Ľudský prvok v investigatíve: (1) ako bezpečne identifikovať a osloviť zdroje

Tento workshop je súčasťou štvormodulového tréningového plánu, ktorý sa sústredí na „ľudský prvok v investigatíve“, najmä na interakciu medzi ľuďmi, ktorí sa venujú investigatíve/výskumu a ľuďmi, ktorí by sa mohli stať ich zdrojom informácií. V tomto module sa účastníčky a účastníci workshopu naučila bezpečne identifikovať a osloviť zdroje a respondentky či respondentov, ako aj posúdiť a zmierniť potenciálne riziká.

Prehľad workshopu

Téma: Ľudský prvok v investigatíve: ako bezpečne identifikovať a osloviť zdroje a respondentky či respondentov a ako posúdiť a zmierniť potenciálne riziká pre ľudí v investigatíve a ich zdroje.

Ciele:

 • Poskytnúť účastníčkam a účastníkom metódy, zručnosti a osvedčené postupy potrebné na bezpečnú identifikáciu, oslovenie a udržiavanie kontaktu s ľuďmi počas vykonávania investigatívnych aktivít.
 • Rozšíriť povedomie o hlavných rizikách a bezpečnostných otázkach súvisiacich s oslovením a získavaním informácií od ľudských zdrojov.

Vzdelávacie výsledky:

 • Získať povedomie o závislosti na ľudských zdrojoch pri investigovaní a získavaní dôkazov a svedectiev.
 • Porozumieť rozdielu medzi respondentkami či respondentmi a zdrojmi.
 • Určiť si ciele tak, aby ste respondentky a respondentov vybrali rozumne a bezpečne.
 • Identifikovať respondentky či respondentov a zdroje podľa potrieb a kontextu investigatívnej či výskumnej aktivity.
 • Určiť druhy respondentiek či respondentov a zdrojov.
 • Porozumieť ako si dlhodobo zorganizovať ľudské zdroje a ako s nimi udržiavať profesionálny vzťah.
 • Určiť a zmierniť riziká: vypracovať posúdenie rizík a prijať opatrenia.
 • Naučiť sa techniky, nástroje a zdroje aby ste udržali seba, respondentky a respondentov, aj svoje prácu v bezpečí.

Spôsob konania: online/fyzicky

Trvanie workshopu (bez prestávok): 3 hodiny

Počet účastníkov a účastníčok od 6 do 24

Súvisiace workshopy

Súvisiace príručky zo súboru materiálov Odhaľ neviditeľné: 

Workshopové aktivity a šablóny na stiahnutie:

Vzdelávacie aktivity

Úvod (15 minút)

Predstavenie workshopu

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 5 minút

Pokyny

 • Upútajte pozornosť otázkou alebo komentárom ku vhodnému obrázku. Napríklad:

  • Čo majú spoločné všetky investigatívne aktivity?
  • Ukážte skupine obraz Salvatora Dalího Skryté tváre a požiadajte účastníčky a účastníkov, aby v obraze našli skryté prvky atď. (pozrite si príklady obrázkov a nápadov v Prílohe).
 • Predstavte seba a ciele workshopu.

 • Nepovinné: predstavte zdroj materiálov tohto workshopu (Tactical Tech).

 • Predstavte program workshopu.

 • Navrhnite základné pravidlá workshopu. Spýtajte sa účastníčok a účastníkov či by chceli upraviť vami navrhnuté pravidlá, prípadne navrhnúť ďalšie. Ubezpečte sa, že každá a každý základným pravidlám rozumie a súhlasí s nimi. V materiáli Príručka facilitátora, v časti "Vedenie workshopov" nájdete konkrétne návrhy ako stanoviť základné pravidlá.

 • Ak je to potrebné, vysvetlite skupinám dynamiku fungovania. Napríklad objasnite, že účastníčky a účastníci budú spolu v rovnakom tíme počas celého trvania workshopu.

Predstavenie účastníčok a účastníkov/aktivita na prelomenie ľadov

Tvorte | 10 minút

Pokyny

 • Urobte rýchle zoznamovacie kolo, v ktorom účastníčky a účastníci odpovedia na pár otázok o nich, o ich práci, o očakávaniach od tohto workshopu atď.

 • Namiesto toho môžete urobiť aktivitu na prelomenie ľadov, ktorá motivuje účastníčky a účastníkov ku kreativite a k interakcii medzi sebou tým, že nakreslia nápady a myšlienky na online tabuľu. Ak sa workshop odohráva fyzicky, môžu sa postaviť a robiť nejaké úlohy, alebo diskutovať v skupinkách:

  • Napr. nájsť si dvojicu a po dobu dvoch minút sa pýtať na jej či jeho prácu, rodné mesto, koníčky atď.
  • Pozrite si časť „Ako prelomiť ľady“ v materiáli Príručka facilitátora, aby ste sa inšpirovali.

Ako identifikovať a osloviť respondentky či respondentov a zdroje (55 minút)

Prečo potrebujeme iných ľudí?

Diskutujte | 5 minút

Pokyny

 • Položte skupine nasledujúcu otázku: “Prečo je pre investigatívu dôležité zaoberať sa ľuďmi?” a získajte aspoň pár odpovedí.

 • Okomentujte dané odpovede a vyzdvihnite najdôležitejšie myšlienky.

 • Jasne odlíšte zdroje a respondentky či respondentov. Kľúčové otázky sú:

  • Ako dlho bude trvať vás vzťah s touto osobou/skupinou?
  • Ako dlho a ako často sa s nimi budete rozprávať v súvislosti s vašou investigatívnou aktivitou?
  • Zostanete v kontakte aj po skončení vašej investigatívnej aktivity?
  • Budú to respondentky a respondenti, s ktorými sa budete rozprávať raz, alebo skôr dlhodobejšie zdroje?
Ako identifikovať potenciálne respondentky či respondentov a zdroje

Spolupracujte | 25 minút

Nástroje/materiály

 • “Šablóny aktivít – Ľudský prvok: ako identifikovať a osloviť zdroje”, časť „Skupinová aktivita: ako identifikovať potenciálne respondentky či respondentov a zdroje a ako ich osloviť“ (na vyplnenie online alebo fyzicky).
 • Zdieľaný cloudový priečinok a súbory/online platforma na úpravu textu (napr. Framapad) na spísanie myšlienok (ak je workshop online).
 • Hárky papiera, samolepiace papieriky, perá (ak je workshop fyzicky).

Pokyny

[15 minút] Skupinová úloha

 • Rozdeľte účastníčky a účastníkov do skupín po 3-5 ľudí.

 • Požiadajte tímy, aby si každý zvolil zapisovateľku, časomerača a prezentujúcu pre záverečný rozbor aktivity (toto platí pre každú ďalšiu aktivitu). Tieto role by si mali občas medzi sebou vystriedať.

 • Požiadajte všetky tímy aby:

  1. Navrhli investigatívnu/výskumnú tému a zapísali ju.
  2. Identifikovali a spísali potenciálne krátkodobé zdroje (respondentky a respondentov) a dlhodobé zdroje podľa vysvetlenia, ktoré zaznelo, a odpovedali na tieto otázky:

   • Aké sú úlohy respondentiek a respondentov v tejto investigatíve?
   • Aké je ich postavenie vo vzťahu ku investigatívnej aktivite (napr. svedkyňa, obvinený, obeť...)?
   • Aké informácie, dôkazy či overenie vedia poskytnúť?

[10 minút] Záverečný rozbor

 • Vyzvite jedného človeka z každej skupiny aby v 1-2 minútach zhrnula či zhrnul závery tímu.
 • Po tom, čo sa vystriedajú všetky tímy, požiadajte skupinu aby odpovedala na tieto dve otázky:

  • Napadajú vám nejaké ďalšie respondentky či respondenti alebo zdroje?
  • Aké ďalšie rozlíšenia možno urobiť?

Návrh témy – ak preferujete dať skupine konkrétny prípad namiesto toho, aby si počas tejto aktivity zvolili vlastný:

“Alarmujúci počet novovznikajúcich lesných požiarov v Amazonskom pralese”

 • Organizácia Amnesty International vydala stanovisko s ich investigatívou o ilegálnych dobytčích farmách, ktoré napomáhajú ničeniu Amazonského pralesa.

 • Otázky na konci predchádzajúcej aktivity pomôžu rozlíšiť medzi respondentkami či respondentmi a zdrojmi a pomôžu naštartovať túto aktivitu o identifikovaní a oslovení ľudských zdrojov.

 • Ak je celá skupina príliš veľká na to, aby sa mohol zapojiť každý, rozdeľte ju pre túto úlohu do tímov po 3-5 ľudí.

 • Alternatívou (pre online aj fyzické workshopy) je pripraviť dva druhy kartičiek: s rôznymi postavami a zdrojmi (napr. „environmentálna vedkyňa“, „miestny aktivista“), ako aj s informáciami o nich (napr. „primárny zdroj“, „svedkyňa“, „zraniteľný zdroj“ atď. Všetky kartičky sa zamiešajú dokopy a:

  • Požiadajte účastníčky a účastníkov, aby vytvorili dvojice kartičiek, vždy jedna s názvom postavy či zdroja, a druhá s informáciou o nich. Následne spíšu ďalšie detaily, ktoré by sa mohli spýtať týchto zdrojov a tiež navrhnú nové zdroje.
  • Účastníci a účastníčky spíšu na tabuľu či zdieľanú obrazovku rôzne druhy zdrojov a ich úlohy v danej investigatívnej aktivite.
 
Ako osloviť potenciálne respondentky či respondentov a zdroje

Spolupracujte | 25 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

[10 minút] Skupinová úloha

 • Požiadajte účastníčky a účastníkov aby sa vrátili do ich tímov.

 • Keď už sme identifikovali typ ľudských zdrojov, kde by sme ich mohli nájsť?

 • Nadviažte na ich predchádzajúcu prácu s investigatívnymi príkladmi a požiadajte tímy aby diskutovali ako osloviť zdroje, ktoré si spísali:

  • napr. či potrebujú aktivistku so znalosťami v danej oblasti, právnika čo poznal obeť, dohľadať možné svedkyne či svedkov skupinách na sociálnych médiách či iných platformách atď.
 • Tímy spíšu návrhy do poskytnutej šablóny, alebo na tabuľu/flipchart (ak je workshop fyzicky) a odprezentujú ich poznatky v nasledujúcej časti workshopu.

[15 minút] Záverečný rozbor a diskusia

 • Skontrolujte poznámky tímov alebo požiadajte každý z nich, aby v jednej minúte predstavili svoje myšlienky.

 • Zdôraznite spôsoby oslovovania zdrojov:

  • online alebo fyzické miesta konania
  • sociálne médiá
  • prihlásenie sa k odberu noviniek
  • účasť na konferenciách a stretnutiach
  • sledovanie blogov
  • kontrolovanie oficiálnych webstránok
  • kontaktovanie skupín špecialistiek či špecialistov (niektoré skupiny môžu byť uzavreté, zistite ako by sa dal do nich získať prístup)
 • Opýtajte sa účastníčok a účastníkov ako by sa dostali do kontaktu s ktorýmkoľvek z vyššie menovaných zdrojov.

 • Všímajte si rôzne nápady skupiny a uveďte nasledujúcimi otázkami tému obáv o bezpečnosť:

  • Sú niektoré z týchto ľudských zdrojov sledované?
  • Je pravdepodobné, že budú predstavovať riziko pre investigatívku či investigatívca? (napr. zdroje spojené s nebezpečnými ľuďmi môžu prezradiť informácie o investigatívke či investigatívcovi a ich práci)
  • Zvažovali tímy šifrovanú a bezpečnú komunikáciu?
 • Predstavte skupine bezpečnostné aspekty ktoré by mali zvažovať pri oslovovaní zdrojov prostredníctvom uvedených možností.

  • Príklad: čo je potrebné vziať do úvahy pri sledovaní účtov na sociálnych médiách či blogov rôznych aktivistiek či aktivistov alebo keď sa rozhodnú stretnúť sa so zdrojom priamo v jej či jeho rodnom meste atď.
 • Ak sa workshop zameriava na reálnu investigatívnu aktivitu alebo potrebu účastníčok či účastníkov, vytvorte prispôsobený zoznam ľudských zdrojov s informáciou kde ich možno nájsť. S reálnymi prípadmi narábajte opatrne a rešpektujte súkromie a bezpečnosť účastníčok či účastníkov a ich potenciálnych zdrojov. Nikdy nezapisujte ani neukladajte skutočné mená zdrojov, najmä ak sú tieot zdroje zraniteľné.

 • Ak sa bude tento workshop kombinovať s workshopom o spravovaní zdrojov, informujte skupinu, že ešte budete venovať viac času učeniu sa ako si zorganizovať identifikáciu a spravovanie zdrojov tak, aby bol ich pracovný proces dlhodobo udržateľný.

 • Pre získanie základných informácií použite "Bezpečnosť na prvom mieste! – príručka” a “Bezpečnosť na prvom mieste! – workshop” a využite ďalšie materiály, ktoré pomôžu identifikovať a overiť ľudské zdroje. Nižšie nájdete zoznam odporúčaných materiálov.

 

ZDROJE – na prípravu tejto časti workshopu, ktoré budete zdieľať aj účastníčkam a účastníkom:

 • Sady nástrojov a návody (v angličtine)

 • Nástroje a fóra sociálnych médií (v angličtine)

  • Pokročilé vyhľadávanie na Twitteri
  • Nitter It - umožňuje prístup na Twitter účty, ktoré si vás zablokovali a nevyžaduje užívateľské konto na Twitteri
  • WebMii – zhromažďuje užívateľské profily ľudí na sociálnych médiách, ktoré je možné vyhľadávať podľa mena
  • Social Searcher – profily na sociálnych médiách a online prítomnosť s možnosťou vyhľadávania podľa témy
  • Picuki – nástroj na vyhľadávanie obsahu na Instagrame
  • Followerwonk – umožňuje prehľadávať Twitter biá a nájsť spoločné sledovateľky či sledovateľov odlišných užívateľských účtov. Je to veľmi užitočné pre identifikovanie možných prepojení a rizík.
  • LinkedIn – užitočný zdroj pre nájdenie prepojenia medzi ľuďmi a rôznymi firmami či inštitúciami, ktoré vás zaujímajú (používajte 'Private Mode', aby vaše vyhľadávania a zobrazenia stránok ostali utajené)
  • Glassdoor – platforma s fórami a recenziami firiem od súčasných a minulých zamestnankýň a zamestnancov. Je užitočná na získanie predstavy o možných zdrojoch, ktoré by sa dali vo firmách kontaktovať.

Hodnotenie rizík pri nadväzovaní kontaktu s ľudskými zdrojmi (1 hodina a 40 minút)

Ako identifikovať fyzické a digitálne hrozby

Diskutujte | 20 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

[5 minút]

 • Stručne zhrňte predchádzajúce aktivity týkajúce sa investigatívy a identifikovaných ľudských zdrojov a vyzvite účastníčky a účastníkov, aby sa zamysleli nad možnými rizikami.

 • Vyzvite účastníčky a účastníkov, aby si uvedomili hrozby, ktorým môžu čeliť v súvislosti s metódami výskumu, zariadeniami, komunikáciou a ukladaním informácií.

 • Zdôraznite rozdiel medzi pojmami „hrozba“ a „riziko“ – môžete to pridať na snímok/tabuľu a nechať to tam aj počas nasledujúcich aktivít:

 • „hrozba“ sa týka pociťovanej zraniteľnosti v oblasti práce/súkromného života (môže byť fyzická i digitálna).

 • „riziko“ je šanca, že sa hrozba skutočne udeje, napr. že niekto zneužije vašu zraniteľnosť.

 • Predvídanie hrozieb je súčasťou procesu hodnotenia rizík.

[10 minút] Skupinová úloha

 • Vyzvite účastníčky a účastníkov, aby sa vrátili do ich tímov a porozprávali sa o nasledujúcej otázke:

  • „Aký druh rizík môžu zahŕňať rozhovory s ľuďmi v rámci tejto a iných investigatívnych aktivít?“
 • Vyzvite ich, aby identifikovali fyzické i digitálne riziká, ale aj ako spolu súvisia.

 • Tímy zapíšu svoje zistenia do poskytnutej šablóny, alebo na tabuľu/flipchartový papier atď.

[5 minút] Záverečný rozbor

 • 1-2 ľudia z každého tímu v priebehu minúty odprezentujú poznatky ich skupiny.

 • Reagujte na ich nápady a zdôraznite potenciálne riziká:

  • odpočúvanie komunikácie
  • prístup polície či nepriateľských zdrojov do počítača
  • odhalenie tajných či zraniteľných zdrojov
Ako zmierniť fyzické a digitálne hrozby

Diskutujte | 20 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

[10 minút] Skupinová úloha

 • Vyzvite tímy, aby na základe identifikovaných rizík premýšľali ako zmierniť riziká, berúc do úvahy nasledujúce faktory:

  • poradie, v ktorom sa informácie získavajú
  • zverejnenie dôverných alebo citlivých informácií
  • zdedené riziko, napríklad pri práci s niekým, kto je ohrozený a môže toto riziko preniesť na investigatívku či investigatívca

[10 minút] Záverečný rozbor

 • Každý tím v jednej minúte zhrnie ich nápady.

 • Reagujte na ne a poskytnite referencie a odporúčania ako riešiť, predchádzať a zmierňovať riziká identifikované skupinou.

  • Zdôraznite, že je potrebné neustále hodnotiť riziká a mieru bezpečnosti.
  • Robiť rozhovor bezpečne vyžaduje neustále kontroly bezpečnosti spolu s tímom spolupracovníčok a spolupracovníkov (prípadne ďalších dôveryhodných osôb), pretože ľudia sú nepredvídateľní a udalosti často nemožno predpovedať.
 • Účastníčky a účastníci niekedy zvažujú len riziká spojené s nimi samými a menej riziká, ktoré hrozia ich respondentkám či respondentom, zdrojom a ľuďom, s ktorými spolupracujú. Vyzvite ich, aby sa tomuto snažili vyvarovať.

 • Tiež možno premýšľajú o digitálnych a fyzických rizikách oddelene. Vysvetlite, že sú úzko prepojené a že digitálna hrozba môže predstavovať fyzické riziká a môže ovplyvniť ich prácu v teréne, a naopak.

 

ZDROJE:

Bezpečné cestovanie: fyzické a digitálne riziká

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 10 minút

Nástroje/materiály

 • Predom pripravené snímky Powerpointovej prezentácie/flipchartové papiere pre prezentáciu.
 • Materiály na čítanie pre prípravu prezentácie: Príručka “Rozhovory: ľudský prvok vašej investigatívy”, časť “Rozhovory, ktoré si vyžadujú osobitný prístup”, súbor materiálov Odhaľ neviditeľné.

Pokyny

 • Pripravte si a predneste krátku prezentáciu o bezpečnosti a hodnotení rizík pri cestovaní do a pohybovaní sa na cudzom mieste.

 • Pokúste sa prispôsobiť prezentáciu kontextu a prípadom, ktoré by mohli byť relevantné pre vaše publikum (na základe zhodnotenia potrieb pred workshopom).

Ako vyrobiť šablónu na hodnotenie rizík

Spolupracujte | 20 minút

Nástroje/materiály

 • Existujúca šablóna na hodnotenie rizík zo zoznamu zdrojov nižšie, alebo šablóna, ktorú sama či sám vytvoríte na základe kontextu/potrieb skupiny (ak také podrobnosti máte zo zhodnotenia potrieb pred workshopom).
 • [nepovinné] snímok Powerpointovej prezentácie/flipchartový papier s usmerneniami pre skupinovú aktivitu a kľúčovými bodmi, ktoré si treba pamätať.
 • Rovnaké ako predtým.

Pokyny

[10 minút] Skupinová úloha

 • Požiadajte účastníčky a účastníkov, aby sa vrátili do tímov a vyplnili šablónu na hodnotenie rizík pre ich prípad/investigatívnu aktivitu.

 • Poskytnite im existujúcu šablónu zo zdrojov nižšie alebo vytvorte vlastnú podľa potreby.

[10 minút] Záverečný rozbor

 • Každý tím má minútu na prezentovanie ich vyplnenej šablóny ostatným.

 • Po odprezentovaní tímy diskutujú a prehodnotia svoju vyplnenú šablónu.

ZDROJE (v angličtine):

Ako vypracovať potvrdenie o žití

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 10 minút

Nástroje/materiály

 • Šablóna potvrdenia o žití zo zoznamu zdrojov nižšie, alebo vytvorte vlastnú.
 • Snímok Powerpointovej prezentácie/flipchartový papier s usmerneniami pre skupinovú aktivitu a kľúčovými bodmi, ktoré si treba pamätať.
 • Rovnaké ako predtým.

Pokyny

 • Vysvetlite čo je „potvrdenie o žití“.

 • Požiadajte účastníčky a účastníkov, aby si prečítali šablónu a vyplnili falošné potvrdenié o žití, jednotlivo alebo v tímoch.

 • Nechajte 2-3 minúty na otázky a ich zodpovedanie.

ZDROJ (v angličtine):

Starostlivosť o seba a sebauvedomenie

Diskutujte | 20 minút

Nástroje/materiály

 • Snímky Powerpointovej prezentácie/flipchartové papiere s usmerneniami pre skupinovú aktivitu a kľúčovými bodmi, ktoré si treba pamätať.
 • Rovnaké ako predtým.

Pokyny

[10 minút]

 • Predneste krátku prezentáciu a popri tom otvorte diskusiu o:

  • ako identifikovať spúšťače a ako zvládať stres a úzkosť
  • ako si nastavovať hranice
  • ako brať do úvahy rodové a kultúrno-spoločenské osobitosti

[10 minút]

 • Spýtajte sa účastníčok a účastníkov či by chceli niečo dodať na základe ich osobných skúseností a kontextu.

 • Motivujte skupinu ku otvorenej diskusii o spomínaných problémoch a, ak sa na to cítia, vyzvite ich nech sa podelia o osobné skúsenosti a tipy.

 • Vezmite na vedomie, že niektoré účastníčky a účastníci už možno stres a/alebo traumu v práci zažili, ale necítia sa bezpečne alebo príjemne ohľadom toho, že by sa o svoje skúsenosti podelili v diskusii. Rešpektujte to.

ZDROJE:

Odporúčané čítanie pre prípravu prezentácie:

Ukončenie aktivity (10 minút)

Záverečná aktivita: Plagát s hlavnými myšlienkami workshopu

Tvorte | 5 minút

Nástroje/materiály

 • Zdieľaná plocha na kreslenie/snímok/tabuľa (online).
 • Tabuľa/flipchartový papier, lepiace papieriky, fixky (fyzicky).

Pokyny

 • Požiadajte účastníčky a účastníkov, aby vytvorili plagát s hlavnými myšlienkami, ktoré si z workshopu odnesú. Vyzvite ich, aby odpovede na nasledujúcu otázku napísali na zdieľanú plochu/na tabuľu:

  • Aké sú hlavné myšlienky, ktoré si z dnešného workshopu odnášate? 
 • Dajte skupine pár minút, aby odpovede napísala či nakreslila a následne všetky prečítajte nahlas.

Záverečný rozbor

 • Vyzdvihnite niektoré odpovede na ploche/tabuli.
Záver

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 5 minút

Pokyny

 • Zakončite workshop a zhrňte jeho obsah. Ak to tak bude, spomeňte, že po tomto workshope budú nasledovať ďalšie zo série „Ľudský prvok“ (napr. „Ako viesť rozhovory“ a/alebo „Ako spravovať zdroje“).

 • V krátkosti zhodnoťte workshop aby ste získali krátke reakcie od skupiny. Každá osoba povie:

  • jednu vec, ktorá bola na workshope veľmi dobrá a
  • jednu vec, ktorú by do budúcna vylepšili.
 • Vyzvite účastníčky a účastníkov aby sa spýtali na čokoľvek, čomu nerozumeli a čo ich zaujíma, či aby zdieľali nejaké posledné tipy.

 • Zdieľajte s nimi kontaktné informácie ak je to relevantné, prípadne akékoľvek ďalšie podrobnosti.

Ďalšie zdroje

K téme:

Iné relevantné zdroje:

Kontaktujte nás

Obráťte sa na nás na stránke Odhaľ neviditeľné, ak:

 • máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto plánu workshopu a usmernení pre facilitátora,
 • používate tento plán workshopu a chcete sa podeliť o spätnú väzbu a návrhy, ktoré ho môžu pomôcť zlepšiť,
 • prispôsobíte plán workshopu konkrétnemu kontextu a chcete sa s nami podeliť o výsledky,
 • chcete navrhnúť nové aktivity, tipy alebo príklady, ktoré by sa mohli pridať do tohto workshopu,
 • sa chcete podeliť o svoje odborné znalosti a spolupracovať s nami na vývoji a testovaní nových workshopov.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG kľúč/odtlačok prsta: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorstvo a licencie

CC BY-SA 4.0

Tento obsah bol vytvorený v rámci projektu Odhaľ neviditeľné organizácie Tactical Tech a spadá pod licenciu Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autor workshopu: Nuria Tesón
 • Dizajn pokynov: A. Hayder
 • Redakcia a obsah: Christy Lange, Laura Ranca
 • Grafický dizajn: Yiorgos Bagakis
 • Vývoj webových stránok: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Koordinácia a dohľad nad projektom: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Tento zdroj bol vytvorený v rámci Iniciatívy pre spoluprácu a investigatívnu žurnalistiku (CIJI) spolufinancovanej Európskou komisiou v rámci pilotného projektu: „Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ“ (GR CONNECT).

Tento text vyjadruje názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Viac o tejto téme