hodnotenie dôkazov v odtieňoch šedej a farbách

Hodnotenie dôkazov a informačných zdrojov

Na tomto workshope sa účastníci naučia, ako analyzovať a overovať zozbierané informácie, ako aj ako hodnotiť informačné zdroje, aby mohli posúdiť spoľahlivosť výsledkov výskumu/investigatívnej práce.

Prehľad workshopu

Téma: Metódy a osvedčené postupy hodnotenia dôkazov a informačných zdrojov počas výskumu a investigatívy.

Ciele:

 • Naučiť sa analyzovať a overovať zozbierané informácie.
 • Naučiť sa vyhodnocovať informačné zdroje, aby bolo možné posúdiť spoľahlivosť výsledkov výskumu/investigatívnej práce.

Výsledky vzdelávania:

 • Vypracovanie pracovnej hypotézy pre investigatívu.
 • Osvojenie si analyzovania a vyhodnocovania informácií, ktoré možno premeniť na dôkazy.
 • Posúďte typy informačných zdrojov a ich silu/platnosť pre investigatívu ako celok.

Všeobecné pokyny pre školiteľov:

 • Konečné trvanie každého cvičenia sa môže mierne líšiť v závislosti od počtu účastníkov a skupín/tímov. To ovplyvní čas, ktorý tímy potrebujú na to, aby sa podelili o svoje príspevky s celou skupinou.
 • Niektoré skupinové aktivity sa týkajú rozvíjania jednej témy počas celého workshopu. Ak je to možné, snažte sa, aby tieto úlohy vykonávali rovnaké tímy, pretože to podporí spoluprácu a ušetrí čas potrebný na zoznamovanie.

Spôsob poskytovania: online/osobné workshopy

Trvanie workshopu (bez prestávok): 3 hodiny a 10 minút

Počet účastníkov:6 až 24

Súvisiace workshopy: tento workshop je možné kombinovať aj s workshopmi „Bezpečnosť na prvom mieste“ a „Ako funguje internet“.

Súvisiace workshopy:

Súvisiace články, príručky a videá zo súboru Odhaľ neviditeľné:

Aktivity na workshope a šablóny na stiahnutie:

Vzdelávacie aktivity

Otvorenie (15 minút)

Úvod do workshopu

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Pokyny pre školiteľa

 • Upútajte pozornosť položením otázky alebo komentárom k relevantnému obrázku.
 • Predstavte seba a ciele workshopu.
 • [Voliteľné] Predstavte zdroj materiálov na workshop (Tactical Tech)
 • Predstavte program workshopu.
 • Navrhnite základné pravidlá workshopu. Opýtajte sa účastníkov, či by chceli vaše návrhy upraviť alebo navrhnúť ďalšie pravidlá. Uistite sa, že všetci rozumejú základným pravidlám a súhlasia s nimi. Konkrétne návrhy na stanovenie základných pravidiel sú k dispozícii v Príručke pre facilitátorov, v časti „Vedenie workshopov“.
 • Stanovte dynamiku skupinovej práce a vysvetlite, že účastníci budú počas interaktívnych aktivít workshopu pracovať v rovnakých tímoch.
Predstavenie účastníkov/prelomenie ľadov

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 5 minút

Pokyny

 • Urobte rýchle kolo predstavovania a požiadajte účastníkov, aby sa podelili o nasledujúce informácie. Môžete si vybrať 1– 3 z nasledujúcich otázok:

  • Odkiaľ s nami voláte?/ Odkiaľ ste?
  • O čom je vaša práca?
 • Prípadne môžete zvoliť aktivitu na prelomenie ľadov, ktoré účastníkov povzbudí k tvorivosti tým, že nakreslia odpovede alebo nápady na online tabuľu, alebo, ak sú offline, postavia sa a plnia niektoré úlohy alebo diskutujú v skupinách. Inšpiráciu nájdete v časti Ako rozbiť ľady v Príručke ETI pre facilitátora.

 • Ak pri online workshopoch používate aplikáciu na živé hlasovanie (ako napríklad Slido alebo Mentimeter), účastníci môžu prostredníctvom počítača alebo telefónu získať prístup k odkazu pre návštevníkov, aby mohli rýchlo hlasovať alebo zdieľať odpovede.

 • Pri osobných workshopoch môžu účastníci písať svoje odpovede na veľkú tabuľu alebo nástenku alebo sa môžu pri odpovediach na otázky striedať.

Úvod (15 minút)

Čo vidíte?

Tvorivá činnosť | 15 minút

Nástroje/materiály

 • Zdieľaný cloudový priečinok a súbory/platforma na úpravu textu (napr. Framapad) na zaznamenávanie postrehov a hlasovanie (ak je workshop online).
 • samostatné hárky papiera, nalepovacie štítky, perá (ak je workshop offline.)
 • „Hodnotenie dôkazov – šablóny aktivít“, časť „Individuálna aktivita: Čo vidíte?“ na stiahnutie/vytlačenie alebo vyplnenie online; prípadne zdieľaná digitálna tabuľa alebo plocha so šablónou (napríklad Miro, Mural atď.)

Pokyny

[5 minút]

 • Požiadajte účastníkov, aby individuálne prišli s nejakým pozorovaním z ich prostredia, ktoré považujú za zaujímavé alebo hodné príbehu:

  • niečo, čo považujú za podozrivé, znepokojujúce alebo prekvapujúce.
  • Môže ísť o jav, ktorý ovplyvňuje celú komunitu, alebo o veľmi lokálny problém.
 • Účastníci napíšu svoje pozorovania do spoločného dokumentu s prázdnou tabuľkou pre záznamy, maximálne do troch riadkov.

[10 minút]

 • Všetci účastníci sú vyzvaní, aby hlasovali za pozorovanie, ktoré by chceli preskúmať, a to tak, že vedľa neho označia krížik. Upozorňujeme, že:

  • Každá osoba má k dispozícii dva hlasy.
  • Ak chcú môžu hlasovať za svoj vlastné pozorovanie.
 • Po niekoľkých minútach na hlasovanie spočítajte výsledky a vyberte pozorovanie, ktoré získalo najviac hlasov.

  • Ak rovnaké skóre získa viac tém, môžete si vybrať tú, ktorá sa zdá byť zložitejšia, aby ste umožnili rôzne hypotézy).
  • Túto tému na investigatívu budú počas seminára rozvíjať všetky skupiny.

Vypracovanie hypotézy (25 minút)

Od pozorovania k príbehu

Diskusia | 5 minút

Pokyny

 • Vysvetlite, že teraz je cieľom zistiť, čo sa za týmto pozorovaním skrýva, prečo sa to deje.

 • Opýtajte sa účastníkov:

  • Aký je podľa vás najlepší spôsob, ako k tomu pristúpiť?
 • Vypočujte si niekoľko myšlienok na túto tému.

 • V závislosti od návrhov si môžete všimnúť, že väčšina odpovedí je založená na hypotéze, takže na to môžete upozorniť.

 • Alebo môžete jednoducho povedať, že na tomto workshope sa zameriame na prácu s „pracovnými“ hypotézami a vysvetliť prečo – pretože hypotéza nám pomáha plánovať a sledovať zdroje a informácie, ktoré potrebujeme zhromaždiť.

 • Stručne vysvetlite, čo je pracovná hypotéza:„domnienka alebo navrhované vysvetlenie na základe obmedzených dôkazov ako východisko pre ďalšie skúmanie“ (zdroj definície: lexico.com).

 • Zvýraznite že:

  • Vypracovanie hypotézy vám dáva možnosť niečo overiť.
  • To vám pomôže štruktúrovať a plánovať vašu investigatívu.
  • Je dôležité uvedomiť si, že vaša východisková hypotéza nie je pevne stanovená (t. j. môže sa v priebehu investigatívy upravovať a prispôsobovať).

ZDROJE:

Od pozorovania k príbehu

Spolupráca | 20 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

[15 minút]

 • Rozdeľte účastníkov do malých skupín.

 • Požiadajte každú skupinu, aby:

  • Uviedla čo najviac hypotéz pre pozorovanie z prvého cvičenia.(Môžete ich povzbudiť, aby popustili uzdu svojej fantázii.)
  • Na konci hodiny práce v malých skupinách by si každá skupina mala vybrať jednu hypotézu, ktorá je podľa nich najpravdepodobnejšia.

Odporúčame zachovať rovnaké zloženie skupiny pre všetky spoločné aktivity tohto workshopu, pokiaľ nezistíte, že je potrebné urobiť zmeny z rôznych dôvodov (napr. účastníci to považujú za stresujúce, strácajú energiu, vzniká napätie atď.).

[5 minút] Zhrnutie

 • Účastníci sa zídu v hlavnej miestnosti a podelia sa o svoje zistenia.

 • Každá skupina sa v priebehu 1 minúty podelí o to, s akými hypotézami prišla a ktorú hypotézu si na konci vybrala.

 • Požiadajte účastníkov, aby porozprávali o tom, či bolo pre nich ťažké dohodnúť sa na hypotéze a čo ich nakoniec rozhodlo pre túto voľbu.

Hľadanie dôkazov (60 minút)

Prečo potrebujeme dôkazy

Diskusia | 5 minút

Pokyny

 • Opýtajte sa účastníkov:

  • „Čo teraz urobíme s touto hypotézou?“
 • Pravdepodobne dostanete odpovede, ktoré budú obsahovať „kľúčové slová“:

  • overovanie,
  • dokazovanie,
  • dôkazy atď.
 • Opýtajte sa účastníkov „Prečo potrebujeme dôkazy?“

 • Nechajte im niekoľko minút na zdieľanie myšlienok.

Záverečný rozbor

 • Zvýraznite že:

  • Vyšetrovanie je také silné, aké silné sú dôkazy, ktoré preň zhromaždíte.
  • V niektorých prípadoch môžete dokonca čeliť právnym následkom, ak nebudete schopní podložiť svoje tvrdenia presvedčivými dôkazmi.
Hľadanie dôkazov

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 5 minút

Nástroje/materiály:

 • Prezentácie v Power Pointe alebo vopred napísané flipcharty (pre offline workshop)

Pokyny

 • Vysvetlite, že teraz je cieľom zhromaždiť dostatok dôkazov, aby sme sa čo najviac priblížili k potvrdeniu alebo vyvráteniu hypotézy.

 • Pripravte si a predveďte krátku prezentáciu, ktorá bude obsahovať nasledujúce body:

  • Čo je dôkaz“: skutočnosť alebo informácia, ktorá dokazuje, že niečo existuje alebo je pravdivé.“
  • Vaším cieľom nie je za každú cenu dokázať, že vaša hypotéza je správna.
  • Naopak, vašou povinnosťou je zachovať si otvorenú myseľ pre alternatívne vysvetlenia, aj keď sa nezhodujú s vašimi vlastnými názormi alebo presvedčením. To dokazuje, že môžete byť nestranným, a teda spoľahlivým investigatívcom/výskumníkom.
  • Nezabúdajte, že je veľmi zriedkavé, aby akákoľvek investigatíva poskytla 100-% dôkaz.
  • V niektorých situáciách sa vaša investigatíva napriek všetkému úsiliu dostane do slepej uličky.
Hľadanie dôkazov

Spolupráca | 25 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

[15 minút]

 • Požiadajte účastníkov, aby sa vrátili do svojich skupín.

 • Požiadajte každú skupinu, aby si urobila brainstorming a zostavila zoznam možných dôkazov súvisiacich s problémom a hypotézou, ktoré si vybrala v predchádzajúcej aktivite.

 • Povedzte účastníkom, že dôkazy nemusia potvrdiť ich hypotézu, môžu ju aj vyvrátiť.

 • Spomeňte, že ich zoznam bude následne poskytnutý inej skupine, ktorá s ním bude pracovať.

 • Dajte im napríklad nápady, čo by sa mohlo do zoznamu zahrnúť:

  • príspevky v sociálnych médiách,
  • oficiálne dokumenty,
  • starý rozhovor,
  • telefonát,
  • správa,
  • ... atď.
 • Požiadajte ich, aby boli konkrétni, napr:

  • neuvádzali „správu“, ale skôr „správu, ktorá uvádza počet žien, ktoré zanechali štúdium na určitej univerzite“.

Môžete si trochu zasúťažiť o to, ktorá skupina získa najdlhší zoznam.

[10 minút] Zhrnutie

 • Účastníci sa zídu v hlavnej miestnosti a podelia sa o svoje zistenia.

 • Každá skupina sa v priebehu 1 – 2 minút podelí o to, aké typy dôkazov vymyslela.

 • Požiadajte účastníkov, aby uviedli všetky problémy, ktoré vidia v týchto dôkazoch, a či očakávajú, že niektoré z nich môžu byť v rozpore s ich hypotézou.

Úvod: Klasifikácia dôkazov

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 5 minút

Nástroje/materiály:

 • Prezentácie v Power Pointe alebo vopred napísané flipcharty (pre osobné workshopy).

Pokyny

Vysvetlite, že dôkazy možno klasifikovať podľa niekoľkých kategórií:

 • Typ:

  • priame dôkazy: hovoria priamo o vašej hypotéze a potvrdzujú fakty (napr. videozáznamy, zvukové a fotografické dôkazy, výpovede očitých svedkov udalostí, úradné dokumenty)
  • nepriame dôkazy: podporujú tvrdenie, ale nie sú dostatočne silné a väčšinou sú z druhej ruky (napr. vyhlásenia ľudí, ktorí udalosti priamo nepozorovali, vyhlásenia hovorcov iných osôb)
 • Zdroj:

  • ľudské – získané od ľudí
  • fyzické – napr. vzorky vody, súdne dokumenty, knihy, video/fotografie (v surovom formáte z fotoaparátu)
  • digitálne – napr. informácie, ktoré sa nachádzajú na internete, napr. online články/štúdie, digitálne databázy, online videá/fotografie, blogy, sociálne médiá, diskusné fóra
 • Pôvod:

  • výskum na počítači
  • výskum v teréne
 • Uvedomte si, že s určitým úsilím možno v digitálnom svete manipulovať takmer so všetkým vrátane zvuku, obrázkov a videa.

  • Metadáta fotografií, ktoré ste sami nezhotovili, sa dajú veľmi ľahko zmeniť a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na dôkaz, pokiaľ ich nemôžete overiť a potvrdiť z ich pôvodného zdroja a/alebo inými prostriedkami, ako je napríklad spätné vyhľadávanie obrázkov.

ZDROJE:

 • Pri príprave tejto prezentácie použite obsah a príklady z príručky „Hodnotenie dôkazov a informačných zdrojov“, časť „Typy dôkazov a hľadanie dôkazov“, sada Odhaľ neviditeľné.
Od pozorovania k príbehu

Tvorivá činnosť | 20 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

[10 minút]

 • Požiadajte účastníkov, aby sa vrátili do svojich skupín (rovnako ako predtým), ale vymenili si zoznamy dôkazov tak, aby každá skupina pracovala so zoznamom inej skupiny.- Odteraz budú na týchto nových zoznamoch pracovať až do konca seminára.

 • Každá skupina kategorizuje predchádzajúce dôkazy podľa uvedených typov s použitím poskytnutých šablón.

[10 minút] Zhrnutie

 • V plenárnej miestnosti sa účastníci podelia o svoju klasifikáciu a o to, čo sa im zdalo ťažké klasifikovať a prečo.

Analýza dôkazov (50 minút)

Hodnotenie dôkazov

Spolupráca | 20 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

[10 minút]

 • Účastníci sa vrátia do svojich skupín a pokračujú v práci na základe premiešaných zoznamov, ktoré mali v predchádzajúcom cvičení.

 • Požiadajte každú skupinu, aby vyhodnotila dôkazy, ktoré má k dispozícii:

  • Slabé
  • Stredné
  • Silné

[10 minút] Zhrnutie

 • Vráťte sa do spoločnej miestnosti a podeľte sa o zistenia.

 • Opýtajte sa účastníkov, ako hodnotili dôkazy a čo je pre nich slabý alebo silný dôkaz.

 • Opýtajte sa ich, ako sa môže zmeniť sila dôkazov zmenou kontextu.

Identifikujte skreslenia

Výskum | 15 minút

Nástroje/materiály

 • „Hodnotenie dôkazov: Karty skreslení“ (súbor Word) – Poznámka: budete si musieť stiahnuť a pripraviť týchto osem kariet: štyri s „kognitívnymi skresleniami“ a štyri s ich „súvisiacimi príkladmi“. Šablónu môžete použiť na vytvorenie online kariet na nástenke Miro/Mural alebo ich môžete vytlačiť a vystrihnúť, aby ste ich mohli namiešať na nástenku/stôl, ak vediete workshop osobne.

Pokyny

[10 minút]

 • Stručne vysvetlite, čo je to kognitívne skreslenie:

  • „Systematická chyba v myslení, ku ktorej dochádza, keď ľudia spracúvajú a interpretujú informácie z okolitého sveta, a ktorá ovplyvňuje ich rozhodnutia a úsudky.“
 • Rozdeľte účastníkov do malých skupín – tentoraz môžu byť náhodné, nie je potrebné držať sa predchádzajúcich skupín.

 • Zamiešajte osem kariet (odtiaľto) v náhodnom poradí a požiadajte skupiny, aby priradili skreslenia k príslušným príkladom.

 • Môžu si rýchlo vyhľadať skreslenia.

Záverečný rozbor

[5 minút]

 • Poskytnite správne odpovede a opýtajte sa účastníkov, či existujú aj iné skreslenia, ktoré zažili na vlastnej koži alebo pozorovali.
 • Nemusia uvádzať formálny názov skreslenia, stačí, ak vysvetlia, čo sa stalo.
Zmierňovanie rizík zaujatosti

Diskusia | 15 minút

Pokyny

 • Uskutočnite krátku diskusiu s účastníkmi:

  • “Ako možno znížiť riziko zaujatosti? „
 • Na konci diskusie môžete zdôrazniť nasledujúce možnosti, ak neboli spomenuté:

  • Vyhľadanie druhého názoru na interpretáciu dôkazov od kolegov a iných výskumníkov
  • Preskúmanie záverov po určitom čase
  • Snaha vyvrátiť závery a interpretáciu dôkazov
  • pravidlo, ktoré sa často uplatňuje v žurnalistike, vyžaduje, aby pred uverejnením tej istej informácie potvrdili aspoň tri navzájom nezávislé zdroje.
 • Prejdite na otázku:

  • „Aké sú ďalšie riziká vašich informácií/dôkazov, t. j. faktory, ktoré znižujú ich platnosť?“
  • Ako príklad uveďte: zastarané informácie
 • Na záver sa opýtajte:

  • „Aké opatrenia na zmiernenie týchto rizík treba prijať?“

Pokúste sa prepojiť diskusiu s prípadom, ktorý sa používal počas celého workshopu.

Spravovanie dôkazov (15 minút)

Spravovanie dôkazov

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 15 minút

Nástroje/materiály

 • Prezentácie v Power Pointe alebo vopred napísané flipcharty (pre offline workshop)

Pokyny

Pripravte si a predveďte krátku prezentáciu, ktorá bude obsahovať nasledujúce body:

 • Uchovávanie dôkazov

  • V prípade digitálnych dôkazov je dôležité uchovávať digitálne kópie na samostatných pevných diskoch, ktoré by mali byť uložené v iných priestoroch ako váš počítač.

  • Interné a externé pevné disky by mali byť úplne zašifrované.

   • Ak žijete v oblasti, kde vám hrozí značné osobné alebo právne riziko v súvislosti s vašimi investigatívnymi aktivitami, uschovajte si niekoľko kópií na bezpečnom mieste mimo svojho domova.
   • Majte na pamäti, že ukladaním dôkazov u iných osôb ich môžete vystaviť riziku.
  • Uchovávajte si fyzické kópie alebo originálne dokumenty, napríklad listy, ale aj skenujte/fotografujte fyzické dokumenty, aby ste vytvorili digitálne kópie.

   • Udržujte ich zašifrované na interných a externých pevných diskoch.
  • Vzorky odobraté zo životného prostredia sa môžu rýchlo znehodnotiť (najmä vzorky vody) a mali by byť spracované v laboratóriách ihneď, a nie uchovávané u vás doma/kancelárii.

  • Výsledkom zložitej a dlhej investigatívy môže byť obrovské množstvo zozbieraných dôkazov a v niektorých prípadoch môžete pochopiť úplnú relevantnosť dôkazov až neskôr počas vyšetrovania.

   • Napríklad fotografia znečistenej rieky so súradnicami GPS by mohla byť relevantnejšia po tom, ako dostanete správu o testovaní vody z laboratória, ktorá poukazuje na konkrétne miesto.
   • Dobrým spôsobom, ako spravovať dôkazy, je vytvoriť si zoznam dôkazov, ktorý vám umožní rýchlo nájsť dôkazy v zbierke.
  • Ukážte príklad zoznamu dôkazov (môžete použiť príklad z príručky „Hodnotenie dôkazov“, časť: „Spravovanie dôkazov“

 • Zverejňovanie a zdieľanie dôkazov

  • Medzi dôvody, prečo by ste mohli zvážiť zverejnenie dôkazov, ktoré ste zhromaždili, spracovali a overili, patria:

   • Je to v duchu transparentnosti, najmä ak vezmeme do úvahy, že mnohé vyšetrovania sa zameriavajú na odhaľovanie toho, čo je pred nami neoprávnene skryté.
   • Umožňuje to preskúmanie a kontrolu záverov, ku ktorým ste dospeli, a môže byť súčasťou nevyhnutného procesu preskúmania.
   • Môže to viesť k tomu, že ľudia, ktorých môže vaša investigatívna práca motivovať a inšpirovať, objavia ďalšie informácie. Iní ľudia môžu mať prístup k väčšiemu množstvu údajov alebo môžu mať záujem sami preskúmať túto problematiku.
  • Existujú rôzne úrovne zdieľania informácií, napríklad zdieľanie so spoluvyšetrovateľmi, ľuďmi vo vašej sieti, aktivistami, mimovládnymi organizáciami, novinármi alebo poskytnutie prístupu k vašim dôkazom širokej verejnosti.

   • Spravidla by sa nikdy nemala prezrádzať totožnosť dôverných zdrojov a nemali by sa zverejňovať ani žiadne informácie, ktoré by poskytovali indície o tom, kto sú.
   • Niekedy môžete kúpiť údaje od komerčných poskytovateľov, ako sú podnikové registre, obchodné registre alebo pozemkové knihy. V niektorých prípadoch vám takíto poskytovatelia zakážu opätovné publikovanie údajov a informácií, ktoré ste si od nich zakúpili.- Aj keď je dobré vyhnúť sa právnym rizikám a nepublikovať údaje, ktoré boli zakúpené, ak takéto obmedzenia existujú, zvyčajne nie je problém odkazovať na kľúčové citácie z takýchto materiálov a uvádzať ich vo verejnom záujme. Zvyčajne to spadá pod pravidlo „rozumného používania“ materiálov chránených autorskými právami.
  • Keď publikujete informácie , zvážte, ako to urobiť v prístupných formátoch, aby ich ostatní mohli ľahko pochopiť a používať.

  • Nezabudnite uviesť všetkých, ktorí sa zúčastnili na výskume/vyšetrovaní, pokiaľ nechcú zostať v anonymite – to si vždy vopred overte.

Záver (10 minút)

Plagát na odnesenie

Tvorivá činnosť | 5 minút

Pokyny

 • Požiadajte účastníkov, aby si vytvorili plagát na odnesenie, a to tak, že sa podelia o svoje odpovede na nasledujúcu otázku na spoločnej tabuli:

  • Čo si z dnešného workshopu odnášate?
 • Dajte účastníkom niekoľko minút na spísanie ich myšlienok a prečítanie myšlienok ostatných.

Záverečný rozbor

 • Zvýraznite niektoré body na tabuli.
Záver

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 5 minút

Nástroje/materiály: Nie sú potrebné žiadne materiály.

Pokyny

 • Ukončite workshop a zhrňte jeho obsah. Môžete pridať záverečné slová alebo zdôrazniť hlavné posolstvo.

 • Urobte rýchly prehľad sedenia. Každý účastník by mal povedať:

  • jednu vec, ktorú považuje za veľmi dobrú na sedení a

  • jednu vec, ktorú by nabudúce zlepšil/a.

 • Povzbuďte účastníkov, aby kládli otázky alebo poskytli niekoľko záverečných tipov.

 • Ak je to relevantné, poskytnite kontaktné informácie a akékoľvek ďalšie podrobnosti.

!

Kontaktujte nás

Obráťte sa na nás na stránke Odhaľ neviditeľné, ak:

 • máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto plánu workshopu a usmernení pre facilitátora,
 • používate tento plán workshopu a chcete sa podeliť o spätnú väzbu a návrhy, ktoré ho môžu pomôcť zlepšiť,
 • prispôsobíte plán workshopu konkrétnemu kontextu a chcete sa s nami podeliť o výsledky,
 • chcete navrhnúť nové aktivity, tipy alebo príklady, ktoré by sa mohli pridať do tohto workshopu,
 • sa chcete podeliť o svoje odborné znalosti a spolupracovať s nami na vývoji a testovaní nových workshopov.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG kľúč/odtlačok prsta: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorstvo a licencie

CC BY-SA 4.0

Tento obsah bol vytvorený v rámci projektu Odhaľ neviditeľné organizácie Tactical Tech a spadá pod licenciu Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autori workshopu: A. Hayder, Mario Rautner (ako autor príručky „Hodnotenie dôkazov“)
 • Dizajn pokynov: A. Hayder
 • Redakcia a obsah: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger
 • Grafický dizajn: Yiorgos Bagakis
 • Vývoj webových stránok: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Koordinácia a dohľad nad projektom: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

!

Tento zdroj bol vytvorený v rámci Iniciatívy pre spoluprácu a investigatívnu žurnalistiku (CIJI) spolufinancovanej Európskou komisiou v rámci pilotného projektu: „Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ“ (GR CONNECT).

!

Tento text vyjadruje názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Viac o tejto téme