Workshopy Odhalte neviditelné: Příručka pro facilitátory

Vítejte v příručce pro facilitátory workshopů Odhalte *neviditelné*! Tento zdroj obsahuje obecné pokyny a tipy pro facilitátory a školitele, kteří chtějí vést semináře na základě učebních osnov, poskytovaných na této webové stránce. Naleznete zde stručné informace o workshopech, navrhované nástroje a aktivity, jakož i doporučení, jak zahájit, vést a ukončit workshop. Tyto pokyny a plány workshopů si můžete přizpůsobit podle potřeb a okolností platných pro vaše publikum. Prosím, obracejte se na nás s jakýmikoli dotazy a zpětnou vazbou, jež nám pomůže semináře zlepšit a rozšířit.

O workshopech

Workshopy „Odhalte neviditelné“ vycházejí z předchozího výzkumu, příruček, školení a společných akcí, které připravil tým projektu Tactical Tech Odhalte neviditelné spolu se zkušenými investigativci, včetně novinářů, aktivistů, výzkumníků, umělců a technologů.

Většina plánů workshopů obsahuje odkazy na materiály z metodické příručky Odhalte neviditelné, zdroj obsahující příručky a případové studie o investigativních technikách a nástrojích používaných zkušenými investigativci, které jsou přístupnější pro lidi a komunity, jež chtějí zahájit vlastní investigativu.

Zahrnuty jsou i další externí zdroje pro další čtení, inspiraci nebo doporučení nástrojů pro použití v konkrétních kontextech workshopů.

Upozorňujeme, že externí nástroje a online platformy, které uvádíme pro různé činnosti, představují jen návrhy a můžete najít mnoho alternativ; tato doporučení neupřednostňujeme, neděláme jim reklamu, ani za ně nedostáváme žádné sponzorské příspěvky.

Návrh workshopu

Plány workshopů „Odhalte neviditelné“ jsou navrženy tak, aby se daly realizovat buď online nebo osobně.

Doba trvání workshopu se zpravidla pohybuje v rozmezí 2 až 4 hodin; přestávky nejsou započítány.

Workshopy jsou rozděleny do sekcí. Každá sekce trvá od 15 do 75 minut.

Doporučuje se dát si krátkou přestávku nebo absolvovat aktivitu na probuzení každých 45 až 60 minut, ale potřeba se bude lišit v závislosti na typu činností prováděných v jednotlivých sekcích a na jejich interaktivitě.

Každý workshop začíná úvodní sekcí a končí závěrečnou sekcí.

Workshopy jsou navrženy tak, aby alespoň 50 % času tvořily interaktivní aktivity.

Vzdělávací aktivity

V plánech workshopu Odhalte neviditelné obsahuje každá vzdělávací aktivita tyto údaje:

Typ vzdělávací aktivity

Vzdělávací aktivity navrhujeme podle Konverzačního rámce Diany Laurillard. Na základě tohoto rámce naleznete v plánech workshopů těchto šest typů vzdělávacích aktivit:

 • Čtení, sledování, poslech – účastníci získávají znalosti z prezentací, audiovizuálních materiálů atp.

 • Výzkum – účastníci se učí prostřednictvím aktivit a výzev založených na zkoumání.

 • Diskuse – účastníci se učí z rozhovorů, debat, diskusí.

 • Praktické cvičení – účastníci se učí nebo uplatňují získané dovednosti a znalosti prostřednictvím úkolů a cvičení.

 • Spolupráce – účastníci získávají znalosti a dovednosti spoluprací s vrstevníky v rámci týmových aktivit.

 • Tvůrčí činnost – účastníci se učí nebo sdílejí informace, znalosti a dovednosti tím, že individuálně nebo ve skupinách něco vytvářejí.

Vyhrazený čas

 • Vyhrazený čas je čas potřebný na dokončení aktivity včetně udělení pokynů a vyhodnocení.

Nástroje/materiály

 • Jedná se o nástroje a materiály specifické pro danou činnost, které jsou potřebné k realizaci workshopů online i osobně.

Pokyny

 • Zde naleznete pokyny krok za krokem, jak vést aktivitu workshopu.

Uzavření

 • Toto jsou návrhy na doplňující otázky nebo vysvětlení po skončení aktivity.

Poskytování workshopů

Příprava na workshop

Aktivity můžete vždy kombinovat, ale dbejte na to, abyste používali různé typy aktivit a abyste je často střídali. Snažte se například vyhnout sérii aktivit „Čtení, sledování, poslech“ (prezentace) během hodiny.

Zvažte úroveň zkušeností skupiny a to, zda chtějí uplatnit dovednosti v určité oblasti výzkumu nebo v investigativě. Přizpůsobte vizuální materiál, cvičení a hry potřebám účastníků.

Vždy, když je to možné, použijte příklady, které jsou pro publikum relevantní. Chcete-li, aby byla sezení ještě relevantnější, můžete na začátku požádat účastníky, aby se podělili o sérii relevantních pracovních nebo výzkumných scénářů a případů (hypotetických nebo skutečných příkladů), které je zajímají nebo na které by chtěli najít odpovědi. Pokud budete pracovat se skutečnými případy, vždy upozorněte účastníky na možná rizika prozrazení citlivých nebo důvěrných informací.

Připravte si seznam všech informací, o které byste se chtěli podělit se svým publikem, jako je pozadí a účel konkrétního workshopu, kontext workshopu, informace o zdrojích, logistice, důležitých kontaktech atp. Tyto podrobnosti můžete uvést, kdykoli to uznáte za vhodné.

Zahájení workshopu

Způsob, jakým workshop zahájíte, je velmi důležitý, protože udává tón celého workshopu. Není to jednoduché, ale dobrý začátek usnadňuje pozdější hladký průběh.

Upoutejte pozornost

Snažte se upoutat pozornost publika od prvních minut. Několik nápadů, jak upoutat pozornost:

 • položte otázku, abyste zapojili účastníky,

 • povídejte o aktuální události, která souvisí s tématem workshopu,

 • komentujte příslušné téma, obrázek atp.

Představení workshopu

Důležité kroky v této fázi jsou:

 • stručně představte sebe, svou současnou práci a to, jak to souvisí s tématem workshopu,

 • představte cíle a program workshopu,

 • představte zdroj materiálů z workshopu a další osoby, které se podílely na jeho vypracování (pokud jde o tento případ).

Usnadněte účastníkům představení a prolomení ledů

Cílem této aktivity je, abyste se seznámili s publikem a aby se účastníci navzájem poznali. Vždy se vyplatí strávit nějaký čas neformální výměnou zkušeností a očekávání.

Můžete se věnovat jednoduché činnosti, jako je např.:

 • požádejte účastníky, aby se podělili o otázku, na kterou by chtěli do konce workshopu dostat odpověď,

 • požádejte účastníky, aby se podělili o očekávání, naděje a obavy týkající se workshopu,

 • zeptejte se účastníků: „Jak souvisí [téma workshopu] s vaší prací?“

 • případně můžete zvolit aktivitu k prolomení ledů, která účastníky povzbudí k tvořivosti tím, že budou odpovědi nebo nápady kreslit na online tabuli, nebo, jsou-li offline, postaví se a budou plnit určité úkoly. Návrhy naleznete v sekci Jak prolomit ledy v této příručce .

Stanovte základní pravidla

Vždy představte základní pravidla workshopu a uveďte, jak očekáváte, že budou účastníci jednat a reagovat, spolupracovat, respektovat se navzájem a konstruktivně řešit případné napětí. Základní pravidla workshopu by mohla zahrnovat:

 • dodržujte etiketu,

 • promluvte a „stáhněte se ze scény“,

 • respektujte důvěrnost a soukromí,

 • ztlumte si zvuk, když nemluvíte,

 • neexistuje nic jako hloupé otázky,

 • bavte se!

Zeptejte se účastníků, zda by chtěli vaše návrhy upravit nebo přidat další pravidla. Ujistěte se, že všichni pravidlům rozumějí a souhlasí s nimi.

Pokud organizujete delší školení (jeden nebo více dní se stejnou skupinou), zvažte kolektivní vypracování společného kodexu chování nebo společné dohody, k níž budou moci přispět všichni účastníci. Účastníci uvedou svá očekávání ve dvou hlavních kategoriích:

 • Jak očekáváte, že se s vámi bude zacházet během workshopu/Co by se mělo dít

 • Jak očekáváte, že se s vámi během workshopu nebude zacházet/Co by se nemělo stát

Další tipy naleznete v části „Společné dohody“ příručky o učebních plánech Tactical Tech Gender and Tech.

Ukončení workshopu

Shrňte obsah workshopu

Toto je čas na shrnutí workshopu, zdůraznění jeho hlavních bodů a jakýchkoli významných momentů nebo zjištění.

Je velmi důležité, aby byli účastníci neustále informováni o tom, co se děje. Zde je návod, jak to udělat:

 • v úvodu workshopu – řekněte účastníkům, co se bude dít

 • během každé části workshopu – připomínejte jim, co se děje

 • na konci workshopu jim řekněte, co se právě stalo.

Kromě toho je důležité, aby školitelé/facilitátoři na konci poukázali na to, která očekávání byla splněna.

Proveďte rychlou revizi workshopu

Každý účastník se podělí se skupinou (ústně nebo na společné tabuli):

 • o jednu věc, která se podle něj povedla

 • o jednu věc, kterou by příště zlepšil/a.

Další činnosti související se zpětnou vazbou

Účelem je získat neformální zpětnou vazbu ohledně toho, co se účastníci během workshopu skutečně naučili. Podle časových možností můžete použít jednu nebo více z níže uvedených činností:

Formulář zpětné vazby

Pokud je to možné, požádejte po skončení workshopu účastníky, aby se podělili o podrobnější dojmy prostřednictvím formuláře zpětné vazby. Formulář by mohl obsahovat otázky jako:

 • Splnila se vaše očekávání?

 • Co se vám zdálo nejužitečnější?

 • Co se vám zdálo nejméně užitečné?

 • Jaké tři nejdůležitější věci jste si z tohoto workshopu odnesli?

 • Jak by se dal workshop zlepšit?

Hodnotící kolo

 • Rychlým (ale ne velmi přesným) způsobem, jak mohou účastníci poskytnout zpětnou vazbu, je hodnotící kolo, ve kterém hodnotí různé aspekty workshopu umístěním bodu na jednu z os kola a vytvořením sítě.

 • Zde je příklad hodnotícího kola.

Závazek

 • Závěrečná část workshopu by mohla zahrnovat i aktivitu „Zavazuji se, že...“, v rámci které účastníci sdílejí konkrétní slib, že udělají malou změnu ve svém životě nebo práci na základě toho, co se naučili na semináři.

Závěrečné tipy a logistika

Kromě zpětné vazby na konci workshopu určitě udělejte i následující:

 • vyhraďte si několik minut na závěrečná slova nebo na zdůraznění hlavní myšlenky,

 • povzbuďte účastníky, aby kladli nevyřešené otázky nebo se podělili o závěrečné tipy,

 • v případě potřeby sdílejte kontaktní informace a jakékoli další podrobnosti nebo logistiku.

Vedení aktivit malých skupin

Při skupinových aktivitách rozdělte účastníky do týmů po 3–5 lidech.

V závislosti na velikosti skupiny můžete přidělit úkoly, aby se všichni zapojili. Můžete také vybídnout účastníky, aby při práci ve skupinách dobrovolně přijali různé role. Úkoly mohou vyžadovat facilitátora, zapisovatele, časoměřiče, prezentujícícho nebo designera (pokud jde o vizuální prezentaci) apod.

Při aktivitách na probuzení a aktivitách v malých skupinách se doporučuje používat časovač na obrazovce.

Používání nástrojů pro online prezentaci

Videokonferenční nástroje

 • Využívejte naplno funkce, které nabízí používaný videokonferenční nástroj, například:

  • když potřebujete získat rychlé odpovědi na otázky, můžete použít veřejný chat,

  • k moderování diskusí je užitečná funkce „zvednout ruku“,

  • základním prvkem pro provádění aktivit malých skupin online jsou oddělené místnosti.

 • Příklady videokonferenčních nástrojů: BigBlueButton (BBB), Jitsi Meet nebo jakékoli jiné dle vašeho výběru.

 • Například BigBlueButton (BBB) je open source videokonferenční platforma, která umožňuje využívat oddělené místnosti, sdílené zapisování poznámek a kreslení, funkce „vybrat náhodného uživatele“ a „spustit anketu“, které můžete využít ke zvýšení poutavosti svých workshopů.

 • POZNÁMKA: doporučení, jak vyhodnotit na základě kontextu a potřeb bezpečnost, spolehlivost a další aspekty digitálních nástrojů, které používáte (pro komunikaci, videokonference, sdílení údajů atd.), naleznete v našem článku „Technologie jsou hloupé: Jak si vybrat techniku pro práci na dálku“, k dispozici také ve [francouzštině](https://exposingtheinvisible.org/en/articles/la-technologie-est -stupide/) a španělštině.

Aplikace na zapojení publika

 • Ke zvýšení angažovanosti publika můžete použít různé aplikace, jako jsou živé ankety, kvízy atp.

 • Před nasazením dalších aplikací na aktivity workshopu si ověřte, zda jejich funkce neobsahuje i nástroj pro videokonference, který již používáte.

 • Ověřte si také, zda nové aplikace, které chcete použít k zapojení publika, umožňují účastníkům připojit se „jako návštěvníci“, ideálně aniž by si museli vytvářet nové uživatelské účty (a tím zveřejňovat osobní údaje a kontakty) nebo platit poplatek za připojení.

 • Příklady nástrojů: Slido, Poll Everywhere, Mentimeter.

Aplikace pro simulaci tabule

 • Tyto aplikace jsou užitečné při společných aktivitách, kterých se může zúčastnit každý a přispět svými nápady.

 • Všimněte si, že některé nástroje pro videokonference již tuto funkci mají.

 • Příklady nástrojů: Mural, Miro, Weje , WBO.

Online formuláře ####

 • Používejte online formuláře k vytváření hodnocení před workshopem, formulářů zpětné vazby, kvízů atp.

 • Příklady nástrojů: Jotform, Lime Survey.

Hodnocení workshopů

Co nejdříve po skončení workshopu si napište jeho stručné zhodnocení. Uveďte své názory na to, co se podle vás podařilo a co ne.

Sledujte čas potřebný pro jednotlivé činnosti, abyste mohli v budoucnu aktualizovat plán workshopu.

Zaznamenejte si údaje o semináři, jako je počet účastníků, typ publika, datum a čas a všechny další informace, které by mohly být důležité pro posouzení workshopu a další plánování.

Odstraňte všechny osobní údaje účastníků a nepoužívejte/nesdílejte/neuchovávejte osobní údaje nad rámec minima potřebného pro podávání zpráv nebo z logistických důvodů.

Další vzdělávací aktivity

Jak prolomit ledy

Problém – řešení

 • Představte skutečný nebo hypotetický problém a požádejte lidi, aby navrhli svá řešení. Můžete je požádat o vyjádření jednotlivě nebo je můžete rozdělit do dvojic.

Společné věci

 • Rozdělte účastníky do menších skupin a dejte jim 5 minut na to, aby o sobě diskutovali a vytvořili seznam věcí, které mají společné.

Netradiční představení se

 • Požádejte každého, aby se představil a uvedl něco, co je na něm neobvyklé, například nějakou „neužitečnou superschopnost“.

Šarády

 • Požádejte účastníky, aby se představili a nakreslili svou práci, oblíbené jídlo nebo jiný osobní detail. Ostatní účastníci musí uhodnout, co se kreslí, za méně než minutu. Tato aktivita zabere určitý čas, proto ji doporučujeme používat při malém počtu účastníků, maximálně 8.

Řazení (pouze osobně)

 • Požádejte účastníky, aby se seřadili podle nějakého znaku, například podle výšky, věku, vzdálenosti bydliště od místa konání workshopu atp. Můžete být kreativní. Obtížnost můžete zvýšit například tak, že se skupina bude muset seřadit bez mluvení.

Lidské Bingo (pouze osobně a pro velmi dlouhé akce)

Toto cvičení k prolomení ledů může být velmi zábavné, ale vyžaduje hodně času; může trvat až 40 minut v závislosti na velikosti skupiny.

 • Pro uskutečnění této aktivity je třeba vytvořit a vytisknout mřížku/tabulku 3x3 nebo 5x5, například s popisem v každém políčku: „někdo, kdo má v tašce červené pero“ nebo „někdo, kdo umí fotografovat“ atp.

 • Účastníci musí mezi sebou interagovat a povídat si, dokud nenajdou někoho, na koho se popis vztahuje. Tohoto člověka požádají, aby se podepsal do rámečku.

 • Platí pravidlo, že každý se může podepsat jen jednou. Není možné zapsat sám sebe. Více o této aktivitě zde.

Aktivity na probuzení

Tyto aktivity mějte vždy po ruce a používejte je mezi jednotlivými sezeními a při nízké hladině energie. Lze je přizpůsobit pro online i offline workshopy.

Podělte se o přání!

 • Na online nástěnce vyzvěte lidi, aby zveřejnili GIF nebo obrázek, který nejlépe vystihuje jejich přání. Povzbuďte skupinu, aby byla kreativní a našla expresivní GIFy nebo obrázky.

Stroj času

 • Vyzvěte lidi, aby si vybrali historické období, do kterého by se chtěli vrátit. Požádejte je, aby pět minut hledali obrázek nebo GIF, který nejlépe ilustruje jimi vybrané období (pokud možno vtipný!), a nechte ostatní členy týmu hádat, o jaké období jde.

Počítejte!

 • V této krátké virtuální aktivitě na probuzení musí skupina napočítat do určitého čísla (obvykle do dvaceti), přičemž se počítající náhodně střídají a žádní dva lidé nemluví současně.
 • Pokud dva lidé promluví současně, byť jen na sekundu, skupina musí začít od čísla 1.
 • Skupina uspěla, když napočítala do stanoveného počtu.
 • Klíčem k této aktivitě na probuzení je, že lidé nemohou komunikovat jinak než vyslovením čísel, a proto musí spolupracovat neverbálně.

Dotkněte se modré!

 • Začněte tím, že řeknete něco, čeho se můžete dotknout, například „dotkněte se modré barvy“ nebo „dotkněte se něčeho teplého“.
 • Každý účastník se pak musí hnout z místa a dotknout se něčeho, co je modré nebo teplé. Pokud se aktivita odehrává online, může to být něco na jejich stole, kus oblečení nebo něco, co musí najít na poličce s knihami atp.
 • Jakmile to účastník splní, musí tuto skutečnost uvést v chatu.
 • Osoba, která najde objekt jako poslední, musí vybrat další atribut.

Kontaktujte nás

Obraťte se na nás prostřednictvím stránky Odhalte neviditelné, pokud:

 • máte jakékoli dotazy týkající se plánů workshopu a pokynů pro facilitátory,

 • používáte naše plány workshopů a chcete se podělit o zpětnou vazbu a návrhy, které mohou přispět k jejich zlepšení,

 • jste si naše plány workshopů přizpůsobili pro konkrétní kontext a chcete se s námi podělit o výsledky,

 • chcete navrhnout nové aktivity, tipy nebo příklady, které lze do stávajících plánů workshopů začlenit,

 • se chcete podělit o své odborné znalosti a spolupracovat s námi na vývoji a testování nových workshopů.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG klíč/otisk prstu: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorství a licence

CC BY-SA 4.0

Tento obsah byl vytvořen v rámci projektu Odhalte neviditelné organizace Tactical Tech a spadá pod licenci [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by -se/4.0/)

 • Autoři workshopů „Odhalte neviditelné“: Ankita Anandová, A. Hayder, Léopold Salzenstein, Nuria Tesónová, Tetyana Bohdanovová

 • Design pokynů: A. Hayder

 • Redakce a obsah: Christy Langeová, Laura Rancová, Wael Eskandar

 • Grafický design: Yiorgos Bagakis

 • Vývoj webových stránek: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Koordinace a dohled nad projektem: Christy Langeová, Laura Rancová, Lieke Ploegerová, Marek Tuszynski, Safa Ghnaimová, Wael Eskandar

Tento zdroj byl vytvořen v rámci Iniciativy pro spolupráci a investigativní žurnalistiku (CIJI) spolufinancované Evropskou komisí v rámci pilotního projektu: „Podpora investigativní žurnalistiky a svobody sdělovacích prostředků v EU“ (GŘ CONNECT).

Tento text vyjadřuje názor autora a Komise nenese odpovědnost za případné použití informací v něm obsažených.

Více o tomto tématu