemusí uvádět formální název zkreslení, stačí, když vysvětlí, co se stalo.
Zmírňování rizik zaujatosti

Diskuse | 15 minut

Pokyny

 • Uskutečněte krátkou diskusi s účastníky:

  • “Jak lze snížit riziko zaujatosti? „
 • Na konci diskuse můžete zdůraznit následující možnosti, pokud nebyly zmíněny:

  • Vyhledání druhého názoru na interpretaci důkazů od kolegů a jiných výzkumníků
  • Přezkum závěrů po určité době
  • Snaha vyvrátit závěry a interpretaci důkazů
  • Pravidlo, které se často uplatňuje v žurnalistice, vyžaduje, aby informaci před jejím zveřejněním potvrdily alespoň tři navzájem nezávislé zdroje.
 • Přejděte na otázku:

  • „Jaká jsou další rizika vašich informací/důkazů, tj. faktory, které snižují jejich platnost?“
  • Jako příklad uveďte: zastaralé informace
 • Na závěr se zeptejte:

  • „Jaká opatření ke zmírnění těchto rizik je třeba přijmout?“

Pokuste se propojit diskusi s případem, který se používal během celého workshopu.

Správa důkazů (15 minut)

Spravování důkazů

Čtení, sledování, poslech | 15 minut

Nástroje/materiály

 • Prezentace v Power Pointu nebo předem napsané flipcharty (pro offline workshop)

Pokyny

Připravte si a předveďte krátkou prezentaci, která bude obsahovat následující body:

 • Uchovávání důkazů

  • V případě digitálních důkazů je důležité uchovávat digitální kopie na samostatných pevných discích, které by měly být uloženy v jiných prostorách než váš počítač.

  • Interní a externí pevné disky by měly být zcela zašifrovány.

   • Pokud žijete v oblasti, kde vám hrozí značné osobní nebo právní riziko v souvislosti s vašimi investigativními aktivitami, uschovejte si několik kopií na bezpečném místě mimo svůj domov.
   • Mějte na paměti, že ukládáním důkazů u jiných osob můžete tyto osoby vystavit riziku.
  • Uchovávejte si fyzické kopie nebo originální dokumenty, například listiny, ale také skenujte/fotografujte fyzické dokumenty, abyste vytvořili digitální kopie.

   • Udržujte je zašifrované na interních a externích pevných discích.
  • Vzorky odebrané ze životního prostředí se mohou rychle znehodnotit (zejména vzorky vody) a měly by být zpracovány v laboratořích ihned, a ne uchovávány u vás doma/kanceláři.

  • Výsledkem složité a dlouhé investigativy může být obrovské množství shromážděných důkazů a v některých případech můžete pochopit úplnou relevanci důkazů až později během vyšetřování.

   • Například fotografie znečištěné řeky se souřadnicemi GPS by mohla být relevantnější poté, co obdržíte zprávu o testování vody z laboratoře, která poukazuje na konkrétní místo.
   • Dobrým způsobem, jak spravovat důkazy, je vytvořit si seznam důkazů, který vám umožní důkazy ve sbírce rychle najít.
  • Ukažte příklad seznamu důkazů (můžete použít příklad z příručky „Hodnocení důkazů“, část: „Správa důkazů“

 • Ochrana důkazů

  • Existuje několik zdrojů, které můžete využít k získání informací o tom, jak lépe zhodnotit své prostředí a rizika, přijmout opatření, jako je šifrování pevných disků a ochrana komunikace, zejména u důvěrných zdrojů.
  • Doporučujeme vám zdroje, se kterými můžete začít, například tyto příručky a články: „Bezpečnost na prvním místě!“, „[Hodnocení rizik je způsob myšlení, ne kontrolní seznam](https://exposingtheinvisible.org/en/ articles/risk-assessment-mindset)“, „Bezpečnost v kostce“ atd.
 • Zveřejňování a sdílení důkazů

  • Mezi důvody, proč byste mohli zvážit zveřejnění důkazů, které jste shromáždili, zpracovali a ověřili, patří:

   • Je to v duchu transparentnosti, zejména vezmeme-li v úvahu, že mnohá vyšetřování se zaměřují na odhalování toho, co je před námi neoprávněně skryto.
   • Umožňuje to přezkum a kontrolu závěrů, ke kterým jste dospěli, a může být součástí nezbytného procesu přezkumu.
   • Může to vést k tomu, že lidé, které může vaše investigativní práce motivovat a inspirovat, objeví další informace. Jiní lidé mohou mít přístup k většímu množství údajů nebo mohou mít zájem tuto problematiku sami prozkoumat.
  • Existují různé úrovně sdílení informací, například sdílení se spoluvyšetřovateli, lidmi ve vaší síti, aktivisty, nevládními organizacemi, novináři nebo poskytnutí přístupu k vašim důkazům široké veřejnosti.

   • Zpravidla by se nikdy neměla prozrazovat totožnost důvěrných zdrojů a neměly by se zveřejňovat ani žádné informace, které by poskytovaly indicie o tom, kdo jsou.
   • Někdy můžete údaje koupit od komerčních poskytovatelů, jako jsou podnikové rejstříky, obchodní rejstříky nebo pozemkové knihy. V některých případech vám takoví poskytovatelé zakáží opětovné publikování údajů a informací, které jste si od nich zakoupili. - I když je dobré vyhnout se právním rizikům a v případě takových omezení zakoupené údaje nepublikovat, obvykle není problém na klíčové citace z takových materiálů odkazovat a ve veřejném zájmu je uvádět. Obvykle to spadá pod pravidlo „rozumného používání“ materiálů chráněných autorskými právy.
  • Když publikujete informace , zvažte, jak to udělat v přístupných formátech, aby je ostatní mohli snadno pochopit a používat.

  • Nezapomeňte uvést všechny, kteří se zúčastnili výzkumu/vyšetřování, pokud nechtějí zůstat v anonymitě – to si vždy předem ověřte.

Závěr (10 minut)

Plakát na odnesení

Tvůrčí činnost | 5 minut

Pokyny

 • Požádejte účastníky, aby si vytvořili plakát, který si budou moci vzít domů, a to tak, že se podělí o své odpovědi na následující otázku na společné tabuli:

  • Co si z dnešního workshopu odnášíte?
 • Dejte účastníkům několik minut nato, aby sepsali své myšlenky a přečetli si myšlenky ostatních.

Závěrečný rozbor

 • Zvýrazněte některé body na tabuli.
Závěr

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Nástroje/materiály: Nejsou potřeba žádné materiály.

Pokyny

 • Ukončete workshop a shrňte jeho obsah. Můžete doplnit závěrečná slova nebo zdůraznit hlavní poselství.

 • Udělejte rychlý přehled sezení. Každý účastník by měl říci:

  • jednu věc, kterou považuje na sezení za velmi zdařilou, a

  • jednu věc, kterou by příště zlepšil/a.

 • Povzbuďte účastníky, aby kladli otázky nebo poskytli několik závěrečných tipů.

 • Je-li to relevantní, poskytněte kontaktní informace a jakékoli další podrobnosti.

!

Kontaktujte nás

Obraťte se na nás prostřednictvím stránky Odhalte neviditelné, pokud:

 • máte jakékoli dotazy týkající se tohoto plánu workshopu a pokynů pro facilitátora,
 • používáte tento plán workshopu a chcete se podělit o zpětnou vazbu a návrhy, které mohou přispět k jeho zlepšení,
 • jste si plán workshopu přizpůsobili pro konkrétní kontext a chcete se s námi podělit o výsledky,
 • chcete navrhnout nové aktivity, tipy nebo příklady, které by se mohly do tohoto workshopu začlenit,
 • se chcete podělit o své odborné znalosti a spolupracovat s námi na vývoji a testování nových workshopů.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG klíč/otisk prstu: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorství a licence

CC BY-SA 4.0

Tento obsah byl vytvořen v rámci projektu Odhalte neviditelné organizace Tactical Tech a spadá pod licenci [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by -se/4.0/)

 • Autoři workshopu: A. Hayder, Mario Rautner (jako autor příručky „Hodnocení důkazů“)
 • Design pokynů: A. Hayder
 • Redakce a obsah: Christy Langeová, Laura Rancová, Léce Ploeger
 • Grafický design: Yiorgos Bagakis
 • Vývoj webových stránek: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Koordinace a dohled nad projektem: Christy Langeová, Laura Rancová, Lieke Ploegerová, Marek Tuszynski, Safa Ghnaimová, Wael Eskandar

!

Tento zdroj byl vytvořen v rámci Iniciativy pro spolupráci a investigativní žurnalistiku (CIJI) spolufinancované Evropskou komisí v rámci pilotního projektu: „Podpora investigativní žurnalistiky a svobody sdělovacích prostředků v EU“ (GŘ CONNECT).

!

*Tento text vyjadřuje názor autora a Komise nenese odpovědnost za případné použití informací v něm obsažených.

Více o tomto tématu