Ľudský prvok v investigatíve: (3) Ako spravovať zdroje

Tento workshop je súčasťou štvormodulového tréningového plánu, ktorý sa sústredí na „ľudský prvok v investigatíve“, najmä na interakciu medzi ľuďmi, ktorí sa venujú investigatíve/výskumu a ľuďmi, ktorí by sa mohli stať ich zdrojom informácií. Tento modul prináša úvod do spravovania kontaktov pre investigatívne aktivity. Zahŕňa to najmä rozvíjanie, interakciu a udržiavanie bezpečnej a efektívnej spolupráce s ľudskými zdrojmi za účelom obohatenia investigatívnych aktivít.

Prehľad workshopu

Téma: Ľudský prvok v investigatíve: ako bezpečne identifikovať ľudské zdroje a udržiavať s nimi kontakt.

Ciele:

 • Tento workshop poskytuje úvod do budovania kontaktov pre investigatívu. Účastníčky a účastníci sa naučia ako rozvíjať a udržiavať kontakt s ľudskými zdrojmi, ale aj ako s nimi nadviazať efektívnejšiu spoluprácu, čím skvalitnia svoje investigatívne aktivity.

Vzdelávacie výsledky:

 • Porozumieť čo sú ľudské zdroje a kde ich hľadať.
 • Naučiť sa identifikovať potenciálne zdroje.
 • Naplánovať a udržiavať databázu zdrojov.
 • Naučiť sa udržiavať dlhodobú, zdravú a bezpečnú spoluprácu so zdrojmi.
 • Vykonávať hodnotenie bezpečnosti a rizík: brzdy a rovnováhy.

Spôsob konania: online/fyzicky

Trvanie workshopu (bez prestávok): 2 hodiny 50 minút

Počet účastníčok a účastníkov: od 6 do 24

Súvisiace workshopy:

Súvisiace príručky zo súboru materiálov Odhaľ neviditeľné: 

Workshopové aktivity a šablóny na stiahnutie:

POZNÁMKY:

 • Keď sa kombinuje a používa viacero workshopov pri rovnakom publiku/tímoch, odporúčame, aby účastníčky a účastníci používali stále tie isté prípadové štúdie z predchádzajúcich skupinových aktivít, aby bola zachovaná kontinuita.
 • Ak sa tento workshop kombinuje s “Ľudský prvok v investigatíve: ako bezpečne identifikovať a osloviť zdroje”, bude potrebné odstrániť duplicitné časti ako Úvod a diskusie o hodnotení rizík. Informácie zahrnuté vo workshope s "Ľudský prvok v investigatíve: ako bezpečne identifikovať a osloviť zdroje" platia pre ad hoc respondentky či respondentov, ako aj pre dlhodobé zdroje. Preto odporúčame používať rovnaké cvičenia na zdôraznenie rozdielu medzi ľudskými zdrojmi pre rozhovor a ľudskými zdrojmi pre dlhodobé profesionálne vzťahy.

Vzdelávacie aktivity

Úvod (15 minút)

Preskočte predstavovanie popísané nižšie, ak vediete tento workshop s rovnakou skupinou po úvodnom workshope “Ľudský prvok v investigatíve: ako bezpečne identifikovať a osloviť zdroje”. Namiesto toho môžete so skupinou absolvovať aktivitu na prelomenie ľadov, alebo poskytnúť zhrnutie predchádzajúceho workshopu.

Predstavenie workshopu

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 5 minút

Pokyny

 • Upútajte pozornosť otázkou alebo komentárom ku vhodnému obrázku.
 • Predstavte seba a ciele workshopu.
 • Nepovinné: Predstavte zdroj materiálov tohto workshopu (Tactical Tech).
 • Predstavte program workshopu.
 • Navrhnite základné pravidlá workshopu. Spýtajte sa účastníčok a účastníkov či by chceli upraviť vami navrhnuté pravidlá, prípadne navrhnúť ďalšie. Ubezpečte sa, že každá a každý základným pravidlám rozumie a súhlasí s nimi. V materiáli Príručka facilitátora, v časti "Vedenie workshopov" nájdete konkrétne návrhy ako stanoviť základné pravidlá.
 • Ak je to potrebné, vysvetlite skupinám dynamiku fungovania. Napríklad objasnite, že účastníčky a účastníci budú spolu v rovnakom tíme počas celého trvania workshopu.
Predstavenie účastníčok a účastníkov/aktivita na prelomenie ľadov

Tvorte | 10 minút

Pokyny

 • Urobte rýchle zoznamovacie kolo, v ktorom účastníčky a účastníci odpovedia na pár otázok o nich, o ich práci, o očakávaniach od tohto workshopu atď.

 • Namiesto toho môžete urobiť aktivitu na prelomenie ľadov, ktorá motivuje účastníčky a účastníkov ku kreativite a k interakcii medzi sebou tým, že nakreslia nápady a myšlienky na online tabuľu. Ak sa workshop odohráva fyzicky, môžu sa postaviť a robiť nejaké úlohy, alebo diskutovať v skupinkách:

  • Napr. nájsť si dvojicu a po dobu dvoch minút sa pýtať na jej či jeho prácu, rodné mesto, koníčky atď.
  • Pozrite si časť „Ako prelomiť ľady“ v materiáli Príručka facilitátora, aby ste sa inšpirovali.

Ako identifikovať a spravovať zdroje (1 hodina 25 minút)

Dôležitosť ľudského prvku

Diskutujte | 5 minút

Nástroje/materiály

 • Snímok Powerpointovej prezentácie/flipchartový papier s otázkami a kľúčovými bodmi, ktoré si treba pamätať.

Pokyny

 • Opýtajte sa skupiny:

  • „Prečo je pre investigatívu dôležité jednať s ľuďmi?“ a získajte pár odpovedí.
 • Okomentujte odpovede a zdôraznite hlavné body.

 • Jasne rozlíšte medzi zdrojmi a respondentkami či respondentmi. Kľúčové otázky sú:

  • Ako dlho bude trvať vás vzťah s touto osobou/skupinou?
  • Ako dlho a ako často sa s nimi budete rozprávať v súvislosti s vašou investigatívnou aktivitou?
  • Zostanete v kontakte aj po skončení vašej investigatívnej aktivity?
  • Budú to respondentky a respondenti, s ktorými sa budete rozprávať raz, alebo to budú skôr dlhodobejšie zdroje?
Ako identifikovať potenciálne zdroje

Spolupracujte | 25 minút

Nástroje/materiály

 • “Šablóny aktivít – Ľudský prvok: ako spravovať zdroje”, časť „Skupinová aktivita: ako identifikovať potenciálne zdroje a osloviť ich“ (na vyplnenie online alebo fyzicky).
 • Zdieľaný cloudový priečinok a súbory/online platforma na úpravu textu (napr. Framapad) na spísanie myšlienok, prípadne zdieľané online tabule ako Miro či Mural (ak je workshop online).
 • Snímky Powerpointovej prezentácie/flipchartové papiere s otázkami a kľúčovými bodmi, ktoré si treba pamätať.
 • Hárky papiera, samolepiace papieriky, perá (ak je workshop fyzicky).

[15 minút] Skupinová úloha

 • Rozdeľte účastníčky a účastníkov do skupín po 3-5 ľudí.

 • Požiadajte tímy, aby si každý zvolil zapisovateľku, časomerača a prezentujúcu pre záverečný rozbor aktivity (toto platí pre každú ďalšiu aktivitu). Tieto role by si mali občas medzi sebou vystriedať.

 • Požiadajte všetky tímy aby:

  1. Navrhli investigatívnu/výskumnú tému a zapísali ju.
  2. Identifikovali a spísali potenciálne krátkodobé zdroje (respondentky a respondenti) a dlhodobé zdroje podľa vysvetlenia, ktoré zaznelo. Mali by si zapísať návrhy a zodpovedať nasledujúce otázky:

   • Aké sú úlohy zrojov v tejto investigatíve?
   • Aké je ich postavenie vo vzťahu ku investigatívnej aktivite (napr. svedkyňa, obvinený, obeť...)?
   • Aké informácie, dôkazy či overenie vedia poskytnúť?
   • Očakávate, že sa stanú dlhodobými zdrojmi? Prečo áno/nie?
 • Požiadajte tímy, aby sa v tomto cvičení sústredili na dlhodobé zdroje.

[10 minút] Záverečný rozbor

 • Vyzvite jedného človeka z každej skupiny aby v 1-2 minútach zhrnula či zhrnul závery tímu.

 • Po tom, čo sa vystriedajú všetky tímy, požiadajte skupinu aby odpovedala na tieto dve otázky:

  1. Napadajú vám nejaké ďalšie respondentky či respondenti, alebo krátkodobé či dlhodobé zdroje?
  2. Aké ďalšie rozlíšenia možno urobiť?

Návrh témy – ak preferujete dať skupine konkrétny prípad namiesto toho, aby si počas tejto aktivity zvolili vlastný:

“Alarmujúci počet novovznikajúcich lesných požiarov v Amazonskom pralese”

 • Organizácia Amnesty International vydala stanovisko s ich investigatívou o ilegálnych dobytčích farmách, ktoré napomáhajú ničeniu Amazonského pralesa.

 • Otázky na konci predchádzajúcej aktivity pomôžu rozlíšiť medzi respondentkami či respondentmi a zdrojmi a pomôžu naštartovať túto aktivitu o identifikovaní a oslovení ľudských zdrojov.

 • Ak je celá skupina príliš veľká na to, aby sa mohol zapojiť každý, rozdeľte ju pre túto úlohu do tímov po 3-5 ľudí.

 • Alternatívou (pre online aj fyzické workshopy) je pripraviť dva druhy kartičiek: s rôznymi postavami a zdrojmi (napr. „environmentálna vedkyňa“, „miestny aktivista“), ako aj s informáciami o nich (napr. „primárny zdroj“, „svedkyňa“, „zraniteľný zdroj“ atď. Všetky kartičky sa zamiešajú dokopy a:

  • Požiadajte účastníčky a účastníkov, aby vytvorili dvojice kartičiek, vždy jedna s názvom postavy či zdroja, a druhá s informáciou o nich. Následne spíšu ďalšie detaily, ktoré by sa mohli spýtať týchto zdrojov a tiež navrhnú nové zdroje.
  • Účastníci a účastníčky spíšu na tabuľu či zdieľanú obrazovku rôzne druhy zdrojov a ich úlohy v danej investigatívnej aktivite.
Ako osloviť potenciálne zdroje

Spolupracujte | 25 minút

Nástroje/materiály

 • “Šablóny aktivít – Ľudský prvok: ako spravovať zdroje”, časť „Skupinová aktivita: ako identifikovať potenciálne zdroje osloviť ich“ (zelený stĺpec „Oslovenie“).
 • Snímky Powerpointovej prezentácie/flipchartové papiere s otázkami a kľúčovými bodmi, ktoré si treba pamätať.
 • Rovnaké ako predtým.

Pokyny

[10 minút] Skupinová úloha

 • Požiadajte účastníčky a účastníkov aby sa vrátili do ich tímov

 • Keď už sme identifikovali typ ľudských zdrojov, kde by sme ich mohli nájsť?

 • Nadviažte na ich predchádzajúcu prácu s investigatívnymi príkladmi a požiadajte tímy aby diskutovali ako osloviť zdroje, ktoré si spísali:

  • napr. či potrebujú aktivistku so znalosťami v danej oblasti, právnika čo poznal obeť, dohľadať možné svedkyne či svedkov skupinách na sociálnych médiách či iných platformách atď.
 • Tímy spíšu návrhy do poskytnutej šablóny, alebo na tabuľu/flipchart (ak je workshop fyzicky) a odprezentujú ich poznatky v nasledujúcej časti workshopu.

\[15 minút] Záverečný rozbor a diskusia

 • Skontrolujte poznámky tímov alebo požiadajte každý z nich, aby v jednej minúte predstavili svoje myšlienky.

 • Zdôraznite spôsoby oslovovania zdrojov:

  • online alebo fyzické miesta konania
  • sociálne médiá
  • prihlásenie sa k odberu noviniek
  • účasť na konferenciách a stretnutiach
  • sledovanie blogov
  • kontrolovanie oficiálnych webstránok
  • kontaktovanie skupín špecialistiek či špecialistov (niektoré skupiny môžu byť uzavreté, zistite ako by sa dal do nich získať prístup)
 • Opýtajte sa účastníčok a účastníkov ako by sa dostali do kontaktu s ktorýmkoľvek z vyššie menovaných zdrojov.

 • Všímajte si rôzne nápady skupiny a uveďte nasledujúcimi otázkami tému obáv o bezpečnosť:

  • Sú niektoré z týchto ľudských zdrojov sledované?
  • Je pravdepodobné, že budú predstavovať riziko pre investigatívku či investigatívca? (napr. zdroje spojené s nebezpečnými ľuďmi môžu prezradiť informácie o investigatívke či investigatívcovi a ich práci)
  • Zvažovali tímy šifrovanú a bezpečnú komunikáciu?
 • Predstavte skupine bezpečnostné aspekty, ktoré by mali zvažovať pri oslovovaní zdrojov prostredníctvom uvedených možností.

  • Príklad: čo je potrebné vziať do úvahy pri sledovaní účtov na sociálnych médiách či blogov rôznych aktivistiek či aktivistov, či keď sa rozhodnú stretnúť sa so zdrojom priamo v jej či jeho rodnom meste atď.
 • Ak sa workshop zameriava na reálnu investigatívnu aktivitu alebo potrebu účastníčok či účastníkov, vytvorte prispôsobený zoznam ľudských zdrojov a kde ich možno nájsť. S reálnymi prípadmi narábajte opatrne a rešpektujte súkromie a bezpečnosť skupiny a ich potenciálnych zdrojov. Nikdy nezapisujte ani neukladajte skutočné mená zdrojov, najmä ak sú zraniteľné.

 • Ak sa bude tento workshop kombinovať s workshopom o spravovaní zdrojov, informujte skupinu, že ešte budete venovať viac času učeniu sa ako si zorganizovať identifikáciu a spravovanie zdrojov tak, aby bol ich pracovný proces dlhodobo udržateľný.

 • Pre získanie základných informácií použite "Bezpečnosť na prvom mieste! – príručka” a “Bezpečnosť na prvom mieste! – workshop” a využite ďalšie materiály, ktoré pomôžu identifikovať a overiť ľudské zdroje. Nižšie nájdete zoznam odporúčaných materiálov.

 

ZDROJE – na prípravu tejto časti workshopu, ktoré budete zdieľať aj účastníčkam a účastníkom:

 • Sady nástrojov a návody (v angličtine)

 • Nástroje a fóra sociálnych médií (v angličtine)

  • Pokročilé vyhľadávanie na Twitteri
  • Nitter It - umožňuje prístup na Twitter účty, ktoré si vás zablokovali a nevyžaduje pri tom užívateľské konto na Twitteri
  • WebMii – zhromažďuje užívateľské profily ľudí na sociálnych médiách, ktoré je možné vyhľadávať podľa mena
  • Social Searcher – profily na sociálnych médiách a online prítomnosť s možnosťou vyhľadávania podľa témy
  • Picuki – nástroj na vyhľadávanie obsahu na Instagrame
  • Followerwonk – umožňuje prehľadávať Twitter biá a nájsť spoločné sledovateľky či sledovateľov odlišných užívateľských účtov. Je to veľmi užitočné pre identifikovanie možných prepojení a rizík.
  • LinkedIn – užitočný zdroj pre nájdenie prepojenia medzi ľuďmi a rôznymi firmami či inštitúciami, ktoré vás zaujímajú (Používajte 'Private Mode', aby vaše vyhľadávania a zobrazenia stránok ostali utajené.)
  • Glassdoor – platforma s fórami a recenziami firiem od súčasných a minulých zamestnankýň a zamestnancov. Je užitočná na získanie predstavy o možných zdrojoch, ktoré by sa dali vo firmách kontaktovať.
Ako vytvoriť databázu zdrojov

Tvorte | 25 minút

Nástroje/materiály

 • “Šablóny aktivít – Ľudský prvok: ako spravovať zdroje”, časť „Skupinová aktivita: databáza zdrojov“.
 • Zdieľaný cloudový priečinok a súbory/online platforma na úpravu textu/tabuliek (napr. Framapad pre text, Framacalc for tabuľky), prípadne zdieľané online tabule ako Miro či Mural (ak je workshop online).
 • Snímky Powerpointovej prezentácie/flipchartové papiere s otázkami a kľúčovými bodmi, ktoré si treba pamätať.
 • Hárky papiera, samolepiace papieriky, perá (ak je workshop fyzicky).

Pokyny

[15 minút] Skupinová úloha

 • Účastníčky a účastníci sa vrátia do svojich tímov.

 • Požiadajte tímy, aby zmysluplne usporiadali zdroje, ktoré identifikovali.

 • Môžu vytvoriť hárky s informáciami, ktoré podľa nich potrebujú o zdroji zvážiť a zhromaždiť.

  • Môžu na to použiť poskytnuté šablóny, alebo si vytvoriť vlastné.

[10 minút] Záverečný rozbor

 • Každý tím odprezentuje ich výstupy v jednej minúte.

 • Zdôraznite rôzne spôsoby zmysluplného organizovania informácií:

  • zoznam kontaktov podľa témy (napr. environmentalistiek, právnikov, politických aktivistiek, výskumníkov v oblasti ľudských práv, úradníčok atď.)
  • podľa mena a povolania
  • podľa organizácie
  • podľa umiestenia na základe krajín
 • Zdôraznite hodnotu krížového odkazovania údajov získaných o zdrojoch a od zdrojov. Tiež zdôraznite dôležitosť rôznych spôsobov uchovávania a aktualizácie zoznamov zdrojov v priebehu investigatívnej aktivity, ale aj po jej skončení.

Bezpečnostné odporúčania

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 5 minút

Nástroje/materiály

 • Predom pripravené snímky Powepointovej prezentácie/flipchartové papiere pre prezentáciu.

Pokyny

Pripravte si a predneste krátku prezentáciu, aby ste skupine pripomenuli:

 • bezpečnostné odporúčania pre zariadenia na ukladanie údajov

 • šifrovanú komunikáciu

 • anonymizovanie/kódovanie identity zdrojov aby nedošlo k ich odhaleniu, ako aj ochranu kontaktov na citlivé zdroje a na ľudí, ktorým hrozí riziko

ZDROJE - pri príprave tejto prezentácie použite odporúčania a príklady z:

Ako osloviť ľudské zdroje (1 hodina 5 minút)

Ako identifikovať fyzické a digitálne hrozby

Diskutujte | 20 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

 • Stručne zhrňte predchádzajúce aktivity týkajúce sa investigatívy a identifikovaných ľudských zdrojov a vyzvite účastníčky a účastníkov, aby sa zamysleli nad možnými rizikami.

 • Vyzvite účastníčky a účastníkov, aby si uvedomili hrozby, ktorým môžu čeliť v súvislosti s metódami výskumu, zariadeniami, komunikáciou a ukladaním informácií.

 • Zdôraznite rozdiel medzi pojmami „hrozba“ a „riziko“ – môžete to pridať na snímok/tabuľu a nechať to tam aj počas nasledujúcich aktivít:

 • „hrozba“ sa týka pociťovanej zraniteľnosti v oblasti práce/súkromného života (či už digitálneho alebo fyzického).

 • „riziko“ je šanca, že sa hrozba skutočne udeje, napr. že niekto zneužije vašu zraniteľnosť.

 • Predvídanie hrozieb je súčasťou procesu hodnotenia rizík.

[10 minút] Skupinová úloha 1

 • Vyzvite účastníčky a účastníkov, aby sa vrátili do ich tímov.

 • Požiadajte každý tím, aby diskutovali o nasledujúcej otázke a zapísali ich zistenia:

  • “Aké druhy rizík pre túto aj ďalšie investigatívne aktivity môžu vyplývať z rozhovorov a udržiavania dlhodobých vzťahov so zdrojmi?”
 • Vyzvite ich, aby identifikovali fyzické i digitálne riziká, ale aj ako spolu súvisia a ako sa môžu vyvíjať v čase.

[5 minút] Záverečný rozbor

 • Požiadajte 1-2 tímy, aby v priebehu minúty odprezentovali poznatky ich skupiny.

 • Reagujte na ich nápady a zdôraznite potenciálne riziká:

  • odpočúvanie komunikácie
  • prístup polície či nepriateľských zdrojov do počítača
  • odhalenie tajných či zraniteľných zdrojov

[10 minút] Skupinová úloha 2

 • Účastníčky a účastníci sa vrátia do svojich tímov.

 • Vyzvite tímy, aby na základe identifikovaných rizík premýšľali ako zmierniť riziká, berúc do úvahy nasledujúce faktory:

  • poradie, v ktorom sa informácie získavajú
  • zverejnenie dôverných alebo citlivých informácií
  • „zdedené“ riziko, napríklad pri práci s niekým, kto je ohrozený a môže toto riziko preniesť na investigatívku či investigatívca

[10 minút] Záverečný rozbor

 • Keď uplynie čas, vyzvite 1-2 tímy (alebo aj všetky, v závislosti od času), aby v jednej minúte zhrnuli ich zistenia.

 • Poskytnite referencie a odporúčania ako riešiť, predchádzať a zmierňovať riziká identifikované skupinou.

 • Zdôraznite, že je potrebné neustále hodnotiť riziká a mieru bezpečnosti, pretože ľudia sú nepredvídateľní a udalosti často nemožno predpovedať.

 • Účastníčky a účastníci niekedy zvažujú len riziká spojené s nimi samými a menej riziká, ktoré hrozia ich zdrojom a ľuďom, s ktorými spolupracujú. Vyzvite ich, aby sa tomuto snažili vyvarovať.

 • Tiež možno premýšľajú o digitálnych a fyzických rizikách oddelene. Vysvetlite, že sú úzko prepojené a že digitálna hrozba môže predstavovať fyzické riziká a môže ovplyvniť ich prácu v teréne, a naopak.

ZDROJE:

Ako budovať dôveru a stanoviť si hranice

Diskutujte | 35 minút

Nástroje/materiály

 • Snímky Powerpointovej prezentácie/flipchartové papiere s otázkami a kľúčovými bodmi, ktoré si treba pamätať.

Pokyny

[5 minút] Diskusia

 • Zdôraznite, že budovanie dôvery a stanovenie a udržiavanie hraníc je pri dlhodobých zdrojoch kľúčové.

 • Kým sú všetky účastníci a účastníčky pokope, požiadajte ich aby zdieľali odpovede na otázku:

  • “Ako pestujete svoje profesionálne vzťahy?”

[5 minút] Prezentácia

 • Pripravte si a predneste krátku prezentáciu o kľúčových praktikách pri budovaní dlhodobejších profesionálnych vzťahov so zdrojmi:

  • Kontakt udržiavajte „pravidlom troch hovorov“ a ozývaním sa vo veciach, ktoré sa netýkajú výskumu.
  • Plánujte neformálne stretnutia.
  • Pozývajte zdroje na pracovné podujatia, ktoré by ich mohli zaujímať. Zvážte, či nepredstavuje riziko, že vás niekde uvidia ľudia s konkrétnym zdrojom (podľa predchádzajúceho hodnotenia rizík).
  • Prejavujte a prijímajte dôveru, aby ste ochránili seba aj svoje zdroje. Zdieľaním svojej doterajšej práce si môžete získať ich dôveru.

[5 minút] Diskusia

 • Požiadajte účastníčky a účastníkov, aby sa podelili o svoje skúsenosti, alebo aby navrhli potenciálne výzvy, ktoré môžu nastať (a následne o nich diskutovali).

[5 minút] Prezentácia

 • V krátkosti prezentujte a zdôraznite problémy ako:

  • narušenie vzájomnej dôvery
  • zdroje prekročili osobné hranice
  • rovnováha moci
  • vydieranie (emočné alebo iné)

[10 minút] Skupinová diskusia

 • Požiadajte účastníčky a účastníkov, aby sa vrátili do pôvodných tímov a navrhli spôsoby ako zmierniť problémy v ich vzťahoch so zdrojmi.

 • Môžu použiť poskytnutú šablónu a písať do dvoch stĺpcov:

  • problémy
  • zmiernenie/riešenia

[5 minút] Záverečný rozbor

 • Všetky tímy sa vrátia do spoločnej miestnosti a niekoľko dobrovoľníčok či dobrovoľníkov sa podelí o problémy a riešenia ich tímu.

 • Ukončite aktivitu okomentovaním ich nápadov a zmienením niekoľkých rozumných postupov:

  • Aby ste sa vyhli tomu, že zdroj naruší vaše osobné hranice, používajte pracovný telefón a na spoločné stretnutia choďte s ďalšou kolegyňou či kolegom.

ZDROJE:

Ukončenie aktivity (10 minút)

Záverečná aktivita: Plagát s hlavnými myšlienkami workshopu

Tvorte| 5 minút

Nástroje/materiály

 • Zdieľaná plocha na kreslenie/snímok/tabuľa (online).
 • Tabuľa/flipchartový papier, lepiace papieriky, fixky (fyzicky).

Pokyny

 • Požiadajte účastníčky a účastníkov, aby vytvorili plagát s hlavnými myšlienkami, ktoré si z workshopu odnesú. Vyzvite ich, aby odpovede na nasledujúcu otázku napísali na zdieľanú plochu/na tabuľu:

  • Aké sú hlavné myšlienky, ktoré si z dnešného workshopu odnášate? 
 • Dajte skupine pár minút, aby odpovede napísala či nakreslila a následne všetky prečítajte nahlas.

Záverečný rozbor

 • Vyzdvihnite niektoré odpovede na ploche/tabuli.
Záver

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 5 minút

Pokyny

 • Zakončite workshop a zhrňte jeho obsah. Ak to tak bude, spomeňte, že po tomto workshope budú nasledovať ďalšie zo série „Ľudský prvok“ (napr. „Ľudský prvok: ako bezpečne identifikovať a osloviť zdroje“ a/alebo „Ľudský prvok: ako viesť rozhovory“).

 • V krátkosti zhodnoťte workshop aby ste získali krátke reakcie od skupiny. Každá osoba povie:

  • jednu vec, ktorá bola na workshope veľmi dobrá a
  • jednu vec, ktorú by do budúcna vylepšili.
 • Vyzvite účastníčky a účastníkov aby sa spýtali na čokoľvek, čomu nerozumeli alebo čo ich ešte zaujíma, či aby zdieľali nejaké posledné tipy.

 • Zdieľajte s nimi kontaktné informácie ak je to relevantné, prípadne akékoľvek ďalšie podrobnosti.

Ďalšie zdroje

Môžete ich použiť na prípravu alebo zdieľať s účastníčkami a účastníkmi po skončení workshopu.

K téme:

Iné relevantné zdroje:

Aj keď nižšie uvedené zdroje (v angličtine) často odkazujú na žurnalistiku, nevzťahujú sa len na novinárky a novinárov. Týkajú sa všetkých čo robia investigatívu či výskum vo verejnom záujme.

Kontaktujte nás

Obráťte sa na nás na stránke Odhaľ neviditeľné, ak:

 • máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto plánu workshopu a usmernení pre facilitátora,
 • používate tento plán workshopu a chcete sa podeliť o spätnú väzbu a návrhy, ktoré ho môžu pomôcť zlepšiť,
 • prispôsobíte plán workshopu konkrétnemu kontextu a chcete sa s nami podeliť o výsledky,
 • chcete navrhnúť nové aktivity, tipy alebo príklady, ktoré by sa mohli pridať do tohto workshopu,
 • sa chcete podeliť o svoje odborné znalosti a spolupracovať s nami na vývoji a testovaní nových workshopov.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG kľúč/odtlačok prsta: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorstvo a licencie

CC BY-SA 4.0

Tento obsah bol vytvorený v rámci projektu Odhaľ neviditeľné organizácie Tactical Tech a spadá pod licenciu Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autor workshopu: Nuria Tesón
 • Dizajn pokynov: A. Hayder
 • Redakcia a obsah: Christy Lange, Laura Ranca
 • Grafický dizajn: Yiorgos Bagakis
 • Vývoj webových stránok: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Koordinácia a dohľad nad projektom: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Tento zdroj bol vytvorený v rámci Iniciatívy pre spoluprácu a investigatívnu žurnalistiku (CIJI) spolufinancovanej Európskou komisiou v rámci pilotného projektu: „Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ“ (GR CONNECT).

Tento text vyjadruje názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Viac o tejto téme