Komunikovanie investigatívnych aktivít

Tento workshop ukazuje prečo je dôležité komunikovať zistenia investigatívnych aktivít a poskytuje metódy a tipy pre investigatívny storytelling (zdieľanie informácií formou rozprávania príbehu). Má za cieľ oboznámiť účastníčky a účastníkov s procesom stanovenia komunikačných cieľov, identifikovania publík, vypracovania komunikačného plánu prispôsobeného rozličným kontextom, využívania rôznych komunikačných formátov a kanálov a pochopenia, ako tieto ovplyvňujú hlavnú myšlienku, ako aj publikum.

Prehľad workshopu

Téma: Komunikovanie investigatívnych aktivít a pretváranie dôkazov na investigatívny storytelling.

Ciele:

 • Ukázať dôležitosť komunikovania zistení investigatívnych aktivít a dôležitosť investigatívneho storytellingu.
 • Oboznámiť účastníčky a účastníkov s procesom stanovenia komunikačných cieľov a identifikovania publík.
 • Oboznámiť účastníčky a účastníkov s procesom stanovenia komunikačných cieľov a identifikovania publík.
 • Predstaviť účastníčkam a účastníkom rôzne komunikačné kanály a nástroje, ako aj ich potenciálny vplyv na to, ako publikum vníma a používa informácie.

Všeobecné usmernenia pre trénerky a trénerov:

 • Tento workshop sa môže rozdeliť do 30-60 minút dlhých častí. Medzi jednotlivé časti môžete vložiť prestávku, alebo rýchly energizer (rozcvička či iná aktivita, ktorá skupinu nabudí a prinesie lepšiu sústredenosť).
 • Pri skupinových aktivitách rozdeľte účastníčky a účastníkov do tímov po 3-5 ľudí. Prispôsobte čas určený na spätnú väzbu a diskusiu po jednotlivých aktivitách podľa toho, koľko je na workshope ľudí a aké veľké sú jednotlivé tímy. Podľa toho koľko má workshop účastníčok a účastníkov môžete tiež prideliť úlohy. Môžu to byť napríklad facilitárorka, zapisovateľ, časomeračka, moderátor či umelkyňa (keď je potrebná vizuálna prezentácia).
 • Pri online podujatiach odporúčame počas energizerov a skupinových aktivít zdieľať na obrazovke časomieru.
 • Kedykoľvek je to možné, prispôsobte príklady kontextu účastníčok a účastníkov.

Spôsob konania: online/fyzicky

Trvanie workshopu (bez prestávok): 3 hodiny a 50 minút

Počet účastníčok a účastníkov: od 6 do 24

Súvisiace workshopy:

Súvisiace články a príručky projektu Odhaľ neviditeľné:

Workshopové aktivity a šablóny na stiahnutie:

POZNÁMKA ku účastníčkam a účastníkom workshopu: Tento workshop je určený ľuďom pracujúcim v investigatíve a obsahuje otázky a úlohy súvisiace s týmto typom práce. Prispôsobte ich kontextu a najmä odbornosti účastníčok a účastníkov: ak majú málo alebo žiadne skúsenosti s investigatívou, odkazujte na iné typy výskumu či projektov, ktorých už možno boli súčasťou.

Vzdelávacie aktivity

Úvod (15 minút)

Predstavenie workshopu

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 5 minút

Pokyny

 • Upútajte pozornosť otázkou alebo komentárom ku vhodnému obrázku. Napríklad: čo dôležité sa dnes deje vo svete? Čo je momentálne trendy na Twitteri alebo TikToku? Vysvetlite, že toto sú druhy komunikácie.

 • Predstavte seba a ciele workshopu.

 • Nepovinné: Predstavte zdroj materiálov tohto workshopu (Tactical Tech).

 • Predstavte program workshopu.

 • Navrhnite základné pravidlá workshopu. Spýtajte sa účastníčok a účastníkov či by chceli upraviť vami navrhnuté pravidlá, prípadne navrhnúť ďalšie. Ubezpečte sa, že každá a každý základným pravidlám rozumie a súhlasí s nimi. V materiáli Príručka facilitátora, v časti "Vedenie workshopov" nájdete konkrétne návrhy ako stanoviť základné pravidlá.

 • Vysvetlite skupinám dynamiku fungovania. Napríklad objasnite, že účastníčky a účastníci budú spolu v rovnakom tíme počas celého trvania workshopu.

Predstavenie účastníčok a účastníkov/aktivita na prelomenie ľadov

Tvorte | 10 minút

Pokyny

 • Urobte rýchle zoznamovacie kolo, v ktorom účastníčky a účastníci odpovedia na pár otázok o nich, o ich práci, o očakávaniach od tohto workshopu atď. Ďalšie možné otázky:

  • Boli ste dnes o niečom informovaná či informovaný cez nejakú konkrétnu platformu? Čo to bolo?
  • Robíte to takto bežne?
 • Namiesto toho môžete urobiť aktivitu na prelomenie ľadov, ktorý motivuje účastníčky a účastníkov ku kreativite a k interakcii medzi sebou tým, že nakreslia nápady a myšlienky na online tabuľu. Ak sa workshop odohráva fyzicky, môžu sa postaviť a robiť nejaké úlohy (napríklad povedať niečo o sebe inej účastníčke či inému účastníkovi). Skúste ich naladiť na komunikáciu medzi sebou, aby ste ich tým pripravili na workshop. Pozrite sa na časť „Ako prelomiť ľady“ v materiáli Príručka facilitátora, aby ste sa inšpirovali.

Komunikovanie investigatívnych aktivít (45 minút)

Komunikujeme?

Tvorte | 10 minút

Nástroje/Materiály

Pokyny

[5 minút]

 • Požiadajte všetky účastníčky a účastníkov, aby si spomenuli na jeden výskumný či investigatívny projekt, na ktorom pracovali, a ktorý bol komunikovaný a šírený verejne (na internete, v novinách, v rádiu atď.).

 • Ak niektoré a niektorí na takom projekte ešte nepracovali, môžu si vybrať projekt, o ktorom čítali/počuli a páčil sa im.

 • Požiadajte každú účastníčku a účastníka aby odpovedali na nasledujúce otázky súvisiace s vybranou investigatívnou aktivitou či výskumom, pričom vyplnia poskytnutú šablónu:

  • Akú investigatívnu/výskumnú tému som komunikovala či komunikoval (alebo „bola komunikovaná“ ak na danom projekte nepracovali)?
  • Aký typ informácií a poznatkov som komunikovala či komunikoval?
  • Ako som tie informácie komunikovala či komunikoval?
  • Za akým účelom som ich komunikovala či komunikoval?
  • Komu som ich komunikovala či komunikoval? Kto bol publikum?
 • POZNÁMKA: účastníčky a účastníci by mali hovoriť len o prípadoch, ktoré je bezpečné zdieľať, a pri ktorých sa nejedná o dôverné informácie.

[5 minút] Záverečný rozbor

 • Vyzvite jednu či dve dobrovoľníčky či dobrovoľníkov nech sa podelia s ich odpoveďami.

 • Požiadajte všetky účastníčky a účastníkov, aby si svoje odpovede ponechali, pretože sa budú používať počas workshopu.

 • Zdôraznite, že aj keď sa teraz niektoré odpovede môžu zdať podobné, v ďalších častiach workshopu poslúžia na podčiarknutie chýbajúcich bodov a pomôžu účastníčkam a účastníkom prehodnotiť ich komunikačnú stratégiu a metodológiu.

 • Neexistujú zlé odpovede.

Hlavné zásady komunikovania investigatívnych aktivít

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 10 minút

Nástroje/Materiály

 • Snímky Powerpointovej prezentácie alebo dopredu pripravené flipchartové papiere (ak sa workshop koná fyzicky).

Pokyny

 • Nadviažte na predchádzajúce cvičenie prednáškou o kľúčových bodoch komunikácie a o dôležitosti komunikovania investigatívnych aktivít. Po predstavení každej odrážky dajte účastníčkam a účastníkom príležitosť zdieľať ich myšlienky a skúsenosti.

 • Čo je komunikácia? Zdieľanie informácií medzi dvoma ľuďmi alebo v skupine a za použitia rôznych prostriedkov.

  • Zdôraznite dôležitosť posolstva a nie spôsobu, akým sa komunikuje. Existujú totiž rôzne spôsoby komunikovania, čo uvidíte počas workshopu.
  • Uveďte niekoľko príkladov na základe prípadov z predchádzajúcej aktivity.
 • Kto môže komunikovať? Všetci si odovzdávame informácie a teda komunikujeme. Môžeme sa naučiť efektívne komunikovať rôznymi spôsobmi.

 • Ako môžeme komunikovať? Spomeňte niektoré metódy, ktoré účastníčky a účastníci zdieľali v predchádzajúcej aktivite, a pridajte ďalšie príklady.

 • Prečo je dôležité komunikovať investigatívne aktivity? Čo sa stane, keď sa rozhodneme ich nekomunikovať?

  • Spomeňte, že ak sa rozhodneme mlčať, sme zraniteľnejší voči zneužitiu či zlému zaobchádzaniu, nedostatku (re)akcie a riešení.
  • Zdôraznite ako komunikácia spája tých, ktorí vykonávajú investigatívne aktivity a ich publikum. Zároveň vytvára zmysel pre komunitu, ktorý nás ako spoločnosť posilňuje.
 • Akým výzvam čelíte, keď chcete komunikovať? Uveďte niektoré problémy, ako napríklad:

  • nejasne definovaná cieľová skupina,
  • nedostatok zdrojov a/alebo komunikačných zručností,
  • obmedzený dosah na publikum, obmedzené reakcie/zapájanie publika,
  • verejný odpor, vyhrážky, napádanie či zneužívanie,
  • zlé načasovanie atď.
 • Diskutujte o vzťahu medzi dvomi kľúčovými konceptami tohto workshopu: komunikovaním a storytellingom.

  • Zdôraznite, že „komunikovanie“ alebo „komunikácia“ je zdieľanie informácií, pričom „storytelling“ odkazuje na to, ako tieto informácie komunikujeme.
  • Tento workshop používa oba koncepty a s nimi súvisiace postupy. Účastníčky a účastníci budú mať možnosť zdieľať a precvičovať prepojenia medzi nimi.

ZDROJE:

Skupinová úloha: Komunikujte vaše investigatívne aktivity

Tvorte | 25 minút

Nástroje/materiály:

 • Komunikovanie vašich investigatívnych aktivít: šablóny aktivít, časť „Investigatíva, na ktorej ste pracovali" a nová časť "Skupinová aktivita: ako by ste odkomunikovali túto investigatívnu aktivitu?" (online alebo vytlačené).
 • Zdieľané cloud úložisko alebo digitálna tabuľa so šablónami aktivít (Miro, Mural atď. ak je workshop online).
 • Oddelené digitálne miestnosti (ak je workshop online), alebo oddelené časti v miestnosti/stoly (ak je workshop fyzicky).
 • Hárky papiera, samolepiace papieriky, perá (ak sa workshop koná fyzicky).
 • Snímky alebo predpripravené flipchartové papiere s tipmi/pripomienkami pre záverečnú časť (pozri časť „Záverečný rozbor“ nižšie).

Pokyny

[15 minút]

 • Rozdeľte účastníčky a účastníkov do menších skupín po 3 až 5 ľudí, podľa celkového počtu ľudí. V týchto skupinách budú pracovať počas celého workshopu.

 • Navrhnite, aby si v každej skupinke ľudia rozdelili úlohy zapisovateľky, časomerača, prezentujúcej (role si môžu striedať) atď.

Dajte skupinám nasledujúce pokyny:

 • V rámci tímu si zvoľte jeden z výskumných či investigatívnych projektov, ktoré členky a členovia skupiny menovali pri predchádzajúcej individuálnej aktivite – bude slúžiť ako skupinová prípadová štúdia počas celého workshopu.

 • Na základe vybranej prípadovej štúdie odpovedzte na túto otázku:

  • Ako by ste komunikovali túto investigatívnu aktivitu?

  • Uveďte jednotlivé kroky a tiež všetky veci, ktoré musíte mať na pamäti keď chcete komunikovať investigatívu a jej zistenia. Skúste cieliť ďalej než na to, čo už investigatíva dosiahla, ak už bol tento projekt zverejnený.

 • Podporné otázky: Čo zvyčajne máte na pamäti keď sa rozhodnete komunikovať vašu investigatívu/výskum/akékoľvek zistenia? Chýba niečo? Čo a prečo?

 • Zamyslite sa nad akýmkoľvek plánovaním, platformami, naratívmi, výzvami či pochybnosťami a zapíšte si ich, aby ste ich mohli zdieľať počas záverečného rozboru.

Môžete navrhnúť prispôsobené otázky alebo dokonca konkrétny prípad/scenár pre každú skupinu ak si nedokážu vybrať samé či sami. Tento krok sa odporúča pre rôznorodé skupiny, avšak je dôležité nechať skupinu vybrať si vlastný prípad/scenár vždy keď je to možné, prípadne poskytnúť dostatočne všeobecný prípad/scenár, aby si ho mohli účastníčky a účastníci prispôsobiť.

[10 minút] Záverečný rozbor

 • Zástupkyňa či zástupca každej skupiny zhrnie ich odpovede v maximálne dvoch minútach na skupinu.

Usmerňujúce otázky pre záverečný rozbor:

 • Zvážili ste, čo chcete dosiahnuť svojou investigatívou/dôkazmi? Nie aký je účel samotného komunikovania, ale priamo investigatívnej aktivity.

 • Pomôže komunikovanie investigatívy a súvisiacich dôkazov s dosiahnutím cieľa či účelu vašej investigatívy? Ako?

Zakončite cvičenie niekoľkými užitočnými poznámkami:

 • Komunikovanie investigatívnych aktivít znamená „Investigatívny storytelling“ – teda zhromažďovanie dôkazov (dokumentáciu, svedectvá atď.) a ich premenu na príbeh s ÚČELOM. V ďalšej časti workshopu sa budeme účelom, cieľom a želaniam venovať podrobnejšie.

 • Budovanie storytellingového prístupu okolo výskumu/investigatívy musí byť súčasťou komunikačného plánu, najmä ak je cieľom zverejniť dôkazy a tým adresovať problém, či rozšíriť o ňom povedomie atď.

 • Proces komunikovania nie je lineárny. Je skôr kruhový a podľa toho by sa mal aj plánovať.

 • Niekedy budete musieť zvážiť zhromažďovanie dôkazov ad hoc aby ste ich mohli komunikovať. Inokedy zas budete zhromažďovať dôkazy aby ste dali formu storytellingu (alebo existujúcemu príbehu). Záleží to od dôkazov, ktoré už ste zhromaždili, aj od vašich cieľov.

 • V každom prípade by ste mali brať do úvahy ciele, ktoré chcete dosiahnuť s vašou investigatívou a jej komunikovaním, ako aj publikum, ktoré sa snažíte osloviť.

 • Je dôležité mať hneď od začiatku na pamäti komunikovanie vašej investigatívy/dôkazov, a tiež zvážiť ako budete komunikovať jednotlivé typy dôkazov, ktoré zhromaždíte (napríklad datasety, obrázky, vzorky z terénneho výskumu atď.).

 • Investigatívny storytelling je druh rozprávania, ktorý môžete použiť nie len na komunikovanie konečných dôkazov a výsledkov vašej investigatívy, ale aj na investigatívny proces samotný, teda jeho metodológiu. Proces zbierania dôkazov a skladania týchto dôkazov do „príbehu“ je rovnako dôležitý ako samotné zistenia. Tiež je to vecou transparentnosti a zároveň sa môžu ľudia od vás učiť a získať dôveru vo váš proces.

Ako identifikovať vaše ciele a publikum (1 hod 10 min)

Ciele komunikovania a storytellingu

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 5 minút

Nástroje/materiály:

 • Snímky alebo flipchartové papiere s krátkou prezentáciou.

Pokyny

Začnite tým, že účastníčkam a účastníkom pripomeniete čo sa dialo v predchádzajúcej časti workshopu (najmä ak bola medzitým prestávka):

 • Investigatívny storytelling znamená, že z obyčajného komunikovania dôkazov urobíme príbeh s účelom:

  • Prečo investigujete?
  • Čo sa snažila vaša investigatíva dosiahnuť?
  • Ako môže komunikovanie pomôcť dosiahnuť tento cieľ?
  • Odteraz budeme hovoriť o ÚČELE alebo CIEĽOCH storytellingu.
 • Ubezpečte sa, že účastníčky a účastníci rozumejú, že vedieť čo chcú dosiahnuť im pomôže dosiahnuť to, aj keď sa stane niečo neočakávané.

 • Aby mohli efektívne komunikovať, musia si určiť účel alebo ciele.

Určite si ciele

Tvorte | 25 minút

Nástroje/materiály:

 • Komunikovanie vašich investigatívnych aktivít: šablóny aktivít, vrátane poznámok z predchádzajúcich aktivít, a časť „Skupinová aktivita: identifikovanie cieľov“ (online alebo vytlačené).
 • Zdieľané cloud úložisko alebo digitálna tabuľa so šablónami aktivít (Miro, Mural atď. ak je workshop online).
 • Oddelené digitálne miestnosti (ak je workshop online), alebo oddelené časti v miestnosti/stoly (ak je workshop fyzicky).
 • Hárky papiera, samolepiace papieriky, perá (ak sa workshop koná fyzicky).
 • Snímky alebo flipchartové papiere s predpripraveným textom pre záverečnú časť (pozri časť „Záverečný rozbor“ nižšie).

Pokyny

[10 minút]

 • Účastníčky a účastníci sa vrátia do tímov (tých istých ako predtým).

 • Nadväzujúc na predchádzajúcu aktivitu a ich vybranú investigatívnu prípadovú štúdiu sa každý tím bude venovať nasledujúcim otázkam:

 • Čo chcete dosiahnuť komunikovaním vašej investigatívy? Aké sú vaše komunikačné CIELE?

 • Každá skupina si určí človeka, ktorý zapíše odpovede.

[10 minút] Záverečný rozbor

 • Jeden človek z každej skupiny odprezentuje odpovede (maximálne 2 minúty na skupinu).

 • Uistite sa, že účastníčky a účastníci určili aspoň ciele popísané nižšie. Ak tak neurobili, skúste ich doplniť a tiež poskytnúť príklady súvisiace s prípadmi/investigatívou, ktoré priniesli účastníci a účastníčky. Niektoré ciele sú:

  • zvýšiť povedomie
  • mobilizovať
  • informovať ľudí, oboznámiť verejnosť s priestupkom či zločinom
  • presadzovať: aby sa iniciovalo súdne konanie, aby parlament prijal nový zákon, aby sa dané neprávosti prestali diať
  • zahojiť duševné rany
  • získať finančné prostriedky na odškodnenie obetí alebo na pokračovanie investigatívnych aktivít
  • sprístupniť informácie ostatným ľuďom, ktorí robia investigatívu: pripraviť im cestu aby mohli veci posunúť ďalej, uľahčiť im používanie dát
  • prinútiť protiprávne konajúcich ľudí ku prijatiu zodpovednosti
  • bojovať proti prevládajúcemu naratívu
  • ...
 • Uveďte, že toto sú niektoré možné ciele, ale je ich ešte oveľa viac a musíte sa zamyslieť ktoré ciele sú vhodné pre daný kontext.

[5 minút] Odporúčaný čas na oddych

 • Čas vyhradený na oddych alebo nezávažný rozhovor pred ďalšou časťou workshopu. Môžete skupine napríklad pustiť zábavné video prekvapivých futbalových gólov, ktoré ukazuje neočakávané úspechy, aby si účastníčky a účastníci trochu oddýchli.
Plánovanie komunikovania: identifikovanie publika

Tvorte | 25 minút

Nástroje/materiály:

 • Komunikovanie vašich investigatívnych aktivít: šablóny aktivít, vrátane poznámok z predchádzajúcich aktivít, a časť „Skupinová aktivita: Plánovanie komunikovania, identifikovanie publika“ (online alebo vytlačené).
 • Zdieľané cloud úložisko alebo digitálna tabuľa so šablónami aktivít (Miro, Mural atď. ak je workshop online).
 • Oddelené digitálne miestnosti (ak je workshop online), alebo oddelené časti v miestnosti/stoly (ak je workshop fyzicky).
 • Hárky papiera, samolepiace papieriky, perá (ak sa workshop koná fyzicky).
 • Snímky alebo flipchartové papiere s predpripraveným textom pre záverečnú časť (pozri časť „Záverečný rozbor“ nižšie).

Pokyny

 • Začnite zdieľaním tejto usmerňujúcej otázky:

  • Čo a komu chcete komunikovať, aby ste dosiahli definovaný cieľ?
 • Podľa toho ako účastníčky a účastníci odpovedali v predchádzajúcom cvičení sa môžete opýtať dodatočné otázky nižšie, ako všeobecné zamyslenie alebo ako priama otázka na ne či na nich:

  • Čo ste brali do úvahy pri rozhodovaní o publiku?
  • Hovorili ste o publiku niekedy predtým?
  • Alebo ste cielili na nedefinovanú masu ľudí?

[10 minút]

 • Účastníčky a účastníci sa vrátia do svojich skupín. Berúc do úvahy tieto otázky a rovnakú prípadovú štúdiu ako predtým, dajte tímom nasledujúce pokyny:

 • Rozhodnite sa KOHO chcete osloviť, kto je vaše publikum.

 • Vysvetlite PREČO chcete osloviť toto konkrétne publikum.

  • Zvážte, či nechcete zmeniť definované ciele (po tom ako ste sa dozvedeli o ďalších možných), aby ste lepšie prepojili ciele a publikum.
 • KTO a PREČO by malo byť vyplnené aj v poskytnutej šablóne, v stĺpcoch vedľa CIEĽOV.

[15 minút] Záverečný rozbor

 • Jeden človek z každej skupiny odprezentuje v minúte odpovede tímu, vrátane:

  • KTO (ich identifikované publikum)
  • PREČO (prečo chcú osloviť toto publikum)
  • CIEĽ (či zmenili nejaké pôvodné ciele)

Zakončite toto cvičenie a zdôraznite nasledovné:

 • Vaše publikum sú ľudia, ktorým chcete komunikovať vaše investigatívne aktivity, v závislosti od toho čo chcete dosiahnuť.

 • Keď si definujete publikum, je užitočné brať do úvahy nasledovné:

  • jeho vzťah k vašim investigatívnym aktivitám alebo k miestu, kde došlo ku zločinu či inému previneniu,
  • či máte veľmi lokálne alebo identifikované publikum,
  • alebo naopak, či informácie, ktoré chcete odovzdať, môžu byť zaujímavé pre široké, bližšie nešpecifikované publikum.
 • Brali účastníčky a účastníci do úvahy miesto, kde ku previneniu došlo? Je veľmi lokálne? Zdôraznite potenciálny DOPAD veľmi lokálnej investigatívy.

 • V rýchlosti spomeňte tieto druhy publík:

  • Otvorené: nie je definované.
  • Uzavreté alebo špecializované: keď je publikum cielené alebo špecifické, napríklad hackerky, environmentalisti či vedkyne.
  • Podľa blízkosti: miestne, národné, medzinárodné.
  • Cieľové publikum: publikum, ktoré chceme priamo osloviť.
  • Rozšírené publikum: publikum, ktoré možno nie je v našej „bubline“, ale môže objaviť a zaujímať sa o naše investigatívne aktivity, dôkazy atď.
 • Ak ste mali oddychové cvičenie a púšťali ste video prekvapivých futbalových gólov, môžete účastníčkam a účastníkom pripomenúť nečakané úspechy. Takisto aj oni môžu nečakane osloviť ľudí mimo ich cieľového publika. To môže slúžiť ako úvod do ďalšieho cvičenia.

Ako lokálne je lokálne? Môže sa publikum stať globálnym?

Diskutujte | 10 minút

Pokyny

Diskutujte so všetkými účastníčkami a účastníkmi na základe nižšie uvedených bodov:

 • Život v globalizovanom svete umožňuje zdieľať obavy. Aj veľmi lokálny problém sa môže stať medzinárodným. Zamyslite sa teda nad publikom a myslite vo veľkom.

 • Pozrite si spoločne video v angličtine o mužoch v Turecku, ktorí nosia sukne (alebo vyberte iné video relevantnejšie pre vašu skupinu), na ktorom účastníčky a účastníci uvidia, ako sa lokálny problém dostal do medzinárodného spravodajstva.

 • Nechajte skupinu, aby sa o videu trochu pobavili predtým ako sa odoberú na prestávku. Posmeľte ich, aby sa s ostatnými podelili o vedomosti či skúsenosti súvisiace s touto témou.

Komunikačné formáty a kanály (1 hodina 10 minút)

Úvod: formáty a kanály

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 5 minút

Nástroje/materiály:

 • Snímky alebo flipchartové papiere na prezentáciu.

Pokyny

Pripravte si a predneste prezentáciu zahŕňajúcu nasledujúce body. Zapojte tiež účastníčky a účastníkov do diskusie otázkami tykajúcimi sa ich doterajšej práce v skupinách:

 • My VŠETKY a VŠETCI sme prirodzenými komunikátorkami a komunikátormi.

 • ÚČEL investigatívnych aktivít, CIELE komunikovania týchto aktivít a PUBLIKUM, ktoré danými cieľmi chceme osloviť, určia druh storytellingu, ale môže to fungovať aj naopak.

 • Komunikovanie nie je lineárne, ale kruhové. Keď identifikujete ÚČEL a CIELE a našli ste vaše publikum, musíte upraviť váš príbeh.

 • Použite príklady, ktoré skupina zdieľala k prechádzajúcich individuálnych a skupinových aktivitách, aby ste im ukázali ako komunikujú:

  • Aký druh komunikovania použili pre konkrétnu tému?
  • Bolo to úspešné alebo nie? Prečo?
 • Predstavte rôznu dynamiku a formáty komunikovania:

  • Formát/naratív: zvuk, text, obraz (film, fotografia, grafika, ilustrácia...), hudba, umelecká tvorba (socha, inštalácia), kombinované formáty atď.
  • Dynamika/vzťah s publikom: participatívne/založené na konaní, rušivé naratívy založené na konaní, kampaň, „culture jamming“ (narúšanie mediálnej kultúry ako forma protestu proti konzumnému životu), crowdsourcing (zahŕňa veľkú skupinu rozptýlených ľudí, ktorí spoločne vytvárajú produkty a služby) atď.
Formáty a dynamika

Tvorte | 30 minút

Nástroje/materiály:

 • Komunikovanie vašich investigatívnych aktivít: šablóny aktivít, vrátane poznámok z predchádzajúcich aktivít, a časť „Formáty a dynamika komunikovania“.
 • Zdieľané cloud úložisko s editovateľnými súbormi, alebo digitálna tabuľa so šablónami ako napr. Miro, Mural atď. (ak je workshop online).
 • Oddelené digitálne miestnosti (ak je workshop online), alebo oddelené časti v miestnosti/stoly (ak je workshop fyzicky).
 • Hárky papiera, samolepiace papieriky, perá (ak je workshop fyzicky).

Pokyny

[15 minút]

 • Účastníčky a účastníci s a vrátia do svojich tímov.

 • Každý tím si určí človeka na zapisovanie a človeka, ktorý odprezentuje zistenia tímu.

 • Úloha znie takto:

  • Zanalyzovať čo doteraz v rámci tímu spravili, nájsť najvhodnejšie formáty na komunikovanie ich investigatívnych aktivít publiku a objasniť ich výber.
 • Nápady by mali zapísať do dvoch stĺpcov v šablóne.

[10 minút] Záverečný rozbor

 • Jeden človek z každej skupiny odprezentuje v minúte ich nápady.

 • Počúvajte a poskytnite každému spätnú väzbu k týmto bodom:

  • Použili jeden alebo viac formátov?
  • Koľko tímov sa zamýšľalo nad prepojením na publikum? Brali publikum ako pasívne pozorovateľky (čitateľov či sledujúcich), alebo ako účastníkov?
 • Spomeňte formáty, ktoré tímy nezvažovali, a tiež ako formáty súvisia s dynamikou a prepojením, ktoré môžu s publikom vytvoriť.

 • Podeľte sa o tipy o tom, ako môžu rozličné formáty ovplyvniť tých ľudí, ktorí prijímajú poskytnuté informácie – toto poslúži ako prepojenie s ďalším cvičením.

[5 minút] Odporúčaný čas na oddych

 • Oddychové cvičenie alebo krátka pauza. Môže to byť nejaké video zobrazujúce participatívne aktivity, alebo hudobné video aby si skupina oddýchla a niečo sa naučila (aby bola každá minúta využitá efektívne).
Vplyv komunikačných formátov

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 10 minút

Nástroje/Materiály:

 • Snímky na prezentáciu alebo predpripravené flipchartové papiere (ak je workshop fyzicky).

Pokyny

Pripravte si a predneste prezentáciu a prehľad komunikačných formátov a kanálov: verbálne, neverbálne, písané a vizuálne. Spomeňte nasledujúce body:

 • Ako ľudia komunikujú je dané biologicky, ale aj formované kultúrou. Spôsoby komunikovania sú tiež podmienené tým, čo môže investigatívka, investigatívec či publikum v danom prostredí robiť, či definovanými cieľmi, alebo všetkým naraz.

 • Zrakové vnímanie a počúvanie tvoria kľúčové aspekty sociálnych interakcií. Dotyk je v medziľudských vzťahoch tiež dôležitý a dokonca existujú experimenty, v ktorých zapojili do premietania filmu v kine či do koncertu živej hudby rôzne vône.

  • Napríklad komunikovanie o znečistenej vode môže zahŕňať zbieranie alebo skúmanie vzoriek vody spolu s dotknutou komunitou.
 • Na vyjadrenie určitých posolstiev možno použiť aj rôzne participatívne praktiky, ako napr. pouličné divadelné predstavenia, alebo iné formy umenia.

 • Každý formát má svoje výhody a nevýhody. Dôležité je aby bol nastavený podľa cieľov a publika a s kruhovým, nie lineárnym prístupom.

 • Výhody rôznych formátov:

  • Verbálny: rozprávanie alebo posunková reč umožňujú formulovať jasné myšlienky a sú pre ľudí ľahko pochopiteľné. Je však dôležité vyhnúť sa zbytočným slovám alebo slovnej „vate“.
  • Neverbálny: používanie reči tela, gest a výrazov tváre na sprostredkovanie informácií.
  • Písaný: jeho užitočnosť spočíva v snahe o jednoduchosť.
  • Vizuálny: fotografie, umenie, kresby, nákresy, tabuľky a grafy môžu odovzdávať informácie. Keď komunikujete pomocou vizuálov, vyberte si tie, ktoré vášmu komunikovaniu pridávajú hodnotu.
 • Miešanie formátov môže pomôcť, ale aj poškodiť komunikovaniu.

  • Dávajte si na to pozor a rozhodnite sa na základe kontextu, publika a účelu/cieľov.
  • Niekedy môže viac formátov a komunikačných kanálov znamenať oslovenie rôznych skupín a ich záujmov, inokedy to skôr môže oslabiť hlavnú myšlienku ak nie je dosť možností na rozvoj kvalitnej práce alebo na ďalšiu komunikáciu cez všetky kanály.
Odovzdanie hlavnej myšlienky

Tvorte | 25 minút

Nástroje/materiály

 • Digitálne tabule (Miro, Mural atď.), alebo aplikácia s kartičkami, na ktorých je slovo či obrázok („flashcards“), ak je workshop fyzicky.
 • Oddelené digitálne miestnosti (ak je workshop online), alebo oddelené časti v miestnosti/stoly (ak je workshop fyzicky).
 • Hárky papiera, samolepiace papieriky, perá (ak sa workshop koná fyzicky).

Pokyny

[15 minút]

 • Účastníčky a účastníci sa vrátia do skupín. Na základe predchádzajúcich diskusií o ich vybranom investigatívnom prípade je úlohou každého tímu:

  • Preskúmať možné komunikačné formáty a kanály a pripraviť si kartičky nasledovne:
  1. Ja jednu stranu (alebo do hornej časti strany, v závislosti od nástroja), napíšu názov formátu, napr. VIDEO.
  2. Na druhú stranu (alebo pod názov formátu) napíšu akým spôsobom odovzdáva/vyjadruje hlavnú myšlienku, s dôrazom na:

   • Na čo apeluje, napr. na zrak, sluch, čuch, chuť, hmat, emócie, intelekt.
   • Čo je pridanou hodnotou tohto formátu: napr. dostupnosť, výstižnosť, jednoduchosť, interaktivita, relevancia, spoľahlivosť.

Počas toho ako si skupiny pripravujú kartičky im môžete poskytnúť tieto pomocné otázky:

 • Akým spôsobom preferuje vaše publikum byť informované a ako sa najlepšie učí?
 • Napríklad: Kto pozerá dokumentárne filmy? / Kto pozerá 60-sekuntové videá na YouTube či TikToku? / Kto počúva podcasty alebo číta dlhé články? / Čo ich motivuje ku konaniu alebo ich prinúti zamyslieť sa?
 • Na aké formáty a štýly komunikovania bude vaše publikum najviac reagovať?

[10 minút] Záverečný rozbor

 • Po návrate do hlavnej miestnosti sa môžu účastníčky a účastníci pohrať s formátmi, ktoré si vybrali, porovnávať si medzi sebou kartičky a dopísať na ne viac detailov.

 • Zakončite cvičenie niekoľkými dôležitými bodmi:

  • Kľúčom ku komunikovaniu je zistiť, čo hýbe vašim publikom: čo je pre ne a pre nich najzaujímavejšie?
  • Počas robenia investigatívy nezabudnite zozbierať dáta, svedectvá, videá, fotky a ďalšie typy dôkazov, ktoré môžete použiť na komunikovanie výsledkov investigatívy, a ktoré môžu zároveň byť pre vaše publikum presvedčivé.
  • Buďte realistické a realistickí ohľadom svojich schopností. Aké máte možnosti a zdroje na komunikovanie s vašim publikom?

Komunikačné platformy a zdroje (20 minút)

Miesta a platformy na zdieľanie príbehov

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 10 minút

Nástroje/materiály:

 • Snímky na Powerpointovú prezentáciu alebo predpripravené flipchartové papiere (ak je workshop fyzicky).

Pokyny

Pripravte si a predneste krátku prezentáciu, ktorá zahŕňa:

 • Príklady príbehov v rozličných formátoch a zdieľaných na rozličných platformách a miestach. Ideálne skúste vybrať spektrum prípadov z rôznych regiónov a tematických okruhov, alebo sa zamerajte na problémy, ktoré by mohli byť pre účastníčky a účastníkov relevantné.

 • Zdôraznite, že odlišujeme medzi FORMÁTOM, ktorý používame na sprostredkovanie informácií (na rozprávanie príbehu), a kde ho umiestnime: KANÁL/miesto/platforma, ktorú využívame na zdieľanie a rozširovanie týchto informácií.

 • Ku jednému kanálu/miestu sa môže hodiť viacero formátov a naopak, ku jednému formátu sa môže hodiť viac kanálov/miest atď.

 • Zdôraznite, ako sa tradičné médiá spoliehajú na sociálne médiá a prispôsobujú sa im, čo mení formáty a platformy, na ktorých komunikujú.

 • Poskytnite relevantné príklady prispôsobené na rôzne miesta a platformy, ktoré nútia publikum myslieť mimo zabehnutých koľají. Uistite sa, že príklady sú vhodné pre jazyk a kontext účastníčok a účastníkov. Skúste nájsť príklady z:

  • Sociálnych médií: Twitter, TikTok, Facebook, Mastodon.
  • Mediálnych kanálov: TV, rádio, blogy, špecializované časopisy.
  • Pouličných akcií: zvyčajne pritiahnu pozornosť a publicitu cez sociálne médiá.
  • Kampaní: verejné vyjadrenie podpory či nesúhlasu, vzdelávacie projekty, zmeny politík atď.
  • Umeleckých vystúpení: pouličné divadlo, koncerty.
  • Umeleckých kruhov: galérie, múzeá, online výstavy.
 • Vyzvite účastníčky a účastníkov, aby prispeli s vlastnými zážitkami či príkladmi, a tým posuniete diskusiu ku ďalšiemu cvičeniu.

Zdroje

Diskutujte | 10 minút

Pokyny

 • Otvorte krátku diskusiu o tom, že určiť čo potrebujete na komunikovanie vašich investigatívnych aktivít je kľúčovým krokom v plánovaní komunikovania vašich dát a ostatných zistení. Toto sa líši od prípadu k prípadu.

 • Vyzvite účastníčky a účastníkov aby povedali aké aké zdroje (schopnosti, nástroje, povedomie atď.) im chýbajú keď komunikujú ich investigatívne aktivity.

  • Požiadajte ich aby sa zamysleli nad svojimi skúsenosťami a zdieľali ich. Ak skúsenosti nemajú alebo ich nechcú zdieľať, nech si predstavia možné scenáre na základe predchádzajúcich cvičení.

  • Možno budú chcieť použiť svoje poznámky z vyplnenej šablóny (z časti „Individuálna reflexia: Investigatíva, na ktorej ste pracovali/ sa vám páčila“), na ktorých pracovali na začiatku workshopu, aby z nich niečo doplnili.

  • Môžu uviesť akýkoľvek zdroj (napr. rozpočet, skúsenosti, čas...) ako dôvod prečo nekomunikovať ich investigatívne aktivity.

 • Motivujte celú skupinu k diskusii, povzbuďte účastníčky a účastníkov aby medzi sebou zdieľali rady a/alebo výzvy, ktorým v minulosti čelili, a aby si medzi sebou vytvárali nové prepojenia a partnerstvá.

 • Podporte diskusiu ďalšími príkladmi a tipmi.

Ukončenie aktivity (10 minút)

Záver

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 10 minút

Pokyny

 • Zakončite workshop a zhrňte jeho obsah.

 • V krátkosti zhodnoťte workshop aby ste získali krátke reakcie od skupiny. Každá osoba povie:

  • jednu vec, ktorá bola na workshope veľmi dobrá a
  • jednu vec, ktorú by do budúcna vylepšili.
 • Vyzvite účastníčky a účastníkov aby sa spýtali na čokoľvek, čomu nerozumeli či čo ich ešte zaujíma, či aby zdieľali nejaké posledné tipy.

 • Zdieľajte s nimi kontaktné informácie ak je to relevantné, prípadne akékoľvek ďalšie podrobnosti.

 • ATiež povzbuďte skupinu aby zvážili bezpečnostné dôsledky ich práce keď komunikujú a vyzvite ich, aby si prečítali materiály projektu Odhaľ neviditeľné týkajúce sa bezpečnosti a ochrany (napr. "Bezpečnosť na prvom mieste!"; "Hodnotenie rizík je spôsob myslenia, nie kontrolný zoznam").

Aby boli účastníčky a účastníci workshopu vždy informované a informovaní o tom, čo sa práve deje, trénerky a tréneri vždy môžu jednoducho zhrnúť obsah workshopu týmito krokmi:

  1. [v úvode] povedzte skupine čo sa bude diať,
  1. [počas každej časti workshopu] pripomeňte im čo sa práve deje,
  1. [na konci časti workshopu] povedzte im, čo sa práve dialo. Okrem toho, na konci sa musia trénerky a tréneri uistiť, že ukázali, ktoré očakávania boli splnené.

Kontaktujte nás

Obráťte sa na nás na stránke Odhaľ neviditeľné, ak:

 • máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto plánu workshopu a usmernení pre facilitátora,

 • používate tento plán workshopu a chcete sa podeliť o spätnú väzbu a návrhy, ktoré ho môžu pomôcť zlepšiť,

 • prispôsobíte plán workshopu konkrétnemu kontextu a chcete sa s nami podeliť o výsledky,

 • chcete navrhnúť nové aktivity, tipy alebo príklady, ktoré by sa mohli pridať do tohto workshopu,

 • sa chcete podeliť o svoje odborné znalosti a spolupracovať s nami na vývoji a testovaní nových workshopov.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG kľúč/odtlačok prsta: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorstvo a licencie

CC BY-SA 4.0

Tento obsah bol vytvorený v rámci projektu Odhaľ neviditeľné organizácie Tactical Tech a spadá pod licenciu Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autor workshopu: Nuria Tesón

 • Dizajn pokynov: A. Hayder

 • Redakcia a obsah: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafický dizajn: Yiorgos Bagakis

 • Vývoj webových stránok: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Koordinácia a dohľad nad projektom: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Tento zdroj bol vytvorený v rámci Iniciatívy pre spoluprácu a investigatívnu žurnalistiku (CIJI) spolufinancovanej Európskou komisiou v rámci pilotného projektu: „Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ“ (GR CONNECT).

Tento text vyjadruje názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Viac o tejto téme