Crowdsourcing informácií pre investigatívu

Na tomto workshope sa účastníci oboznámia so základnými metódami, nástrojmi, príkladmi a úvahami, ktoré je potrebné zohľadniť pri plánovaní a riadení crowdsourcingu. Skúma tiež úlohu crowdsourcingu ako metódy, ktorú čoraz častejšie využívajú novinári, aktivisti, výskumní pracovníci a iní na spoluprácu s komunitami pri zhromažďovaní informácií, ich overovaní a vytváraní dôkazov, ktoré môžu pomôcť odhaliť problémy ovplyvňujúce spoločnosti na celom svete.

Prehľad workshopu

Téma: Ako používať metódy a nástroje online crowdsourcingu na zhromažďovanie informácií na účely investigatívnej práce alebo iných druhov výskumu vo verejnom záujme.

Ciele

 • Zoznámenie účastníkov s metódami a nástrojmi používanými na online crowdsourcing údajov
 • Zvýšenie povedomia o kľúčových aspektoch pri vytváraní a realizácii crowdsourcingu.

Výsledky vzdelávania

 • Identifikácia spôsobov využitia techník crowdsourcingu prispôsobených konkrétnym potrebám a kontextom.
 • Odhalenie osvedčených postupov a nástrojov pre crowdsourcing.
 • Získanie informácií o bezpečnostných rizikách a spôsoboch ich zmiernenia s cieľom chrániť zdroje a výskumníkov/investigatívcov pri vykonávaní crowdsourcingových činností.

Všeobecné pokyny pre školiteľov:

 • Tento workshop je možné rozdeliť na 30 – 40 minútové sedenia. Medzi jednotlivými sedeniami je možné pridať krátku prestávku alebo rýchlu aktivitu na prebudenie.
 • Pri aktivitách v malých skupinách rozdeľte účastníkov do skupín po 3 až 5 osobách.
 • Roly môžete prideľovať v závislosti od počtu účastníkov. Tieto roly môžu zahŕňať: Facilitátora, zapisovateľa, časomerača, prezentujúceho alebo umelca (ak sa vyžaduje vizuálna prezentácia).
 • Pri online workshopoch odporúčame počas aktivít na prebudenie a aktivít v malých skupinách používať časovač na obrazovke.
 • Vždy, keď je to možné, prispôsobte príklady a prípady kontextu vášho publika.

Spôsob poskytovania: online/osobné workshopy

Trvanie workshopu (bez prestávok): 4 hodiny

Veľkosť triedy: 6 až 24 účastníkov

Súvisiace workshopy:

Súvisiace články a príručky zo súboru Odhaľ neviditeľné:

Prípravné materiály na workshop na stiahnutie:

 • „Crowdsourcing: Referenčný dokument“ (PDF alebo súbor Word) – Pri príprave prezentácií pre jednotlivé sekcie si pozrite tento dokument, aby ste získali základné informácie.
 • „Crowdsourcing: Tabuľka s tipmi pre školiteľov“ (PDF súbor alebo súbor programu Word) – Tento zdroj je možné na záver zdieľať aj s účastníkmi workshopu.
 • „Šablóny crowdsourcingových aktivít“ – pre účastníkov na vyplnenie počas aktivít (súbor Word.)

Vzdelávacie aktivity

Otvorenie (15 minút)

Úvod do workshopu

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 5 minút

Pokyny pre školiteľov

 • Upútajte pozornosť položením otázky alebo komentárom k relevantnej téme, obrázku atď.

 • Predstavte seba a ciele workshopu.

 • Voliteľné: Predstavte zdroj materiálu pre workshop (Tactical Tech.)

 • Informujte účastníkov o programe workshopu.

 • Navrhnite základné pravidlá workshopu. Opýtajte sa účastníkov, či by chceli vaše návrhy upraviť alebo navrhnúť ďalšie pravidlá. Uistite sa, že všetci rozumejú základným pravidlám a súhlasia s nimi. Konkrétne návrhy na stanovenie základných pravidiel sú k dispozícii v Príručke pre facilitátorov, v časti „Vedenie seminárov“.

 • V prípade potreby stanovte dynamiku skupín. Vysvetlite napríklad, či budú musieť rovnaké skupiny účastníkov pracovať spoločne počas celého workshopu.

Predstavenie účastníkov/prelomenie ľadov

Tvorivá činnosť | 10 minút

Pokyny

 • Zorganizujte rýchle predstavenie a požiadajte účastníkov, aby odpovedali na niekoľko otázok o sebe, svojej práci, očakávaniach od workshopu atď.

  • Ak si môžete dovoliť hravú aktivitu so skupinou, môžete tiež vyhlásiť crowdsourcingovú výzvu na získanie podrobností týkajúcich sa konkrétnej témy alebo otázky, s ktorou sa účastníci môžu stotožniť (napr. opýtajte sa, „kto je skúsený výskumník?“, „kto má dizajnérske zručnosti?“, „kto má znalosti o digitálnej bezpečnosti?“ atď.)
 • Prípadne môžete zvoliť cvičenie na prelomenie ľadov, ktoré účastníkov povzbudí k tvorivosti tým, že nakreslia odpovede alebo nápady na online tabuľu, alebo ak workshop prebieha offline, postavia sa a plnia niektoré úlohy. Inšpiráciu nájdete v časti Ako rozbiť ľady v Príručke ETI pre facilitátora.

Úvod do crowdsourcingu (35 min)

Čo je crowdsourcing a kedy ho použiť

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 15 minút

Nástroje/materiály:

 • Prezentácie v Power Pointe alebo vopred napísané flipcharty (offline)

Pokyny

Pripravte a uveďte krátku prezentáciu, ktorá bude obsahovať:

 • Stručný prehľad toho, čo je crowdsourcing, a krátku históriu jeho vzniku.

 • Príklady projektov a akcií občianskej spoločnosti založených na crowdsourcingu.

 • Zdôraznite v nej niektoré aspekty používania crowdsourcingu vrátane:

  • Výhod crowdsourcingu:

   • Umožňuje využívať rozsiahly súbor údajov, ktoré sú inak pre organizátorov nedostupné
   • Umožňuje zapojenie rôznych prispievateľov
   • Môže pomôcť ušetriť čas a náklady.
   • Otvára nové možnosti spolupráce s prispievateľmi a/alebo inými subjektmi pracujúcimi v rovnakom priestore.
  • Nevýhod crowdsourcingu:

   • Obsahuje nebezpečenstvo manipulácie
   • Môže vyžadovať veľa know-how a zdrojov (napr.   na nastavenie technických nástrojov, overenie zozbieraných údajov a iné)
   • Nesie so sebou nebezpečenstvo, že sa vrátite s prázdnymi rukami (úspech crowdsourcingu veľmi závisí od efektívneho zapojenia prispievateľov)
   • Môže predstavovať potenciálne riziká pre organizátorov a prispievateľov (napr. pri crowdsourcingu citlivých údajov).
 • Je dôležité samostatne posúdiť každý potenciálny prípad použitia crowdsourcingu.

 • Existujú spôsoby, ako zmierniť vyššie uvedené riziká. Ak však nevýhody prevažujú nad výhodami, možno zvážiť alternatívy k crowdsourcingu.

 • Príklady toho, kto a na aký účel môže získavať dôkazy prostredníctvom crowdsourcingu. Môžu medzi nich patriť: médiá, investigatívci, obhajcovia práv, iní aktivisti atď.

ZDROJE:

 • Na prípravu tohto sedenia použite „Referenčný dokument ku crowdsourcingu – sedenie 1: Úvod do témy“ (na stiahnutie PDF alebo súbor Word.
Úloha: Prečo crowdsourcing?

Spolupráca | 20 minút

Nástroje/materiály:

 • Zdieľaný cloudový priestor alebo digitálna tabuľa so šablónami: Miro, Mural atď. (ak je workshop online.)
 • Oddelené digitálne miestnosti (ak je workshop online) alebo oddelené priestory/stoly (ak je workshop offline/osobne).
 • Samostatné hárky papiera, lístky, perá (ak je workshop offline.)

Pokyny

[10 minút]

 • Rozdeľte účastníkov do malých skupín po 3 – 5 ľuďoch. Odporúčajte, aby si každá skupina počas svojich aktivít pridelila konkrétne úlohy:zapisovateľ, časomerač, prezentujúci (úlohy si môžu striedať) atď.

 • Požiadajte skupiny o brainstorming na danú tému:

  • Dôvody, prečo rôzne subjekty môžu chcieť využívať crowdsourcing dôkazov
 • Zoznam odpovedí môže zahŕňať: novinárov, ktorí chcú aktívne zhromažďovať určité typy obsahu zo sociálnych médií alebo vyzvať občanov, aby niečo priamo nahlásili, ochrancov práv alebo organizácie verejnej kontroly (watchdog), ktoré sa rozhodli monitorovať určité problémy/udalosti tým, že vyzvali občanov, aby podali správu alebo zmapovali zistenia a situácie atď.

 • Môžu si robiť poznámky do zdieľaných súborov alebo na tabuľu.

[10 minút] Záverečný rozbor

 • Po návrate do hlavnej skupiny/miestnosti sa zástupca každej skupiny podelí o svoje zistenia, 1 minúta pre každú skupinu.

 • Pod vedením facilitátora celá skupina preskúma klady a zápory použitia crowdsourcingu v niekoľkých prípadoch, ktoré uviedli, a rozhodne, či je táto metóda vhodná.

Nastavenie crowdsourcingu (45 min)

Úloha: Naplánujte projekt crowdsourcingu

Spolupráca | 45 minút

Nástroje/materiály:

 • Snímky/flipchartové papiere s vopred vyplnenými pokynmi na aktivity.
 • Zdieľaný cloudový priestor alebo digitálna tabuľa so šablónami: Miro, Mural atď. (ak je workshop online.)
 • Oddelené digitálne miestnosti (ak je workshop online) alebo oddelené priestory/stoly (ak je workshop offline).
 • Samostatné hárky papiera, nalepovacie štítky, perá (ak je workshop offline.)
 • „Šablóny crowdsourcingových aktivít“, časť „*Skupinová aktivita: Plánovanie crowdsourcingového projektu“, ktorý môžu účastníci vyplniť (online alebo v tlačenej podobe)

Pokyny

[5 minút]

 • Urobte krátku prezentáciu a povedzte účastníkom, že predtým, ako sa rozhodnú zapojiť do crowdsourcingu, je dôležité položiť si niekoľko otázok. Otázky užitočné aj pre diskusiu v nasledujúcej aktivite:

  • Prečo chcete využívať crowdsourcing?
  • Kto sú vaši prispievatelia?
  • Kto sú vaši príjemcovia?
  • Aké sú hlavné etické aspekty crowdsourcingu dôkazov?
  • Aké sú riziká?
  • Ako je možné overiť zozbierané údaje?
  • Kto by sa mohol stať vaším partnerom alebo spolupracovníkom?
  • Čo sa stane s údajmi potom?
  • Majú sa udeliť nejaké zásluhy a ako?

[25 minút]

 • Rozdeľte účastníkov do malých skupín po 3 – 5 ľuďoch.Tieto isté skupiny by mali odteraz pracovať spoločne počas celého workshopu.

 • Pripomeňte skupinám, aby si počas svojich aktivít rozdelili konkrétne úlohy:zapisovateľ, časomerač, prezentujúci atď.

 • Požiadajte každú skupinu, aby si vybrala nápad/projekt (skutočný alebo fiktívny), ktorý by využíval crowdsourcing v jednej z troch všeobecných oblastí:

  1. novinárska investigatíva,
  2. krízová situácia, ktorá si vyžaduje zhromažďovanie informácií, alebo
  3. zlepšenie verejnej zodpovednosti.
 • Skupiny prediskutujú svoje crowdsourcingové „projekty“ podľa hlavných úvah uvedených nižšie a uskutočnia brainstorming krokov, ktoré by podnikli na ich riešenie.

  • Ciele a účel
  • Cieľové publikum
  • Riziká a bezpečnosť
  • Etické aspekty
  • Spoľahlivosť zistení
  • Možní spolupracovníci
  • Výstupy
  • Zásluhy
 • Skupiny si robia poznámky do priloženej vzorovej tabuľky (pozri časť „Materiály“ vyššie).

[15 minút] Záverečný rozbor

 • V hlavnej skupine/miestnosti skupiny prezentujú výsledky svojej práce, odpovedajú na otázky a dostávajú spätnú väzbu od facilitátora.

ZDROJE:

 • Na prípravu tohto sedenia použite „Referenčný dokument ku crowdsourcingu – sedenie 2: Nastavenie crowdsourcingu“ (PDF na stiahnutie alebo súbor programu Word.)

Výber správneho prístupu ku crowdsourcingu (30 min)

Úvod: Prístupy ku crowdsourcingu

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Nástroje/materiály:

 • Vopred pripravené snímky/flipchartové papiere na prezentáciu.

Pokyny

Pripravte a uveďte krátku prezentáciu, ktorá bude obsahovať:

 • Ako výber správneho prístupu závisí od cieľov aj publika.Napríklad:

  • novinári môžu zriadiť zabezpečený kanál, cez ktorý by občania mohli anonymne posielať tipy,
  • ochrancovia práv môžu povzbudzovať obete, aby predložili dôkazy o zneužívaní v akejkoľvek forme, alebo
  • volební pozorovatelia môžu chcieť, aby sa voliči pokúsili kategorizovať typ nezrovnalostí, ktorých sú svedkami, podľa vopred stanovených kritérií atď.
 • Predstavte štruktúrované a neštruktúrované metódy zberu údajov a zdôraznite, kedy môže byť každá z nich vhodná v závislosti od potrieb, cieľa, metódy analýzy údajov atď.

 • Zdôraznite rozdiel medzi “otvorenými“ a „špecifickými“ výzvami na poskytnutie údajov.

 • Zdôraznite rozdiel medzi crowdsourcingom údajov neštruktúrovaným a štruktúrovaným spôsobom.

 • Uveďte výhody a nevýhody každého prístupu.

ZDROJE:

 • Na prípravu tohto sedenia použite „Referenčný dokument ku crowdsourcingu – sedenie 3: Výber správneho prístupu ku crowdsourcingu a sedenie 4: Práca s cieľovou skupinou (cieľovými skupinami) crowdsourcingu“ (PDF súbor na stiahnutie alebo súbor programu Word)
Úloha: Výber vhodného prístupu

Spolupráca | 20 minút

Nástroje/materiály:

 • Snímky/flipchartové papiere s vopred vyplnenými pokynmi na aktivity.
 • Zdieľaný cloudový priestor alebo digitálna tabuľa so šablónami: Miro, Mural atď. (ak je workshop online.)
 • Oddelené digitálne miestnosti (ak je workshop online) alebo oddelené priestory/stoly (ak je workshop offline).
 • Samostatné hárky papiera, nalepovacie štítky, perá (ak je workshop offline.)
 • „Šablóny crowdsourcingových aktivít“, časť „*Skupinová aktivita: Určenie vhodného prístupu“, ktoré majú účastníci vyplniť (online alebo v tlačenej podobe)

Pokyny

[10 minút]

 • Požiadajte účastníkov, aby sa vrátili do svojich predchádzajúcich skupín.

 • Každá skupina diskutuje a robí si poznámky na tému:

  • Ktorý prístup by bol vhodný pre ich nápad na crowdsourcingový projekt, s ktorým prišli na predchádzajúcom stretnutí?

[10 minút] Záverečný rozbor

 • Skupiny predstavia svoje rozhodnutia a vysvetlia ich dôvody – na prezentáciu každej skupiny vyhraďte 1 – 2 minúty.

 • Účastníci dostanú spätnú väzbu od facilitátora.

Výber technických nástrojov pre crowdsourcing (15 min)

Úvod: Nástroje crowdsourcingu

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 15 minút

Nástroje/materiály:

 • Vopred pripravené snímky/flipchartové papiere na prezentáciu.

Pokyny

Pripravte a predveďte krátku prezentáciu o:

 • Ako si vybrať nástroje pre crowdsourcing s dôrazom na nasledovné:

  • existuje množstvo jednoduchých a bezpečných nástrojov vyvinutých obhajcami ľudských práv, novinármi alebo občianskymi organizáciami verejnej kontroly (watchdog),
  • je dôležité vybrať správny nástroj, ktorý by bol v súlade s cieľmi a potrebami crowdsourcingu, a nie sa snažiť navrhnúť crowdsourcingovú operáciu podľa neho,
  • vyhnite sa nadšeniu z najnovších nástrojov – niekedy projekt nemusí potrebovať najnovšiu a najúžasnejšiu technológiu, ale jednoduchú telefónnu linku, textové správy, e-mail atď.
 • Aby ste si mohli vyberať najlepšie, je dôležité zvážiť:

  • technické prostredie (high- versus low-tech) vrátane technických návykov cieľovej skupiny,
  • bezpečnosť a súkromie vašich prispievateľov,
  • náklady, čas a technické zručnosti potrebné na nastavenie konkrétnych nástrojov.
 • Uveďte príklady nástrojov, výhody a nevýhody každého z nich vrátane nákladov a času potrebného na nastavenie každého nástroja, ako aj odkazy na ďalšie informácie a návody na nastavenie (pozri „Tipy pre školiteľov“ a „Referenčný dokument“ nižšie).

 • Vyzvite účastníkov, aby sa podelili o svoje relevantné skúsenosti s používaním nástrojov na zhromažďovanie informácií a/alebo o zaujímavé prípady, o ktorých vedia.

ZDROJE: Na prípravu tohto sedenia použite:

Práca s cieľovým publikom (40 min)

Úvod: Ako zapojiť komunity

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Nástroje/materiály:

 • Vopred pripravené snímky/flipchartové papiere na prezentáciu.

Pokyny

Pripravte si a predveďte krátku prezentáciu, v ktorej zdôrazníte nasledujúce skutočnosti:

 • Význam efektívneho zapojenia komunity pre úspech crowdsourcingu

 • Hlavné otázky, ktoré si treba položiť pred zapojením komunity

 • Metódy a kanály na úspešné zacielenie a zapojenie potenciálnych prispievateľov

 • Ochrana súkromia a bezpečnosť

 • Ukážte relevantné prípady z publikovaných projektov z celého sveta (príklady nájdete v súboroch Tipy pre školiteľov a Referenčné dokumenty).

ZDROJE:

Úloha: Ako navrhnúť stratégiu

Spolupráca | 30 minút

Nástroje/materiály:

 • Snímky/flipchartové papiere s vopred vyplnenými pokynmi na aktivity.
 • Zdieľaný cloudový priestor alebo digitálna tabuľa so šablónami: Miro, Mural atď. (ak je workshop online.)
 • Oddelené digitálne miestnosti (ak je workshop online) alebo oddelené priestory/stoly (ak je workshop offline).
 • Samostatné hárky papiera, nalepovacie štítky, perá (ak je workshop offline.)
 • „Šablóny crowdsourcingových aktivít“, časť „*Skupinová aktivita: Stratégia oslovovania publika“, ktoré môžu účastníci vyplniť (online alebo v tlačenej podobe).

Pokyny

[15 minút]

 • Účastníci sa rozdelia do svojich skupín.

 • Požiadajte každú skupinu, aby vymyslela:

  • stratégiu (kanály, metódy atď.) na oslovenie a zapojenie ľudí do crowdsourcingu.

[15 minút] Záverečný rozbor

 • Skupiny predstavia svoje rozhodnutia a vysvetlia ich dôvody – na prezentáciu každej skupiny vyhraďte 2 minúty.

 • Účastníci dostanú spätnú väzbu od facilitátora.

Overovanie údajov získaných z crowdsourcingu (10 min)

Tipy a výzvy spojené s overovaním

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Nástroje/materiály

 • Vopred pripravené snímky/flipchartové papiere na prezentáciu.

Pokyny

Pripravte si a predveďte krátku prezentáciu, v ktorej zdôrazníte nasledujúce skutočnosti:

 • Overenie údajov získaných z crowdsourcingu je mimoriadne dôležité, aby sa mohli považovať za dôveryhodné (na účely dôkazu/dôkazov).

 • V závislosti od typu a formátu zozbieraných údajov zvážte, aký rozsah overovania si vyžadujú a aké odborné znalosti/kapacity sú na to potrebné.

 • Crowdsourcingový projekt môže skončiť s tromi typmi údajov:

  • Neoveriteľné údaje: niektoré údaje môže byť nemožné overiť, pretože môžu byť nové a chýbajú im potvrdzujúce zdroje. V tomto prípade sa nesústreďte na overovanie, ale na elimináciu – pokúste sa údaje pred ich zverejnením spochybniť. Ak údaje nemôžete overiť, ale napriek tomu ich chcete zverejniť, uveďte jasné vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti s označením „neoverené“.
  • Čiastočne overené údaje: rozhodnite, aký rozsah overenia sa považuje za „dostatočný“ na to, aby sa údaje mohli použiť/zverejniť.
  • Úplne overené údaje: údaje, ktoré majú niekoľko potvrdzujúcich zdrojov.
 • Overovanie údajov získaných cez crowdsourcing.

 • Overovanie informácií na sociálnych sieťach.

 • Poskytnite relevantné prípady z publikovaných projektov z celého sveta (príklady nájdete v súboroch Tipy pre školiteľov a Referenčné dokumenty).

ZDROJE: Na prípravu tohto sedenia použite:

Analýza údajov a prezentácia zistení (35 min)

Ako prezentovať výsledky crowdsourcingu

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Nástroje/materiály:

 • Vopred pripravené snímky/flipchartové papiere na prezentáciu.

Pokyny

Pripravte si a predveďte krátku prezentáciu, v ktorej zdôrazníte nasledujúce skutočnosti:

 • Úvahy o spôsobe analýzy a prezentácie zistení.

  • Je dôležité prezentovať údaje získané z crowdsourcingu čestným a pravdivým spôsobom.
 • Pri zverejňovaní zistení opíšte metódy zberu údajov a spôsob, akým ste dospeli k záverom (v prípade vykonávania analýzy).

 • Pri každej súvisiacej publikácii jasne uveďte, či a do akej miery sa vám podarilo overiť údaje získané z crowdsourcingu.

 • Zistenia musia byť prezentované zaujímavým a pútavým spôsobom. Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je vytvoriť „príbeh“, ktorý by ste mohli rozprávať pomocou údajov.

ZDROJE: Na prípravu tohto sedenia použite nasledujúce informácie:

 • „Referenčný dokument ku crowdsourcingu – sedenie 7: Analýza údajov a prezentácia zistení“ (na stiahnutie PDF alebo súbor Word)
 • „Crowdsourcing: Tipy pre školiteľov“ (PDF súbor na stiahnutie alebo súbor programu Word).
Úloha: Podeľte sa o svoje zistenia

Spolupráca | 25 minút

Nástroje/materiály:

 • Snímky/flipchartové papiere s vopred vyplnenými pokynmi na aktivity.
 • Zdieľaný cloudový priestor alebo digitálna tabuľa so šablónami: Miro, Mural atď. (ak je workshop online.)
 • Oddelené digitálne miestnosti (ak je workshop online) alebo oddelené priestory/stoly (ak je workshop offline).
 • Samostatné hárky papiera, nalepovacie štítky, perá (ak je workshop offline.)
 • „Šablóny crowdsourcingových aktivít“, časť „Skupinová aktivita: Podeľte sa o svoje zistenia“, ktorú môžu účastníci vyplniť (online alebo vytlačiť)

Pokyny

[10 minút]

 • Účastníci sa rozdelia do svojich skupín a začnú s crowdsourcingovým projektom. Úlohou je:

  • Premyslieť si, aké druhy údajov môžete očakávať.**
  • Ako budete analyzovať tieto údaje a prezentovať svoje zistenia?

[10 minút] Záverečný rozbor

 • Skupiny sa podelia o svoje nápady v pléne.

 • Účastníci dostanú spätnú väzbu od facilitátora a prediskutujú prípadné problémy a otázky.

Záver (15 minút)

Záverečná aktivita: Plagát na odnesenie

Tvorivá činnosť | 5 minút

Nástroje/materiály

 • Zdieľaná kresliaca podložka/obrazovka/tabuľa (online)
 • Biela tabuľa/flipchartový papier, lepiace štítky, fixky (osobne)

Pokyny

 • Požiadajte účastníkov, aby vytvorili plagát na odnesenie, a to tak, že sa podelia o svoje odpovede na nasledujúcu otázku na spoločnej tabuli/kresliacej tabuli:

  • Čo si z dnešného workshopu odnášate?
 • Dajte účastníkom niekoľko minút na napísanie a/alebo nakreslenie svojich myšlienok a prečítanie myšlienok ostatných.

Záverečný rozbor

 • Facilitátor môže zvýrazniť niektoré body na tabuli.
Záver

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Nástroje/materiály: Nie sú potrebné žiadne materiály.

Pokyny

 • Ukončite workshop a zhrňte jeho obsah. V tejto chvíli môžete pridať záverečné slová alebo zdôrazniť hlavné posolstvo.

 • Uskutočnite rýchly prehľad sedenia. Každý účastník by mal povedať:

  • jedna vec, ktorú považuje za veľmi dobrú na sedení a
  • jednu vec, ktorú by nabudúce zlepšil/a
 • Povzbuďte účastníkov, aby kládli otázky, alebo im dajte niekoľko záverečných tipov.

 • Zdieľajte kontaktné informácie, ak sú relevantné, a akékoľvek ďalšie podrobnosti.

Aby boli účastníci neustále informovaní o tom, čo sa deje, môžu školitelia efektívne zhrnúť obsah workshopu podľa týchto krokov:

  1. [v úvode] povedzte účastníkom, čo sa bude diať;
  1. [počas každej časti sedenia/workshopu] im pripomeňte, čo sa deje;
  1. [na konci stretnutia/workshopu] im povedzte, čo sa práve stalo. Okrem toho sa školitelia musia na konci uistiť, že poukážu na to, ktoré očakávania boli splnené.

Kontaktujte nás

Obráťte sa na nás na stránke Odhaľ neviditeľné, ak:

 • máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto plánu workshopu a usmernení pre facilitátora,
 • používate tento plán workshopu a chcete sa podeliť o spätnú väzbu a návrhy, ktoré ho môžu pomôcť zlepšiť,
 • prispôsobíte plán workshopu konkrétnemu kontextu a chcete sa s nami podeliť o výsledky,
 • chcete navrhnúť nové aktivity, tipy alebo príklady, ktoré by sa mohli pridať do tohto workshopu,
 • sa chcete podeliť o svoje odborné znalosti a spolupracovať s nami na vývoji a testovaní nových workshopov.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG kľúč/odtlačok prsta: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorstvo a licencie

CC BY-SA 4.0

Tento obsah bol vytvorený v rámci projektu Odhaľ neviditeľné organizácie Tactical Tech a spadá pod licenciu Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autor workshopu: Tetyana Bohdanova
 • Dizajn pokynov: A. Hayder
 • Redakcia a obsah: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar
 • Grafický dizajn: Yiorgos Bagakis
 • Vývoj webových stránok: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Koordinácia a dohľad nad projektom: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Tento zdroj bol vytvorený v rámci Iniciatívy pre spoluprácu a investigatívnu žurnalistiku (CIJI) spolufinancovanej Európskou komisiou v rámci pilotného projektu: „Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ“ (GR CONNECT).

Tento text vyjadruje názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Viac o tejto téme