Základy riadenia rizík pre investigatívcov

Cieľom tohto workshopu je oboznámiť účastníkov so základnými princípmi hodnotenia a riadenia rizík, ktoré môžu uplatniť vo svojom profesionálnom a osobnom kontexte. Poskytuje pracovný postup a návod, ako vykonať hodnotenie rizík a použiť toto hodnotenie ako nástroj na prijímanie rozhodnutí na úrovni jednotlivca a/alebo tímu.

Prehľad workshopu

Téma: Myslenie, metódy a nástroje na pomoc pri riadení rizík pred vyšetrovaním, počas neho a po ňom

Ciele:

 • Oboznámiť účastníkov so základnými princípmi hodnotenia a riadenia rizík, ktoré môžu uplatniť vo svojom profesionálnom a osobnom kontexte.
 • Poskytnúť pracovný postup a návod, ako vykonať hodnotenie rizík a použiť toto hodnotenie ako nástroj na prijímanie informovaných rozhodnutí.
 • Ukázať dôležitosť rozvoja „rizikového a bezpečnostného myslenia“ investigatívcov (jednotlivcov aj tímov) namiesto uplatňovania automatizovaného správania a súboru štandardných nástrojov a metód.

Výsledky vzdelávania:

 • Posudzovanie rôznych typov rizík pre jednotlivcov a tímy.
 • Identifikácia spôsobov riešenia a riadenia identifikovaných rizík.
 • Uplatňovanie kontextovo relevantných metód a nástrojov na hodnotenie a zmierňovanie rizík.

Všeobecné pokyny pre školiteľov:

 • Tento workshop je možné rozdeliť na 30 – 40 minútové sedenia. Prestávky nie sú zahrnuté v časovej osi; môžete sa rozhodnúť, kedy ich pridelíte na základe okolností. Medzi jednotlivými sedeniami môžete pridať krátku prestávku alebo rýchlu aktivitu na povzbudenie.
 • Pri skupinových aktivitách rozdeľte účastníkov do tímov po 3 – 5 ľuďoch. Čas určený na spätnú väzbu a diskusie po cvičení prispôsobte počtu účastníkov a veľkosti skupín. Môžete tiež povzbudiť účastníkov, aby si pri práci v skupinách pridelili rôzne úlohy. Tieto úlohy môžu zahŕňať facilitátora, zapisovateľa, časomerača, prezentujúceho alebo umelca (ak sa vyžaduje vizuálna prezentácia).
 • Pri online workshopoch odporúčame počas aktivít na povzbudenie a aktivít v malých skupinách používať časovač na obrazovke.
 • Vždy, keď je to možné, prispôsobte príklady zo workshopu kontextu vášho publika.

Spôsob poskytovania: online/osobné workshopy

Trvanie workshopu (bez prestávok):2 hodiny a 45 minút

Veľkosť triedy:6 až 24 účastníkov

Súvisiace workshopy:

Súvisiace články a príručky zo súboru Odhaľ neviditeľné:

Aktivity na workshope a šablóny na stiahnutie:

Vzdelávacie aktivity

Otvorenie (15 minút)

Úvod do workshopu

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 5 minút

Pokyny pre školiteľa

 • V prípade potreby upútajte pozornosť položením otázky alebo komentárom k príslušnej téme, obrázku atď.

 • Predstavte seba a ciele workshopu.

 • Voliteľné: Predstavte zdroj materiálu pre workshop (Tactical Tech.)

 • Uveďte ako „upozornenie“, že riziká sú špecifické a neustále sa vyvíjajú: účastníci sú odborníkmi na svoje vlastné prostredie a v konečnom dôsledku sú zodpovední za svoje vlastné riziká. Ak je miera rizika obzvlášť vysoká, mali by vyhľadať ďalšie školenie a odborné poradenstvo.

 • Informujte účastníkov o programe workshopu.

 • Navrhnite základné pravidlá workshopu, okrem iného vrátane rešpektovania, dôvernosti a zásad rovnosti. Opýtajte sa účastníkov, či by chceli vaše návrhy upraviť alebo pridať ďalšie pravidlá. Uistite sa, že všetci pravidlám rozumejú a súhlasia s nimi.

Predstavenie účastníkov/registrácia

Tvorivá činnosť | 10 minút

Pokyny

 • Zorganizujte krátke kolo predstavovania a požiadajte účastníkov, aby odpovedali na niekoľko otázok o sebe, svojej práci a hlavných očakávaniach od workshopu. Zmapovanie očakávaní v tomto bode vám umožní vykonať konečné úpravy spôsobu poskytovania obsahu, ale aj objasniť, čomu sa nebudete venovať a prečo.

 • Ak chcete túto tému prepojiť, môžete účastníkov tiež požiadať, aby sa podelili o konkrétne situácie (vlastné alebo prečítané inde), keď sa im niečo nepodarilo nečakaným alebo zábavným spôsobom, a ako sa s tým vysporiadali. Účastníci sa nemusia cítiť pohodlne pri zdieľaní príkladov z reálneho života, takže to môže byť voliteľné. Upozornite ich, že by sa mali vyhnúť poskytovaniu akýchkoľvek súkromných informácií a že ak im táto otázka nie je príjemná, môžu z aktivity odstúpiť.

 • Prípadne môžete zvoliť aktivitu na prelomenie ľadov, ktoré účastníkov povzbudí k tvorivosti tým, že nakreslia odpovede alebo nápady na online tabuľu, alebo, ak sú off-line, postavia sa a plnia niektoré úlohy. Inšpiráciu nájdete v časti Ako rozbiť ľady v Príručke pre facilitátora.

Hodnotenie rizík (1 hodina a 25 minút)

Úvod do rizík a scenárov

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 15 minút

Pokyny

Urobte krátku prezentáciu so zameraním na základné body:

 • Definícia rizika – Riziko je odpoveďou na tri otázky:

  • Čo sa môže stať?
  • Aká je pravdepodobnosť?
  • Aké by to malo dôsledky? → Zodpovedaním týchto jednoduchých otázok môžeme začať posudzovať úroveň rizika.
 • „Čo sa môže stať?“- Rizikové scenáre: Definovaním ideálneho scenára („všetko pôjde podľa plánu“) a všetkých potenciálnych scenárov, ktoré sa od neho odchyľujú („niečo sa pokazí“), môžeme zmapovať naše ciele a identifikovať celý rad udalostí, ktoré by nám mohli zabrániť v úspechu.

 • Nepovinné – opíšte príklad vyšetrovania/výskumu/práce v teréne, ktorý sa týka kontextu a prostredia účastníkov:

  • Predstavte svoje hlavné ciele a definujte „scenár úspechu“.
  • Rozdeľte vyšetrovanie/výskum/prácu v teréne na malé, praktické a zvládnuteľné kroky v chronologickom poradí („Najprv musíme... Potom... Nakoniec ... „ atď.).
  • Pre každý krok opíšte jeden alebo dva rizikové scenáre, ktoré by mohli zabrániť úspechu.

ZDROJE:

Identifikácia rizikových scenárov: Individuálne cvičenie

Tvorivá činnosť | 30 minút

Nástroje/materiál

 • Šablóny riadenia rizík (súbory Word)
 • POZNÁMKA: Predložené šablóny sú len príkladmi, ako zorganizovať hodnotenie rizík, školiteľ/účastník si ich môže prispôsobiť alebo upraviť podľa vlastného uváženia.
 • Ide o individuálne cvičenie, ktoré si nevyžaduje oddelené miestnosti.

Pokyny

[5 minút]

 • Požiadajte účastníkov, aby si individuálne predstavili potenciálne vyšetrovanie. Prípadne uveďte vlastný, dostatočne úzko vymedzený a realizovateľný, príklad výskumu (napr. zber vzoriek vody na testovanie úrovne používania pesticídov v danej oblasti).

[15 minút]

 • Požiadajte účastníkov, aby samostatne vyplnili prvú tabuľku šablóny riadenia rizík takto:

  • V hornej časti strany napíšte hlavný(é) cieľ(e) výskumu (napr. odobrať 30 vzoriek vody podľa špecifického protokolu a poslať ich do laboratória na testovanie).

  • Vyplňte tabuľku, ktorá obsahuje tieto časti: a. Typ činností, ktoré sa majú vykonať – v chronologickom poradí (napr. preprava na miesto, odber environmentálnych vzoriek, testovanie na pesticídy atď.)

   b. Scenár úspechu: čo budú vyšetrovatelia robiť počas týchto činností, ak všetko pôjde dobre. Povzbudzujte účastníkov, aby boli čo najkonkrétnejší, aj keď to znamená, že použijú svoju predstavivosť alebo odhad (napr. Najmite si obytný automobil a odvezte sa na miesto, zostaňte tam tri týždne, aby ste uskutočnili rozhovory a zozbierali vzorky; každý týždeň odoberte tri vzorky vody z desiatich rôznych miest; počas tohto obdobia uchovávajte vzorky v chlade v chladničke; odošlite vzorky do testovacieho laboratória na analýzu atď.)

   c. Potenciálny rizikový scenár: Čo sa môže v každom kroku pokaziť? Povzbuďte účastníkov, aby popustili uzdu svojej fantázii a nepúšťali sa príliš rýchlo do premýšľania o zmierňujúcich opatreniach.

[5 minút] Po uplynutí času požiadajte dvoch-troch dobrovoľníkov, aby sa podelili s väčšou skupinou o to, čo napísali. Spýtajte sa ich, ako podľa nich vyzerá úspech a či môžu uviesť jeden alebo dva príklady rizikových scenárov.

[5 minút] Otvorte priestor pre ďalších účastníkov:

 • Mysleli počas prezentácie svojich kolegov na iné možné rizikové scenáre?

 • Opýtajte sa účastníkov, aký prínos by malo, keby toto cvičenie robili v tíme, a nie jednotlivo.

 • Vysvetlite, ako môže práca v tíme pomôcť identifikovať nové rizikové scenáre a byť kreatívnejší.

Zhodnotenie a stanovenie priorít rizikových scenárov

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Pokyny

Urobte krátku prezentáciu so zameraním na nasledujúce body:

 • **Ako je to pravdepodobné? Aké by to malo dôsledky?- Popíšte, ako posúdiť pravdepodobnosť a dôsledky pomocou kvalitatívnych stupníc (napr. dôsledky:„minimálne / malé / vážne / veľké / katastrofické“; pravdepodobnosť:„extrémne nepravdepodobné / veľmi nepravdepodobné / nepravdepodobné / pravdepodobné / veľmi pravdepodobné“). Prípadne uveďte, že účastníci môžu použiť aj kvantitatívne stupnice (1/2/3/4/5).

 • Zoradenie rizík – Matica rizík – Vysvetlite, ako hodnotiť riziká pomocou matice. Príklad jednoduchej matice rizík je uvedený v šablóne riadenia rizík. Môžete ukázať, ako do matice umiestniť dva alebo tri rozdielne scenáre. Spomeňte, že matica je mimoriadne zjednodušený nástroj na rozhodovanie, realita je zložitejšia a neistejšia.

 • Stručne uveďte význam vnímania rizika a subjektivity.- Keďže je pravdepodobné, že rôzni jednotlivci budú podobné scenáre posudzovať odlišne, spolupráca môže pomôcť lepšie posúdiť riziká a určiť ich priority.

 • Voliteľné: Uveďte príklad troch alebo štyroch rizikových scenárov identifikovaných predtým, opíšte, ako hodnotíte ich pravdepodobnosť a dôsledky a ako ich zoradíte podľa priority.

ZDROJE:

Hodnotenie rizík

Spolupráca | 30 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

 • Rozdeľte účastníkov do malých skupín (3 až 5 ľudí na skupinu). Požiadajte ich, aby si určili zapisovateľa a niekoho, kto ich prácu predstaví hlavnej skupine.

[15 minút] Požiadajte účastníkov, aby si vzali jeden prípad z predchádzajúceho cvičenia – keď každý účastník pracoval samostatne – a aby spolupracovali na tom aby:

 • Identifikovali potenciálne rizikové scenáre – povzbuďte každého člena skupiny, aby prispel novými scenármi.

 • Ohodnotili pravdepodobnosť a dôsledky každého rizikového scenára pomocou kvalitatívnej alebo kvantitatívnej stupnice.

 • Porovnaním pravdepodobnosti a dôsledkov – a prípadne pomocou matice rizík – zoradili rizikové scenáre od najdôležitejšieho po najmenej dôležitý.

 • Povzbuďte účastníkov, aby identifikovali fyzické a digitálne riziká, ako aj to, ako sú navzájom prepojené – neuvažujte o nich izolovane.

 • Požiadajte ich, aby vymenovali svoje zistenia (čím viac, tým lepšie).

[10 minút] Po uplynutí času sa účastníci vrátia do hlavnej skupiny. Zástupca každej skupiny potom predstaví svoj prípad a identifikované riziká.

[5 minút] Záverečný rozbor – zhrnutie hlavných myšlienok vyplývajúcich z aktivity:

 • Riziko sa dedí – Účastníci môžu brať do úvahy len riziká pre seba a menej ohrozenia pre ich zdroje alebo iné osoby, s ktorými budú spolupracovať. Vyzvite ich, aby brali do úvahy všetkých, ktorí sa podieľajú na vyšetrovaní, vrátane kolegov, zdrojov, vyšetrovaných subjektov atď. Riziko účastníkov je zároveň rizikom ostatných ľudí a naopak.

 • Zásada neškodiť – opýtajte sa účastníkov, či by ich investigatíva mohla spôsobiť ďalšiu škodu. Mali by byť v tomto prípade pripravení nepokračovať v investigatíve?

 • Udalosti sú nekontrolovateľné a ľudia nepredvídateľní – účastníci by mali o hodnotení rizík uvažovať skôr ako o nástrojoch na prípravu na neočakávané udalosti než ako o kontrolných zoznamoch.

 • Účastníci by sa mohli dostať do pasce, keď budú uvažovať oddelene o digitálnych a fyzických rizikách. Zdôraznite, že sú úzko prepojené a že digitálna hrozba môže mať fyzické účinky a naopak.

Zmierňovanie rizík (45 minút)

Úvod do riadenia rizík

Čítať Pozerať Počúvať | 15 minút

Pokyny

Uveďte krátku prezentáciu zameranú na:

 • Definíciu riadenia rizík – Zníženie pravdepodobnosti alebo následkov rizikového scenára alebo zmiernenie jeho účinkov po tom, čo sa už stal.

 • Riadenie rizík sa môže uskutočniť tromi spôsobmi:

  • Zníženie pravdepodobnosti – Odstránenie alebo úprava rizika, zavedenie varovných systémov atď.

  • Zníženie následkov – oddelenie/izolácia rizika; školenia, cvičenia a výcvik; vybavenie na lepšie zvládnutie rizika atď.

  • Náprava škôd – Nácvik reakcií na riziko; plán pomoci alebo riešenia v prípade, že sa riziko vyskytne; atď.

 • Robustné stratégie – Ak je to možné, uprednostňujte opatrenia na zmiernenie rizík, ktoré s menšou pravdepodobnosťou spôsobia nové riziká a dajú sa prispôsobiť rôznym scenárom. Napríklad stanovenie dôkazov o tom, že je človek nažive a komunikačných plánov s tímom pred vyšetrovaním môže pomôcť zmierniť mnohé rizikové scenáre. Podobne aj pohotovostné tašky sú užitočné v rôznych situáciách. Základom je: pripraviť sa, pripraviť sa, pripraviť sa.

 • Spolupráca – Spoluprácou zvyšujeme svoje znalosti, znižujeme neistotu, spochybňujeme svoje predsudky a v konečnom dôsledku dokážeme lepšie zmierňovať riziká. Spolupráca je dôležitá aj na zdieľanie osvedčených postupov a učenie sa od iných.

 • Voliteľné: Uveďte príklad rizikového scenára identifikovaného skôr. Opíšte tri alebo štyri potenciálne stratégie na zmiernenie následkov, ich výhody a nevýhody.

Zmierňovanie rizík

Spolupráca | 30 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

 • Rozdeľte účastníkov do malých skupín (3 až 5 ľudí na skupinu) – ak je to možné, zachovajte rovnaké skupiny ako pri predchádzajúcom cvičení. Požiadajte ich, aby si určili zapisovateľa a niekoho, kto ich prácu predstaví hlavnej skupine.

[15 minút] V prípade rizikového scenára, ktorý bol posúdený a zoradený podľa priorít v predchádzajúcom cvičení, požiadajte účastníkov, aby spoločne:

 • Identifikovali dve alebo tri zmierňujúce stratégie na zníženie pravdepodobnosti a následkov každého scenára alebo na obmedzenie jeho vplyvu v prípade, že sa stane.

 • Diskutovali o tom, ako by zaviedli tieto zmierňujúce opatrenia. Povzbuďte účastníkov, aby premýšľali o praktických aspektoch, ako aj o nových rizikách, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku ich činnosti.

[10 minút] Po uplynutí času sa účastníci vrátia do hlavnej skupiny.

 • Zástupca každej skupiny predstaví svoj prípad vrátane:

  • zmierňujúceho opatrenia, ktoré určili,
  • ako by ho realizovali a
  • aké nové riziká identifikovali počas tejto fázy.

[5 minút] Zhrnutie – zhrňte hlavné myšlienky vyplývajúce z aktivity:

 • Účastníci sa podelia o niektoré riešenia na zmiernenie rizík, ktoré navrhli.

 • Ich nápady môžete komentovať a dopĺňať.

 • Zdôraznite, že hodnotenie rizík je opakujúci sa proces. Zavedenie zmierňujúcich opatrení môže na druhej strane viesť k vzniku nových rizík, ktoré by sa mali posúdiť.

Záver (20 minút)

Cvičenie na domov: Hodnotenie rizík

Tvorivá činnosť | 10 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

 • Krátko sa zmieňte o tom, že proaktívne hodnotenie a riadenie rizík sa môže spočiatku zdať zdĺhavé. Keď si účastníci tento proces osvoja, hodnotenie rizík sa dá vykonať pomerne rýchlo. Existuje len jeden spôsob, ako sa k tomu dopracovať: cvičiť.

 • Povzbuďte účastníkov, aby vo svojom voľnom čase a pri každom projekte/investigatíve použili to, čo sa naučili počas stretnutia, a to pomocou hárku „Hodnotenie rizík – usmerňujúce otázky“. Táto príručka im pomôže posúdiť riziká spojené s akoukoľvek činnosťou, ktorú vykonávajú.

 • Povzbuďte účastníkov, aby si zapísali výsledky svojho hodnotenia, ako aj všetky otázky, ktoré sa počas procesu vyskytnú.

 • Povzbuďte účastníkov, aby sa s vami a zvyškom skupiny podelili o svoje poznámky prostredníctvom bezpečného komunikačného kanála alebo zdieľaného cloudového priestoru. Ak je to možné, môžete sa so skupinou podeliť o svoje pripomienky a komentáre neskôr alebo zorganizovať stretnutie so spätnou väzbou po skončení workshopu.

Záver / rozpustenie

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Pokyny

 • Ukončite workshop a zhrňte jeho obsah.

 • Uskutočnite rýchly prehľad sedenia. Každý účastník by mal povedať:

  • jednu vec, ktorú považuje za veľmi dobrú na sedení a
  • jednu vec, ktorú by nabudúce zlepšil/a
 • Môžete vyzvať účastníkov, aby kládli otázky, alebo im dať niekoľko záverečných tipov.

 • Zdieľajte kontaktné informácie, ak sú relevantné, a akékoľvek ďalšie podrobnosti.

Aby boli účastníci neustále informovaní o tom, čo sa deje, môžu školitelia efektívne zhrnúť obsah workshopu podľa týchto krokov:

  1. [v úvode] povedzte účastníkom, čo sa bude diať;
  1. [počas každej časti sedenia/workshopu] im pripomeňte, čo sa deje;
  1. [na konci stretnutia/workshopu] im povedzte, čo sa práve stalo. Okrem toho sa školitelia musia na konci uistiť, že poukážu na to, ktoré očakávania boli splnené.

Ďalšie zdroje

Kontaktujte nás

Obráťte sa na nás na stránke Odhaľ neviditeľné, ak:

 • máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto plánu workshopu a usmernení pre facilitátora,

 • používate tento plán workshopu a chcete sa podeliť o spätnú väzbu a návrhy, ktoré ho môžu pomôcť zlepšiť,

 • prispôsobíte plán workshopu konkrétnemu kontextu a chcete sa s nami podeliť o výsledky,

 • chcete navrhnúť nové aktivity, tipy alebo príklady, ktoré by sa mohli pridať do tohto workshopu,

 • sa chcete podeliť o svoje odborné znalosti a spolupracovať s nami na vývoji a testovaní nových workshopov.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG kľúč/odtlačok prsta: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorstvo a licencie

CC BY-SA 4.0

Tento obsah bol vytvorený v rámci projektu Odhaľ neviditeľné organizácie Tactical Tech a spadá pod licenciu Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autor workshopu: Léopold Salzenstein

 • Dizajn pokynov: A. Hayder

 • Redakcia a obsah: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafický dizajn: Yiorgos Bagakis

 • Vývoj webových stránok: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Koordinácia a dohľad nad projektom: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Tento zdroj bol vytvorený v rámci Iniciatívy pre spoluprácu a investigatívnu žurnalistiku (CIJI) spolufinancovanej Európskou komisiou v rámci pilotného projektu:„Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ“ (GR CONNECT).

Tento text vyjadruje názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Viac o tejto téme