Ľudský prvok v investigative: (4) Rozhovory, ktoré si vyžadujú osobitný prístup

Tento workshop je súčasťou štvormodulového tréningového plánu, ktorý sa sústredí na „ľudský prvok v investigatíve“, najmä na interakciu medzi ľuďmi, ktorí sa venujú investigatíve/výskumu a ľuďmi, ktorí by sa mohli stať ich zdrojom informácií. Tento modul poskytuje účastníčkam a účastníkom potrebné schopnosti na to, aby mohli bezpečne osloviť zdroje a viesť s nimi rozhovory na neznámych alebo nepriateľských miestach. Tiež poskytuje metódy na oslovenie zraniteľných ľudí, alebo ľudí, ktorí sa počas investigatívneho procesu stanú nepriateľskými.

Prehľad workshopu

Téma: Ako naplánovať a viesť rozhovor v neznámom, cudzom či nepriateľskom prostredí, alebo so zraniteľnými či nepriateľskými zdrojmi.

Ciele:

 • Poskytnúť účastníčkam a účastníkom metódy, zručnosti a overené postupy pri plánovaní a vedení rozhovorov v neznámom, cudzom či nepriateľskom prostredí.
 • Poskytnúť zručnosti, tipy a overené postupy pre situácie, v ktorých je potrebné viesť rozhovor a spolupracovať s nepriateľskými alebo zraniteľnými zdrojmi.
 • Rozšíriť povedomie o hlavných rizikách a bezpečnostných aspektoch oslovovania a získavania informácií od ľudských zdrojov v neznámom či nepriateľskom prostredí.

Vzdelávacie výsledky

 • Naplánovať bezpečné zoznámenie a stretnutie so zdrojmi na neznámych a cudzích miestach.
 • Vykonať hodnotenie rizík.
 • Porozumieť ako sa pohybovať na cudzích miestach.
 • Naučiť sa ako osloviť zraniteľné a nepriateľské zdroje a prispôsobiť sa ich kontextu, správaniu, potrebám a obmedzeniam.
 • Upevniť si návyky starostlivosti o seba a sebauvedomenia.

Spôsob konania: online/fyzicky

Trvanie workshopu (bez prestávok): 2 hodiny a 30 minút

Počet účastníčok a účastníkov: od 6 do 24

Súvisiace workshopy:

Súvisiace príručky zo súboru materiálov Odhaľ neviditeľné: 

Workshopové materiály na stiahnutie:

Vzdelávacie aktivity

Úvod (15 minút)

Predstavenie workshopu

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 5 minút

Pokyny

 • Upútajte pozornosť otázkou alebo komentárom ku vhodnému obrázku. Napríklad:

Čo majú spoločné všetky investigatívne aktivity?

 • Predstavte seba a ciele workshopu.
 • Nepovinné: Predstavte zdroj materiálov tohto workshopu (Tactical Tech).
 • Predstavte program workshopu.
 • Navrhnite základné pravidlá workshopu. Spýtajte sa účastníčok a účastníkov či by chceli upraviť vami navrhnuté pravidlá, prípadne navrhnúť ďalšie. Ubezpečte sa, že každá a každý základným pravidlám rozumie a súhlasí s nimi. V materiáli Príručka facilitátora, v časti "Vedenie workshopov" nájdete konkrétne návrhy ako stanoviť základné pravidlá.
 • Vysvetlite skupinám dynamiku fungovania. Napríklad objasnite, že účastníčky a účastníci budú spolu v rovnakom tíme počas celého trvania workshopu.
Predstavenie účastníčok a účastníkov/aktivita na prelomenie ľadov

Tvorte | 10 minút

 • Predstavenie účastníčok a účastníkov je nutné, len ak tento workshop robíte samostatne a s novou skupinou.
 • Ak už skupina absolvovala nejaký z workshopov „Ľudský prvok v investigatíve“, môžete rovno preskočiť na otázky nižšie, ktoré sa priamo týkajú preberanej témy. Alternatívne môžete so skupinou absolvovať aktivitu na prelomenie ľadov, alebo poskytnúť zhrnutie predchádzajúceho workshopu.

Pokyny

 • Požiadajte účastníčky a účastníkov, aby sa predstavili, uviedli ich preferované zámená (ona/on/oni) a odpovedali na tieto otázky:

  • Pracovali ste už niekedy na investigatíve či výskume, v ktorom ste narazili na problém s respondentkou či respondentom?
  • Aký bol tento problém (či problémy) a ako ste sa snažili ho riešiť?
 • Uveďte tému workshopu, aby ste zdôraznili aké je dôležité prispôsobiť sa špecifickým povahám ľudí a ich kontextu keď s nimi vediete rozhovor v rámci svojich investigatívnych aktivít.

 • Namiesto toho môžete urobiť aktivitu na prelomenie ľadov, ktorá motivuje účastníčky a účastníkov ku kreativite a k interakcii medzi sebou tým, že nakreslia nápady a myšlienky na online tabuľu. Ak sa workshop odohráva fyzicky, môžu sa postaviť a robiť nejaké úlohy, alebo diskutovať v skupinkách:

  • Napr. nájsť si dvojicu a po dobu dvoch minút sa pýtať na jej či jeho prácu, rodné mesto, koníčky atď.
  • Pozrite si časť „Ako prelomiť ľady“ v materiáli Príručka facilitátora, aby ste sa inšpirovali.

Ako viesť rozhovor so zraniteľnými či nepriateľskými zdrojmi (1 hodina 5 minút)

Brainstorming

Tvorte | 5 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

 • Požiadajte skupinu, aby si individuálne (počas 2-3 minút) premyslela možné odpovede na nasledujúce otázky a poskytla príklady:

  • kto by mohol byť zraniteľný zdroj?
  • kto by mohol byť nepriateľský (nevraživý) zdroj?

Záverečný rozbor

 • Okomentujte návrhy skupiny a ak je to potrebné, pridajte ďalšie návrhy. Napríklad:

  • Možné zraniteľné zdroje:

   • LGBTQI+ komunity
   • maloleté a maloletí
   • ľudia, ktorí zažili traumu
   • ľudia, ktorí zažili sexuálne násilie
   • obete obchodu s ľuďmi
  • Možné nepriateľské zdroje:

   • osoby vynucujúce zákon (napr. policajtky či policajti), ktoré sa správajú nepriateľsky
   • človek, o ktorom sa predpokladá, že obchoduje s ľuďmi
   • potenciálne skorumpovaný človek
   • každý kto predpokladá, že ju alebo ho podozrievate z protiprávneho konania
Úloha: plánovanie práce „v teréne“

Spolupracujte | 15 minút

Nástroje/materiály:

 • “Šablóny aktivít - Ľudský prvok: rozhovory, ktoré si vyžadujú osobitný prístup”, časť „Skupinová aktivita: plánovanie práce „v teréne““ (na vyplnenie online, alebo vytlačené).
 • Snímok Powerpointovej prezentácie/flipchartový papier s usmerneniami pre skupinovú aktivitu a kľúčovými bodmi, ktoré si treba pamätať.
 • Zdieľaný cloudový priečinok a súbory/online platforma na úpravu textu (napr. Framapad) na zapisovanie myšlienok (ak je workshop online).
 • Tabuľa, flipchartové papiere, samolepiace papieriky, perá (ak je workshop fyzicky).

Pokyny

[10 minút]

 • Rozdeľte skupinu do tímov po 3-5 ľudí.

 • Požiadajte tímy, aby si každý zvolil zapisovateľku, časomerača a prezentujúcu pre záverečný rozbor aktivity (toto platí pre každú ďalšiu aktivitu). Tieto role by si mali občas medzi sebou vystriedať.

 • Každému tímu určite jednu postavu, ktorá by si mohla vyžadovať osobitný prístup (zraniteľný alebo nepriateľský zdroj). Budú to napríklad: detská migrantka, svedok zločinu, ohrozená členka LGBTQI+ komunity, ohlasovateľ protispoločenskej činnosti (whistleblower), odsúdená obchodníčka s ľuďmi, akcionár spoločnosti obvinený z prania špinavých peňazí, politička podozrivá z úplatkárstva atď.

 • Požiadajte tímy, aby zodpovedali nasledujúce otázky o ich postave:

  • Ako ju alebo ho oslovíte?
  • Kde dohodnete stretnutie za účelom rozhovoru?
  • Aké ďalšie veci by ste mali zvážiť pred a počas stretnutia/rozhovoru?
  • Ako si budete bezpečne uchováť odpovede, údaje a informácie, ktoré plánujete získať?
 • Pre túto skupinovú aktivitu si môžete dopredu pripraviť kartičky s osobami a krátkymi popismi scenárov a každému tímu jednu prideliť (ušetríte tak čas). Pokúste sa čo najviac osoby a scenáre prispôsobiť kontextu, potrebám a výzvam vašej skupiny. Dovoľte jednotlivým tímom, aby odmietli postavu a vzali si inú kartičku, pokiaľ ich tá pridelená príliš rozrušuje či traumatizuje.

 • Ak vediete tento workshop ako pokračovanie ku „Ľudský prvok: ako bezpečne identifikovať a osloviť zdroje“:

  • Buď pokračujte v pôvodnom zložení tímov, alebo na začiatku utvorte nové a tie zachovajte počas celého trvania tohto workshopu.
  • Tímy si môžu nechať prípady, ktoré používali v predchádzajúcom workshope a vybrať si/dostať pridelené osoby na rozhovor a s tým súvisiace aktivity. Ušetríte tak čas.

[5 minút] Záverečný rozbor

 • Požiadajte každý tím, aby v dvoch minútach odprezentoval ich myšlienky aj s odôvodnením.
 • Okomentujte prezentáciu každého tímu, poskytnite spätnú väzbu a vyzvite ostatných, aby sa pýtali/podelili o užitočné komentáre.
Ako si pripraviť otázky a plán rozhovoru

Tvorte | 20 minút

Nástroje/materiály:

 • “Šablóny aktivít – Ľudský prvok: rozhovory, ktoré si vyžadujú osobitný prístup”, časť „Skupinová aktivita: ako sa pripraviť na rozhovor“ (na vyplnenie online alebo vytlačené).
 • Snímok Powerpointovej prezentácie/flipchartový papier s usmerneniami pre skupinovú aktivitu a kľúčovými bodmi, ktoré si treba pamätať.
 • Zdieľaný cloudový priečinok a súbory/online platforma na úpravu textu (napr. Framapad) na zapisovanie myšlienok (ak je workshop online).
 • Tabuľa, flipchartové papiere, samolepiace papieriky, perá (ak je workshop fyzicky).

Pokyny

 • Požiadajte účastníčky a účastníkov, aby sa vrátili do svojich tímov.

 • Každý tím by mal:

  • pripraviť dotazník pre ich pridelenú respondentku či respondenta – zraniteľný či nepriateľský zdroj (z predchádzajúcej aktivity)
  • zoradiť v ňom otázky
  • vysvetliť, aké sú ich ciele a ako sa ich pokúsia dosiahnuť
 • Naveďte účastníčky a účastníkov ku týmto kľúčovým cieľom:

  • prelomiť ľady
  • vyvolať reakciu
  • zhromaždiť podklady pre príbeh
  • overiť ostatné dôkazy alebo informácie z iných zdrojov
  • zhromaždiť dôkazy
  • získať svedectvo a/alebo ľudskú stránku príbehu atď.
 • Pripomeňte tímom, aby si určili zapisovateľku, časomerača a dobrovoľníčku (či dobrovoľníkov) pre nasledujúcu aktivitu s hraním rolí (pozri ďalšiu časť workshopu).

Toto cvičenie má dvojaký účel:

 • overiť a obnoviť si vedomosti získané z prechádzajúcich skúseností a/alebo tréningu (napr. ak sa skupina zúčastnila už nejakého workshopu „Ľudský prvok v investigatíve“) a
 • porozumieť špecifikám zraniteľných či nepriateľských zdrojov.
Ako viesť rozhovor

Precvičte si | 25 minút

 • Čas prispôsobte počtu tímov prítomných na workshope

Nástroje/materiály:

 • Materiály a poznámky tímov z predchádzajúcej aktivity.
 • Snímok Powerpointovej prezentácie/flipchartový papier s kľúčovými bodmi, ktoré si treba pamätať po hraní rolí (pozri časť Záverečný rozbor).

Pokyny

[20 minút] Hranie rolí

 • Nadväzujúc na predchádzajúcu aktivitu si každý tím vyskúša ich spísaný rozhovor pomocou hrania rolí.

 • Na rolu respondentky či respondenta si každý tím zavolá dobrovoľníčku či dobrovoľníka z iného tímu.

 • Každý tím má 5 minút na vykonanie rozhovoru. Všetci ostatní sledujú a zapisujú si poznámky, aby mohli neskôr poskytnúť tímu spätnú väzbu.

  • Ak potrebujete ušetriť čas, tímy si môžu vyskúšať len niekoľko otázok (napr. úvodná otázka a 2-3 najhlavnejšie).
 • Keď už sa všetky rozhovory uskutočnili, vyzvite účastníčky a účastníkov, aby sa podelili o dojmy, myšlienky či poznámky.

[5 minút] Záverečný rozbor a zhrnutie

 • Po skončení všetkých rozhovorov sa vyjadrite k druhom otázok a cieľov, prečo sú niektoré úspešné a niektoré nie a na čo sú dobré.

 • Diskutujte najmä o tom, čo robiť a nerobiť, napr.:

  • Pýtať sa všeobecné otázky, aby sa na úvod prelomili ľady.
  • Nepýtať sa sugestívne otázky, ktoré by mohli ovplyvniť odpoveď respondentky či respondenta.
  • Nepýtať sa uzavreté otázky ak je cieľom získať detailnejší prehľad.
 • Zdieľajte so skupinou predpripravený snímok prezentácie s kľúčovými radami/tipmi a prepojte ich s relevantnými otázkami, aby ste ukázali rôzne druhy otázok:

  • otvorené a uzavreté
  • faktické a neurčité
  • sugestívne
  • nadväzujúce
  • provokatívne
 • Zdôraznite, že citlivé alebo nepriateľské zdroje vyžadujú špeciálny prístup.

 • Plynulo prejdite k diskusii o ďalších častiach workshopu.

ZDROJE

 • Pre prípravu kľúčových bodov záverečného rozboru použite príručku “Rozhovory: ľudský prvok vašej investigatívy”, časti “Príprava na rozhovory” a “Rozhovory, ktoré si vyžadujú osobitný prístup” (Ako viesť rozhovory so zraniteľnými zdrojmi a Ako zaobchádzať s nepriateľskými respondentkami a respondentmi), súbor materiálov Odhaľ neviditeľné.

Osobitný prístup pre osobitné kontexty (1 hodina)

Ako pristupovať k ľuďom, ktorí zažili traumu

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 15 minút

Nástroje/materiály:

 • Predom pripravené Powerpointové snímky/flicharpové papiere pre prezentáciu.

Pokyny

Pripravte si a predneste krátku prezentáciu, ktorou zdôrazníte nasledujúce body:

 • Je dôležité spojiť sa so zraniteľnými zdrojmi prostredníctvom dôveryhodných ľudí a/alebo organizácií a vykonať hodnotenie rizík pred a počas oslovovania zdrojov:

 • Ak zažili vaše zdroje/respondentky či respondenti sexuálne napadnutie, možno sa budú cítiť lepšie, keď sami vyberú miesto stretnutia.

 • Umožnite im, aby si so sebou vzali sprievodnú osobu.

 • Ľudia, ktorí zažili sexuálne násilie, zväčša preferujú rozprávať sa so ženami. Ak sa identifikujete ako muž, zvážte požiadať o pomoc kolegyňu (ak máte dojem, že pohlavie človeka, ktorý bude robiť rozhovor je podstatné).

 • Vyvarujte sa spúšťačom

  • Sústreďte sa len na fakty súvisiace s ich skúsenosťami, aby ste zbytočne nevyvolávali traumatické spomienky.

  • Buďte trpezliví: možno nebudú rozprávať svoj príbeh lineárne a celistvo:

   • často sa pýtajte doplňujúce otázky
   • vyhnite sa otázkam, ktoré obviňujú obeť, alebo ktoré naznačujú, že sa nejako previnila (tréner či trénerka môže zdieľať niekoľko príkladov takýchto otázok z príručky “Prakticky orientované poradenstvo pre komunikáciu a rozhovory citlivé voči deťom", alebo iných príkladov podľa vlastného výberu)
   • na stretnutie s maloletými prineste pastelky a hračky – budú sa cítiť lepšie a môžete sa s nimi nenútene rozprávať počas hry
  • Preukážte empatiu:

   • dajte im najavo, že ich počúvate
   • viac počúvajte ako rozprávajte – toto je veľmi dôležité
  • Neporovnávajte, nebagatelizujte a nepodrývajte čo zažili.

 • Vždy overujte!

  • To, že je niekto zraniteľný ešte neznamená, že je aj hodnoverný.
  • Informácie od nich musíte vždy overiť a musíte si byť vedomí ich zaujatosti, ak boli k niečomu donútení.
  • Toto sa môže časom meniť. Ak s nimi pracujete dlhodobejšie, sústavne overujte ich spoľahlivosť.
 • Postarajte sa o seba

  • Starostlivosť o seba a sebauvedomenie v súvislosti s ľuďmi v investigatíve znamená, že ich blaho je rovnako dôležité ako blaho ich zdrojov.
 • Vyzvite skupinu, aby sa pýtala otázky či sa podelila o relevantné skúsenosti a tipy.

Pri prezentovaní zmieňte aj ďalšie zraniteľné zdroje ako napr. obete, ktoré boli k niečomu prinútené, maloletí, obete obchodovania s ľuďmi atď. Prispôsobte akékoľvek tipy a zdroje kontextu účastníčok a účastníkov.

ZDROJE:

Pre prípravu kľúčových bodov záverečného rozboru použite:

Ako sa vysporiadať s nepriateľskými zdrojmi/respondentkami či respondentmi

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 5 minút

Nástroje/materiály:

 • Predom pripravené Powerpointové snímky/flicharpové papiere pre prezentáciu.

Pokyny

Pripravte si a predneste krátku prezentáciu, ktorou zdôrazníte nasledujúce body:

 • Niektoré dobre spolupracujúce zdroje sa môžu postupom času stať nepriateľskými a naopak.

 • Pri vedení rozhovorov musíte byť v správnom stave mysle a mať dostatok sebauvedomenia, aby vás zdroje nezneužili.

 • Neváhajte v prípade potreby zmeniť akékoľvek predom naplánované otázky.

 • Začnite s otvorenými, neurčitými otázkami a nadviažte na ne.

 • Ak máte obmedzený čas, choďte priamo k veci a už na začiatku rozhovoru sa pýtajte náročné otázky:

  • pýtajte ich bez váhania a buďte pripravení ich podporiť dôkazmi či zopakovať, ak ste nedostali odpoveď
  • buďte pripravení vysporiadať sa s potenciálnym odporom alebo nechuťou odpovedať
 • Vždy sa správajte k ľuďom s rešpektom a buďte sebauvedomení. Pripomínajte si to počas každého náročného rozhovoru.

 • Sledujte reč tela a všímajte si reakcie.

  • ak sa niekto nahnevá, odovzdá vám informáciu aj pod vplyvom emócií
 • Ostaňte v bezpečí:

  • nepriateľské zdroje sa možno budú snažiť zasiahnuť do vašej investigatívnej aktivity, alebo sa budú snažiť ovplyvniť ostatné zdroje (napr. formou zastrašovania svedkov)
  • bezpečnosť vás a vašich zdrojov by mala byť najvyššou prioritou
 • Povzbuďte účastníčky a účastníkov, aby sa pýtali otázky s podelili sa o relevantné skúsenosti či tipy.

ZDROJE:

Pre prípravu kľúčových bodov záverečného rozboru použite:

Ako viesť rozhovory v zahraničí a na ďalších cudzích miestach

Diskutujte | 20 minút

Nástroje/materiály

 • Predom pripravené snímky Powerpointovej prezentácie/flipchartové papiere s kľúčovými bodmi, ktoré si treba pamätať.
 • Zdieľaný cloudový priečinok a súbory/online platforma na úpravu textu (napr. Framapad) na zapisovanie myšlienok (ak je workshop online).
 • Tabuľa, flipchartové papiere, samolepiace papieriky, perá (ak je workshop fyzicky).

Pokyny

Otvorte diskusiu a zhrňte relevantné poznatky. Zdôraznite pri tom nasledujúce body:

 • Otvorte tému cestovania a potrebu vykonať hodnotenie rizík pre miesta, kde človek cestuje.

 • Vyzvite skupinu, aby sa po dobu 5 minút zamysleli čo všetko treba brať do úvahy keď cestujú na neznáme miesta.

 • Kým premýšľajú a diskutujú, zapíšte ich myšlienky a (ak je potrebné) pridajte nasledujúce body:

  • cestovanie do zahraničia:

   • cestovné lístky/letenky
   • ubytovanie
   • presúvanie sa na mieste
   • mapy
   • vízová povinnosť
   • batožina a oblečenie
   • technické vybavenie
   • ako sa dostať cez colnú kontrolu
  • povolenia na výskum a rozhovory na danom mieste (ak to vyžaduje zákon)

  • kultúrne a náboženské ohľady

  • rodové ohľady, ktoré by mohli ovplyvňovať vašu prácu

  • lokálne udalosti/situácie:

   • politické nepokoje, napr. protesty
   • voľby, ktoré by mohli vyvolať demonštrácie
   • vysoká miera miestnej kriminality
   • ...

Na konci poskytnite ďalšie tipy ako napríklad:

 • Osloviť respondentky či respondentov pomocou dôveryhodných miestnych organizácií môže byť nápomocné pri prelomení ľadov. Tiež to môže poskytnúť bezpečné zázemie pre zdroj aj pre vás.

 • Jazykové aspekty:

  • môže to znamenať nutnosť spolupracovať s miestnymi facilitátorkami, prekladateľmi či sprievodkyňami
  • mali by to byť dôveryhodní ľudia
  • zvážte skúšobný rozhovor aby ste zhodnotili, či budete potrebovať prekladateľku či inú pomoc
 • Pri práci na neznámych miestach by ste mali zvážiť preverenie.

  • pred nadviazaním dôvery vás možno budú chcieť preveriť a možno budete vy potrebovať preveriť ostatných
 • Zvážte aké bezpečné je s ľuďmi zdieľať osobné informácie alebo podrobnosti o vašom výskume.

Brzdy a rovnováhy po skončení rozhovoru

Diskutujte | 10 minút

Nástroje/materiály

 • Predom pripravené snímky Powerpointovej prezentácie/flipchartové papiere s kľúčovými bodmi.
 • Zdieľaný cloudový priečinok a súbory/online platforma na úpravu textu (napr. Framapad) na zapisovanie myšlienok (ak je workshop online).
 • Tabuľa, flipchartové papiere, samolepiace papieriky, perá (ak je workshop fyzicky).

Pokyny

Otvorte diskusiu a zhrňte relevantné poznatky. Zdôraznite pri tom nasledujúce body:

 • Čo robíte po skončení rozhovoru?

 • Požiadajte skupinu, aby premýšľala nad možnými odpoveďami a pri tom poskytnite niekoľko tipov:

  • Overte informácie získané v rozhovore.
  • Skontrolujte výskumný cyklus aby ste zhodnotili, či už je výskumná aktivita dokončená, alebo nie.
  • Poskytnite vašim zdrojom a respondentkám či respondentom právo na odpoveď.
  • Skontrolujte, či máte potrebné povolenia a premyslite ako bude zdroj menovaný (ak bude menovaný) keď odhalíte alebo zverejníte investigatívnu aktivitu.
  • Zostaňte v kontakte: respondentky a respondenti môžu byť východiskovým bodom pri budovaní vlastnej siete zdrojov a rozvíjaní ďalších investigatívnych aktivít.
  • Sústavne vykonávajte posúdenie rizík na všetkých úrovniach: komunikácia, uchovávanie údajov, zverejňovanie, zdieľanie informácií s ostatnými, spolupráca.
 • Povzbuďte účastníčky a účastníkov, aby sa pýtali otázky s podelili sa o relevantné skúsenosti či tipy.

Ukončenie aktivity (10 minút)

Záverečná aktivita: Plagát s hlavnými myšlienkami workshopu

Tvorte | 5 minút

Nástroje/materiály

 • Zdieľaná plocha na kreslenie/snímok/tabuľa (online).
 • Tabuľa/flipchartový papier, lepiace papieriky, fixky (fyzicky).

Pokyny

 • Požiadajte účastníčky a účastníkov, aby vytvorili plagát s hlavnými myšlienkami, ktoré si z workshopu odnesú. Vyzvite ich, aby odpovede na nasledujúcu otázku napísali na zdieľanú plochu/na tabuľu:

  • Aké sú hlavné myšlienky, ktoré si z dnešného workshopu odnášate? 
 • Dajte skupine pár minút, aby odpovede napísala či nakreslila a následne všetky prečítajte nahlas.

Záverečný rozbor

 • Vyzdvihnite niektoré odpovede na ploche/tabuli.
Záver

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 5 minút

Pokyny

 • Zakončite workshop a zhrňte jeho obsah. Ak to tak bude, spomeňte, že po tomto workshope budú nasledovať ďalšie zo série „Ľudský prvok“ (napr. „Ako viesť rozhovory“ a/alebo „Ako spravovať zdroje“).

 • V krátkosti zhodnoťte workshop aby ste získali krátke reakcie od skupiny. Každá osoba povie:

  • jednu vec, ktorá bola na workshope veľmi dobrá a
  • jednu vec, ktorú by do budúcna vylepšili.
 • Vyzvite účastníčky a účastníkov aby sa spýtali na čokoľvek, čomu nerozumeli či čo ich ešte zaujíma, či aby zdieľali nejaké posledné tipy.

 • Zdieľajte s nimi kontaktné informácie ak je to relevantné, prípadne akékoľvek ďalšie podrobnosti.

Ďalšie zdroje

Môžete ich použiť na prípravu alebo zdieľať s účastníčkami a účastníkmi po skončení workshopu.

K téme:

Iné relevantné zdroje:

Aj keď nižšie uvedené zdroje (v angličtine) často odkazujú na žurnalistiku, nevzťahujú sa len na novinárky a novinárov. Týkajú sa všetkých čo robia investigatívu či výskum vo verejnom záujme.

Kontaktujte nás

Obráťte sa na nás na stránke Odhaľ neviditeľné, ak:

 • máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto plánu workshopu a usmernení pre facilitátora,
 • používate tento plán workshopu a chcete sa podeliť o spätnú väzbu a návrhy, ktoré ho môžu pomôcť zlepšiť,
 • prispôsobíte plán workshopu konkrétnemu kontextu a chcete sa s nami podeliť o výsledky,
 • chcete navrhnúť nové aktivity, tipy alebo príklady, ktoré by sa mohli pridať do tohto workshopu,
 • sa chcete podeliť o svoje odborné znalosti a spolupracovať s nami na vývoji a testovaní nových workshopov.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG kľúč/odtlačok prsta: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorstvo a licencie

CC BY-SA 4.0

Tento obsah bol vytvorený v rámci projektu Odhaľ neviditeľné organizácie Tactical Tech a spadá pod licenciu Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autor workshopu: Nuria Tesón
 • Dizajn pokynov: A. Hayder, Laura Ranca
 • Redakcia a obsah: Christy Lange, Laura Ranca
 • Grafický dizajn: Yiorgos Bagakis
 • Vývoj webových stránok: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Koordinácia a dohľad nad projektom: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Tento zdroj bol vytvorený v rámci Iniciatívy pre spoluprácu a investigatívnu žurnalistiku (CIJI) spolufinancovanej Európskou komisiou v rámci pilotného projektu: „Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ“ (GR CONNECT).

Tento text vyjadruje názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Viac o tejto téme