Investigatíva neznámeho

Tento workshop poskytuje účastníkom všeobecný rámec na plánovanie a štruktúrovanie výskumu nových a neznámych tém. Zameriava sa na prispôsobenie a rozšírenie ich predchádzajúcich vedomostí, zručností a metodík, aby im pomohol pri riešení nových scenárov a kontextov investigatívy. Workshop sa odporúča pre účastníkov, ktorí majú aspoň základné skúsenosti a povedomie o vykonávaní výskumu online a/alebo v teréne.

Prehľad workshopu

Téma: Plánovanie a štruktúrovanie skúmania nových a neznámych tém

Ciele:

 • Poskytnúť účastníkom rámec a metodológiu na orientáciu v problematike a riešenie scenárov, s ktorými sa môžu stretnúť pri skúmaní nových a neznámych tém.
 • Ukázať dôležitosť vypracovania individuálneho plánu zhromažďovania informácií v nových kontextoch.
 • Oboznámiť účastníkov s postupmi archivácie, indexovania a využívania materiálov a údajov nájdených počas ich výskumu.
 • Povzbudiť účastníkov k zdieľaniu a rozširovaniu skúseností z doterajšej investigatívnej práce a výskumných projektov s cieľom pomôcť pri tvorbe nových scenárov a praktických činností.

Všeobecné pokyny pre školiteľov:

 • Tento workshop je možné rozdeliť na 30 – 50 minútové sedenia. Medzi jednotlivými sedeniami je možné pridať krátku prestávku alebo rýchlu aktivitu na prebudenie.
 • Pri aktivitách v malých skupinách rozdeľte účastníkov do skupín po 3 až 5 osobách.
 • Roly môžete prideľovať v závislosti od počtu účastníkov. Tieto roly môžu zahŕňať: Facilitátora, zapisovateľa, časomerača, prezentujúceho alebo umelca (ak sa vyžaduje vizuálna prezentácia).
 • Pri online workshopoch odporúčame počas aktivít na prebudenie a aktivít v malých skupinách používať časovač na obrazovke.
 • Vždy, keď je to možné, prispôsobte príklady a prípady kontextu vášho publika.

Spôsob poskytovania: online alebo osobné workshopy

Trvanie workshopu (bez prestávok): 3 hodiny a 30 minút

Počet účastníkov: 6 - 24

Súvisiace workshopy: tento workshop možno kombinovať s workshopmi „Hodnotenie dôkazov a informačných zdrojov“, „Bezpečnosť na prvom mieste: Základy preventívnej digitálnej bezpečnosti“, „Úvod do riadenia rizík pre investigatívca“ alebo inými relevantnými workshopmi z nášho zoznamu.

Súvisiace články a príručky zo súboru Odhaľ neviditeľné:

Aktivity na workshope a šablóny na stiahnutie:

Poznámka o používaní online nástrojov na aktivity v rámci workshopu:

 • Keď navrhujete alebo poskytujete online nástroj na spoločné aktivity, zapisovanie poznámok alebo prezentácie účastníkov, uistite sa, že je voľne dostupný a funkčný pre viacerých používateľov súčasne a že nevyžaduje od účastníkov vytváranie osobných účtov na jednorazové použitie (môžete napríklad prideliť návštevnícky prístup k jednému z nástrojov, ktoré už používate).
 • Uistite sa, že nástroj/platforma je prístupná aj pre používateľov s malými alebo žiadnymi technickými skúsenosťami. Ušetríte tak čas a zabezpečíte, že každý účastník bude môcť pohodlne prispieť.
 • Vopred informujte účastníkov o online nástrojoch, ktoré budete používať počas zasadnutia, a v prípade potreby im umožnite oboznámiť sa s nimi prostredníctvom výukového programu.

Vzdelávacie aktivity

Otvorenie (25 minút)

Úvod do workshopu

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Pokyny pre školiteľa

 • Upútajte pozornosť tým, že položíte otázku týkajúcu sa toho, ako sa v súčasnosti darí novinárskej práci a investigatívnym aktivitám, a vyberiete si relevantnú tému (napr.: spravodajstvo na diaľku a priamo na mieste z Ukrajiny – pozri príklad pre inšpiráciu; klimatické krízy a ako menia priority spravodajstva atď.).

 • Predstavte seba a ciele workshopu.

 • [Voliteľné] Predstavte zdroj materiálov na workshop (Tactical Tech)

 • Predstavte program workshopu.

 • Predstavte všetky materiály, ktoré sa budú používať počas workshopu.

 • Ak sa workshop koná online, poskytnite stručný prehľad zdieľaných priestorov, v ktorých budú účastníci spolupracovať (napr. digitálna tabuľa, zdieľaný cloudový priečinok/súbor atď.).

 • Navrhnite základné pravidlá workshopu, okrem iného vrátane: rešpektu, vytvorenia bezpečného a dôveryhodného prostredia na zdieľanie skúseností a otázok, dôvernosti a zásad rovnosti. Zdôraznite, že „neexistuje nič také ako ,hlúpe´ otázky“ a že „každý je odborníkom vo svojom vlastnom kontexte“.

  • Informujte a upozornite účastníkov, aby nezdieľali potenciálne škodlivé alebo grafické zobrazenia alebo opisy udalostí a materiálov bez súhlasu skupiny.Je to dôležité najmä pri diskusii o prípadoch investigatívy a súvisiacich dôkazoch, ktoré môžu niektorým ľuďom spôsobiť utrpenie.
  • Konkrétne návrhy na stanovenie základných pravidiel sú k dispozícii v Príručke pre facilitátorov, v časti „Vedenie workshopov“.
Uľahčite účastníkom predstavenie a prelomenie ľadov

Tvorivá činnosť | 15 minút

Nástroje/materiály

 • Online: zdieľaná online tabuľa na jednoduchú spoluprácu (napríklad Mural, Miro atď.)
 • Osobne/offline: fyzická tabuľa alebo veľké listy papiera, perá, poznámky, priestor/stoly pre pracovné skupiny (ak sú k dispozícii).
 • „Šablóny aktivít: Skúmanie neznámeho“ – časť „Príklad investigatívy alebo výskumu, ktorý ste uskutočnili/chcete uskutočniť“.

Pokyny

 • Zorganizujte rýchle predstavenie a požiadajte účastníkov, aby odpovedali na niekoľko otázok o sebe, svojej práci alebo ich očakávaniach od workshopu.

 • Následne sa účastníci (a školiteľ) podelia o jeden príklad investigatívy/výskumu, ktorý uskutočnili – alebo plánujú/chcú uskutočniť – na tému alebo v kontexte, ktorý je im neznámy.

  • [Nepovinné, ak to čas dovolí] Účastníci môžu tiež identifikovať hlavné ťažkosti a výzvy, ktoré očakávajú, a hlavné medzery v ich súčasnom rámci/rutine investigatívy.
  • V závislosti od počtu účastníkov sa táto aktivita môže vykonávať v hlavnej skupine alebo v podskupinách po 3 – 5 účastníkoch (10 minút), pričom každá skupina si počas diskusie robí poznámky a podáva krátke správy veľkej skupine.
 • Pomocou základnej šablóny na spoločnej online tabuli alebo fyzickej tabuli/papieri (ak je workshop offline) účastníci zaznamenajú svoje príklady a (voliteľné) súvisiace výzvy počas tohto sedenia.

  • Tieto zoznamy sa môžu použiť ako body na diskusiu a príklady počas celého workshopu; taktiež môžu umožniť účastníkom, aby sa vrátili k svojim pôvodným vstupom a porovnali ich s konečným hodnotením po skončení workshopu.

Fragmenty zvedavej mysle (1 hodina)

Postupy investigatívy: metódy a údaje

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Nástroje/materiály

 • prezentácia (snímky alebo iné materiály) pripravená vopred na základe nižšie uvedeného obsahu.

Pokyny

Pripravte si a uveďte krátku prezentáciu, ktorá bude obsahovať nasledujúce body:

 • Naša každodenná rutina – Predstavte investigatívca, výskumníka, novinára ako „aktéra“, ktorý sa zúčastňuje na viacerých okruhoch výmeny informácií a údajov.

 • Zber informácií – Predstavte investigatívca, výskumníka, novinára ako osobu, ktorá aktívne zbiera verejne dostupné informácie, informácie s obmedzeným prístupom a svedectvá. Uveďte súbor metód, ktoré sa bežne používajú, a typy informácií/údajov, ktoré v tomto procese bežne zbiera väčšina ľudí. Štruktúra môže byť všeobecne nasledovná (môžete tiež predložiť všeobecný zoznam, ktorý môžu účastníci rozšíriť v nasledujúcej aktivite):

  • Hlavné metódy a postupy: môžu siahať od špecifických výskumných techník až po širšie postupy, ako sú:

   • Metódy online výskumu (výskum za počítačom): pokročilé vyhľadávanie, overovanie obrázkov, crowdsourcing údajov na sociálnych sieťach atď.
   • Metódy výskumu v teréne: rozhovory s ľuďmi, zber environmentálnych vzoriek, nahrávanie videozáznamov atď.
   • Metódy získavania informácií z otvorených zdrojov (OSINT)
   • Archivácia materiálov (online, offline): metódy, osvedčené postupy
   • Zber údajov: metódy, bežné postupy
   • Štruktúrovanie, indexovanie údajov a organizácia dátových úložísk: metódy, osvedčené postupy
   • Rutiny na zvyšovanie výkonnosti počas výskumu: dať si kávu, ísť si zabehať, prečítať si nesúvisiacu knihu atď.
  • Typy údajov a informácií zozbieraných týmito metódami: môžu byť rôzne, od špecifických až po všeobecné (napr. od načmáraných poznámok až po špecifické formáty údajov), ako napr:

   • Audio alebo video nahrávky
   • Súbory údajov
   • Príspevky v sociálnych médiách
   • Spravodajské články
   • Odborné štúdie
   • Kontakty na zdroje atď.
 • Použite anekdotu alebo poučný príbeh (podľa možnosti z vlastnej skúsenosti), aby ste vysvetlili, ako dochádza k zahlteniu informáciami vo forme „hromadenia“ informácií, ktoré ako investigatívci zvyčajne nakoniec zhromažďujeme, ale nepoužívame (môže to byť vo forme záložiek, snímok obrazovky, poznámok, článkov stiahnutých z internetu atď.)

 • Posúdenie rizík a bezpečnostné povedomie – od začiatku ich predstavte ako kľúčové postupy zdôraznením, že kontext a metodika výskumu každého z nás má vplyv na bezpečnosť investigatívcov, ich zdrojov a informácií, ktoré zhromažďujú.

  • Posúdenie rizík a bezpečnostné povedomie sú kľúčové najmä pri skúmaní neznámych oblastí.
 • [voliteľné] Vyzvite účastníkov, aby váš zoznam doplnili tým, že im položíte otázky:

  • „Ako získavate informácie?“
  • „Čo je pre vás najdôležitejšie pri skúmaní neznámej témy alebo kontextu?“
Vizualizácia postupov

Tvorivá činnosť | 15 minút

Nástroje/materiály

 • „Šablóny aktivít – Investigatíva neznámeho“ – časť „Individuálna aktivita: Zamyslite sa nad svojimi pracovnými postupmi.“
 • Poznámky k cvičeniu „neznáme témy a výzvy“ z vyššie uvedenej časti „Predstavenie účastníkov“, ktoré sa použijú ako referencia/pripomienka a na ktorých sa dá stavať;
 • Pre online workshop: zdieľaná online tabuľa na jednoduchú spoluprácu (napríklad Mural, Miro atď.), rovnaká ako v časti Predstavenie účastníkov;
 • Pre offline workshop: fyzická tabuľa alebo veľké hárky papiera, perá, poznámkové lístky.

V závislosti od počtu účastníkov workshopu sa táto aktivita môže vykonávať individuálne alebo v tímoch po 3 – 5 účastníkoch, pričom každá skupina vyplní jeden zoznam/šablónu na základe príspevkov svojich členov. Tu ju odporúčame ako individuálne cvičenie.

Pokyny

[10 minút] Úloha

Požiadajte účastníkov, aby sa individuálne zamysleli nad svojou prácou a vyplnili hárok, ktorý obsahuje nasledujúce časti:

 • Hlavné metódy a postupy, ktoré používate pri svojej práci

  • na základe predloženého stručného zoznamu ho účastníci môžu rozšíriť a pridať metódy/techniky a stratégie, ktoré zvyčajne používajú, od konkrétnych po všeobecné.
 • Typy údajov a informácií, ktoré zhromažďujete prostredníctvom týchto metód

  • podobne, od konkrétneho k všeobecnému.

Metódy a údaje by v tomto prípade nemali súvisieť s témami z prvého cvičenia; malo by ísť o brainstormingový zoznam všeobecných postupov a údajov, ktoré ľudia zbierajú.

[5 minút] Záverečný rozbor

 • Požiadajte niekoľko dobrovoľníkov, aby sa podelili o to, čo uviedli.
Prispôsobenie a rozšírenie postupov: náš „súbor nástrojov„

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Nástroje/materiály

 • prezentácia (snímky alebo iné materiály) pripravená vopred na základe nižšie uvedeného obsahu.

Pokyny

Pripravte si a predveďte krátku prezentáciu, ktorá bude obsahovať nasledujúce body:

 • Prispôsobenie našich existujúcich „súborov nástrojov“ novým témam, kontextom, výzvam:

  • Zavedenie pojmu „súbor nástrojov“ v tomto kontexte ako širokého súboru rôznych výskumných nástrojov, informačných a komunikačných platforiem, informačných/údajových zdrojov potrebných na vykonanie investigatívy. Naše „súbory nástrojov“ môžu napríklad obsahovať:

   • príručky a náučné materiály (tlačené alebo digitálne) v rôznych jazykoch o téme, technike alebo nástroji, ktorý používame,
   • softvér (open source alebo proprietárny) na analýzu, zápis a ukladanie informácií v našich zariadeniach,
   • online nástroje používané na sťahovanie materiálov z jednej platformy, ktoré však nepostačujú pre inú platformu (napr. sťahovače sociálnych médií, nástroje na zdieľanie súborov),
   • verejné alebo komerčné zdroje údajov (napr. registre spoločností, pozemkové záznamy, štatistiky, mapy atď.) dostupné v rôznych krajinách,
   • digitálne bezpečnostné nástroje a súvisiace komunikačné nástroje a nástroje na ukladanie údajov, ktoré sa môžu líšiť v rôznych kontextoch, atď.
   • mechanizmy prístupu k verejným informáciám z určitých miest/krajín, ktoré môžu byť použiteľné na niektorých miestach, ale na iných nie, z dôvodu právnych a/alebo politických podmienok (napr. všeobecné nariadenie o ochrane údajov/GDPR v EÚ vs. USA alebo Rusko).
  • Zdôraznite skutočnosť, že naše „súbory nástrojov“ je potrebné doslovne a metaforicky preložiť, prispôsobiť a rozšíriť tak, aby vyhovovali potrebám investigatívy v rôznych časových a geografických kontextoch, formátoch (od tlačených po digitálne), jazykoch, témach, bezpečnostných podmienkach atď.

 • Poskytovanie informácií novým ľuďom, inštitúciám a iným zdrojom:

  • Použite príklady, ako možno využiť rôzne zdroje a informačné úložiská na ďalšie zlepšenie našich investigatívnych schopností a ako ich začleniť do našich súčasných pracovných postupov.

   • Spomeňte napríklad investigatívu alebo projekt, v rámci ktorého novinár/výskumník oslovil online fórum odborníkov na konkrétnu tému alebo konzultoval s online alebo offline komunitou (napr. historickou spoločnosťou pre železnice, šachovým klubom v odľahlom malom meste, fórom vedcov zaoberajúcich sa životným prostredím atď.)
 • Vyzvite účastníkov, aby prispeli otázkou:

  • „Kedy ste museli úplne zmeniť alebo prispôsobiť svoje „súbory nástrojov“ novej téme alebo kontextu?“

   • Táto diskusia môže slúžiť ako premostenie k ďalšej aktivite.
Vizualizácia prispôsobivosti a potenciálu

Tvorivá činnosť | 25 minút

Nástroje/materiály

 • „Šablóny aktivít: Investigatíva neznámeho“ – časť „Vizualizácia prispôsobivosti a potenciálu“.
 • Poznámky a zdieľané súbory/nástroje z predchádzajúcich cvičení – slúžia ako referencia/pripomienka a na ich základe sa dá stavať.
 • Pre online workshop: zdieľaná online tabuľa na jednoduchú spoluprácu (napríklad Mural, Miro atď.).
 • Pre offline workshop: fyzická tabuľa alebo veľké hárky papiera, perá, poznámkové lístky.

V závislosti od počtu účastníkov workshopu sa táto aktivita môže vykonávať individuálne alebo v tímoch po 3 – 5 účastníkoch, pričom každá skupina vyplní jeden zoznam/šablónu na základe príspevkov svojich členov. Tu ju odporúčame ako individuálne cvičenie.

Pokyny

[10 minút]

Požiadajte účastníkov, aby sa individuálne zamysleli nad svojou prácou a vyplnili hárok, ktorý obsahuje nasledujúce štyri časti:

 1. Súbory nástrojov, ktoré doteraz využívali vo svojej práci, ale ktoré by považovali za nedostatočné na výskum v nových/odlišných kontextoch, rámcoch, témach. To by malo zahŕňať jazykové aspekty, ako aj technické alebo iné charakteristiky použitých súborov nástrojov.

  • Napríklad nová investigatíva by si vyžadovala prístup k záznamom konkrétnych spoločností na Seychelách, ale miestny úradný register obmedzuje prístup verejnosti vrátane novinárov k takýmto údajom.
 2. Komunity a subjekty, ktoré by mohli osloviť na účely svojej nadchádzajúcej investigatívnej práce, ale ktoré sa im z rôznych dôvodov zdajú nedosiahnuteľné alebo ťažko dostupné.

  • Napríklad pri novej investigatíve volebných podvodov vo Venezuele by sa mohol použiť zdroj vo volebnej komisii, čo však môže byť rizikové pre potenciálny zdroj aj pre investigatívca.

[15 minút] Záverečný rozbor a diskusia

 • Premýšľajte o príspevkoch účastníkov:

  • začnite preskúmaním rôznych zdieľaných vstupov, najprv súborov nástrojov, potom komunít a aktérov.
 • Zdôraznite niektoré zaujímavé zistenia a vyzvite účastníkov, aby sa podelili o hlavné výzvy**, ktoré vnímajú, a diskutovali o nich.

 • Veďte diskusiu a poskytujte spätnú väzbu.

 • [nepovinné, ak vyjde čas] Požiadajte dvoch dobrovoľníkov (jedného pre každý typ vstupu), aby kategorizovali a zoskupili podobné položky a prípadne zdôraznili prekrývanie medzi súbormi nástrojov a komunitami.

- Odporúčaná prestávka (ak ste si ju neurčili už pred touto aktivitou) -

Neznáme na dosah (1 hodina a 50 minút)

Identifikácia a prístup k prípadovej štúdii

Spolupráca | 35 minút

Nástroje/materiály

 • „Šablóny aktivít: Investigatíva neznámeho“ – časť „Identifikácia a prístup k prípadovej štúdii“.
 • Pre online: zdieľaná online tabuľa na spoluprácu (napríklad Mural, Miro atď.); alebo zdieľaná (cloudová) sada prázdnych prezentácií Powerpoint/súborov Word na prezentáciu; virtuálne oddelené miestnosti.
 • Pre offline: fyzické tabule/veľké hárky papiera, perá, nalepovacie štítky; alebo akýkoľvek dostupný zdieľaný online nástroj na navrhovanie premietaných prezentácií (ako je uvedené vyššie); samostatné stoly alebo priestory pre pracovné skupiny v dostupnom fyzickom priestore.

Pokyny

 • Rozdeľte účastníkov do skupín po 3 - 5 členoch a poskytnite im nasledujúce pokyny a časový harmonogram:

[10 minút] – Prípadová štúdia a výskumné otázky

 • Každá skupina si vyberie jeden prípad/tému z poznámok z aktivity na prelomenie ľadov pri investigatíve neznámeho. Ak predpokladáte, že táto časť môže trvať príliš dlho, môžete každej skupine prideliť jeden prípad.

  • Budú spolupracovať na identifikácii výskumného potenciálu tejto témy.
  • Upozornite účastníkov, aby zdieľali a diskutovali len o projektoch, ktoré sú ochotní prezradiť ostatným, aby sa predišlo riziku ohrozenia bezpečnosti, dôvernosti alebo konfliktu záujmov medzi účastníkmi.
 • Každá skupina musí určiť aspoň jednu kľúčovú výskumnú otázku, ktorú by chcela preskúmať a zodpovedať v súvislosti so svojím prípadom/témou.

  • Výber dvoch rôznych výskumných otázok týkajúcich sa tej istej témy môže pomôcť zostaviť a prezentovať prekrývanie metodík a nástrojov použitých na riešenie rôznych čiastkových tém investigatívy.

[20 minút] – Stratégia

 • Po rozhodnutí o otázke (otázkach) si každá skupina pripraví 3-minútovú prezentáciu, v ktorej predstaví rôzne spôsoby, akými možno pristupovať k ich výskumnej otázke, a ktorá bude prezentovaná v ďalšej časti workshopu.

 • Usmernenia k úlohám:

  • Načrtnite stratégiu prístupu k otázke (otázkam) a výskumu témy – vrátane výskumných metód, plánu zberu informácií/údajov, oslovenia ľudských zdrojov atď. – namiesto aktívneho odpovedania na otázky. To vždy závisí od témy, ktorú si skupiny vyberú.
  • Zvážte výzvy, ktoré môže vybraná stratégia priniesť, a spôsob ich riešenia.
  • Zvážte riziká a bezpečnostné opatrenia, ktoré môžu byť v konkrétnom prípade potrebné.
  • Skupiny si môžu slobodne vybrať štýl, formát a nástroje prezentácie, napr. prezentáciu v PowerPointe, diskusiu, otázky a odpovede, rozhovor atď.
 • Krátko sa pripojte ku každej skupine počas diskusie a prípravy, aby ste skontrolovali ich pokrok a objasnili prípadné pochybnosti alebo otázky.

Ak sa zdá, že účastníci potrebujú viac podpory alebo podrobností, môžete im ilustrovať, čo daná stratégia zahŕňa, a to tak, že im poskytnete zoznam usmerňujúcich otázok, ktorými sa môžu vo svojej prezentácii zaoberať. Napríklad:

 • Kde by ste mali začať?
 • Aké metódy použijete?
 • Aké spôsoby použijete?
 • Ako budete zhromažďovať informácie?
 • Ako oslovíte komunity a aktérov?
 • ...

[5 minút] Záverečný rozbor

 • Po ukončení aktivity požiadajte jedného člena z každej skupiny, aby stručne opísal najzaujímavejšiu časť úlohy. Naučili sa niečo nové?
 • Prezentácie sa uskutočnia na ďalšom sedení.
Prelomenie ľadov:„Ponúkol by som kávu... „

Čítanie Pozeranie Počúvanie | 10 minút

Pokyny

 • Vyzvite každého účastníka, aby v súvislosti so svojimi aktuálnymi skupinovými projektmi povedal, komu by ponúkol šálku kávy.
 • Môže to byť hypotetická osoba, ktorú by chceli osloviť pre jej znalosti a zručnosti, nie niekto konkrétny.
 • Napríklad: „Ponúkol by som kávu niekomu, kto vie viac ako ja o prenájme pôdy v stredoveku,“ alebo „Ponúkol by som kávu niekomu, kto by mi pomohol pochopiť, ako robiť rozhovory s ľuďmi utekajúcimi pred vojnou.“
Prezentácie: Identifikácia a prístup k prípadovej štúdii

Spolupráca | 20 minút

Nástroje/materiály

 • Tabule alebo prezentácie vytvorené pracovnými skupinami počas predchádzajúcej úlohy.

[15 minút] Skupinové prezentácie

Pokyny

 • Požiadajte každú skupinu, aby predniesla maximálne 3-minútovú prezentáciu o tom, ako pristupovala k vyššie uvedenej výskumnej otázke (otázkam).
 • V závislosti od počtu účastníkov a skupín môže byť potrebné vyčleniť na tento blok workshopu viac času.

[5 minút] Záverečný rozbor

 • Poskytnite skupinám spätnú väzbu, okomentujte a doplňte ich nápady.
 • Vyzvite účastníkov, aby kládli otázky alebo sa podelili o návrhy týkajúce sa každej prezentácie prípadu.
Zvládnutie neznámeho: štyri nevyhnutné prvky

Čítanie Pozeranie Počúvanie | 10 minút

Pokyny

 • Pripravte a predveďte krátku prezentáciu zameranú na štyri základné prvky alebo zložky, ktoré je potrebné zohľadniť, keď sa pustíte do skúmania niečoho neznámeho, a to:

  1. ľudia a komunity okolo danej témy
  2. miesta, geografický kontext témy
  3. audiovizuálne materiály, dôkazy súvisiace s témou
  4. dokumenty a iné informácie alebo zdroje údajov týkajúce sa danej témy (zmluvy, tlačové správy, články, správy, písomné hodnotenia, protokoly správ atď.).
 • Stanovte rámec pre každý aspekt a uveďte krátke príklady z vlastnej skúsenosti alebo z prípadov, ktoré účastníci skúmali v rámci svojej skupinovej úlohy.

 • Pripravte si snímku alebo vytlačený list, na ktorom zhrniete štyri prvky a rámec/šablónu na ich ďalšie rozpracovanie, ktoré použijete v ďalšom diskusnom cvičení.

- Navrhovaná prestávka -

Nepreskúmané oblasti

Diskusia | 25 minút

Nástroje/materiály

 • „Šablóny aktivít: Investigatíva neznámeho“ – časť „Nepreskúmané oblasti“.
 • Pre online: zdieľaná online tabuľa na spoluprácu (napríklad Mural, Miro atď.) alebo zdieľané (cloudové) editovateľné súbory Word na spoločné poznámky.
 • Pre offline: fyzická tabuľa alebo veľké hárky papiera, perá, nalepovacie štítky.

Pokyny

[20 minút]

 • V „spoločnej“ miestnosti/priestore vyzvite na základe výstupov predchádzajúcej skupinovej úlohy a prezentácií účastníkov na riadenú diskusiu o štyroch nevyhnutných prvkoch, ktoré boli načrtnuté predtým:

  1. ľudia a komunity súvisiace s témou
  2. miesta, geografický kontext témy
  3. audiovizuálne materiály, dôkazy týkajúce sa témy
  4. dokumenty a iné textové informácie alebo zdroje údajov
 • Diskutujte o každom prvku 5 minút

 • Pre každý prvok určte účastníka, ktorý bude striedavo riadiť diskusiu (celkovo štyria facilitátori), zatiaľ čo vy si budete robiť poznámky o bodoch, ktoré si účastníci vymieňajú, pomocou tabule alebo online súboru. Nápady zoskupte do zoznamu/tabuľky, ako je napríklad tá, ktorá je uvedená v súbore so šablónami aktivít.

 • Usmerňujúce otázky do diskusie – budú ich riešiť dobrovoľní facilitátori:

  • Zlé postupy versus dobré postupy a ich výsledky (oplatí sa to, a ak áno, prečo?)
  • Ako sa pripraviť, aby ste boli efektívni pri oslovovaní zdrojov v novom kontexte?
  • Kde sa končí naša investigatíva, kde sa končí „králičia nora“?
 • V prípade potreby poskytnite facilitátorom a účastníkom ďalšie podnety.

[5 minút] Záverečný rozbor

 • Požiadajte účastníkov, aby sa vyjadrili k tomu, čo bolo uvedené v diskusii a súvisiacich poznámkach. Naučili sa niečo nové?
Cvičenie na záver

Čítanie Pozeranie Počúvanie | 10 minút

Nástroje/materiály

 • Zdieľaná tabuľa/online alebo offline hárky (ako sa používalo predtým)
 • Vopred pripravené prezentácie (alebo iný prezentačný materiál)

Pokyny

Pripravte si a predveďte krátku prezentáciu, v ktorej zhrniete predchádzajúcu diskusiu. Zdôraznite nasledujúce body:

 • Existuje prienik medzi metódami a ich výstupmi a existujú rôzne osobnostné prístupy, ktoré možno použiť na zvládnutie témy.

 • Ľudia, miestne organizácie a komunity sú často kľúčovými predstaviteľmi už zhromaždených poznatkov, ako aj poznatkov, ktoré sa budú vytvárať v súčasnosti a v budúcnosti.

 • Jeden problém – mnoho riešení“ alebo „niekoľko problémov – jedno riešenie“ – niektoré metódy môžu vyriešiť viac ako jeden problém, iné metódy však môžu byť vhodné len na riešenie konkrétnej otázky a kontextu.

 • Použite predchádzajúce cvičenia v tomto workshope, aby ste účastníkom pripomenuli, ako online a offline priestory na výmenu informácií ovplyvňujú spôsob ako sú informácie poskytované a štruktúrované.

 • Bezpečnosť na prvom mieste!- pripomeňte účastníkom, že posúdenie rizík a uvedomenie si bezpečnosti sú kľúčové pri každej investigatíve, najmä keď sa ponárajú do „neznámeho“.

Záver (15 minút)

Záverečná aktivita: Plagát na odnesenie

Tvorivá činnosť | 5 minút

Nástroje/materiály

 • Zdieľaná kresliaca plocha/obrazovka/tabuľa (online)
 • Biela tabuľa/flipchartový papier, nalepovacie štítky, fixky (offline)

Pokyny

 • Vytvorte plagát ideálnej komunity:

  • Vytvorme si optimálnu komunitu ľudí, ktorá nám pomôže s investigatívou“
 • Vyzvite účastníkov, aby na prázdnu tabuľu (online/ offline) pridali kľúčové slová alebo kresby ako charakteristiky tejto ideálnej/imaginárnej komunity.

 • Tú si potom môžete stiahnuť alebo odfotografovať a využiť ju ako pripomienku.

Záver

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Nástroje/materiály:

 • (nepovinné) Zdieľaná online alebo offline tabuľa/hárky z predchádzajúcich cvičení.

Pokyny

 • Ukončite workshop a zhrňte jeho obsah, pričom sa odvoláte na obsah, ktorý bol vytvorený v rámci individuálnych a skupinových cvičení.

 • Povzbuďte účastníkov, aby kládli otázky, alebo im dajte niekoľko záverečných tipov.

 • Uskutočnite rýchly prehľad sedenia. Každý účastník by mal povedať:

  • jednu vec, ktorú považuje za veľmi dobrú na sedení a
  • jednu vec, ktorú by nabudúce zlepšil/a
 • Zdieľajte kontaktné informácie, ak sú relevantné, a akékoľvek ďalšie podrobnosti.

Kontaktujte nás

Obráťte sa na nás na stránke Odhaľ neviditeľné, ak:

 • máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto plánu workshopu a usmernení pre facilitátora,
 • používate tento plán workshopu a chcete sa podeliť o spätnú väzbu a návrhy, ktoré ho môžu pomôcť zlepšiť,
 • prispôsobíte plán workshopu konkrétnemu kontextu a chcete sa s nami podeliť o výsledky,
 • chcete navrhnúť nové aktivity, tipy alebo príklady, ktoré by sa mohli pridať do tohto workshopu,
 • sa chcete podeliť o svoje odborné znalosti a spolupracovať s nami na vývoji a testovaní nových workshopov.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG kľúč/odtlačok prsta: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorstvo a licencie

CC BY-SA 4.0

Tento obsah bol vytvorený v rámci projektu Odhaľ neviditeľné organizácie Tactical Tech a spadá pod licenciu Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autor workshopu: Phevos Simeonidis
 • Dizajn pokynov: A. Hayder, Laura Ranca
 • Redakcia a obsah: Christy Lange, Laura Ranca
 • Grafický dizajn: Yiorgos Bagakis
 • Vývoj webových stránok: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Koordinácia a dohľad nad projektom: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Tento zdroj bol vytvorený v rámci Iniciatívy pre spoluprácu a investigatívnu žurnalistiku (CIJI) spolufinancovanej Európskou komisiou v rámci pilotného projektu: „Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ“ (GR CONNECT).

Tento text vyjadruje názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Viac o tejto téme