black with white circle red lines

Investigatíva je spolupráca: ako zabezpečiť, aby fungovala

Tento workshop predstaví účastníčkam a účastníkom praktické spôsoby ako nájsť spoločný základ pre spoluprácu. Popri tom sa naučia orientovať sa v kľúčových aspektoch spolupráce ako sú etika, motivácia, kontext, skúsenosti, ciele atď. a adresovať ich. Pomocou niekoľkých cvičení sa skupina naučí identifikovať a zvládať situácie, v ktorých rôzne dôvody a odlišnosti sťažujú ľuďom spoluprácu. Cieľom cvičení bude porozumieť kolektívnym metódam, ktoré umožnia členkám a členom tímu prispieť do projektu najlepšie ako vedia.

Prehľad workshopu

Téma: Investigatíva je spolupráca: metódy, tipy a overené postupy, ako vytvoriť tím a viesť proces spolupráce.

Ciele:

 • Ukázať účastníčkam a účastníkom praktické spôsoby ako nájsť spoločný základ pre spoluprácu. Popri tom sa naučia orientovať v kľúčových aspektoch spolupráce ako sú etika, motivácia, kontext, skúsenosti, ciele atď. a adresovať ich.
 • Zvýšiť povedomie a pomôcť zvládať situácie kde rôzne dôvody a rozdiely môžu ľuďom sťažovať spoluprácu.
 • Riešiť individuálne potreby a porozumieť kolektívnym metódam, ktoré by umožnili členkám a členom tímu prispieť do projektu najlepšie ako vedia.

Vzdelávacie výsledky

 • Vedieť ako nastaviť kolaboratívny (investigatívny) projekt od začiatku do konca.
 • Riešiť výzvy v kolaboratívnom projekte.
 • Objaviť spôsoby ako v kolaboratívnom projekte ochrániť individuálne aj skupinové potreby a záujmy.
 • Identifikovať a riešiť riziká práce v tíme.

Všeobecné pokyny pre trénerky a trénerov:

 • Tento workshop je založený na spolupráci a sústreďuje sa na facilitované skupinové aktivity a diskusie viac ako na prezentácie trénerky či trénera. Kedykoľvek však môžete do workshopu vstúpiť s užitočnými radami či tipmi. Tiež využite časti workshopu určené na predstavenie aktivity a na záverečný rozbor aby ste zhrnuli to najhlavnejšie.
 • Workshop môžete rozdeliť do menších častí po 40-60 minút. Medzi jednotlivými časťami môžete dať skupine pauzu alebo urobiť rýchly energizer (rozcvička či iná aktivita, ktorá skupinu nabudí a prinesie lepšiu sústredenosť).
 • Pri skupinových aktivitách rozdeľte účastníčky a účastníkov do tímov po 3-5 ľudí. Podľa počtu ľudí a podľa typu aktivity môžete tiež prideliť v každej skupine úlohy. Môžu to byť napríklad facilitárorka, zapisovateľ, časomeračka, prezentujúci či umelkyňa (ak je potrebná vizuálna prezentácia).
 • Pri online podujatiach odporúčame počas energizerov a skupinových aktivít zdieľať na obrazovke časomieru.
 • Kedykoľvek je to možné, prispôsobte príklady kontextu účastníčok a účastníkov.

Spôsob konania: online/fyzicky

Trvanie workshopu (bez prestávok): 4 hodiny a 40 minút

Počet účastníčok a účastníkov: od 6 do 24

Poznámky pre trénerky a trénerov:

 • Konečná dĺžka jednotlivých aktivít sa môže trochu líšiť v závislosti od počtu účastníkov a účastníčok a počtu tímov. To ovplyvní čas, ktorý tímy potrebujú na zdieľanie svojich príspevkov s celou skupinou.
 • Snažte sa, aby jednotlivé tímy ostali počas celého workshopu v rovnakom zložení. Skúšať si spolu rôzne úlohy podporí spoluprácu a tiež ušetrí čas, ktorý by bol potrebný na zoznamovanie sa či vymýšľanie nových tém a scenárov.

Súvisiace workshopy:

Súvisiace články, príručky a videá projektu Odhaľ neviditeľné:

Workshopové aktivity a šablóny na stiahnutie:

Vzdelávacie aktivity

Úvod (15 minút)

Predstavenie workshopu

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 5 minút

Pokyny

 • Upútajte pozornosť otázkou alebo komentárom ku vhodnej téme, obrázku a pod.

 • Predstavte seba a ciele workshopu.

 • Nepovinné: Predstavte zdroj materiálov tohto workshopu (Tactical Tech).

 • Predstavte program workshopu.

 • Navrhnite základné pravidlá workshopu. Spýtajte sa účastníčok a účastníkov či by chceli upraviť vami navrhnuté pravidlá, prípadne navrhnúť ďalšie. Ubezpečte sa, že každá a každý základným pravidlám rozumie a súhlasí s nimi. V materiáli Príručka facilitátora, v časti "Vedenie workshopov", nájdete konkrétne návrhy ako stanoviť základné pravidlá.

Predstavenie účastníčok a účastníkov/aktivita na prelomenie ľadov

Tvorte | 10 minút

Pokyny

 • Urobte rýchle zoznamovacie kolo, v ktorom účastníčky a účastníci odpovedia na pár otázok o nich, o ich práci, o očakávaniach od tohto workshopu atď.

 • Namiesto toho môžete urobiť aktivitu na prelomenie ľadov, ktorý motivuje účastníčky a účastníkov ku kreativite a k interakcii medzi sebou tým, že nakreslia nápady a myšlienky na online tabuľu. Ak sa workshop odohráva fyzicky, môžu sa postaviť a robiť nejaké úlohy (napríklad povedať niečo o sebe inej účastníčke či inému účastníkovi). Pozrite sa na časť „Ako prelomiť ľady“ v Príručke facilitátora, aby ste sa inšpirovali.

Príprava prostredia na spoluprácu (1 hodina)

Hľadanie spoločného základu

Spolupracujte | 30 minút

Ciele:

 • Účastníčky a účastníci nájdu spoločný základ (východiská) pre tímovú prácu/investigatívu, napríklad v zdieľaných etických zásadách, motivácii, skúsenostiach či cieľoch.

 • Toto cvičenie tiež môže zvýšiť povedomie tímu o možných dôvodoch alebo rozdieloch, ktoré by sťažovali spoluprácu.

 • Tímy by mali mať možnosť povedať, že nebudú schopné z nejakého dôvodu spolupracovať. Pomôže to vyjasniť postoje členiek a členov, ktoré sú pre nich dôležité a odmietajú o nich diskutovať (morálne, etické otázky atď.). Tiež ich naučíte povedať nie, čo nie je vždy jednoduché.

Nástroje/materiály:

 • "Šablóny aktivít", časť "Hľadanie spoločného základu“ (online alebo vytlačené).
 • Zdieľané cloud úložisko s editovateľnými súbormi alebo digitálna tabuľa so šablónami aktivít (Miro, Mural atď. ak je workshop online).
 • Oddelené digitálne miestnosti (ak je workshop online), alebo oddelené časti v miestnosti/stoly (ak je workshop fyzicky).
 • Hárky papiera, samolepiace papieriky, perá (ak sa workshop koná fyzicky).

Pokyny

 • Rozdeľte účastníčky a účastníkov do malých skupín po 3-5 ľudí.

 • Určite v každej skupine zapisovateľku či zapisovateľa a prezentujúcu či prezentujúceho. Tieto role by si mali v tímoch počas ďalších aktivít striedať.

[15 minút]

Skupinová úloha:

 • Každý človek v tíme zdieľa s ostatnými:

  • tri pre ňu či pre neho dôležité etické otázky investigatívy/výskumu
  • tri investigatívne/výskumné metódy, ktoré rada či rád používa
  • tri investigatívne/výskumné projekty, na ktorých v minulosti pracovala či pracoval (ak je niekto v investigatíve nový, môže povedať o inom type projektu, na ktorom pracovala či pracoval)
  • tri výsledky, ktoré by chcela či chcel v investigatíve dosiahnuť
 • Zapisovateľka či zapisovateľ zaznamená všetky odpovede.

 • Skupina prediskutuje či vie na základe vymenovaných priorít a skúseností dosiahnuť nejaký spoločný základ.

[15 minút] Záverečný rozbor

 • Požiadajte jedného človeka z každej skupiny aby zhrnuli ich odpovede v maximálne dvoch minútach na skupinu. Sústreďte sa na:

  • Záver, ku ktorému sa skupina dostala: môžu spolupracovať ako kolaboratívny investigatívny tím, alebo nie?
  • Ak áno, aké faktory ich viedli k tomuto záveru?
  • Ak nie, z akých dôvodov nie je skupina kompatibilná ako tím?
 • Zakončite aktivitu, poskytnite spätnú väzbu a podľa potreby facilitujte diskusiu v jednotlivých skupinách.

Pomôžte vytvoriť nové tímy pre ďalšie aktivity ak niektoré usúdili, že sú príliš nekompatibilné na spoluprácu.

Dohoda o spolupráci, kódex správania

Spolupracujte | 30 minút

Cieľ:

 • Riešiť individuálne potreby a porozumieť kolektívnym metódam, ktoré by členkám a členom tímu umožnili prispieť k projektu podľa ich najlepších možností a schopností.

Nástroje/materiály:

 • "Šablóny aktivít", časť „Dohoda o spolupráci, kódex správania“ (online alebo vytlačené).
 • Rovnaké ako v predchádzajúcej aktivite.

Pokyny

Dopredu si pripravte a následne zdieľajte so skupinou snímok Powerpointovej prezentácie alebo flipchartový papier (ak je workshop fyzicky) s nasledujúcimi detailmi Kolektívnej zmluvy alebo Spoločného kódexu správania (materiál by mal byť jasne viditeľný počas celej aktivity):

 • Kolektívna zmluva sa skladá z tímových rozhodnutí ohľadom:

  • spôsobov rozhodovania
  • etických otázok
  • frekvencie komunikovania a stretnutí
  • pravidiel komunikácie – žiadne kričanie, nadávanie ostatným, skákanie do reči atď.
  • vecí, o ktorých sa nediskutuje – jasné odmietnutie sexizmu, rasizmu, svojvoľného rozhodovania atď.
  • požadovaného cieľa a dopadu investigatívnej aktivity
  • riešenia krízových situácií – napr. sadnúť si spolu aby skupina pochopila čo sa stalo, prečo sa to stalo a ako to vyriešiť bez zbytočného vzájomného obviňovania
  • bezpečnosti – zdieľanie rizík, uprednostnenie individuálnej/skupinovej bezpečnosti pred zhromažďovaním dôkazov atď.
  • akýchkoľvek ďalších faktorov, ktoré pomôžu každej zúčastnenej osobe dať projektu čo najviac, napr. voľné víkendy či krátka diskusia o tom, ako sa každá členka a člen tímu v daný deň cíti.
 • Požiadajte účastníčky a účastníkov, aby sa vrátili do tímov (rovnakých ako predtým).

Ak sa vytvorili nové tímy na základe nekompatibility, ktorá vyšla najavo v predchádzajúcej aktivite, odporúča sa, aby od tohto bodu už ostali v každej ďalšej aktivite nemenné.

[20 minút]

Skupinová aktivita:

 • Diskutujte o podmienkach, ktoré by pre tím vytvorili ideálne pracovné prostredie.

 • Môže to zahŕňať individuálne preferencie, i veci týkajúce sa celého tímu.

  • Napr. individuálna preferencia by mohla byť končiť pracovný deň vždy o 18:00. Po tom, čo všetci povedia ich ideálny pracovný čas, sa skupina dohodne na spoločnom harmonograme. Ten by mal vyhovovať všetkým, či už bude práca prebiehať na rovnakom mieste alebo na diaľku.
 • Tímy si spíšu návrh Kolektívnej zmluvy, ktorá bude obsahovať skupinové rozhodnutia o veciach uvedených vyššie, ale aj o iných záležitostiach, ktoré si členovia a členky určia. Môžu použiť šablónu, alebo si vytvoriť vlastný návrh.

 • Všetci ľudia v tíme by mali popremýšľať, ktoré postoje sú pre nich dôležité a odmietajú o nich diskutovať (morálne, etické otázky atď.), a následne by ich mali bez váhania zdieľať s ostatnými v tíme.

 • Tím spíše všetky svoje podmienky a jednotlivé body Kolektívnej zmluvy na veľký hárok papiera, alebo na online tabuľu, dokument na cloud úložisku atď. (ak je workshop online).

[10 minút]

 • Jeden človek z každej skupiny zhrnie všetkým ostatným v jednej minúte hlavné body ich tímovej dohody.

 • Ak sa workshop koná fyzicky, hárky papiera každého tímu sa môžu nalepiť na stenu a účastníčky a účastníci sa môžu prechádzať po miestnosti a čítať si materiály ostatných tímov (aktivita prechádzky v galérii).

 • Ukončite aktivitu, poskytnite spätnú väzbu, alebo facilitujte diskusiu.

Spolupráca počas investigovania (1 hodina a 40 minút)

Plánovanie spoločného projektu

Spolupracujte | 30 minút

Cieľ: Porozumieť dôležitosti a dopadu investigatívnej aktivity a vytvoriť všeobecný plán činnosti a financovania.

Nástroje/materiály:

 • "Šablóny aktivít", časť „Plánovanie spoločného projektu“ (online alebo vytlačené).
 • Rovnaké ako v predchádzajúcej aktivite.

Pokyny

[20 minút]

 • Požiadajte účastníčky a účastníkov aby sa vrátili do tímov (tých istých ako v predchádzajúcej aktivite).

Skupinová úloha:

 • Každý tím si vyberie jednu investigatívnu tému a načrtne časový plán realizácie celého projektu s dôrazom na jeho hlavné kroky/štádiá.

 • Téma môže byť hypotetická, alebo to môže byť konkrétny prípad, na ktorom niekto z tímu pracoval (dajte si pozor na zdieľanie akýchkoľvek dôverných údajov!).

 • Každý tím zodpovie nasledujúce otázky na základe zvolenej témy:

  • Čo chce táto investigatíva odhaliť?
  • Prečo je táto investigatívna aktivita dôležitá?
  • Kto a ako by z nej mal prospech?
  • Aké sa očakávajú dopady?
  • Prečo je váš tím najvhodnejší na realizovanie tohto projektu? Aké sú jeho individuálne a skupinové silné stránky?
  • Aký je plán diseminácie? V akých formátoch a na akých platformách by boli dostupné výsledky tejto investigatívnej aktivity?
  • Ak už v minulosti na danej téme pracovali iní ľudia, akými jej novými/dosiaľ nepublikovanými aspektami by sa tím zaoberal?
  • Aké má projekt logistické a finančné potreby?
  • Zhrnutie – kvôli ktorým aspektom má projekt vysokú šancu získať finančné prostriedky na zaplatenie práce tímu?

[10 minút] Záverečný rozbor

 • Jeden človek z každého tímu zhrnie ich tému a odpovede v maximálne dvoch minútach.

 • Ukončite aktivitu spätnou väzbou a diskusiou.

Rôzne zručnosti, rôzne druhy dopadov

Spolupracujte | 40 minút

Cieľ:

 • Identifikovať a využiť jedinečný súbor zručností a skúseností každej členky a člena tímu a určiť ďalšie zručnosti, ktoré bude potrebné zadať externým dodávateľkám či dodávateľom.

Nástroje/materiály:

 • "Šablóny aktivít", časť „Rôzne zručnosti, rôzne druhy dopadov“ (online alebo vytlačené).
 • Rovnaké ako v predchádzajúcej aktivite.

Pokyny

 • Požiadajte účastníčky a účastníkov aby sa vrátili do tímov (tých istých ako v predchádzajúcej aktivite).

 • Vyzvite tímy, aby si určili facilitátorku či facilitátora a zapisovateľku či zapisovateľa. Pri každej aktivite by mal ideálne zapisovať iný človek.

Skupinové úlohy:

[15 minút]

 • V rámci tímu sa všetci individuálne na jednu minútu zamyslia nad ich schopnosťami a obmedzeniami a nad tým, ako najlepšie využiť ich zručnosti a skúsenosti.

 • Každá členka a každý člen tímu má potom dve minúty na zdieľanie so skupinou/spísanie jej či jeho zručností a schopností súvisiacich s tímovým investigatívnym projektom, ako napríklad:

  • relevantné pracovné skúsenosti, oblasti záujmu, ovládané jazyky atď.,
  • zručnosť, v ktorej sa cíti najistejšie, a ako ju môže využiť v prospech tohto investigatívneho projektu (napr. umelkyňa či umelec môže vytvoriť sériu kresieb, ktoré by slúžili ako zhrnutie investigatívneho projektu).
 • Zapisovateľky a zapisovatelia dohliadajú na poznámky a facilitátorky a facilitátori na časomieru.

 • Keď sa už každý podelil o svoje schopnosti, zapisovateľka či zapisovateľ, alebo facilitátorka či facilitátor prečíta konečný zoznam zručností a skúseností tímu a zdôrazní, ktoré z nich by mohli byť pre tento investigatívny projekt najužitočnejšie.

[10 minút]

 • Členky a členovia tímu si spíšu a rozdelia role, ktoré by zastávali skupinovom projekte.

 • Napríklad ak má tím štyri členky a členov, okrem výskumu by si mohli rozdeliť tieto úlohy (zoznam nie je úplný):

  • koordinovať správu projektu a časový plán, komunikovať s externými skupinami, donormi atď.,
  • nájsť a koordinovať všetky nástroje a vedomosti, ktoré tím potrebuje aby mohol dokončiť investigatívny projekt, napr. overovacie nástroje, techniky a nástroje na vizualizáciu dát, učebné príručky, dodatočné školenia atď.,
  • spravovať všetky údaje získané výskumníčkami a výskumníkmi, vrátane ich zhromažďovania, indexovania, čistenia a zdieľania v rámci tímu,
  • vytvoriť a spravovať plán na šírenie výsledkov investigatívneho projektu.

[5 minút]

 • Každý tím si skúsi predstaviť pokročilé štádium ich investigatívneho projektu a aspoň jeden druh zručnosti/asistencie, ktorú by mohli v tom bode potrebovať a momentálne v rámci tímu neexistuje.

  • napríklad by pre investigatívny projekt mohol byť užitočný človek, ktorý má skúsenosti s používaním GPS a s mapovaním, alebo s analýzou a overovaním video dôkazov.

V závislosti od veľkosti tímov a dostupného času môžete pre spestrenie tejto aktivity použiť aj techniku rozhovoru (interview). Rozdeľte tímy do dvojíc kde jedna osoba pokladá otázky a druhá na ne odpovedá. Osoba A sa neformálne pýta osoby B na predchádzajúce pracovné skúsenosti, oblasti záujmu, ovládané jazyky atď. a odpovede si zapisuje (dokopy to trvá 5 minút). Potom si vymenia úlohy a osoba B sa pýta osoby A, pričom odpovede tiež zapisuje (tiež 5 minút). Potom každá členka a každý člen zdieľa so zvyškom tímu zručnosti a skúsenosti, ktoré o danej osobe zistili, a ktoré by zároveň mohli byť užitočné pre tímový investigatívny projekt.

[10 minút] Záverečný rozbor

 • Jeden človek z každého tímu zhrnie zistenia v maximálne dvoch minútach.
 • Trénerka či tréner ukončí aktivitu spätnou väzbou a diskusiou.
Ako tímovo zdolávať výzvy

Spolupracujte | 30 minút

Cieľ:

 • Pripraviť tím na spolupracovanie v krízovej situácii.

Nástroje/materiály:

 • "Šablóny aktivít", časť „Ako tímovo zdolávať výzvy“ (online alebo vytlačené).
 • Rovnaké ako v predchádzajúcej aktivite.

Pokyny

 • Predom si pripravte sadu kariet (online alebo vytlačené). Na každej karte bude uvedená jedna výzva, na ktorú by mohol investigatívny tím naraziť. Napríklad:

  • Ste v kľúčovom štádiu projektu a minuli sa vám finančné prostriedky.
  • Členka alebo člen tímu opúšťa projekt.
  • Vaše investigatívne aktivity ste úspešne ukončili, ale žiadne z médií, ktoré ste kontaktovali, nie je ochotné zverejniť ich výsledky.
  • Vplyvné záujmové skupiny sa vyhrážajú niekomu z tímu, aby ste nezverejnili zistenia vašich investigatívnych aktivít.
  • Potrebujete komunikovať s členkou alebo členom tímu, ale neviete sa spojiť pretože je na nedostupnom mieste/nefunguje internetové pripojenie atď.
  • ...
 • Požiadajte účastníčky a účastníkov aby sa vrátili do tímov (tých istých ako v predchádzajúcej aktivite).

[15 minút]

 • Každý tím si vytiahne kartu, diskutuje a dohodne sa ako by postupoval pri danej výzve/probléme.

[15 minút] Záverečný rozbor

 • Každý tím zdieľa svoje rozhodnutia s ostatnými v maximálne dvoch minútach (toto je veľmi užitočná časť aktivity, keďže sa tímy môžu navzájom od seba veľa naučiť).

 • Trénerka či tréner poskytne spätnú väzbu a otvorí diskusiu.

Tímové riadenie rizík (1 hodina a 30 minút)

Skupinové posúdenie rizík

Spolupracujte | 40 minút

Cieľ

 • Vedieť akým rizikám by mohol byť tím vystavený pred, počas a po vykonávaní investigatívnych aktivít.

Nástroje/materiály:

 • "Šablóny aktivít", časť „Skupinové posúdenie rizík: A./B./C.“ (online alebo vytlačené).
 • Ďalšie potrebné nástroje: rovnaké ako v predchádzajúcej aktivite.
 • Predpripravená krátka prezentácia/snímky trénerky či trénera s hlavnými myšlienkami spojenými s posudzovaním a riadením rizík.

Pokyny

 • Požiadajte účastníčky a účastníkov aby sa vrátili do tímov (tých istých ako v predchádzajúcej aktivite).

[5 minút]

 • Každý tím spíše na papier/zdieľaný online súbor podľa poskytnutej šablóny:

  • tému investigatívnej aktivity
  • miesta, ktoré sa jej týkajú
  • zainteresované zdroje/respondentky a respondenti
  • ľudia/organizácie, ktoré by boli ovplyvnené výsledkami investigatívy

[10 minút]

 • Každá členka a člen tímu vymenuje riziká, ktorým by mohli byť individuálne vystavené a vystavení počas investigovania kvôli ich identite, súčasnej či minulej príslušnosti k rôznym organizáciám či skupinám, umiestneniu, zdravotnému stavu atď.

  • Napríklad osoba, ktorá sa bežne nevyskytuje na mieste, kde investiguje, by mohla vzbudiť ako cudzinka či cudzinec podozrenie.
 • Každá členka a člen potom prečíta svoj zoznam zvyšku tímu.

[10 minút]

 • Tímy vytvoria jeden veľký zoznam, ktorý zahŕňa všetky možné diskutované riziká.

 • Mali by sa brať do úvahy riziká pre tím, ako aj pre všetkých zainteresovaných ľudí (zdroje, komunity atď.).

Záverečný rozbor

[15 minút]

 • Každý tím zdieľa svoj zoznam rizík s ostatnými na workshope v maximálne dvoch minútach.

 • Ukončite aktivitu poskytnutím spätnej väzby.

 • Pripravte si a predneste krátku prezentáciu, ktorá zhrnie čo všetko je potrebné zvážiť ohľadom rizika:

  • upozornite, že riziko sa dedí, aby ste zdôraznili, že riziká jednej členky či člena tímu alebo zdroja ovplyvňujú úroveň rizika a bezpečnosti celého projektového tímu a opačne,
  • vyzvite účastníčky a účastníkov, aby premýšľali nad rizikami v kategóriách: emočné, mentálne, fyzické, právne a logistické (napr. záplava veľkým množstvom datasetov), a nájdite spôsoby ako riešiť každé riziko separátne a zároveň holisticky,
  • poukážte na príklady, ktoré tímy riešili počas aktivít aby ste ilustrovali jednotlivé body.

ZDROJE pre prezentáciu/diskusiu o riziku a bezpečnosti:

Ako tímovo čeliť rizikám

Spolupracujte | 30 minút

Cieľ

 • Pripraviť sa na najhoršie a na neočakávané.

Nástroje/materiály:

 • "Šablóny aktivít", časť „Ako tímovo čeliť rizikám“ (online alebo vytlačené).
 • Ďalšie potrebné nástroje: rovnaké ako v predchádzajúcej aktivite.

Pokyny

 • Požiadajte účastníčky a účastníkov aby sa vrátili do tímov (tých istých ako v predchádzajúcej aktivite).

[15 minút]

 • Tímy zostavia zoznam zdrojov, ktoré by potrebovali na zvládnutie rizík, ktoré spísali na zoznam.

 • Môžu to byť ľudské či finančné zdroje, alebo súvisiace s hmotnými predmetmi, so zručnosťami atď. Napríklad:

  • Kvôli právnemu riziku by si tím potreboval nájsť právničku alebo právnika (zručnosť/skúsenosti) a peniaze (finančné prostriedky), aby ju alebo ho mohol zaplatiť.
  • Kvôli riziku spojenému s digitálnou bezpečnosťou by tím potreboval služby etickej hackerky či kódera (zručnosť) a externý disk (materiálny/hmotný zdroj).
  • Ak by opustil projekt niekto so špecifickými schopnosťami, tím by musel hľadať náhradu a/alebo prerozdeliť úlohy (ľudské zdroje, zručnosti).

Záverečný rozbor

[15 minút]

 • Každý z tímov má dve minúty aby zdieľal s ostatnými zoznam identifikovaných rizík.

 • Trénerka či tréner poskytne spätnú väzbu a vedie diskusiu.

Únikový plán

Spolupracujte | 20 minút

Cieľ:

 • Vedieť sa bezpečne dostať z rizikových situácií.

Nástroje/materiály:

 • "Šablóny aktivít", časť „Únikový plán“ (online alebo vytlačené).
 • Ďalšie potrebné nástroje: rovnaké ako v predchádzajúcej aktivite.

Pokyny

 • Požiadajte účastníčky a účastníkov aby sa vrátili do tímov (tých istých ako v predchádzajúcej aktivite).

 • Každému tímu môžete prideliť jeden alebo viac rizikových scenárov z vyššie uvedených príkladov, alebo im umožnite nech si vyberú samé a sami.

[10 minút]

 • Každý tím načrtne plán ako sa dostať z nebezpečných situácií.

 • Plán by mohol obsahovať prvky ako:

  • Bezpečnostnú otázku, ktorú možno virtuálne položiť členke či členovi tímu v teréne aby sa tím ubezpečil, že je tento človek v bezpečí. Otázka by mala mať dve dohodnuté odpovede – jedna by indikovala, že je v bezpečí a druhá, že existuje hrozba.
  • Krízové lokálne kontakty: mená a telefónne čísla – napr. záchranka, neziskové organizácie, kolegovia atď.
  • Krízové kontakty na rodinu: mená a telefónne čísla.
  • Stratégiu pre prípad, že by znepriatelené aktérky či aktéri žiadali/hrozili členkám a členom tímu, aby sa vzdali ich dôkazných materiálov. Takáto stratégia môže znamenať zálohovanie dát každý deň a na bezpečnom úložisku aby o žiadne neprišli, ukladanie informácií o miestach a zdrojoch na bezpečné cloudové úložisko pre prípad, že by bolo treba dôkazy znova dohľadať/budovať od začiatku a podobne.
  • Stratégiu pre prípad, že by sa členkám a členom tímu niekto vyhrážal fyzickým útokom – ktorý dopravný prostriedok použiť na útek, meno a telefónne číslo na šoféra atď.

Záverečný rozbor

[10 minút]

 • Každý tím v maximálne dvoch minútach odprezentuje svoj únikový plán.

 • Trénerka či tréner poskytne spätnú väzbu a vedie diskusiu s dôrazom na dôležité body hodnotenia a riadenia rizika, ktoré by si mala celá skupina zapamätať.

Ukončenie aktivity (15 minút)

Záverečná aktivita: Plagát s hlavnými myšlienkami workshopu

Tvorte| 5 minút

Nástroje/materiály:

 • Zdieľaná plocha na kreslenie/snímok/tabuľa (online).
 • Tabuľa/flipchartový papier, lepiace papieriky, fixky (fyzicky).

Pokyny

 • Požiadajte účastníčky a účastníkov, aby vytvorili plagát s hlavnými myšlienkami, ktoré si z workshopu odnesú. Vyzvite ich, aby odpovede na nasledujúcu otázku napísali na zdieľanú plochu/na tabuľu:

  • Aké sú hlavné myšlienky, ktoré si z dnešného workshopu odnášate? 
 • Dajte skupine pár minút, aby odpovede napísala či nakreslila, a následne všetky prečítajte nahlas.

Záverečný rozbor

 • Vyzdvihnite niektoré odpovede na ploche/tabuli.
Záver

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 5 minút

Nástroje/materiály: Žiadne nie sú potrebné.

Pokyny

 • Zakončite workshop a zhrňte jeho obsah.

 • V krátkosti zhodnoťte workshop. Každá osoba povie:

  • jednu vec, ktorá bola na workshope veľmi dobrá a
  • jednu vec, ktorú by do budúcna vylepšili.
 • Vyzvite účastníčky a účastníkov aby sa spýtali na čokoľvek, čomu nerozumeli či čo ich ešte zaujíma, alebo aby zdieľali posledné tipy.

 • Zdieľajte s nimi kontaktné informácie ak je to relevantné, prípadne akékoľvek ďalšie podrobnosti.

Aby bola celá skupina vždy informovaná o tom, čo sa práve deje, trénerky a tréneri môžu jednoducho zhrnúť obsah workshopu týmito krokmi:

  1. [v úvode] povedzte skupine čo sa bude diať,
  1. [počas každej časti workshopu] pripomeňte im čo sa práve deje,
  1. [na konci časti workshopu] povedzte im, čo sa práve dialo. Okrem toho, na konci sa musia trénerky a tréneri uistiť, že ukázali, ktoré očakávania boli splnené.

Kontaktujte nás

Obráťte sa na nás na stránke Odhaľ neviditeľné, ak:

 • máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto plánu workshopu a usmernení pre facilitátora,

 • používate tento plán workshopu a chcete sa podeliť o spätnú väzbu a návrhy, ktoré ho môžu pomôcť zlepšiť,

 • prispôsobíte plán workshopu konkrétnemu kontextu a chcete sa s nami podeliť o výsledky,

 • chcete navrhnúť nové aktivity, tipy alebo príklady, ktoré by sa mohli pridať do tohto workshopu,

 • sa chcete podeliť o svoje odborné znalosti a spolupracovať s nami na vývoji a testovaní nových workshopov.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG kľúč/odtlačok prsta: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorstvo a licencie

CC BY-SA 4.0

Tento obsah bol vytvorený v rámci projektu Odhaľ neviditeľné organizácie Tactical Tech a spadá pod licenciu Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autor workshopu: Ankita Anand

 • Dizajn pokynov: A. Hayder

 • Redakcia a obsah: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafický dizajn: Yiorgos Bagakis

 • Vývoj webových stránok: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Koordinácia a dohľad nad projektom: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Tento zdroj bol vytvorený v rámci Iniciatívy pre spoluprácu a investigatívnu žurnalistiku (CIJI) spolufinancovanej Európskou komisiou v rámci pilotného projektu: „Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ“ (GR CONNECT).

Tento text vyjadruje názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Viac o tejto téme