Lidský prvek v investigativě (4): Rozhovory, které vyžadují zvláštní přístup

Tento workshop je součástí plánu školení sestávajícího ze čtyř modulů, který je zaměřen na „lidský prvek v investigativě“, konkrétně na interakci mezi investigativci/výzkumníky a lidmi, kteří se mohou stát jejich zdroji informací. Poskytuje účastníkům potřebné dovednosti pro bezpečné oslovení a získávání informací od zdrojů na neznámých nebo nepřátelských místech, jakož i metody pro oslovení lidí, kteří jsou zranitelní nebo se mohou stát nepřátelskými během investigativní práce.

Přehled workshopu

Téma: Jak plánovat a vést rozhovory v neznámém, cizím, nepřátelském prostředí a s nepřátelskými a zranitelnými zdroji.

Cíle:

 • Poskytnout účastníkům techniky, dovednosti a osvědčené postupy potřebné při plánování a vedení rozhovorů v neznámém, cizím nebo nepřátelském prostředí.
 • Poskytnout dovednosti, tipy a osvědčené postupy při vedení rozhovorů a spolupráci s nepříznivými a zranitelnými zdroji.
 • Zvýšit povědomí o hlavních rizicích a bezpečnostních aspektech při oslovování a shromažďování informací z lidských zdrojů v neznámém nebo nepřátelském prostředí.

Výsledky vzdělávání:

 • Naučit se naplánovat bezpečný vstup do prostředí a setkání se zdroji na cizích a neznámých místech.
 • Osvojit si provádění hodnocení rizik.
 • Pochopit, jak se pohybovat na neznámých místech.
 • Naučit se, jak oslovit zranitelné a nepřátelské zdroje a přizpůsobit se jejich kontextu, chování, potřebám a omezením.
 • Upevnit si péči o sebe a sebeuvědomění.

Způsob poskytování: online/osobní workshopy

Trvání workshopu (bez přestávek): 2 hodiny a 30 minut

Počet účastníků: 6 až 24

Související workshopy:

Související příručky ze souboru materiálů Odhalte neviditelné: 

Aktivity na workshopu a šablony ke stažení:

Vzdělávací aktivity

Zahájení (15 minut)

Úvod do workshopu

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Pokyny

 • Upoutejte pozornost položením otázky nebo komentováním příslušného obrázku. Například:

  • Co je společným prvkem každé investigativy?
 • Představte sebe a cíle workshopu.

 • Volitelné: představte zdroj materiálů na workshop (Tactical Tech)

 • Informujte účastníky o programu workshopu.

 • Navrhněte základní pravidla workshopu. Zeptejte se účastníků, zda by chtěli vaše návrhy upravit nebo navrhnout další pravidla. Ujistěte se, že všichni základním pravidlům rozumějí a souhlasí s nimi. Konkrétní návrhy na stanovení základních pravidel jsou k dispozici v Příručce pro facilitátory: část „Vedení workshopů“.

 • Stanovte dynamiku skupinové práce, vysvětlete, zda účastníci budou muset během interaktivních aktivit workshopu pracovat ve stejných týmech.

Představení účastníků/prolomení ledů

Tvůrčí činnost | 10 minut

 • Část „představení účastníků“ je nutná pouze v případě, že workshop vedete jako samostatné setkání s novou skupinou.
 • Pokud se tatáž skupina zúčastnila jiných workshopů z cyklu „Lidský prvek vyšetřování“, můžete přejít na otázky týkající se tématu níže, absolvovat aktivitu na probuzení nebo poskytnout shrnutí předchozích sezení/workshopů.

Pokyny

 • Požádejte účastníky, aby se představili a uvedli své preferované zájmeno (ona/on/oni) a odpověděli na následující otázky:

  • Zúčastnili jste se nějakého výzkumu nebo investigativy, při které jste čelili problémům s respondenty?
  • Jaké byly tyto výzvy a jak jste se je snažili řešit?
 • Představte téma, abyste určili, jak důležité je přizpůsobit se specifickým povahám a kontextům lidí, když s nimi děláte rozhovory pro účely investigativy.

 • Případně můžete zvolit aktivitu k prolomení ledů, které účastníky povzbudí k tvořivosti tím, že budou odpovědi nebo nápady kreslit na online tabuli, nebo, jsou-li offline, postaví se a budou plnit určité úkoly nebo diskutovat ve skupinách:

  • Např. udělají 2minutový rozhovor se spoluúčastníkem, aby se dozvěděli více o jeho práci nebo místě původu atp.
  • inspiraci naleznete v části „Jak prolomit ledy“ v Příručce pro facilitátory ETI.

Rozhovory se zranitelnými nebo nepřátelskými zdroji (1 hodina a 5 minut)

Brainstorming

Tvůrčí činnost | 5 minut

Nástroje/materiály

Pokyny

 • Požádejte účastníky, aby samostatně brainstormovali o níže uvedených otázkách během 2-3 minut a uváděli příklady:

  • Kdo může být zranitelným zdrojem?
  • Kdo může být nepřátelským zdrojem?

Závěrečný rozbor

 • Komentujte zjištění účastníků a v případě potřeby přidejte další příklady. Například:

  • Možné zranitelné zdroje:

   • LGBTQI+ komunity
   • Nezletilí
   • Osoby, které přežily trauma
   • Osoby, které přežily sexuální násilí
   • Oběti obchodování s lidmi
  • Možné nepřátelské zdroje:

   • Nepřátelské orgány ochrany práva
   • Možný obchodník s lidmi, který chrání své zájmy
   • Potenciálně zkorumpovaný jednotlivec
   • Každý, kdo předpokládá, že ho můžete podezřívat z protiprávního jednání
Úkol: Plánování práce „v terénu“

Spolupráce | 15 minut

Nástroje/materiály

 • „Šablony aktivit – Lidský prvek: Rozhovory, které vyžadují zvláštní přístup“ – část „Skupinová činnost: Plánování práce v „terénu“ (kopie na vyplnění online nebo vytištěné)
 • Prezentace/flipchart s pokyny pro skupinové úlohy a klíčovými body, které je třeba si zapamatovat
 • Sdílená cloudová složka a soubory/platforma pro úpravu textu (např. Framapad) pro zaznamenávání poznámek a pozorování (je-li workshop online)
 • Bílá tabule, flipchart, nalepovací štítky, pera (je-li workshop offline)

Pokyny

[10 minut]

 • Rozdělte účastníky do skupin po 3–5 členech.

 • Požádejte týmy, aby si určili zapisovatele, časoměřiče a prezentujícího na závěrečný rozbor (platí pro každou aktivitu); tyto úkoly by si měly občas vyměnit.

 • Každému týmu přidělte jednu postavu, která vyžaduje zvláštní přístup – může to být zranitelný nebo nepřátelský zdroj (např. dětský migrant, svědek trestného činu, člen komunity LGBTQI+, která je ohrožena, informátor, odsouzený obchodník s lidmi, akcionář společnosti obviněný z praní špinavých peněz, politik podezřelý z úplatkářství atd.)

 • Požádejte týmy, aby odpověděly na tyto otázky týkající se jejich přidělené postavy/respondenta:

  • Jak k němu/ní budete přistupovat?
  • Kde si domluvíte schůzku na rozhovor?
  • Jaké další aspekty byste měli zvážit před a během setkání/rozhovoru?
  • Jak budete uchovávat bezpečný záznam odpovědí, údajů nebo informací, které plánujete shromáždit?
 • Při skupinové aktivitě si můžete předem připravit karty postav se stručným popisem scénáře** a každé skupině přidělit jednu kartu, abyste ušetřili čas. Snažte se co nejlépe přizpůsobit scénáře a postavy kontextu/potřebám/výzvám vaší skupiny. Umožněte skupinám odmítnout a vyměnit některé postavy, pokud se jim navrhovaná postava zdá rozrušující nebo traumatizující.

 • Pokud se tento seminář koná v návaznosti na seminář „Lidský prvek: Identifikace a bezpečné oslovení zdrojů“:

  • můžete si ponechat stejné skupiny jako dříve nebo vytvořit nové a zachovat je v rámci tohoto workshopu.
  • skupiny si mohou ponechat své předchozí případy a vybrat si nebo jim přidělit respondenty a činnosti, které s nimi souvisejí, aby se ušetřil čas.

[5 minut] Závěrečný rozbor

 • Požádejte každou skupinu, aby během 2 minut představila své nápady a zároveň uvedla důvody svých rozhodnutí.
 • Komentujte a poskytněte zpětnou vazbu každému týmu a požádejte ostatní účastníky, aby se podělili o otázky/návrhy.
Příprava otázek a plánu rozhovoru

Tvůrčí činnost | 20 minut

Nástroje/materiály

 • „Šablony aktivit – Lidský prvek: Rozhovory, které vyžadují zvláštní přístup“ – část „Skupinová činnost: Příprava na rozhovor“ (kopie na vyplnění online nebo vytištěné)
 • Prezentace/flipchart s pokyny pro skupinové úlohy a klíčovými body, které je třeba si zapamatovat
 • Sdílená cloudová složka a soubory/platforma pro úpravu textu (např. Framapad) pro zaznamenávání poznámek a pozorování (je-li workshop online)
 • Bílá tabule, flipchart, nalepovací štítky, pera (je-li workshop offline)

Pokyny

 • Požádejte účastníky, aby se vrátili do svých skupin z předchozí aktivity.

 • Úkolem každé skupiny je:

  • připravit dotazník pro přiděleného – zranitelného nebo nepřátelského – respondenta z předchozí aktivity a
  • seřadit otázky
  • vysvětlit, jaké jsou její cíle a jak se jich pokusí dosáhnout.
 • Připomeňte účastníkům důležité cíle, jako například:

  • Prolomení ledů
  • Vyvolání reakce
  • Shromáždění podkladů pro příběh
  • Ověření faktů z jiných zdrojů důkazů nebo informací z alternativních zdrojů
  • Shromáždění důkazů
  • Získání svědectví a/nebo lidské stránky příběhu atp.
 • Připomeňte týmům, aby si určili zapisovatele, časoměřiče a dobrovolníka (dobrovolníky) na následnou aktivitu hraní rolí (viz následující část).

Toto cvičení bude mít dvojí účel:

 • ověření a osvěžení znalostí získaných z předchozích zkušeností a/nebo školení (například pokud účastníci předtím absolvovali i workshop „Lidský prvek v investigativě“) a
 • pochopení osobitosti zranitelných a nepřátelských zdrojů.
Vedení rozhovoru

Praktické cvičení | 25 minut

 • Čas na tuto aktivitu přizpůsobte počtu skupin zúčastněných na workshopu.

Nástroje/materiály

 • Materiály a poznámky skupin z předchozí aktivity
 • Snímek/flipchart s klíčovými body, které je třeba si zapamatovat po skončení hraní rolí (viz Závěrečný rozbor).

Pokyny

[20 minut] Hraní rolí

 • V návaznosti na předchozí aktivitu si každá skupina vyzkouší navržený rozhovor prostřednictvím hraní rolí.

 • Dobrovolník z jiné skupiny je vyzván, aby hrál roli respondenta na základě scénáře/postavy poskytnuté každé skupině.

 • Každé skupině dejte 5 minut na uskutečnění rozhovoru, zatímco ostatní ji pozorují a dělají si poznámky pro pozdější zpětnou vazbu.

  • V zájmu úspory času mohou skupiny vyzkoušet jen některé ze svých otázek (např. úvodní otázku + 2 až 3 hlavní otázky, které je zajímají nejvíce)
 • Když všechny skupiny skončí, vyzvěte všechny, aby se podělili o své myšlenky a připomínky.

[5 minut] Závěrečný rozbor a shrnutí

 • V návaznosti na hraní rolí uveďte poznámky o typech otázek a cílů, proč fungují nebo ne ak čemu jsou užitečné.

 • Diskusi soustřeďte na to, co byste měli dělat a *co byste neměli dělat**, tj.:

  • Ptejte se obecné otázky, abyste prolomili ledy
  • Nepokládejte navádějící otázky, které by mohly ovlivnit odpovědi respondentů
  • Nepokládejte uzavřené otázky, pokud je vaším cílem získat podkladové informace
 • Ukažte připravený snímek se základními radami/tipy a propojte je s příslušnými otázkami, abyste zdůraznili různé typy otázek:

  • Otevřené vs. uzavřené
  • Věcné a otevřené
  • Zavádějící otázky
  • Doplňující otázky
  • Provokativní otázky
 • Zdůrazněte, že zranitelné nebo nepřátelské zdroje vyžadují vždy zvláštní přístup.

 • Přechod k diskusi o dalších částech.

ZDROJE

 • Pro přípravu klíčových bodů závěrečného rozboru použijte příručku „Rozhovory: lidský prvek vaší investigativy“ – části „Příprava na rozhovory “ a „Rozhovory vyžadující zvláštní přístup“ (viz Rozhovory se zranitelnými zdroji a Rozhovory s nepřátelskými respondenty), soubor materiálů Odhalte něviditelné.

Speciální přístupy pro speciální kontexty (1 hodina)

Práce s osobami, které přežily trauma

Čtení, sledování, poslech | 15 minut

Nástroje/materiály

 • Předem připravené snímky/flipchartové papíry pro prezentaci.

Pokyny

Připravte si a předveďte krátkou prezentaci, která bude zdůrazňovat následující body:

 • Je důležité spojovat se se zranitelnými zdroji prostřednictvím důvěryhodných osob a/nebo organizací a vždy před oslovením a během oslovování provést hodnocení rizik:

 • Pokud zdroje/respondenti přežili sexuální útok, mohou se cítit pohodlněji na místě, které znají nebo si ho sami vyberou.

 • Umožněte jim doprovod, pokud ho potřebují.

 • Osoby, které přežily sexuální trestné činy, si obecně raději povídají se ženami. Pokud se identifikujete jako muž, zvažte, zda nepožádáte o pomoc kolegyni, pokud si myslíte, že rod osoby, která vede rozhovor, může mít význam.

 • Vyhněte se spouštěčům

  • Zaměřte se na faktickou stránku jejich zkušeností, abyste nespustili opětovné prožívání traumatu.

  • Buďte trpěliví, jejich mluvení nemusí být přímočaré:

   • často pokládejte doplňující otázky,
   • vyhýbejte se otázkám, které obviňují oběť nebo naznačují zavinění (můžete se například podělit o některé příklady a rady z příručky „[Praktický návod na komunikaci a rozhovor citlivý k dětem](https://rm.coe.int/hf26- children-exploitation-trafficking-children-risk-eng/1680a3e66b)*“ nebo o jiné příklady podle vlastního výběru),
   • při setkání s nezletilými osobami si přineste pastelky nebo hračky, které jim mohou pomoci získat větší jistotu nebo volně povídat během hry.
  • Projevte empatii:

   • ať cítí, že je posloucháte,
   • více poslouchejte, než mluvte – to se nedá dostatečně zdůraznit.
  • Nesrovnávejte, nepodceňujte ani neznevažujte jejich zkušenosti.

 • Vždy si ověřte fakta!

  • Zranitelnost neznamená, že zdroje/respondenti jsou důvěryhodní.
  • Informace musí být ověřeny a měli byste si být vědomi jejich zaujatosti, pokud mohli být vynucené.
  • To se může měnit v čase. Pokud pracujete se zdrojem dlouhodobě, neustále kontrolujte jeho spolehlivost.
 • Péče se o sebe

  • Péče o sebe a sebeuvědomění pro investigativce znamená, že jeho osobní spokojenost je stejně důležitá jako osobní spokojenost jeho zdrojů.
 • Vyzvěte účastníky, aby kladli otázky nebo se podělili o relevantní zkušenosti a tipy.

Při prezentaci uveďte další zranitelné zdroje, jako jsou oběti donucení, nezletilé osoby, oběti obchodování s lidmi atp. Přizpůsobte všechny tipy a zdroje kontextu účastníků.

ZDROJE:

Pro přípravu klíčových bodů závěrečného rozboru použijte:

Práce s nepřátelskými zdroji/respondenty

Čtení, sledování, poslech | 15 minut

Nástroje/materiály

 • Předem připravené snímky/flipchartové papíry pro prezentaci.

Pokyny

Připravte si a předveďte krátkou prezentaci, která bude zdůrazňovat následující body:

 • Určité zdroje, které mohou spolupracovat, se mohou v průběhu vyšetřování změnit na nepřátelské a naopak.

 • Jako osoba vedoucí rozhovor musíte mít správný stav mysli a sebeuvědomění, abyste se vyhnuli zneužití.

 • V případě potřeby neváhejte změnit předem naplánované otázky.

 • Začněte otevřenými otázkami a rozvíjejte je.

 • Pokud máte málo času, přejděte k věci a položte těžké otázky hned na začátku rozhovoru:

  • ptejte se těžké otázky bez váhání a buďte připraveni je zdůraznit nebo zopakovat, pokud na ně nedostanete odpověď,
  • buďte připraveni i na případnou negativní reakci nebo na to, že zdroj odmítne mluvit.
 • Vždy se chovejte s respektem a uvědomujte si sebe sama, připomínejte si to během každého náročného rozhovoru.

 • Pozorujte řeč těla a čtěte reakce:

  • lidé, kteří se rozzlobí, poskytují informace i v návalu emocí.
 • Dbejte na svou bezpečnost:

  • nepřátelské zdroje se mohou pokusit ovlivňovat vaši investigativu nebo jiné zdroje (např. zastrašovat svědky),
  • nejvyšší prioritou je vaše bezpečnost a bezpečnost vaší investigativy a zdrojů.
 • Vyzvěte účastníky, aby kladli otázky nebo se podělili o relevantní zkušenosti a tipy.

ZDROJE:

Pro přípravu klíčových bodů závěrečného rozboru použijte:

Rozhovory v cizích zemích a na jiných neznámých místech

Diskuse | 20 minut

Nástroje/materiály

 • Předem připravené snímky/flipcharty s klíčovými body.
 • Sdílená cloudová složka a soubory/platforma pro úpravu textu (např. Framapad) pro zaznamenávání poznámek a pozorování (je-li workshop online)
 • Bílá tabule, flipchart, nalepovací štítky, pera (je-li workshop offline)

Pokyny

Veďte diskusi s účastníky a shrňte příslušná zjištění s důrazem na tyto body:

 • Představte téma cestování a potřebu provést hodnocení rizik na místě (místech), kam cestujete.

 • Vyzvěte účastníky, aby si během 5 minut udělali brainstorming o tom, co je třeba zvážit, když jedete na neznámá místa.

 • Během brainstormingu a diskuse zaznamenávejte odpovědi a v případě potřeby je doplňte o aspekty jako např.:

  • Organizování mezinárodních cest:

   • Lístky
   • Ubytování
   • Pozemní doprava
   • Mapy
   • Vízové požadavky
   • Zavazadla a oblečení
   • Technické vybavení
   • Přechod přes celnici
  • Povolení k místnímu výzkumu a k rozhovorům (pokud jsou vyžadovány zákonem)

  • Kulturní a náboženské aspekty

  • Genderové aspekty, které mohou ovlivnit vaši práci

  • Místní události/situace:

   • Politické nepokoje, jako například probíhající protesty
   • Volby, které mohou vyvolat demonstrace
   • Vysoká úroveň místní kriminality
   • ...

Na závěr poskytněte další tipy, jako například:

 • Oslovení respondentů prostřednictvím důvěryhodných místních organizací může být užitečné k prolomení ledů, jakož i k zajištění bezpečnějšího prostředí pro zdroj i pro osobu uskutečňující rozhovor.

 • Jazykové aspekty:

  • Cizí prostředí může vyžadovat spolupráci s místními facilitátory, překladateli a průvodci.
  • Měly by to být důvěryhodné osoby.
  • Zvažte přípravné rozhovory se zdroji, abyste zjistili, zda budete potřebovat překladatele nebo jinou podporu.
 • Při práci na neznámých místech může být nutné prověřování osob.

  • Než si vybudujete vzájemnou důvěru, možná budete muset být prověřeni vy, případně budete muset prověřit vy druhé.
 • Při kontaktu s lidmi zvažte, nakolik je bezpečné sdílet osobní informace nebo podrobnosti o vaší investigativě.

Kontrola po skončení rozhovoru

Diskuse | 10 minut

Nástroje/materiály

 • Předem připravené snímky/flipcharty s klíčovými body.
 • Sdílená cloudová složka a soubory/platforma pro úpravu textu (např. Framapad) pro zaznamenávání poznámek a pozorování (je-li workshop online)
 • Bílá tabule, flipchart, nalepovací štítky, pera (je-li workshop offline)

Pokyny

Veďte diskusi s účastníky a shrňte příslušná zjištění s důrazem na tyto body:

 • Co děláte po skončení rozhovoru?

 • Požádejte účastníky o brainstorming, aby popřemýšleli nad věcmi, které je třeba zvážit, a poskytly na ně odpovědi, přičemž přidají další tipy, jako např.:

  • Ověřování faktů.
  • Výzkumný cyklus pro posouzení, zda je investigativa ukončena nebo ne.
  • Poskytnutí práva na odpověď respondentům a zdrojům.
  • Ověření si toho, zda máte povolení k použití materiálu (rozhovory, obrázky, jména atd.) a jak bude zdroj uveden, když zveřejníte svou investigativní práci.
  • Zůstaňte v kontaktu, respondenti mohou být výchozím bodem k vytvoření vlastního programu zdrojů a další investigativy.
  • Neustálé posuzování rizik na všech úrovních: komunikace, ukládání údajů, zveřejňování, sdílení informací s ostatními, spolupráce atp.
 • Vyzvěte účastníky, aby položili otázky, které nebyly zodpovězeny, nebo aby se podělili o relevantní zkušenosti a tipy.

Závěr (10 minut)

Závěrečná aktivita: Plakát na doma

Tvůrčí činnost | 5 minut

Nástroje/materiály

 • Sdílená kreslící plocha/obrazovka/tabule (online)
 • Tabule/flipchartový papír, samolepicí papírky, fixy (offline)

Pokyny

 • Požádejte účastníky, aby vytvořili plakát, který si budou moci odnést, a to tak, že se podělí o své odpovědi na následující otázku na společné tabuli/kreslicí tabuli:

  • Co si z tohto workshopu odnášíte?
 • Dejte účastníkům několik minut k napsání a/nebo nakreslení myšlenek a přečtení myšlenek ostatních.

Závěrečný rozbor

 • Přejděte a zvýrazněte některé body na společné tabuli.
Závěr

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Pokyny

 • Ukončete workshop a shrňte jeho obsah. Uveďte, zda bude tento workshop pokračovat dalšími sezeními ze série „Lidský prvek“ (např. „Lidský prvek v investigativě: Správa zdrojů“).

 • Udělejte rychlý přehled sezení a sesbírejte rychlé reakce. Každý účastník by měl uvést:

  • jednu věc, kterou považuje na sezení za velmi zdařilou a
  • jednu věc, kterou by příště zlepšil/a
 • Povzbuďte účastníky, aby kladli otázky, nebo jim dejte několik závěrečných tipů.

 • Pokud je to relevantní, podělte se o kontaktní informace a jakékoli další podrobnosti.

Další zdroje

Pro použití při přípravě a pro sdílení s účastníky po skončení workshopu

K tématu:

Další související zdroje:

Ačkoli se níže uvedené zdroje často vztahují na žurnalistiku, neplatí pouze pro novináře, ale pro každého, kdo provádí výzkum a investigativu ve veřejném zájmu.

Kontaktujte nás

Obraťte se na nás prostřednictvím stránky Odhalte neviditelné, pokud:

 • máte jakékoli dotazy týkající se tohoto plánu workshopu a pokynů pro facilitátora,
 • používáte tento plán workshopu a chcete se podělit o zpětnou vazbu a návrhy, které mohou přispět k jeho zlepšení,
 • jste si plán workshopu přizpůsobili pro konkrétní kontext a chcete se s námi podělit o výsledky,
 • chcete navrhnout nové aktivity, tipy nebo příklady, které by se mohly do tohoto workshopu začlenit,
 • se chcete podělit o své odborné znalosti a spolupracovat s námi na vývoji a testování nových workshopů.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG klíč/otisk prstu: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorství a licence

CC BY-SA 4.0

Tento obsah byl vytvořen v rámci projektu Odhalte neviditelné organizace Tactical Tech a spadá pod licenci [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by -se/4.0/)

 • Autor workshopu: Nuria Tesónová
 • Design pokynů: A. Hayder, Laura Rancová
 • Redakce a obsah: Christy Langeová, Laura Rancová
 • Grafický design: Yiorgos Bagakis
 • Vývoj webových stránek: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Koordinace a dohled nad projektem: Christy Langeová, Laura Rancová, Lieke Ploegerová, Marek Tuszynski, Safa Ghnaimová, Wael Eskandar

Tento zdroj byl vytvořen v rámci Iniciativy pro spolupráci a investigativní žurnalistiku (CIJI) spolufinancované Evropskou komisí v rámci pilotního projektu: „Podpora investigativní žurnalistiky a svobody sdělovacích prostředků v EU“ (GŘ CONNECT).

*Tento text vyjadřuje názor autora a Komise nenese odpovědnost za případné použití informací v něm obsažených.

Více o tomto tématu