Webová archivace a vyhledávání archivovaných informací online

Na tomto workshopu se účastníci seznámí s metodami, nástroji a tipy pro vyhledávání a získávání historických a „ztracených“ informací z webových stránek, jakož i archivování a uchovávání kopií webových stránek pro budoucí použití a jako důkaz, že něco existovalo online.

Přehled workshopu

Téma: Webová archivace a vyhledávání archivovaných informací online: metody, tipy a nástroje.

Cíle

 • Představit účastníkům praktické metody a nástroje pro vyhledávání a získávání historických a „ztracených“ informací z webových stránek.
 • Seznámit účastníky s metodami a nástroji archivace a uchovávání kopií webových stránek pro budoucí použití.
 • Ukázat důležitost webových archivů a archivačního úsilí pro zachování digitálního obsahu a poskytnutí důkazů o tom, že něco existovalo online.

Výsledky vzdělávání

 • Uplatňování způsobů vyhledávání a získávání historických a „ztracených“ informací z webových stránek.
 • Použijte způsoby archivace a uchovávání vlastních kopií webových stránek pro budoucí použití.

Všeobecné pokyny pro školitele:

 • Tento workshop lze rozdělit na 30—40 minutová sezení. Přestávky nejsou do časové osy započítány; k jejich zařazení můžete přistoupit podle potřeby. Mezi jednotlivá sezení můžete vložit krátkou přestávku nebo rychlou aktivitu k povzbuzení.
 • Při skupinových aktivitách rozdělte účastníky do týmů po 3 až 5 osobách. Čas určený pro zpětnou vazbu a diskuse/rozbory po cvičení přizpůsobte počtu účastníků a velikosti skupin. Můžete také povzbudit účastníky, aby si při práci ve skupinách rozebrali různé úkoly. Tyto úkoly mohou zahrnovat roli facilitátora, zapisovatele, časoměřiče, prezentujícího nebo designera (pokud je požadována vizuální prezentace).
 • U online workshopů doporučujeme během aktivit na probuzení a aktivit v malých skupinách používat časovač na obrazovce.
 • Vždy, když je to možné, přizpůsobte příklady z workshopu kontextu vašeho publika.

Způsob poskytování: online/osobní workshopy

Trvání workshopu (bez přestávek): 2 hodiny a 40 minut

Velikost třídy: 6 až 24 účastníků

Nástroje

Pro online workshopy:

 • Videokonferenční platforma dle vašeho výběru
 • Online ankety a kvízové aplikace (např. Slido, Mentimeter atd.)
 • Aplikace pro simulaci tabule (například Mural, Miro atd.)

Pro offline/osobní workshopy:

 • počítače pro každého účastníka nebo jeden na tým
 • bílá tabule
 • flipchartový papír
 • zvýrazňovače
 • samolepicí papírky

Související příručka ze sady Odhalte neviditelné:

Aktivity na workshopu a šablony ke stažení:

Vzdělávací aktivity

Zahájení (10 minut)

Úvod do workshopu

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Pokyny

 • Upoutejte pozornost položením otázky nebo komentářem k relevantnímu tématu, obrázku atp.

 • Představte sebe a cíle workshopu.

 • Představte zdroj materiálu pro workshop (Tactical Tech)

 • Informujte účastníky o programu workshopu.

 • Navrhněte základní pravidla workshopu: jak očekáváte, že se účastníci budou chovat a reagovat, jak se budou navzájem respektovat atp. V závislosti na době, kterou strávíte s účastníky workshopu, pokud vedete delší školení, můžete zvážit i vypracování společné dohody nebo společně dohodnutého kodexu chování (viz návrhy v Příručce pro facilitátory ETI).

Představení účastníků / prolomení ledů

Aktivní účast | 10 minut

Pokyny

 • Zajistěte rychlé představení a požádejte účastníky, aby zodpověděli několik otázek o sobě, své práci, očekáváních od workshopu atp.

 • Případně můžete zvolit aktivitu na prolomení ledů, která účastníky povzbudí k tvořivosti tím, že budou odpovědi nebo nápady kreslit na online tabuli, nebo, jsou-li offline, postaví se a budou plnit určité úkoly. Inspiraci naleznete v části Jak rozbít ledy v Příručce pro facilitátora] ETI.

Úvod do webových archivů (20 min)

Prezentace: Proč archivovat?

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Pokyny

 • Uskutečněte krátkou prezentaci, ve které představíte potřebu technik a nástrojů archivace na internetu. Než budete mluvit, můžete vyzvat účastníky, aby si vzpomněli na relevantní příklady.

Navrhovaný scénář:

 • Když si chcete ověřit informace online, někdy se dostanete na stopu, která vede na nefunkční odkazy nebo na webové stránky, které již nejsou dostupné.

 • Jindy narazíte na webové stránky s důležitými informacemi, které by mohly mít pro příběh velkou přidanou hodnotu, ale tuto hodnotu si uvědomíte až později.

 • Když se na tuto webovou stránku vrátíte, abyste se na ni odvolali, můžete zjistit, že již neexistuje, že konkrétní webová stránka, kterou si pamatujete, byla odstraněna nebo že informace, které potřebujete, již nejsou dostupné a byly nahrazeny novým obsahem .

 • Je pravděpodobné, že během svého výzkumu a investigativy budete někdy čelit všem těmto výzvám.

Případová studie: „Ztracené“ stránky

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Pokyny

 • Představte situaci, kdy byly z webové stránky odstraněny užitečné veřejné informace, které lze získat pomocí online archivů, jako je například Wayback Machine nebo [Archive Today](https:/ /archive.ph/).

Navrhovaný případ a scénář (více informací naleznete v příručce „Získání a archivace informací z webových lokalit“):

 • Například v případě Facebooku byly odstraněny webové stránky s podrobnými informacemi o tom, jak tuto platformu využívali političtí aktéři a hnutí k oslovení a ovlivňování mas v kampaních a volbách.

 • Tato stránka byla k dispozici zde: https://www.facebook.com/business/success/categories/government-politics. Odkaz byl platný, ale pak se najednou stal neplatným.

 • Společnost Facebook tuto stránku odstranila ze svého seznamu úspěšných příběhů začátkem roku 2018 poté, co vypukl skandál týkající se shromažďování údajů společností Cambridge Analytica a došlo k intenzivnímu zkoumání postupů společnosti, která umožňuje třetím stranám přístup ke své uživatelské základně pro komerční a politické účely. Pomocí služby Wayback Machine organizace Internet Archive lze nalézt archivovaný seznam politických projektů, které Facebook kdysi uváděl v již neexistující sekci „Vláda a politika“ na své webové stránce „Úspěšné příběhy“ (https://www.facebook.com/business/success).

 • Vyhledávání stránky „https://www.facebook.com/business/success/categories/government-politics;“ ve službě Wayback Machine odhalí, že tyto příklady v sekci „Government and Politics“ byly online i v roce 2017 tak, jak je uchovala organizace Internet Archive zde.

ZDROJE:

Užitečnost webových archivačních nástrojů

Diskuse | 10 minut

Pokyny

 • Rozdělte účastníky do malých skupin po 3–5 lidech a vyzvěte je k diskusi o tom:

   1. jak mohou být nástroje a služby webové archivace užitečné při jejich práci a
   1. jaké jsou možné případy jejich použití.
 • Navrhněte, aby si každá skupina určila zapisovatele, který bude zaznamenávat odpovědi.

 • Sesbírejte a sdílejte hlavní body na společné tabuli (online) / flipchartu (offline).

Vyhledávání a získávání obsahu z webových archivů (50 minut)

Webové archivy: vyhledávání a získávání

Čtení, sledování, poslech | 15 minut

Pokyny

Proveďte krátkou prezentaci s živou online ukázkou nebo představením dvou hlavních nástrojů / platforem pro archivaci webových stránek, které lze použít k vyhledávání a načítání minulých verzí webových stránek a jiného online obsahu:

 • služba Wayback Machine
 • služba Archive Today

Služba Wayback Machine: https://web.archive.org/

Body, kterými je třeba se zabývat:

 • Co je služba Wayback Machine a krátké představení její hostitelské organizace Internet Archive a jejího poslání.

 • Stručně uveďte dvě hlavní funkce nástroje Wayback Machine:

  1. uživatelé mohou vyhledávat a načítat uložený historický obsah webových stránek a
  2. uživatelé mohou ručně archivovat webové stránky ve službě Wayback Machine (více informací o tom, jak ukládat webové stránky, naleznete v další sekci).
 • Ukažte – nejlépe živě online – jak vyhledávat a získávat časové osy minulých verzí webových lokalit / webových stránek ve službě Wayback Machine.

 • Vysvětlete, co symbolizují barevné tečky při prohlížení kalendáře a časové osy výsledků archivovaných webových stránek (tj. zelené a modré tečky se týkají úspěšných pokusů o automatickou archivaci a dostupnosti archivovaného materiálu; červená barva znamená neúspěšný pokus o archivaci).

 • Vysvětlete, jak funguje technický proces vyhledávání a archivace na webu ve službě Wayback Machine a zmiňte se o:

  • používání automatických crawlerů k rozhodování o tom, které webové lokality a webové stránky se mají navštěvovat a ukládat a jak často (viz další technické podrobnosti zde a zde),
  • možné omezení služby (např. neukládá celé webové stránky včetně interaktivních funkcí a pohyblivých obrázků, majitelé webových stránek mohou požádat o odstranění obsahu atd., více informací naleznete v příručce Archivace v soupravě ETI, část „Omezení služby Wayback Machine“ zde).
 • Využijte této příležitosti k uvedení a popsání nových pojmů, jako jsou robots.txt a [Sitemap.xml](https://kit.exposingtheinvisible.org/en/how/web.html#term -sitemap), a jak mohou být užitečné pro výzkumníky a řešitele. Uveďte, že soubor robots.txt je soubor, který se nachází na webové stránce a obsahuje seznam částí webu, které by měly nebo neměly být přístupné pro prohlížeče. Viz příklad zde.

 • Seznamte účastníky s tím, že uživatelé si mohou na stránkách Internet Archive a Wayback Machine vytvořit a používat bezplatný účet, který nabízí určité výhody při ukládání webových stránek (více informací v další sekci).

 • Zdůrazněte, že načtení uložených historických údajů o webových stránkách a archivace webových stránek pomocí služby Wayback Machine může pomoci při investigativě a poskytuje jednoduchý způsob citování výsledků výzkumu a odkazování na historický obsah. - Upozorněte účastníky, že by si měli takové důkazy stahovat a ukládat je na více místech, jelikož existuje riziko, že archivovaný obsah bude odstraněn, pokud majitelé webových stránek úspěšně uplatní svůj nárok vůči organizaci Internet Archive.

 • Všimněte si, že využívání bezplatných služeb internetového archivu a jeho služby Wayback Machine může investigativě přidat prvek neutrality a důvěryhodnosti, protože jde o nezávislou, renomovanou globální platformu, jejímž posláním je uchovávat informace na internetu.

Archive Today: https://archive.ph/

Body, kterými je třeba se zabývat:

 • Služba Archive Today používá k zachytávání snímků webových stránek jiný mechanismus než Wayback Machine, takže archivuje na základě požadavku uživatele, tedy jen manuálně.

 • Odešle webové stránce vaši IP adresu, aby byl archivovaný materiál relevantní pro region archivujícího, ale informace o archivujícím neukládá.

 • Služba je lepší při ukládání veřejných stránek sociálních médií, protože nerespektuje soubor robots.txt (tj. omezení ukládání uvedená majiteli webových stránek).

 • Předveďte – nejlépe živě online – jak vyhledat a načíst dostupné minulé verze webových stránek a webových stránek uložených uživateli ve službě Archive today (tipy [zde](https://kit.exposingtheinvisible.org/en/how/web -archive.html#other-ways-to-retrieve-and-archive-webpages)).

ZDROJE:

Aktivita: stroj času

Spolupráce | 10 minut

Pokyny

 • Rozdělte účastníky do malých skupin po 3–5 lidech a každé skupině dejte pomocný materiál (viz šablonu v části „Zdroje“ níže) s postupy při vyhledávání webové stránky nebo webového sídla ve službě Wayback Machine.

 • Účastníci se musí vrátit zpět v čase, aby našli úplné historické zachycení jedné nebo více webových stránek.

 • Příkladem může být:

 • Tento příklad můžete jako školitel nahradit jiným, pokud jsou na Wayback Machine k dispozici historické údaje z vybraného časového rozsahu.

ZDROJE:

Tipy pro vyhledávání ve službě Wayback Machine

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Pokyny

Připravte si krátkou prezentaci a online ukázku včetně:

Tipů pro načtení archivovaných webových stránek přímo z prohlížeče:

 • Wayback Machine vám také umožňuje vyžádat si archivní verze webových stránek, aniž byste museli přejít přes rozhraní vyhledávání na webové stránce.

 • Místo toho tak můžete učinit z vlastního prohlížeče pomocí několika správně naformátovaných webových adres, jako například:

  • https://web.archive.org/www.vasestranka.com/ (kde „www.vasestranka.com“ je libovolná stránka, kterou chcete vyhledat). V prohlížeči se zobrazí nejnovější archivovaná verze stránky.

  • Chcete-li vyvolat zobrazení kalendáře archivu webové stránky, oddělte tyto dvě adresy hvězdičkou (*): „https://web.archive.org/*/www.vasestranka.com“

  • Na konec přidejte hvězdičku: „https://web.archive.org//www.yoursite.com/, abyste získali všechny archivy dostupné pod touto doménou, nejen domovskou stránku. Například při procházení adresy „https:/ /web.archive.org/web//cambridgeanalytica.org/“ se zobrazí seznam všech stránek cambridgeanalytica.org archivovaných službou Wayback Machine.

Tipy k souborům robots.txt:

 • Zdůrazněte význam souborů robots.txt pro archivaci a výzkum.

 • Připomeňte účastníkům, že soubor robots.txt je soubor, který se nachází na webové stránce a obsahuje seznam částí webu, které by měly nebo neměly být přístupné pro prohlížeče. Pokud má web soubor robots.txt, můžete jej zobrazit přidáním příkazu „/ robots.txt“ do její domény nebo subdomény. Například: https://www.google.com/robots.txt

 • Webové stránky mohou tento soubor použít k zablokování prohlížečů z Wayback Machine, z vyhledávačů, jako je Google, nebo z jiných indexovacích a archivačních služeb. Některé možné důvody, proč se správci webových stránek mohou rozhodnout pro restriktivní soubory robots.txt:

  • aby omezili náklady na internetové pásmo,

  • aby snížili zatížení přetížených serverů,

  • aby ochránili obrázky chráněné ochrannou známkou,

  • aby se nedokončené webové stránky nezobrazovaly ve výsledcích vyhledávání,

  • aby skryli potenciálně citlivý obsah.

 • Ačkoli služba Wayback Machine ne vždy dodržuje tato omezení, stále existuje mnoho webových stránek, které její prohledávače odmítají archivovat v důsledku pravidel v souboru robots.txt. To může být (mimo jiné) důvodem, proč uživatelé některé archivované stránky nemusí najít nebo proč se mohou setkat s omezeními při ruční archivaci některých webových stránek.

 • Pokud mají uživatelé problémy s používáním služby Wayback Machine k zobrazení nebo archivaci některých, ale ne všech stránek na webové stránce, mohou zkontrolovat soubor robots.txt a zjistit, zda jsou některé části webu „zakázány“.

Činnost: vývoj na časové ose

Aktivní účast | 15 minut

Pokyny

[10 minut] Vytvoření časové osy

 • Rozdělte účastníky do malých skupin po 3–5 osobách a navrhněte, aby si každá skupina určila zapisovatele a osobu prezentující výsledky.

 • Požádejte skupiny, aby si vybraly webovou stránku, kterou dobře znají (nebo která souvisí s jejich prací), a vytvořili časovou osu snímků obrazovky zobrazující vývoj webové stránky v čase.

 • Časová osa by měla obsahovat minimálně 4–5 snímků obrazovky.

 • Každá skupina pak diskutuje o vytvořené časové ose a hledá zajímavé změny.

[5 minut] Závěrečný rozbor / sdílení s větší skupinou

 • Každá skupina představí ostatním svou časovou osu a zjištění (1 minuta na skupinu).

Archivace obsahu (40 minut)

Archivovat a uchovávat

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Pokyny

Připravte si krátkou prezentaci a online ukázku, kde zazní:

 • Jak archivovat webové stránky na požádání pomocí služeb Wayback Machine a Archive Today.

 • Znovu zdůrazněte, jak může archivace na webu pomoci při ukládání a uchovávání informací pro potřeby investigativy nebo při zajišťování dostupnosti vaší vlastní publikované práce.

 • Použijte funkci sdílené obrazovky nebo projektor (je-li workshop offline) k předvedení procesu ukládání webové stránky.

Pro službu Wayback Machine:

 • Začněte od https://archive.org/web – „Uložit stránku nyní“

 • Připomeňte účastníkům roli souboru robots.txt, který může omezit archivaci obsahu některých webových stránek.

 • Důležité je poznamenat, že ruční uložení webových stránek archivuje pouze stránku, kterou jste odeslali (např. http://www.vasestranka.com/projects;“), ne všechny odkazované stránky a obsah na dané webové stránce.

 • Chcete-li touto metodou archivovat celou webovou stránku, musíte odeslat každou stránku zvlášť nebo si vytvořit bezplatný účet v internetovém archivu, který uživatelům umožní přístup k dalším funkcím, jako je například ukládání odkazovaných stránek webové stránky.

 • Předveďte, jak si vytvořit a používat bezplatný účet ve službě Wayback Machine a jaké jsou výhody vlastního účtu: Např. uživatelé mohou ukládat odkazované stránky a provádět hromadnější archivace webových stránek nebo ukládat archivované stránky do svého účtu pro pozdější snazší uložení a vyhledávání.

 • Uveďte, že k hromadné archivaci stránek webu v případě, že web nebyl automaticky prohledán službou Wayback Machine nebo k archivaci souboru stránek k určitému datu lze použít tabulkový procesor Google Sheets. Viz podrobnosti a pokyny zde a zde.

Pro Archive Today:

 • Začněte od https://archive.ph/ – „Moje url je živá a chci archivovat její obsah.“

 • Vyberte si veřejnou webovou stránku nebo veřejný tweet, který ještě nebyl archivován, a zkuste jej vyhledat a poté jej pomocí funkce Archive Today archivujte.

 • Po jeho archivaci jej vyhledejte pomocí adresy URL ještě jednou a načtěte jej, abyste ukázali výsledky.

Omezení online archivace

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Pokyny

Udělejte krátkou prezentaci o omezeních služeb Wayback Machine a Archive Today a o výhodách a nevýhodách různých metod archivace. Zdůrazněte následující body:

 • Služba Wayback Machine nemůže vždy zcela zachytit a načítat veřejný obsah sociálních médií, interaktivní obsah ve formátu Flash nebo JavaScript, pohyblivé obrázky/videa a jiný podobný obsah. Proto mohou být zapotřebí jiná řešení k uchování takového obsahu pro budoucí použití, například: snímky obrazovky, pravidelné ukládání kopií webových stránek v režimu offline.

 • Wayback Machine automaticky archivuje webové stránky na základě pořadí a popularity, je to automatické a nemůžete požádat o archivaci celého webu.

 • Archive Today automaticky neprohledává a neukládá webové stránky jako Wayback Machine, je třeba to udělat ručně a zajistit, aby se uložené odkazy zachovaly pro pozdější přístup a použití.

 • Připomeňte účastníkům, že je důležité nespoléhat se pouze na online archivy, protože někdy mohou majitelé webových stránek požádat o stažení archivovaných stránek. Zálohování je nezbytné, mohou si také uložit kopie důležitých webových stránek ve formátu HTML nebo PDF do svých zařízení.

ZDROJE:

Vaše vlastní časová kapsle

Praktické cvičení | 10 minut

Pokyny

 • Požádejte účastníky, aby si vytvořili vlastní časové kapsle tak, že si vyberou webovou stránku nebo webovou stránku, kterou by chtěli zachovat pro budoucnost, a podle předchozích kroků ji archivují pomocí služeb Wayback Machine a Archive Today.

 • Účastníci přidávají své archivované odkazy do společného dokumentu.

Další způsoby načítání a archivace webových stránek

Výzkum | 15 minut

Pokyny

 • Rozdělte účastníky do malých skupin po 3–5 lidech.
 • Požádejte každou skupinu, aby prozkoumala další způsoby vyhledávání a archivace webových stránek a přidala je do společného dokumentu.

 • To může zahrnovat:

  • kontrolu „cachovaných“ verzí webových stránek,

  • hledání dalších platforem, které obsahují archivovaný obsah ze zdrojů, jako jsou sociální média, online knihovny, mapy, nebo hledání tematických archivů, které obsahují dokumentaci konfliktů, porušování lidských práv, dezinformačních sítí atd.,

  • zjištění toho, jaké další informace jsou archivovány v internetovém archivu, a zdůvodnění, jak je lze použít ke zkoumání různých témat.

POZNÁMKA: Tuto úlohu a návrhy můžete přizpůsobit konkrétním potřebám a kontextu účastníků.

Bezpečnost na prvním místě! (15 minut)

Základy digitální bezpečnosti

Čtení, sledování, poslech | 15 minut

Pokyny:

Vytvořte krátkou prezentaci, která bude obsahovat nejdůležitější bezpečnostní tipy při provádění výzkumu a archivaci obsahu online. Navrhovaný scénář:

 • Protokoly o přístupech: když archivační službu nasměrujete na webovou stránku, která vás zajímá, služba navštíví tuto webovou stránku a uloží její kopii. Pokud se tak stane, archivovaná webová stránka automaticky přidá záznam do průběžného „protokolu o přístupech“. To zahrnuje údaje, jako například kdy a z jakých IP adres byla webová stránka navštívena. Většina archivačních služeb uchovává protokoly přístupech.

 • Pozorný správce webové stránky nebo automatizovaný proces si může uvědomit, že část jeho stránky byla archivována pomocí služby Wayback Machine. To jim může napovědět, že někdo zkoumá konkrétní obsah nebo osobu, která je pro ně relevantní. To neznamená, že mohou vystopovat investigativní práci až k vám, ale může jim to poskytnout náznaky.

 • Předpokládejme například, že tentýž den, kdy byla archivovaná stránka přidána do služby Wayback Machine, si ji prohlédlo jen několik IP adres. Správce webu by mohl snadno zjistit, že je sledován z určitého místa.

 • Například Webcite zaznamenává operační systém počítače a webový prohlížeč každého uživatele, jakož i název domény poskytovatelů internetových služeb každého uživatele (Zásady ochrany osobních údajů společnosti Webcite). Služba Archive Today používá vaši IP adresu k návštěvě stránek, o jejichž archivaci jste jej požádali.

 • Při práci s archivačními službami je vhodné aktivovat virtuální privátní síť (VPN) nebo používat Tor Browser.

 • Některé služby vyžadují, aby si každý uživatel vytvořil účet, zvolil uživatelské jméno, ověřil e-mailovou adresu nebo přiřadil profil na sociální síti.

 • Měli byste zvážit vytvoření samostatného souboru účtů, které budete používat v takových službách, abyste oddělili (izolovali) svou investigativní práci od svého osobního profilu.

 • Možná si dokonce budete chtít vytvořit „identitu“ na jedno použití pro konkrétní investigativní práci a po skončení výzkumu ji zlikvidovat. Můžete si například vytvořit relativně bezpečné, oddělené e-mailové konto, což můžete udělat poměrně jednoduše na adrese tutanota.de nebo protonmail.com.

 • Každá malá časová investice před zahájením investigativy vám může pomoci tyto druhy rizik omezit.

ZDROJE:

Závěr (10 minut)

Závěrečná aktivita: Plakát na doma

Aktivní účast | 5 minut

Nástroje/materiály

 • Sdílená plocha pro kreslení /obrazovka / tabule (online)
 • Bílá tabule / flip-chart papír, samolepicí papírky, fixy (offline)

Pokyny

 • Požádejte účastníky, aby vytvořili plakát na odnesení, a to tak, že se podělí o své odpovědi na následující otázku na společné tabuli/kreslící tabuli:

  • Co si z dnešního workshopu odnášíte?
 • Dejte účastníkům několik minut k napsání a/nebo nakreslení svých myšlenek a přečtení myšlenek ostatních.

Závěrečný rozbor

 • Projděte jejich příspěvky a zvýrazněte některé z bodů na tabuli.
Závěr

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Nástroje/materiály: Nejsou potřeba žádné materiály.

Pokyny

 • Ukončete workshop a shrňte jeho obsah.

 • Proveďte rychlý přehled sezení. Každý účastník by měl říct:

  • jednu věc, kterou považuje na sezení za velmi zdařilou, a

  • jednu věc, kterou by příště zlepšil/a.

 • Můžete vyzvat účastníky, aby kladli otázky, nebo jim dát několik závěrečných tipů.

 • Je-li to relevantní, poskytněte kontaktní informace a jakékoli další podrobnosti.

Aby byli účastníci neustále informováni o tom, co se děje, mohou školitelé efektivně shrnout obsah workshopu podle těchto kroků:

  1. [v úvodu] řekněte účastníkům, co se bude dít;
  1. [během každé části sezení/workshopu] jim připomeňte, co se děje;
  1. [na konci setkání/workshopu] jim řekněte, co se právě stalo. Kromě toho je důležité, aby školiteléna konci poukázali na to, která očekávání byla splněna.

Autorství a licence

Tento obsah byl vytvořen v rámci projektu Odhalte neviditelné organizace Tactical Tech a spadá pod licenci [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by -se/4.0/)

CC BY-SA 4.0


Tento zdroj byl vytvořen v rámci Iniciativy pro spolupráci a investigativní žurnalistiku (CIJI) spolufinancované Evropskou komisí v rámci pilotního projektu: „Podpora investigativní žurnalistiky a svobody sdělovacích prostředků v EU“ (GŘ CONNECT).

*Tento text vyjadřuje názor autora a Komise nenese odpovědnost za případné použití informací v něm obsažených.

Kontaktujte nás

Obraťte se na nás prostřednictvím stránky Odhalte neviditelné, pokud:

 • máte jakékoli dotazy týkající se tohoto plánu workshopu a pokynů pro facilitátora,

 • používáte tento plán workshopu a chcete se podělit o zpětnou vazbu a návrhy, které mohou přispět k jeho zlepšení,

 • jste si plán workshopu přizpůsobili pro konkrétní kontext a chcete se s námi podělit o výsledky,

 • chcete navrhnout nové aktivity, tipy nebo příklady, které by se mohly do tohoto workshopu začlenit,

 • se chcete podělit o své odborné znalosti a spolupracovat s námi na vývoji a testování nových workshopů.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG klíč/otisk prstu: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorství a licence

CC BY-SA 4.0

Tento obsah byl vytvořen v rámci projektu Odhalte neviditelné organizace Tactical Tech a spadá pod licenci [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by -se/4.0/)

 • Autoři workshopu: A. Hayder, Laura Rancová, Wael Eskandar

 • Design pokynů: A. Hayder

 • Redakce a obsah: Christy Langeová, Laura Rancová, Wael Eskandar

 • Grafický design: Yiorgos Bagakis

 • Vývoj webových stránek: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Koordinace a dohled nad projektem: Christy Langeová, Laura Ranceová, Lieke Ploegerová, Marek Tuszynski, Safa Ghnaimová, Wael Eskandar

Tento zdroj byl vytvořen v rámci Iniciativy pro spolupráci a investigativní žurnalistiku (CIJI) spolufinancované Evropskou komisí v rámci pilotního projektu: „Podpora investigativní žurnalistiky a svobody sdělovacích prostředků v EU“ (GŘ CONNECT).

*Tento text vyjadřuje názor autora a Komise nenese odpovědnost za případné použití informací v něm obsažených.

Více o tomto tématu