Czynnik ludzki w śledztwie: (1) Bezpieczne identyfikowanie źródeł i nawiązywanie kontaktu z informatorami

Warsztat stanowi część czteroczęściowego planu szkoleniowego poświęconego "czynnikowi ludzkiemu w śledztwie", to jest interakcjom pomiędzy dziennikarzami śledczymi / badaczami a osobami, które mogą stać się ich źródłami informacji. W tej części uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikować i w bezpieczny sposób kontaktować się ze źródłami i rozmówcami, a także jak oceniać i łagodzić ewentualne zagrożenia.

O warsztacie

Temat: Czynnik ludzki w śledztwie: jak identyfikować i w bezpieczny sposób kontaktować się ze źródłami i rozmówcami, a także jak oceniać i łagodzić ewentualne zagrożenia dla prowadzącego śledztwo i jego informatorów.

Cele:

 • Zaznajomić uczestników z metodami, umiejętnościami i najlepszymi praktykami niezbędnymi do bezpiecznego identyfikowania osób podczas śledztwa, nawiązywania i utrzymywania z nimi kontaktów.
 • Uświadomić głowne zagrożenia i względy bezpieczeństwa dotyczące kontaktowania się i pozyskiwania informacji od źródeł osobowych.

Oczekiwane rezultaty:

 • Uświadomienie sobie zależności od źródeł osobowych przy podejmowaniu śledztwa i gromadzeniu materiału dowodowego i świadectw.
 • Zrozumienie różnicy pomiędzy rozmówcami a źródłami informacji.
 • Zdefiniowanie celów umożliwiające roztropny i bezpieczny dobór rozmówców.
 • Zidentyfikowanie rozmówców i źródeł w oparciu o potrzeby i kontekst naszego śledztwa czy badań.
 • Identyfikowanie rodzajów rozmówców i źródeł.
 • Zrozumienie metod zarządzania źródłami osobowymi w perspektywie długofalowej i utrzymywania z nimi profesjonalnych relacji.
 • Identyfikowanie i łagodzenie zagrożeń: sporządzanie analizy ryzyka i podejmowanie odpowiednich kroków.
 • Opanowanie technik, narzędzi i zasobów umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa sobie, rozmówcom oraz rezultatom własnej pracy.

Sposób prowadzenia: zdalnie / warsztaty na miejscu

Długość warsztatu (nie wliczając przerw): 3 godziny

Liczba uczestników: 6 do 24

Powiązane warsztaty:

Powiązane przewodniki pakietu Exposing the Invisible: 

Ćwiczenia i szablony warsztatowe do ściągnięcia:

Zajęcia edukacyjne

Rozpoczęcie (15 minut)

Wprowadzenie do warsztatu

Czytaj, Obsewruj, Słuchaj | 5 minut

Instrukcje

 • Zwróć na siebie uwagę odbiorców pytaniem lub komentarzem dotyczącym określonego obrazka. Na przykład:

  • Jaki element wspólny łączy wszystkie śledztwa?
  • Skorzystaj z obrazu Salvadora Dalí "Ukryte twarze". Poproś uczestników, by znaleźli na obrazie ukryte elementy (przykładowe obrazy i pomysły znajdziesz w Dodatku).
 • Przedstaw się i zaprezentuj cele warsztatu.

 • Opcjonalnie: Wspomnij źródło materiałów wykorzystywanych podczas warsztatu (Tactical Tech).

 • Przedstaw uczestnikom plan warsztatu.

 • Zasugeruj podstawowe zasady funkcjonowania podczas warsztatu. Spytaj uczestników, czy chcieliby coś w twoich sugestiach zmienić bądź też zaproponować inne zasady. Upewnij się, że wszyscy rozumieją i akceptują podstawowe zasady zajęć. Konretne propozycje dotyczące podstawowych zasad obowiązujących na warsztatach znajdziesz pod tym linkiem: Przewodnik Prowadzącego ETI w dziale "Prowadzenie warsztatów".

 • Ustal dynamikę pracy w zespołach. Wyjaśnij na przykład, czy przez cały warsztat uczestnicy będą współpracować w ramach tych samych zespołów.

Przedstawianie się uczestników / Przełamywanie lodów

Twórz | 10 minut

Instrukcje

 • Zaaranżuj szybką rundę prezentacji ze strony uczestników, prosząc ich, by odpowiedzieli na kilka pytań (opowiedzieli coś) o nich samych, o ich pracy i oczekiwaniach wobec warsztatów.

 • Możesz też w ramach przełamywania lodów zaproponować ćwiczenie, które obudzi w uczestnikach kreatywność poprzez rysowanie odpowiedzi czy pomysłów na wirtualnej tablicy - badź też, jeśli zajęcia odbywają się offline, do tego, by wykonali określoną czynność lub porozmawiali o czymś w zespołach:

  • niech np. przez dwie minuty porozmawiają z innym uczestnikiem warsztatu i dowiedzą się więcej o jego pracy, miejscu pochodzenia itp.,
  • Zainspiruj się propozycjami w sekcji "przełamywanie lodów" w Przewodniku Prowadzącego ETI.

Identyfikowanie i nawiązywanie kontaktu z rozmówcami i źródłami (55 minut)

Dlaczego potrzebujemy innych ludzi?

Dyskutuj | 5 minut

Instrukcje

 • Zapytaj uczestników: “Dlaczego w śledztwie ważne są interakcje z ludźmi?” i wydobądź z nich kilka odpowiedzi.

 • Skomentuj uzyskane odpowiedzi, uwydatniając istotne punkty.

 • Zaznacz rozróżnienie między źródłami i rozmówcami. Kluczowe pytania do zadania:

  • Jak długo będziecie utrzymywać kontakt z tą osobą bądź grupą osób?
  • Jak długo i jak często będziecie z nimi rozmawiać na tematy związane ze śledztwem?
  • Czy utrzymacie z nimi kontakt również po zakończeniu śledztwa?
  • Czy będa to jednorazowi rozmówcy, czy też długoterminowe źródła informacji?
Identyfikacja potencjalnych rozmówców i źródeł

Współpracuj | 25 minut

Narzędzia / Materiały

Instrukcje

[15 minut] Praca zespołowa

 • Podziel uczestników na zespoły liczące od 3 do 5 osób.

 • Poproś zespoły o wyznaczenie osoby do prowadzenia notatek, osoby pilnującej czasu oraz osoby prezentującej ustalenia w fazie sprawozdania (podział ten będzie odtąd obowiązywać przy każdym ćwiczeniu); uczestnicy po jakimś czasie powinni wymieniać sie rolami.

 • Poproś każdy zespół o:

  1. Zasugerowanie i zapisanie tematu śledztwa/badań.
  2. Zidentyfikowanie i wypisanie potencjalnych źródeł krótkoterminowych (rozmówców) i źródeł długoterminowych zgodnie z zaprezentowanymi wcześniej objaśnieniami, a także o odpowiedź na następujące pytania:

   • Jakie są role rozmówców w tym śledztwie?
   • Jaka jest ich pozycja względem śledztwa? (np. świadek, oskarżony, ofiara…)
   • Jakiego rodzaju informacje, dane bądź potwierdzenia dowodów mogą oni zapewnić?

[10 minut] Podsumowanie

 • Poproś przedstawicieli każdego z zespołów, by pokrótce (1-2 minuty) zaprezentowali poczynione przez zespół ustalenia.
 • Po prezentacji każego zespołu poprość wszystkich o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy przychodzą wam do głowy inni rozmówcy lub źródła do zidentyfikowania?
  • Jakie jeszcze można by poczynić rozróżnienia?

Proponowany temat - jeżeli na potrzeby tego ćwiczenia wolisz zasugerować konkretny przypadek, a nie polegąć na sugestiach uczestników:

“Niepokojąca liczba nowych pożarów lasów w Amazonii”

 • Amnesty International publikuje komunikat przedstawiający ich śledztwo w sprawie nielegalnych hodowli bydła napędzających pustoszenie Amazonii.

 • Końcowe pytania z poprzedniej sesji pomogą odróżnić źródła i rozmówców, a także pozwolą zacząć niniejsze ćwiczenie poświęcone identyfikacji źródeł osobowych i nawiązywaniu z nimi kontaktu.

 • Jeżeli grupa jest zbyt liczna, podziel ją do tego ćwiczenia na zespoły liczące od 3 do 5 osób.

 • Kolejna możliwość (do zastosowania zarówno przy zajęciach online, jak i offline) zakłada przygotowanie kart z poszczególnymi postaciami i źródłami oraz informacjami o nich, takimi jak: źródło pierwotne, świadek, źródło wrażliwe itd. (np. "Karta 1: naukowiec zajmujący się środowiskiem", "Karta 2: lokalny aktywista" / Karta opisu: źródło pierwotne", "Karta opisu: świadek"...), wymieszanie ich, a następnie:

  • Zlecenie uczestnikom uporządkowania / dopasowania kart postaci z pasującymi do nich opisami, spisania dodatkowych informacji, o jakie mogliby spytać dane źródło, a także zasugerowania nowych źródeł. 
  • Zlecenie uczestnikom, by na ścianach lub na ekranie wypisali różne rodzaje źródeł i ich role w śledztwie.
 
Nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi rozmówcami i źródłami

Współpracuj | 25 minut

Narzędzia / Materiały

Instrukcje

[10 minut] Praca zespołowa

 • Poproś uczestników, aby powrócili do swoich zespołów (tych, co poprzednio).

 • Skoro ustaliliśmy rodzaj źródeł osobowych, to gdzie je możemy spotkać?

 • W nawiązaniu do przykładów dotyczących poprzednio prowadzących śledztw, poproś zespoły o omówienie sposobów nawiązania kontaktów z wypisanymi przez uczestników źródłami:

  • np. czy potrzebny im jest aktywista ze znajomością tematu, prawnik, który zna kogoś poszkodowanego, czy mogą odszukać potencjalnych świadków poprzez grupy w mediach społecznościowych albo inne platformy itd.
 • Zespoły spisują sugestie w załączonym szablonie bądź na tablicy / planszy flip-chart (w przypadku warsztatu offline) i zaprezentują ustalenia w kolejnej części zajęć.

[15 minut] Podsumowanie i dyskusja

 • Przejrzyj notatki zespołów lub poproś każdy zespół o zaprezentowanie swych przemyśleń (1 minuta).

 • Zwróć uwagę na sposoby nawiązania kontaktu ze źródłami:

  • Miejsca online i offline
  • Media społecznościowe
  • Subskrypcja newsletterów
  • Udział w konferencjach i spotkaniach
  • Śledzenie blogów
  • Zaglądanie na oficjalne witryny internetowe
  • Kontakty z grupami specjalistów (niektóre z nich mogą mieć charakter zamknięty, należy zastanowić się nad sposobami uzyskania dostępu)
 • Spytaj uczestników, jak nawiązaliby kontakt ze źródłami w każdej z wymienionych powyżej sytuacji.

 • Zwracaj uwagę na różne pomysły i przypomnij o względach bezpieczeństwa, stawiając następujące pytania:

  • Czy którekolwiek z takich zasobów osobowych podlegają czyjejś obserwacji?
  • Czy moga prawdopodobnie stanowić ryzyko dla osoby prowadzącej śledztwo? (np. źródła związane z niebezpiecznymi osobami mogą przekazywać informacje na temat śledczych i ich pracy)
  • Czy zespół pamiętał o szyfrowanych, bezpiecznych metodach komunikacji?
 • Przypomnij, by nawiązując kontakt ze źródłami wymienionymi wyżej metodatmi, brać pod uwagę względy bezpieczeństwa.

  • Przykład: co należy brać pod uwagę, subskrybując lub obserwując konta w mediach społecznościowych oraz blogi należące do aktywistów; ryzyko związane z decyzją o spotkaniu ze źródłem w jego rodzinnej miejscowości itp.
 • Jeżeli warsztat skupia się na autentycznym śledztwie bądź autentycznych potrzebach uczestników, sporządź należycie dostosowaną liste źródeł osobowych i miejsc, gdzie można do nich dotrzeć. Korzystając z autentycznych przypadków, postępów ostrożnie i z szacunkiem dla prywatności i bezpieczeństwa uczestników i ich potencjalnych źródeł. Nigdy nie zapisuj ani nie przechowuj autentycznych personaliów źródeł, w szczególności, gdy są to źródła wrażliwe.

 • Jeżeli warsztat ten połączony jest z warsztatem poświęconym zarządzaniu źródłami, poinformuj uczestników, że metodom organizowania identyfikacji źródeł i zarządzania nimi poświęcisz więcej czasu, aby zapewnić optymalny przebieg prac.

 • Skorzystaj z Przewodnika "Bezpieczeństwo Przede Wszystkim" oraz Warsztatu "Bezpieczeństwo Przede Wszystkim" dla uzyskania dodatkowych informacji, a w rozmowie o identyfikacji i weryfikacji źródeł odnieś się do dodatkowych zasobów i lektur pomocniczych. Poniżej przedstawiamy rekomendacje.

 

MATERIAŁY - do których warto zajrzeć, przygotowując sesję, a także które warto polecić uczestnikom w ramach dalszych lektur:

 • Przewodniki i poradniki

 • Narzędzia i fora mediów społecznościowych

  • Zaawansowane wyszukiwanie na Twitterze
  • Nitter It - nie wymaga posiadania konta na Twitterze, umożliwia też wgląd w konta, z których cię zablokowano
  • WebMii – agregator profili w różnych mediach społecznościowych, umożliwia wyszukiwanie po nazwisku
  • Wyszukiwarka mediów społecznościowych – umożliwia wyszukiwanie profili w mediach społecznościowych i aktywności w internecie pod kątem określonego tematu
  • Picuki – a narzędzie do przeszukiwania treści na Instagramie
  • Followerwonk – umożliwia przeszukiwanie biogramów na Twitterze i znajdowanie wspólnych obserwujących różne konta, nader przydatne do identyfikacji możliwych powiązań, a także niebezpieczeństw.
  • LinkedIn – cenne źródło umożliwiające znajdowanie osób powiązanych z firmami i innymi instytucjami i organizacjami, które mogą cię interesować. (Aby mieć pewność, że twoje wyszukiwania i wyświetlenia stron nie zostaną nikomu ujawnione, korzystaj z 'Trybu Prywatnego'
  • Glassdoor – platforma goszcząca fora i opinie na temat firm wystawiane przez obecnych i byłych pracowników, przydatna przy wyszukiwaniu ewentualnych źródeł w poszczególnych przedsiębiorstwach.

Analiza ryzyka przy kontaktach ze źródłami osobowymi (1 godzina i 40 minut)

Identyfikowanie zagrożeń fizycznych i cyfrowych

Dyskutuj | 20 minut

Narzędzia / Materiały

Instrukcje

[5 minut]

 • Pokrótce podsumuj wcześniejsze ćwiczenia związane ze śledztwem i identyfikowaniem źródeł osobowych i zaproś uczestników do namysłu nad potencjalnym ryzykiem.

 • Spraw, by uczestnicy zdali sobie sprawę z zagrożeń, z jakimi moga się spotkać, w kontekście metod badawczych, urządzeń, komunikacji oraz przechowywania danych.

 • Zwróć uwagę na różnicę między "zagrożeniem" i "ryzykiem" – możesz zaznaczyć to na slajdzie bądź na tablicy, aby było widoczne w trakcie kolejnych ćwiczeń:

  • “zagrożenie” wiąże się z dostrzeżonym czułym punktem na danym odcinku pracy/życia (czy to o charakterze cyfrowym, czy też fizycznym)
  • “ryzyko” to prawdopodobieństwo, że dane zagrożenie się ziści, np. że ktoś wykorzysta twój słaby punkt
  • uprzedzanie zagrożeń stanowi element procesu analizy ryzyka.

[10 minut] Praca zespołowa

 • Poproś uczestników, aby powrócili do swoich zespołów i zastanowili się nad pytaniem:

  • Jakiego rodzaju ryzyko może wyniknąć z rozmów z ludźmi na potrzeby tego i innych śledztw?”
 • Zachęć ich do identyfikacji ryzyka fizycznego i ryzyka cyfrowego, jak również tego, jak są ze sobą powiązane.

 • Zespoły spisują swoje ustalenia w załączonym szablonie badź na tablicy/planszy flip-chart itp.

[5 minut] Podsumowanie

 • Każdy zespół (bądź 1-2 ochotników, zależnie od dostępnego czasu) ma 1 minutę na przedstawienie swoich odpowiedzi.

 • Opatrz ich pomysły komentarzem i zwróć uwagę na potencjalne ryzyko:

  • Przechwycenia komunikacji
  • Dostępu policji bądź czynników nieprzyjaznych do naszego komputera
  • Ujawnienia poufnych i narażonych na niebezpieczeństwo źródeł
Łagodzenie zagrożeń fizycznych i cyfrowych

Dyskutuj | 20 minut

Narzędzia / Materiały

Instrukcje

[10 minut] Praca zespołowa

 • W oparciu o zidentyfikowane zagrożenia poproś uczestników, by przeprowadzili w ramach zespołów burzę mózgów i wypracowali pomysły łagodzenia zagrożeń, uwzgiledniając przy tym następujące czynniki:

  • Porządek, w jakim pozyskiwane są informacje,
  • Ujawnianie informacji poufnych lub wrażliwych,
  • Ryzyko dziedziczone, jak na przykład współpraca z kimś, komu grozi niebezpieczeństwo, i kto może to niebezpieczeństwo ściągnąć również na prowadzącego rozmowę.

[10 minut] Podsumowanie

 • Każdy zespół otrzymuje 1 minutę na podzielenie się swoimi pomysłami.

 • Opatrz ich pomysły komentarzem i przedstaw rekomendacje co do tego, jak zauważać, zapobiegać i łagodzić zagrożenia zidentyfikowane przez zespół.

  • Podkreśl potrzebę ciągłej analizy zagrożeń i zachowania czujności w kwestiach bezpieczeństwa.
  • Bezpieczne prowadzenie rozmów wymaga ciągłego nawiązywania łaczności bezpieczeństwa z zespołem współpracowników bądź inną zaufaną osobą, ponieważ nad zdarzeniami losowymi nie da się zapanować, a ludzie zachowują się w sposób nieprzewidywalny.
 • Może się zdarzyć, że uczestnicy skupią się na własnych zagrożeniach i ryzyku, niekiedy mniej uwagi poświęcając bezpieczeństwu swoich rozmówców, źródeł czy też ludzi, z którymi współpracują. Zwróć uwagę, by się tego wystrzegali.

 • Może się też zdarzyć, że uczestnicy będa rozważać niebezpieczeństwa cyfrowe i zagrożenia fizyczne w oderwaniu od siebie. Zwróć im uwagę, że sa one ściśle powiązane i że niebezpieczeństwo cyfrowe może pociągać za sobą zagrożenia fizyczne i vice versa.

 

MATERIAŁY:

Bezpieczeństwo podróży: zagrożenia fizyczne i cyfrowe

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 10 minut

Narzędzia / Materiały

 • Zawczasu przygotowane slajdy/plansze flip-chart na potrzeby prezentacji.
 • Lektury wstępne pomocne przy przygotowaniu prezentacji: Przewodnik "Rozmowy: Czynnik ludzki śledztwa" / sekcja “Rozmowy wymagające specjalnego podejścia” z pakietu Exposing the Invisible. 

Instrukcje

 • Przygotuj i wygłoś krótką prezentację na temat analizy bezpieczeństwa i ryzyka przy podróżach w obce miejsce i poruszaniu się na miejscu.

 • Postaraj się dostosować prezentację do kontekstów i przypadków istotnych dla uczestników warsztatu (w oparciu o analizę potrzeb dokonaną przed przeprowadzeniem warsztatu).

Tworzenie szablonu analizy ryzyka

Współpracuj | 20 minut

Narzędzia / Materiały

 • Istniejący już Szablon analizy ryzyka z załączonych zasobów bądź też szablon, który stworzysz samodzielnie w oparciu o kontekst/potrzeby uczestników warsztatu (jeżeli dysponujesz takimi informacji dzięki przeprowadzonej przed warsztatem analizie potrzeb).
 • [opcjonalnie] Slajdy / plansze flip-chart ze wskazówkami do dyskusji i kluczowymi elementami wartymi zapamiętania
 • Te same, co poprzednio

Instrukcje

[10 minut] Praca zespołowa

 • Poproś uczestników, by powrócili do swoich zespołów i wypełnili szablon analizy ryzyka na potrzeby własnej sprawy/śledztwa.

 • Udostepnij im istniejący już szablon z załączonych zasobów badź w razie potrzeby stwórz własny.

[10 minut] Podsumowanie

 • Każdy zespół pokazuje pozostałym własny szablon bądź też w przeciągu 1 minuty streszcza jego główne elementy.

 • Ocena i dyskusja w grupach.

MATERIAŁY:

Opracowywanie dokumentu stanowiącego "dowód życia"

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 10 minut

Narzędzia / Materiały

 • Istniejący już Szablon dokumentu stanowiącego dowód życia z załączonych zasobów bądź też szablon, który sporządzisz samodzielnie
 • Slajdy / plansze flip-chart ze wskazówkami do dyskusji i kluczowymi elementami wartymi zapamiętania
 • Te same, co poprzednio

Instrukcje

 • Wyjaśnij, czym jest dokument stanowiący "Dowód życia".

 • Poproś uczestników o przeczytanie i wypełnienie ćwiczebnego szablonu "dowodu życia" - indywidualnie lub w zespołach (w zależności od pozostałego czasu).

 • Przeznacz 2-3 minuty na pytania i odpowiedzi.

MATERIAŁY:

Samoświadomość i dbanie o samych siebie

Dyskutuj | 20 minut

Narzędzia / Materiały

 • Slajdy / plansze flip-chart ze wskazówkami do dyskusji i kluczowymi elementami wartymi zapamiętania
 • Te same, co poprzednio

Instrukcje

[10 minut]

 • Przedstaw krótką prezentację, jednocześnie zachęcając do dyskusji na temat:

  • Identyfikacji detonatorów i radzenia sobie ze stresem oraz niepokojem
  • Wyznacznaia granic
  • Uwzględniania specyficznych względów związanych z płcią i czynnikami kulturowo-religijnymi

[10 minut]

 • Spytaj uczestników, czy chieliby cokolwiek dodać w oparicu o własne doświadczenia i kontekst.

 • Zachęć do otwartej dyskusji o takich kwestiach i poproś, by podzielili się również wszelkimi wnioskami, jakie wyciągnęli z takich sytuacji, o ile nie sprawi im to dyskomfortu.

 • Miej świadomość, że niektórzy uczestnicy mogli spotkać się w pracy z sytuacjami stresującymi bądź traumatyzującymi, a mimo to podczas tej dyskusji nie będą czuć się na tyle bezpiecznie czy komfortowo, by o tym opowiedzieć. Uszanuj ich decyzję.

MATERIAŁY:

Zalecane lektury w ramach przygotowań

Zamknięcie (10 minut)

Ćwiczenie podsumowujące: Plakat z wnioskami

Twórz | 5 minut

Narzędzia/Materiały

 • Udostępniona tablica wirtualna / slajdy (online)
 • Tablica do rysowania / tablica typu flipchart, karteczki post-it, markery (offline)

Instrukcje

 • Poproś uczestników, aby wykonali plakat z wnioskami, dzieląc się udostępnionej tablicy wirtualnej / tablicy do rysowania odpowiedziami na następujące pytanie:

  • Jakie najważniejsze wnioski wyciągasz z dzisiejszego warsztatu? 
 • Daj uczestnikom kilka minut na spisanie bądź narysowanie swoich przemyśleń, a następnie podzielenie się nimi z innymi.

Sprawozdanie

 • Zwróć uwagę na szczególnie istotne punkty wypisane na tablicach.
Podsumowanie

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 5 minut

Instrukcje

 • Zakończ warsztat i podsumuj jego elementy. Zaznacz, jeśli warsztat znajdzie kontynuację w następnych sesjach z cyklu "Czynnik ludzki" (np. "Bezpieczne prowadzenie rozmów" bądź "Jak bezpiecznie identyfikować, pielęgnować i utrzymywać osobowe źródła informacji”).

 • Przeprowadź szybki przegląd sesji. Każdy z uczestników niech wskaże:

  • jedną rzecz z sesji, która wydała im się bardzo dobra, oraz
  • jedną rzecz, którą następnym razem należałoby udoskonalić
 • Zachęć uczestników do zadania nurtujących ich wciąż pytań bądź też podzielenia się ostatnimi wskazówkami.

 • Jeśli wyda się to użyteczne, podaj namiary na siebie, a także ewentualne informacje co do kontynuacji kontaktu.

Dodatkowe materiały

Dotyczące tematu:

Inne powiązane materiały:

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do skontaktowania się z nami poprzez Exposing the Invisible, jeśli:

 • macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego warsztatu oraz porad dla moderatorów,
 • korzystacie z tego planu warsztatu i chcecie podzielić się z nami własnymi przemyśleniami na jego temat oraz sugestiami, które mogą pomóc w jego ulepszeniu,
 • dostosowujecie ten plan warsztatu do określonych, specyficznych kontekstów i chcecie się z nami podzielić rezultatami,
 • chcecie zasugerować nam nowe ćwiczenia, macie nowe rady lub przykłady, które moglibyśmy dołączyć do tego planu warsztatu,
 • chcecie podzielić się z nami własnym doświadczeniem oraz wiedzą i pomóc nam w opracowywaniu i testowaniu nowych warsztatów.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorzy i licencje

CC BY-SA 4.0

Ten tekst został wyprodukowany przez projekt Exposing the Invisible Tactical Tech's i zarejestrowany na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autorka warsztatu: Nuria Tesón
 • Projekt szkoleniowy: A. Hayder
 • Redakcja i treść: Christy Lange, Laura Ranca
 • Projekt graficzny: Yiorgos Bagakis
 • Opracowanie strony internetowej: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Koordynacja projektów i nadzór: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

To narzędzie zostało opracowane jako część Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI), współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach projektu pilotażowanego: "Supporting investigative journalism and media freedom in the EU" (DG CONNECT).

Ten tekst odzwierciedla poglądy autora i Komisja nie odpowiada za wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Więcej na ten temat