Ako funguje internet

Tento krátky workshop pomôže účastníkom pochopiť, ako je internet štruktúrovaný a akú cestu absolvujú informácie od koncového používateľa k poskytovateľovi informácií a naopak. Účastníci získajú povedomie o tom, kde sa nachádzajú hlavné riziká digitálnej bezpečnosti a ako vyzerajú pri rôznych scenároch.

Prehľad workshopu

Téma: Orientácia v internetovej infraštruktúre a spôsobe šírenia informácií v rámci nej s ohľadom na možné rizikové body digitálnej bezpečnosti.

Ciele:

 • Pochopiť, ako je internet štruktúrovaný.
 • Oboznámiť sa s cestou, ktorú informácie absolvujú od koncového používateľa k poskytovateľovi informácií a naopak.
 • Uvedomiť si, kde sú hlavné riziká digitálnej bezpečnosti a ako vyzerajú v rôznych scenároch.

Výsledky vzdelávania:

 • Posúdiť rôzne typy možných rizík digitálnej bezpečnosti v rámci internetovej infraštruktúry.
 • Aplikovať vedomosti na konkrétne osobné a profesionálne kontexty a scenáre.

Všeobecné pokyny pre školiteľov:

 • Tento workshop je možné rozdeliť na 30 – 40 minútové sedenia. Prestávky nie sú zahrnuté v časovej osi; môžete sa rozhodnúť, kedy ich pridelíte na základe okolností. Medzi jednotlivými sedeniami môžete pridať krátku prestávku alebo rýchlu aktivitu na povzbudenie.
 • Pri skupinových aktivitách rozdeľte účastníkov do tímov po 3 – 5 ľuďoch. Čas určený na spätnú väzbu a diskusie po cvičení prispôsobte počtu účastníkov a veľkosti skupín. Môžete tiež povzbudiť účastníkov, aby si pri práci v skupinách pridelili rôzne úlohy. Tieto úlohy môžu zahŕňať facilitátora, zapisovateľa, časomerača, prezentátora alebo umelca (ak sa vyžaduje vizuálna prezentácia).
 • Pri online workshopoch odporúčame počas aktivít na povzbudenie a aktivít v malých skupinách používať časovač na obrazovke.
 • Vždy, keď je to možné, prispôsobte príklady zo workshopu kontextu vášho publika.

Spôsob poskytovania: online/osobné workshopy

Trvanie workshopu (bez prestávok): 1 hodina alebo 1 hodina a 20 minút v prípade, že je potrebné aj zhrnutie workshopu „Bezpečnosť naprvom mieste!“.

Veľkosť triedy: 6 až 24 účastníkov

Súvisiace workshopy: tento workshop je možné kombinovať aj s workshopom „Bezpečnosť na prvom mieste: Základy preventívnej digitálnej bezpečnosti“

Súvisiaca príručka zo sady Odhaľ neviditeľné:

Aktivity na workshope a šablóny na stiahnutie:

Vzdelávacie aktivity

Otvorenie (15 minút)

Úvod do workshopu

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 5 minút

Inštrukcie pre školiteľa

 • Upútajte pozornosť položením otázky alebo komentárom k relevantnej téme, obrázku atď.

 • Predstavte seba a ciele workshopu.

 • Voliteľné: Predstavte zdroj materiálu pre workshop (Tactical Tech.)

 • Informujte účastníkov o programe workshopu.

 • Navrhnite základné pravidlá workshopu: ako očakávate, že sa účastníci budú správať a reagovať, ako sa budú navzájom rešpektovať atď. V závislosti od času, ktorý strávite s účastníkmi workshopu, ak vediete dlhšie školenie, môžete zvážiť aj prácu na spoločne dohodnutom kódexe správania alebo spoločnej dohode (pozri niekoľko tipov v časti „Spoločné dohody“ v príručke k učebnému plánu Tactical Tech Gender and Tech).

Predstavenie účastníkov/prelomenie ľadov

Tvorivá činnosť | 10 minút

POZNÁMKA: Ak sa tento workshop poskytuje ako pokračovanie workshopu „Bezpečnosť na prvom mieste!“ s tou istou skupinou, táto časť nie je potrebná.

Pokyny

 • Zorganizujte rýchle predstavenie a požiadajte účastníkov, aby odpovedali na niekoľko otázok o sebe, svojej práci, očakávaniach od workshopu atď.

 • Prípadne môžete zvoliť aktivitu na prelomenie ľadov, ktoré účastníkov povzbudí k tvorivosti tým, že nakreslia odpovede alebo nápady na online tabuľu, alebo, ak sú off-line, postavia sa a plnia niektoré úlohy. Inšpiráciu nájdete v časti Ako prelomiť ľady v Príručke pre facilitátorov ETI.

[Voliteľné] Zhrnutie workshopu Bezpečnosť na prvom mieste (10 minút)

POZNÁMKA: túto časť môžete pridať, ak sa vaše publikum predtým nezúčastnilo na workshope „Bezpečnosť na prvom mieste!“ alebo na inom školení o základoch digitálnej bezpečnosti.

Zhodnotenie existujúcich vedomostí

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Rýchle overenie vedomostí na začiatku, ktoré zahŕňa hlavné princípy, a nastavenie mysle z workshopu „Bezpečnosť na prvom mieste!“.

Pokyny

Položte účastníkom niekoľko otvorených otázok, aby ste zistili, ako v súčasnosti rozumejú fungovaniu internetu. Príklady takýchto otázok:

 • Pred čím sa musíte chrániť pri používaní internetu?
 • Ako si vyberáte nástroje digitálnej komunikácie?
 • Používate siete VPN? Ak áno, prečo?

Komentujte ich odpovede a zdôraznite dôležité body z workshopu „Bezpečnosť na prvom mieste!“ ako napríklad:

 • dôležitosť posúdenia rizík podľa svojich vlastných okolností,
 • pochopenie toho, prečo si vyberáme nástroje, je rovnako dôležité ako samotné nástroje,
 • naše správanie nás môže často ochrániť viac ako nástroje digitálnej bezpečnosti,
 • pred čím nás môžu chrániť siete VPN.

Ako je štruktúrovaný internet (20 minút)

Zabezpečenie internetovej infraštruktúry

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 20 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

 • Rozdeľte účastníkov do malých skupín po 2 – 5 členoch.

 • Každej skupine predstavte ich digitálne karty, ktoré sú náhodne nahrané na vami zvolenej online nástenke (každá skupina dostane spoločný priestor na nástenke), alebo zbierku fyzických kariet, ktoré sú náhodne rozmiestnené na stole (ak je workshop offline).

 • [10 minút] Účastníci v skupinách diskutujú o tom, ako sa informácie šíria po internete, a pokúsia sa usporiadať karty na základe scenára, napríklad: *“Anna potrebuje na svojom počítači otvoriť stránku s novinkami 'xyz'. Ako sa Annina žiadosť o prístup na webovú lokalitu dostane z prehliadača jej počítača na webovú lokalitu?- Usporiadajte prvky internetovej infraštruktúry v takom poradí, aby Anna mohla toto vyhľadávanie vykonať.“

POZNÁMKA: ak túto aktivitu vykonávate osobne s fyzickými kartami, môžete účastníkov požiadať, aby sa postavili, každý si vzal jednu kartu a rozmiestnili sa vo fyzickom priestore spôsobom zodpovedajúcim tomu, ako údaje cestujú. Napríklad osoba s kartou „počítač“ by mala byť prvá v poradí, osoba s kartou „wifi“ by mala byť ďalšia... osoba s kartou „materská spoločnosť webovej stránky“ by mala byť posledná.

[8-10 minút] Zhrnutie

 • Po uplynutí času požiadajte každú skupinu, aby predstavila svoju internetovú infraštruktúru a tok informácií a povedala, kde sa stretla s problémami a prečo, čo nevedela.

 • Ak túto aktivitu vykonávate osobne, pričom účastníci stoja, požiadajte každú osobu s kartičkou, aby opísala svoju funkciu, prečo sa umiestnila v tomto poradí, a potom prejdite k ďalšej osobe.

 • Ukážte „správne“ poradie a porozprávajte sa o tom, ako informácie putujú cez internetovú infraštruktúru. Môžete si na ilustráciu pomôcť materiálom „Ako funguje internet“ – podporné schémy pre cvičenie s kartami a diskusiu po cvičení

[Voliteľné] Ako fungujú siete VPN (10 minút)

Zabezpečenie internetovej infraštruktúry pomocou siete VPN

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

 • Rozdeľte účastníkov do rovnakých skupín ako v predchádzajúcom cvičení.

 • [5 minút] Účastníci v skupinách diskutujú o tom, ako VPN funguje a kde sa nachádza v schéme komponentov.

[5 minút] Zhrnutie

Riziká digitálnej bezpečnosti (20 minút)

Vysvetlite digitálnu bezpečnosť

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 20 minút

Pokyny

 • Vysvetlite, že digitálna bezpečnosť a ochrana súkromia sú zraniteľné na každom kroku toku informácií.

 • Rozdeľte účastníkov do skupín po 2 – 5 členoch (náhodne alebo do rovnakých skupín ako predtým) a každej skupine priraďte jeden z nasledujúcich scenárov:

  • pri bežnom vyhľadávaní bez zavedenia základných alebo pokročilých opatrení na ochranu súkromia alebo bezpečnosti;
  • pri používaní prehliadača Tor;
  • pri používaní virtuálnej súkromnej siete (VPN);
  • pri používaní Tor aj VPN atď.
 • [10 minút] Požiadajte každú skupinu, aby si na základe prideleného scenára premyslela hlavné riziká digitálnej bezpečnosti a pridala ich na digitálnu tabuľu/zdieľaný súbor (ak je workshop online) alebo na list papiera (ak je workshop offline).

Zhrnutie

 • Otvorte diskusiu o opatreniach, ktoré možno zaviesť, aby sa predišlo niektorým rizikám, napríklad odcudzeným heslám alebo zachyteným súborom a komunikácii, riziku odhalenia prostredníctvom vzorov vyhľadávania atď.

 • Vysvetlite, že nie všetkým rizikám sa dá v konečnom dôsledku vyhnúť, závisí to aj od protivníkov a kontextu.

Záver (10 minút)

Záverečná aktivita: Plagát na odnesenie

Tvorivá činnosť | 5 minút

Nástroje/materiály

 • Zdieľaná kresliaca podložka/obrazovka/tabuľa (online)
 • Biela tabuľa / flip-chart papier, post-it štítky, fixky (offline)

Pokyny

 • Požiadajte účastníkov, aby vytvorili plagát na odnesenie, a to tak, že sa podelia o svoje odpovede na nasledujúcu otázku na spoločnej tabuli/kresliacej tabuli:

  • Čo si z dnešného workshopu odnášate?
 • Dajte účastníkom niekoľko minút na napísanie a/alebo nakreslenie svojich myšlienok a prečítanie myšlienok ostatných.

Zhrnutie

 • Zvýraznite niektoré body na tabuli.
Záver

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 5 minút

Nástroje/materiály: Nie sú potrebné žiadne materiály.

Pokyny

 • Ukončite workshop a zhrňte jeho obsah.

 • Uskutočnite rýchly prehľad sedenia. Každý účastník by mal povedať:

  • jednu vec, ktorú považuje za veľmi dobrú na sedení a
  • jednu vec, ktorú by nabudúce zlepšil/a
 • Môžete vyzvať účastníkov, aby kládli otázky, alebo im dať niekoľko záverečných tipov.

 • Zdieľajte kontaktné informácie, ak sú relevantné, a akékoľvek ďalšie podrobnosti.

Kontaktujte nás

Obráťte sa na nás na stránke Odhaľ neviditeľné, ak:

 • máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto plánu workshopu a usmernení pre facilitátora,

 • používate tento plán workshopu a chcete sa podeliť o spätnú väzbu a návrhy, ktoré ho môžu pomôcť zlepšiť,

 • prispôsobíte plán workshopu konkrétnemu kontextu a chcete sa s nami podeliť o výsledky,

 • chcete navrhnúť nové aktivity, tipy alebo príklady, ktoré by sa mohli pridať do tohto workshopu,

 • sa chcete podeliť o svoje odborné znalosti a spolupracovať s nami na vývoji a testovaní nových workshopov.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG kľúč/odtlačok prsta: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorstvo a licencie

CC BY-SA 4.0

Tento obsah bol vytvorený v rámci projektu Odhaľ neviditeľné organizácie Tactical Tech a spadá pod licenciu Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autori workshopu: A. Hayder, Wael Eskandar

 • Dizajn pokynov: A. Hayder

 • Redakcia a obsah: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafický dizajn: Yiorgos Bagakis

 • Vývoj webových stránok: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Koordinácia a dohľad nad projektom: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Tento zdroj bol vytvorený v rámci Iniciatívy pre spoluprácu a investigatívnu žurnalistiku (CIJI) spolufinancovanej Európskou komisiou v rámci pilotného projektu: „Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ“ (GR CONNECT).

Tento text vyjadruje názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Viac o tejto téme