Webová archivácia a vyhľadávanie archivovaných informácií online

Na tomto workshope sa účastníci oboznámia s metódami, nástrojmi a tipmi na vyhľadávanie a získavanie historických a „stratených“ informácií z webových stránok, ako aj na archivovanie a uchovávanie kópií webových stránok pre budúce použitie a ako dôkaz, že niečo existovalo online.

Prehľad workshopu

Téma: Webová archivácia a vyhľadávanie archivovaných informácií online: metódy, tipy a nástroje.

Ciele

 • Predstaviť účastníkom praktické metódy a nástroje na vyhľadávanie a získavanie historických a „stratených“ informácií z webových stránok.
 • Oboznámenie účastníkov s metódami a nástrojmi archivácie a uchovávania kópií webových stránok pre budúce použitie.
 • Ukázať dôležitosť webových archívov a archivačného úsilia pre zachovanie digitálneho obsahu a poskytnutie dôkazov o tom, že niečo existovalo online.

Výsledky vzdelávania

 • Uplatňovanie spôsobov vyhľadávania a získavania historických a „stratených“ informácií z webových stránok.
 • Použite spôsoby archivácie a uchovávania vlastných kópií webových stránok pre budúce použitie.

Všeobecné pokyny pre školiteľov:

 • Tento workshop je možné rozdeliť na 30-40 minútové stretnutia. Prestávky nie sú zahrnuté v časovej osi; môžete sa rozhodnúť, kedy ich pridelíte na základe okolností. Medzi jednotlivými sedeniami môžete pridať krátku prestávku alebo rýchlu aktivitu na povzbudenie.
 • Pri skupinových aktivitách rozdeľte účastníkov do tímov po 3 až 5 osobách. Čas určený na spätnú väzbu a diskusie/rozbory po cvičení prispôsobte počtu účastníkov a veľkosti skupín. Môžete tiež povzbudiť účastníkov, aby si pri práci v skupinách pridelili rôzne úlohy. Tieto úlohy môžu zahŕňať facilitátora, zapisovateľa, časomerača, prezentujúceho alebo umelca (ak sa vyžaduje vizuálna prezentácia).
 • Pri online workshopoch odporúčame počas aktivít na prebudenie a aktivít v malých skupinách používať časovač na obrazovke.
 • Vždy, keď je to možné, prispôsobte príklady zo workshopu kontextu vášho publika.

Spôsob poskytovania: online/osobné workshopy

Trvanie workshopu (bez prestávok): 2 hodiny a 40 minút

Veľkosť triedy: 6 až 24 účastníkov

Nástroje

Pre online workshopy:

 • Videokonferenčná platforma podľa vášho výberu
 • Online ankety a kvízové aplikácie (napr. Slido, Mentimeter atď.)
 • Aplikácia na simuláciu tabule (napríklad Mural, Miro atď.)

Pre offline/osobné workshopy:

 • počítače pre každého účastníka alebo jeden na tím
 • biela tabuľa
 • flipchartový papier
 • vyznačovače
 • post-it štítky

Súvisiaca príručka zo sady Odhaľ neviditeľné:

Aktivity na workshope a šablóny na stiahnutie:

Vzdelávacie aktivity

Otvorenie (10 minút)

Úvod do workshopu

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 5 minút

Pokyny

 • Upútajte pozornosť položením otázky alebo komentárom k relevantnej téme, obrázku atď.

 • Predstavte seba a ciele workshopu.

 • Predstavte zdroj materiálu pre workshop (Tactical Tech)

 • Informujte účastníkov o programe workshopu.

 • Navrhnite základné pravidlá workshopu: ako očakávate, že sa účastníci budú správať a reagovať, ako sa budú navzájom rešpektovať atď. V závislosti od času, ktorý strávite s účastníkmi workshopu, ak vediete dlhšie školenie, môžete zvážiť aj vypracovanie spoločnej dohody alebo spoločne dohodnutého kódexu správania (pozri návrhy v Príručke pre facilitátorov ETI).

Predstavenie účastníkov/prelomenie ľadov

Aktívna účasť | 10 minút

Pokyny

 • Zabezpečte rýchle predstavenie a požiadajte účastníkov, aby odpovedali na niekoľko otázok o sebe, svojej práci, očakávaniach od workshopu atď.

 • Prípadne môžete zvoliť aktivitu na prelomenie ľadov, ktoré účastníkov povzbudí k tvorivosti tým, že nakreslia odpovede alebo nápady na online tabuľu, alebo, ak sú off-line, postavia sa a plnia niektoré úlohy. Inšpiráciu nájdete v časti Ako prelomiť ľady v Príručke pre facilitátora ETI.

Úvod do webových archívov (20 min)

Prezentácia: Prečo archivovať?

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 5 minút

Pokyny

 • Uskutočnite krátku prezentáciu, v ktorej predstavíte potrebu techník a nástrojov archivácie na internete. Kým budete hovoriť, môžete vyzvať účastníkov, aby si spomenuli na relevantné príklady.

Navrhovaný scenár:

 • Keď si chcete overiť informácie online, niekedy sa dostanete na stopu, ktorá vedie na nefunkčné odkazy alebo na webové stránky, ktoré už nie sú dostupné.

 • Inokedy narazíte na webové stránky s dôležitými informáciami, ktoré by mohli mať pre príbeh veľkú pridanú hodnotu, ale túto hodnotu si uvedomíte až neskôr.

 • Keď sa na túto webovú lokalitu vrátite, aby ste sa na ňu odvolali, môžete zistiť, že už neexistuje, že konkrétna webová lokalita, ktorú si pamätáte, bola odstránená alebo že informácie, ktoré potrebujete, už nie sú dostupné a boli nahradené novým obsahom.

 • Je pravdepodobné, že počas svojho výskumu a investigatívy budete niekedy čeliť všetkým týmto výzvam.

Prípadová štúdia:„Stratené“ stránky

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 5 minút

Pokyny

 • Predstavte situáciu, keď boli z webovej stránky odstránené užitočné verejné informácie, ktoré sa dajú získať pomocou online archívov, ako je napríklad Wayback Machine alebo Archive Today.

Navrhovaný prípad a scenár (viac informácií nájdete v príručke „Získavanie a archivácia informácií z webových lokalít“):

 • Napríklad v prípade Facebooku boli odstránené webové stránky s podrobnými informáciami o tom, ako túto platformu využívali politickí aktéri a hnutia na oslovenie a ovplyvňovanie más v kampaniach a voľbách.

 • Táto stránka bola k dispozícii tu:https://www.facebook.com/business/success/categories/government-politics. Odkaz bol platný, až kým zrazu nebol neplatný.

 • Spoločnosť Facebook odstránila túto stránku zo svojho zoznamu úspešných príbehov začiatkom roka 2018 po tom, ako vypukol škandál týkajúci sa zberu údajov spoločnosťou Cambridge Analytica a intenzívne sa skúmali postupy spoločnosti, ktorá umožňuje tretím stranám prístup k svojej používateľskej základni na komerčné a politické účely. S pomocou služby Wayback Machine organizácie Internet Archive – možno nájsť archivovaný zoznam politických projektov, ktoré Facebook kedysi uvádzal v už neexistujúcej sekcii „Vláda a politika“ na svojej webovej stránke „Úspešné príbehy“ (https://www.facebook.com/business/success).

 • Vyhľadávanie stránky„https://www.facebook.com/business/success/categories/government-politics;“ v službe Wayback Machine odhalí, že tieto príklady v sekcii „Government and Politics“ boli online aj v roku 2017 tak, ako uchovala organizácia Internet Archive tu.

ZDROJE:

Užitočnosť webových archivačných nástrojov

Diskusia | 10 minút

Pokyny

 • Rozdeľte účastníkov do malých skupín po 3-5 ľuďoch a vyzvite ich k diskusii o tom:

   1. ako môžu byť nástroje a služby webovej archivácie užitočné pri ich práci a
   1. aké sú možné prípady ich použitia.
 • Navrhnite, aby si každá skupina určila zapisovateľa, ktorý bude zapisovať odpovede.

 • Zozbierajte a zdieľajte hlavné body na spoločnej tabuli (online)/flipcharte (offline).

Vyhľadávanie a získavanie obsahu z webových archívov (50 minút)

Webové archívy: vyhľadávanie a získavanie

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 15 minút

Pokyny

Urobte krátku prezentáciu so živou online ukážkou alebo prezentáciami o dvoch hlavných nástrojoch/platformách na archiváciu webových stránok, ktoré možno použiť na vyhľadávanie a načítanie minulých verzií webových stránok a iného online obsahu:

 • služba Wayback Machine
 • služba Archive Today

Služba Wayback Machine:https://web.archive.org/

Body, ktorými sa treba zaoberať:

 • Čo je služba Wayback Machine a krátke predstavenie jej hostiteľskej organizácie Internet Archive a jej poslania.

 • Stručne uveďte dve hlavné funkcie nástroja Wayback Machine:

  1. používatelia môžu vyhľadávať a načítať uložený historický obsah webových stránok a
  2. používatelia môžu ručne archivovať webové stránky v službe Wayback Machine (viac informácií o tom, ako ukladať webové stránky, nájdete v ďalšej sekcii).
 • Ukážte – najlepšie naživo online – ako vyhľadávať a získavať časové osy minulých verzií webových lokalít/webových stránok v službe Wayback Machine.

 • Vysvetlite, čo symbolizujú farebné bodky pri prezeraní kalendára a časovej osi výsledkov archivovaných webových stránok (t. j. zelené a modré bodky sa týkajú úspešných pokusov o automatickú archiváciu a dostupnosti archivovaného materiálu; červená farba znamená neúspešný pokus o archiváciu).

 • Vysvetlite, ako funguje technický proces vyhľadávania a archivácie na webe v službe Wayback Machine a spomeňte:

  • používanie automatických crawlerov na rozhodovanie o tom, ktoré webové lokality a webové stránky sa majú navštevovať a ukladať a ako často (pozri ďalšie technické podrobnosti tu a tu),
  • možné obmedzenia služby (napr. neukladá celé webové stránky vrátane interaktívnych funkcií a pohyblivých obrázkov, majitelia webových stránok môžu požiadať o odstránenie obsahu atď., viac informácií nájdete v príručke Archivácia v súprave ETI, časť „Obmedzenia služby Wayback Machine“ tu).
 • Využite túto príležitosť na uvedenie a opísanie nových pojmov, ako sú robots.txt a Sitemap.xml, a ako môžu byť užitočné pre výskumníkov a riešiteľov. Spomeňte, že súbor robots.txt je súbor, ktorý sa nachádza na webovej lokalite a obsahuje zoznam častí lokality, ktoré by mali alebo nemali byť prístupné pre prehľadávače. Pozrite si príklad tu.

 • Oboznámte účastníkov, že používatelia si môžu na stránkach Internet Archive a Wayback Machine vytvoriť a používať zdarma účet, ktorý ponúka určité výhody pri ukladaní webových stránok (viac informácií v ďalšej sekcii).

 • Zdôraznite, že načítanie uložených historických údajov o webových stránkach a archivácia webových stránok pomocou služby Wayback Machine môže pomôcť pri investigatíve a poskytnúť jednoduchý spôsob citovania výsledkov výskumu a odkazovania na historický obsah.- Upozornite účastníkov, že by si mali takéto dôkazy sťahovať a ukladať ich na viacerých miestach, keďže existuje riziko, že archivovaný obsah bude odstránený, ak majitelia webových stránok úspešne uplatnia svoj nárok voči organizácii Internet Archive.

 • Všimnite si, že využívanie bezplatných služieb internetového archívu a jeho služby Wayback Machine môže investigatíve pridať prvok neutrality a dôvery, keďže ide o nezávislú, renomovanú globálnu platformu, ktorej poslaním je uchovávať informácie na internete.

Archive Today:https://archive.ph/

Body, ktorými sa treba zaoberať:

 • Služba Archive Today používa na zachytávanie snímok webových stránok iný mechanizmus ako Wayback Machine, takže archivuje na základe požiadavky používateľa, teda len manuálne.

 • Odošle webovej lokalite vašu IP adresu, aby bol archivovaný materiál relevantný pre región archivujúceho, ale neukladá informácie o archivujúcom.

 • Služba je lepšia pri ukladaní verejných stránok sociálnych médií, pretože nerešpektuje súbor robots.txt (t. j. obmedzenia ukladania uvedené majiteľmi webových stránok).

 • Predveďte – najlepšie naživo online – ako vyhľadať a načítať dostupné minulé verzie webových stránok a webových stránok uložených používateľmi v službe Archive today (tipy tu).

ZDROJE:

Aktivita: stroj času

Spolupráca | 10 minút

Pokyny

 • Rozdeľte účastníkov do malých skupín po 3 – 5 ľuďoch a každej skupine dajte pomocný materiál (pozri šablónu v časti „Zdroje“ nižšie) s postupmi pri vyhľadávaní webovej stránky alebo webového sídla v službe Wayback Machine.

 • Účastníci sa musia vrátiť späť v čase, aby našli úplné historické zachytenie jednej alebo viacerých webových stránok.

 • Príkladom môže byť:

 • Vy (školiteľ) môžete tento príklad nahradiť iným, pokiaľ sú na Wayback Machine k dispozícii historické údaje z vybraného časového rozsahu.

ZDROJE:

Tipy pre vyhľadávanie v službe Wayback Machine

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Pokyny

Pripravte si krátku prezentáciu a online ukážku vrátane:

Tipov na načítanie archivovaných webových stránok priamo z prehliadača:

 • Wayback Machine vám tiež umožňuje vyžiadať si archívne verzie webových stránok bez toho, aby ste museli prejsť cez rozhranie vyhľadávania na webovej lokalite.

 • Namiesto toho tak môžete urobiť z vlastného prehliadača pomocou niekoľkých správne naformátovaných webových adries, ako napríklad:

  • https://web.archive.org/*www.vasastranka.com/* (kde www.vasastranka.com/ je ľubovoľná stránka, ktorú chcete vyhľadať). V prehliadači sa zobrazí najnovšia archivovaná verzia stránky.

  • Ak chcete vyvolať zobrazenie kalendára archívu webovej stránky, oddeľte tieto dve adresy hviezdičkou (*):https://web.archive.org/*/www.vasastranka.com/

  • Na koniec pridajte hviezdičku:https://web.archive.org/*/www.yoursite.com/*, aby ste získali všetky archívy dostupné pod touto doménou, nielen domovskú stránku. Napríklad pri prehliadaní adresy https://web.archive.org/web/*/cambridgeanalytica.org/* sa zobrazí zoznam všetkých stránok cambridgeanalytica.org archivovaných službou Wayback Machine.

Tipy k súborom robots.txt:

 • Zdôraznite význam súborov robots.txt pre archiváciu a výskum.

 • Pripomeňte účastníkom, že súbor robots.txt je súbor, ktorý sa nachádza na webovej lokalite a obsahuje zoznam častí lokality, ktoré by mali alebo nemali byť prístupné pre prehľadávače. Ak má webová lokalita súbor robots.txt, môžete ho zobraziť pridaním príkazu „/robots.txt“ do jej domény alebo subdomény. Napríklad: https://www.google.com/robots.txt

 • Webové lokality môžu tento súbor použiť na zablokovanie prehľadávačov z Wayback Machine, z vyhľadávačov, ako je Google, alebo z iných indexovacích a archivačných služieb. Niektoré možné dôvody, prečo sa správcovia webových stránok môžu rozhodnúť pre reštriktívne súbory robots.txt:

  • aby obmedzili náklady na internetové pásmo,

  • aby znížili zaťaženie preťažených serverov,

  • aby ochránili obrázky chránené ochrannou známkou,

  • aby sa nedokončené webové stránky nezobrazovali vo výsledkoch vyhľadávania,

  • aby skryli potenciálne citlivý obsah.

 • Hoci služba Wayback Machine nie vždy dodržiava tieto obmedzenia, stále existuje mnoho webových stránok, ktoré jej prehľadávače odmietajú archivovať v dôsledku pravidiel v súbore robots.txt. To môže byť (okrem iného) dôvodom, prečo používatelia nemusia nájsť niektoré archivované stránky alebo prečo sa môžu stretnúť s obmedzeniami pri ručnej archivácii niektorých webových stránok.

 • Ak majú používatelia problémy s používaním služby Wayback Machine na zobrazenie alebo archiváciu niektorých, ale nie všetkých stránok na webovej lokalite, môžu skontrolovať súbor robots.txt a zistiť, či sú niektoré časti lokality „zakázané“.

Činnosť: vývoj na časovej osi

Aktívna účasť | 15 minút

Pokyny

[10 minút] Vytvorenie časovej osi

 • Rozdeľte účastníkov do malých skupín po 3 – 5 osobách a navrhnite, aby si každá skupina určila zapisovateľa a osobu prezentujúcu jej výsledky.

 • Požiadajte skupiny, aby si vybrali webovú stránku, ktorú dobre poznajú (alebo ktorá súvisí s ich prácou), a vytvorili časovú os snímok obrazovky zobrazujúcu vývoj webovej stránky v čase.

 • Časová os by mala obsahovať minimálne 4 – 5 snímok obrazovky.

 • Každá skupina potom diskutuje o vytvorenej časovej osi a hľadá zaujímavé zmeny.

[5 minút] Záverečný rozbor/zdieľanie s väčšou skupinou

 • Každá skupina predstaví ostatným svoju časovú os a zistenia (1 minúta na skupinu).

Archivácia obsahu (40 minút)

Archivovať a uchovávať

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Pokyny

Urobte krátku prezentáciu a živú ukážku vrátane:

 • Ako archivovať webové stránky na požiadanie pomocou služieb Wayback Machine a Archive Today.

 • Znovu zdôraznite, ako môže archivácia na webe pomôcť pri ukladaní a uchovávaní informácií pre potreby investigatívy alebo pri zabezpečovaní dostupnosti vašej vlastnej publikovanej práce.

 • Použite funkciu zdieľanej obrazovky alebo projektor (ak je workshop offline) na predvedenie procesu ukladania webovej stránky.

Pre službu Wayback Machine:

 • Začnite od https://archive.org/web – „Uložiť stránku teraz“

 • Pripomeňte účastníkom úlohu súboru robots.txt, ktorý môže obmedziť archiváciu obsahu niektorých webových stránok.

 • Dôležité je poznamenať, že ručné uloženie webových stránok archivuje iba stránku, ktorú ste odoslali (napr. http://www.vasastranka.com/projects;“), nie všetky odkazované stránky a obsah na danej webovej stránke.

 • Ak chcete touto metódou archivovať celú webovú stránku, musíte odoslať každú stránku osobitne alebo si vytvoriť bezplatné konto v internetovom archíve, ktoré používateľom umožní prístup k ďalším funkciám, ako je napríklad ukladanie odkazovaných stránok webovej stránky.

 • Predveďte, ako si vytvoriť a používať bezplatný účet v službe Wayback Machine a aké sú výhody vlastného účtu: napr. používatelia môžu ukladať odkazované stránky a vykonávať hromadnejšie archivácie webových stránok alebo ukladať archivované stránky do svojho účtu na neskoršie jednoduchšie uloženie a vyhľadávanie.

 • Uveďte, že na hromadnú archiváciu stránok webovej lokality v prípade, že webová lokalita nebola automaticky prehľadaná službou Wayback Machine alebo na archiváciu súboru stránok k určitému dátumu možno použiť tabuľkový procesor Google Sheets. Pozri podrobnosti a pokyny tu a tu.

Pre Archive Today:

 • Začnite od https://archive.ph/ – „Moja url je živá a chcem archivovať jej obsah.“

 • Vyberte si verejnú webovú stránku alebo verejný tweet, ktorý ešte nebol archivovaný, a skúste ho vyhľadať a potom ho pomocou funkcie Archive Today archivujte.

 • Po jeho archivácii ho vyhľadajte pomocou adresy URL ešte raz a načítajte ho, aby ste ukázali výsledky.

Obmedzenia online archivácie

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 5 minút

Pokyny

Urobte krátku prezentáciu o obmedzeniach služieb Wayback Machine a Archive Today a výhodách a nevýhodách rôznych metód archivácie. Zdôraznite nasledujúce body:

 • Služba Wayback Machine nemôže vždy úplne zachytiť a načítať verejný obsah sociálnych médií, interaktívny obsah vo formáte Flash alebo JavaScript, pohyblivé obrázky/videá a iný podobný obsah. Preto môžu byť potrebné iné riešenia na uchovanie takéhoto obsahu pre budúce použitie, napríklad: snímky obrazovky, pravidelné ukladanie kópií webových stránok v režime offline.

 • Wayback Machine automaticky archivuje webové lokality na základe poradia a popularity, je to automatické a nemôžete požiadať o archiváciu celej webovej lokality.

 • Archive Today automaticky neprehľadáva a neukladá webové stránky ako Wayback Machine, je potrebné to urobiť ručne a zabezpečiť, aby sa uložené odkazy zachovali pre neskorší prístup a použitie.

 • Pripomeňte účastníkom, že je dôležité nespoliehať sa len na online archívy, pretože niekedy môžu majitelia webových stránok požiadať o stiahnutie archivovaných stránok. Zálohovanie je nevyhnutné, môžu si tiež uložiť kópie dôležitých webových stránok vo formáte HTML alebo PDF do svojich zariadení.

ZDROJE:

Vaša vlastná časová kapsula

Praktické cvičenie | 10 minút

Pokyny

 • Požiadajte účastníkov, aby si vytvorili vlastné časové kapsule tak, že si vyberú webovú stránku alebo webovú stránku, ktorú by chceli zachovať pre budúcnosť, a podľa predchádzajúcich krokov ju archivujú pomocou služieb Wayback Machine a Archive Today.

 • Účastníci pridávajú svoje archivované odkazy do spoločného dokumentu.

Ďalšie spôsoby načítania a archivácie webových stránok

Výskum | 15 minút

Pokyny

 • Rozdeľte účastníkov do malých skupín po 3-5 ľuďoch.

 • Požiadajte každú skupinu, aby preskúmala ďalšie spôsoby vyhľadávania a archivácie webových stránok a pridala ich do spoločného dokumentu.

 • To môže zahŕňať:

  • kontrolu „cachovaných“ verzií webových stránok,

  • hľadanie ďalších platforiem, ktoré obsahujú archivovaný obsah zo zdrojov, ako sú sociálne médiá, online knižnice, mapy, alebo hľadanie tematických archívov, ktoré obsahujú dokumentáciu konfliktov, porušovania ľudských práv, dezinformačných sietí atď,

  • zistenie toho, aké ďalšie informácie sú archivované v internetovom archíve, a zdôvodniť, ako sa dajú použiť na skúmanie rôznych tém.

POZNÁMKA:Túto úlohu a návrhy môžete prispôsobiť konkrétnym potrebám a kontextu účastníkov.

Bezpečnosť na prvom mieste!(15 minút)

Základy digitálnej bezpečnosti

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 15 minút

Pokyny:

Vytvorte krátku prezentáciu, ktorá bude obsahovať najdôležitejšie bezpečnostné tipy pri vykonávaní výskumu a archivácii obsahu online. Navrhovaný scenár:

 • Protokoly o prístupoch: keď archivačnú službu nasmerujete na webovú stránku, ktorá vás zaujíma, služba navštívi túto webovú stránku a uloží jej kópiu. Ak sa tak stane, archivovaná webová stránka automaticky pridá záznam do priebežného „protokolu o prístupoch“. To zahŕňa údaje, ako napríklad kedy a z akých IP adries bola webová stránka navštívená. Väčšina archivačných služieb uchováva protokoly prístupoch.

 • Pozorný správca webovej stránky alebo automatizovaný proces si môže uvedomiť, že časť jeho stránky bola archivovaná pomocou služby Wayback Machine. To im môže napovedať, že niekto skúma konkrétny obsah alebo osobu, ktorá je pre nich relevantná. To neznamená, že môžu vystopovať investigatívnu prácu až k vám, ale môže im to poskytnúť náznaky.

 • Predpokladajme napríklad, že v ten istý deň, keď bola archivovaná stránka pridaná do služby Wayback Machine, si ju pozrelo len niekoľko IP adries. Správca webovej lokality by mohol ľahko zistiť, že je sledovaný z určitého miesta.

 • Napríklad Webcite zaznamenáva operačný systém počítača a webový prehliadač každého používateľa, ako aj názov domény poskytovateľov internetových služieb každého používateľa (Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Webcite). Služba Archive Today používa vašu IP adresu na návštevu stránok, o ktorých archiváciu ste ho požiadali.

 • Pri práci s archivačnými službami je vhodné aktivovať virtuálnu privátnu sieť (VPN) alebo používať Tor Browser.

 • Niektoré služby vyžadujú, aby si každý používateľ vytvoril účet, zvolil si používateľské meno, overil e-mailovú adresu alebo priradil profil na sociálnej sieti.

 • Mali by ste zvážiť vytvorenie samostatného súboru účtov, ktoré budete používať v takýchto službách, aby ste oddelili (izolovali) svoju investigatívnu prácu od svojho osobného profilu.

 • Možno si dokonca budete chcieť vytvoriť „identitu“ na jedno použitie pre konkrétnu investigatívnu prácu a po skončení výskumu ju zlikvidovať. Môžete si napríklad vytvoriť relatívne bezpečné, oddelené e-mailové konto, čo môžete urobiť pomerne jednoducho na adrese tutanota.de alebo protonmail.com.

 • Každá malá časová investícia pred začatím investigatívy vám môže pomôcť obmedziť tieto druhy rizík.

ZDROJE:

Záver (10 minút)

Záverečná aktivita: Plagát na odnesenie

Aktívna účasť | 5 minút

Nástroje / materiály

 • Zdieľaná plocha na kreslenie/obrazovka/tabuľa (online)
 • Biela tabuľa/flip-chart papier, post-it štítky, fixky (offline)

Pokyny

 • Požiadajte účastníkov, aby vytvorili plagát na odnesenie, a to tak, že sa podelia o svoje odpovede na nasledujúcu otázku na spoločnej tabuli/kresliacej tabuli:

  • Čo si z dnešného workshopu odnášate?
 • Dajte účastníkom niekoľko minút na napísanie a/alebo nakreslenie svojich myšlienok a prečítanie myšlienok ostatných.

Záverečný rozbor

 • Prejdite ich príspevky a zvýraznite niektoré z bodov na tabuli.
Záver

Čítať Pozerať Počúvať | 5 minút

Nástroje/materiály:Nie sú potrebné žiadne materiály.

Pokyny

 • Ukončite workshop a zhrňte jeho obsah.

 • Urobte rýchly prehľad sedenia. Každý účastník by mal povedať:

  • jednu vec, ktorú považuje za veľmi dobrú na sedení a

  • jednu vec, ktorú by nabudúce zlepšil/a.

 • Môžete vyzvať účastníkov, aby kládli otázky, alebo im dať niekoľko záverečných tipov.

 • Ak je to relevantné, poskytnite kontaktné informácie a akékoľvek ďalšie podrobnosti.

Aby boli účastníci neustále informovaní o tom, čo sa deje, môžu školitelia efektívne zhrnúť obsah workshopu podľa týchto krokov:

  1. [v úvode] povedzte účastníkom, čo sa bude diať;
  1. [počas každej časti sedenia/workshopu] im pripomeňte, čo sa deje;
  1. [na konci stretnutia/workshopu] im povedzte, čo sa práve stalo. Okrem toho sa školitelia musia na konci uistiť, že poukážu na to, ktoré očakávania boli splnené.

Autorstvo a licencie

Tento obsah bol vytvorený v rámci projektu Odhaľ neviditeľné organizácie Tactical Tech a spadá pod licenciu Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

CC BY-SA 4.0


Tento zdroj bol vytvorený v rámci Iniciatívy pre spoluprácu a investigatívnu žurnalistiku (CIJI) spolufinancovanej Európskou komisiou v rámci pilotného projektu: „Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ“ (GR CONNECT).

Tento text vyjadruje názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Kontaktujte nás

Obráťte sa na nás na stránke Odhaľ neviditeľné, ak:

 • máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto plánu workshopu a usmernení pre facilitátora,

 • používate tento plán workshopu a chcete sa podeliť o spätnú väzbu a návrhy, ktoré ho môžu pomôcť zlepšiť,

 • prispôsobíte plán workshopu konkrétnemu kontextu a chcete sa s nami podeliť o výsledky,

 • chcete navrhnúť nové aktivity, tipy alebo príklady, ktoré by sa mohli pridať do tohto workshopu,

 • sa chcete podeliť o svoje odborné znalosti a spolupracovať s nami na vývoji a testovaní nových workshopov.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG kľúč/odtlačok prsta: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorstvo a licencie

CC BY-SA 4.0

Tento obsah bol vytvorený v rámci projektu Odhaľ neviditeľné organizácie Tactical Tech a spadá pod licenciu Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autori workshopu: A. Hayder, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Dizajn pokynov: A. Hayder

 • Redakcia a obsah: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafický dizajn: Yiorgos Bagakis

 • Vývoj webových stránok: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Koordinácia a dohľad nad projektom: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Tento zdroj bol vytvorený v rámci Iniciatívy pre spoluprácu a investigatívnu žurnalistiku (CIJI) spolufinancovanej Európskou komisiou v rámci pilotného projektu: „Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ“ (GR CONNECT).

Tento text vyjadruje názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Viac o tejto téme