workshop

Po pierwsze, bezpieczeństwo! Podstawy zachowywania bezpieczeństwa cyfrowego

Ten warsztat zaznajamia uczestników z podstawami zachowywania bezpieczeństwa cyfrowego oraz środków informujących o zagrożeniach, które będą mogli zastosować do własnych kontekstów. Dodatkowo, ujęto w nim główne zasady oraz kryteria doboru narzędzi cyfrowych w zależności od pojedynczych użytkowników lub grup z nich korzystających / bieżącej sytuacji oraz potrzeb.

O warsztacie

Temat: Podstawy bezpieczeństwa cyfrowego dla amatorów, dziennikarzy, badaczy i innych osób wykorzystujących informację jako dowód.

Cele:

 • Zaznajomienie uczestników z podstawami zachowywania bezpieczeństwa cyfrowego oraz ze środkami ułatwiającymi wykrycie zagrożenie, które będą mogli odnieść do własnych kontekstów.
 • Ukazanie znaczenia „nastawienia skupionego na bezpieczeństwie i ocenie ryzyka” w przeciwieństwie do polegania na rutynowym działaniu i standardowych narzędziach oraz metodach.
 • Zapoznanie uczestników z głównymi zasadami oraz kryteriami doboru narzędzi cyfrowych w zależności od indywidualnych lub grupowych preferencji / kontekstów.
 • Uświadomienie uczestnikom, że bezpieczeństwo nie dotyczy jedynie ich aktywności w świecie fizycznym i cyfrowym, lecz również ich stanu psychicznego, zachowania oraz samopoczucia.

Ogólne wskazówki dla instruktorów:

 • Ten warsztat może być podzielony na sesje trwające od 30 do 40 minut. W podanym harmonogramie nie uwzględniono przerw: można je wyznaczać w zależności od kontekstu. Pomiędzy sesjami można umieścić krótkie przerwy lub zajęcia pobudzające aktywność uczestników.
 • Podczas ćwiczeń grupowych należy podzielić uczestników na zespoły liczące od 3 do 5 osób. Pamiętaj, aby dostosować czas poświęcony na zebranie informacji zwrotnej i omówienie ćwiczenia po jego zakończeniu do liczby uczestników oraz liczebności grup. Możesz też zachęcić uczestników, by sami wyznaczali sobie role. Na przykład, Moderatora, Sekretarza, Osoby pilnującej upływającego czasu, Prezentera, Projektanta (jeśli zadanie wymaga wizualnej prezentacji), itp.
 • Zalecamy, by podczas krótkich zajęć prowadzonych online w grupach i ćwiczeń pobudzających aktywność wyświetlać na ekranie pozostały do ich zakończenia czas.
 • Gdy jest to możliwe, zawsze dostosowuj przykłady do kontekstu odpowiadającego słuchaczom.

Sposób prezentacji: warsztat online / offline

Czas trwania warsztatu (bez uwzględnienia przerw): 2 godziny i 40 minut

Rozmiar grupy: od 6 do 24 uczestników

Powiązane warsztaty: Ten warsztat może zostać połączony z warsztatem "Jak działa internet" i/lub warsztatem "Wstęp do zarządzania ryzykiem".

Powiązane poradniki opracowane przez Exposing the Invisible:

Ćwiczenia i szablony do pobrania z sieci:

Przebieg warsztatu

Początek (15 minut)

Wstęp do warsztatu

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 5 minut

Instrukcje

 • Przykuj uwagę uczestników, zadając pytanie lub komentując wydarzenie, zdjęcie, itp., istotne w odniesieniu do warsztatu.

 • Przedstaw siebie oraz cele warsztatu.

 • Opcjonalnie: Przedstaw źródło użytych w warsztacie materiałów (Tactical Tech.)

 • Poinformuj uczestników o planie warsztatu.

 • Zasugeruj podstawowe zasady, które będą obowiązywały podczas trwania warsztatu: w jaki sposób uczestnicy mają się zachowywać i odnosić, także w stosunku do siebie nawzajem, itp. Zachęć uczestników do komentowania zasad i dodawania własnych. Jeśli prowadzisz dłuższą sesję szkoleniową, rozważ stworzenie Ogólnego Kodeksu Postępowania lub Wspólnego Porozumienia (wskazówki znajdziesz w sekcji „Wspólne porozumienie” poradnika Tactical Tech's dotyczącego płci i technologii.

Wstęp dla uczestników / Przełamywanie lodów

Twórz | 10 minut

Instrukcje

 • Ułatw szybką prezentację uczestnikom warsztatu, zadając im kilka pytań dotyczących ich osoby, wykonywanej przez nich pracy oraz oczekiwań, jakie mają odnośnie warsztatu, itp.

 • Jako alternatywę możesz przeprowadzić ćwiczenie na przełamanie lodów, rozbudzając kreatywność uczestników. Na przykład, prosząc ich, aby nanieśli swoje pomysły i odpowiedzi na tablicę (online) lub wykonali określone zadanie (offline). Dalsze przykładu znajdziesz w sekcji Przełamywanie lodów w Poradniku instruktora.

Ocena ryzyka (1 godzina i 15 minut)

Wstęp

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 5 minut

Instrukcje

Zrób krótką prezentację, skupiając się na kluczowych punktach:

 • Nastawienie Po pierwsze, bezpieczeństwo! - Każda planująca rozpoczęcie śledztwa/badania/projektu osoba powinna pomyśleć o jego zabezpieczeniu i ochronie własnej prywatności, działając z wyprzedzeniem i traktując to działanie jako proces ciągły, a nie jako doraźne rozwiązanie sytuacji kryzysowej.

 • Zasada Nie czyń szkody - Zawsze planuj swoje działania tak, aby zwiększyć ich pozytywny wpływ na ludzi, z którymi będziesz współpracował, na zagadnienie, którym się zajmujesz, i na samego siebie, przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu negatywnego.

Funkcje, konteksty, narzędzia i dane

Twórz | 15 minut

Narzędzia/Materiały

Instrukcje

[10 minut] Poproś uczestników, żeby uzupełnili tabelę dotyczącą ich pracy, podając informacje dotyczące:

1. Podejmowanych działań - Żeby ułatwić to ćwiczenie uczestnikom, możesz podać kilka przykładów, np.: Badanie prowadzonego online (przy użyciu komputera) Badanie prowadzonego offline Korzystanie z narzędzi do komunikacji: poczta, telefon, online, offline Archiwizowanie informacji i danych na stosownych urządzeniach Przesyłanie informacji i danych Zdalna współpraca Wyjazdy: krajowe i zagraniczne * Rozmowy ze źródłami, poruszanie wrażliwych tematów, itp.

*2. Narzędzi / technik / urządzeń wykorzystywanych do realizacji wymienionych powyżej działań (od narzędzi/usług online do urządzenia fizyczne).

*3. Środków zabezpieczających bezpieczeństwo cyfrowe oraz zagrożeń wynikających z podejmowanych działań.

[5 minut] Podsumowanie

 • Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilku ochotników, by podzielili się z resztą grupy tym, co napisali. Możesz wybrać uczestników wykonujących inne czynności lub tę samą czynność, lecz w innym kontekście, lub poprosić, żeby głos zabrała osoba wykonująca określone działania, które chciałbyś omówić.

 • Zakończ ćwiczenie, podkreślając następujące punkty:

  • Zbierane i zabezpieczane przez nas dane mogą zawierać informacje na temat tożsamości innych osób, na przykład ludzi, z którymi przeprowadziliśmy wywiady, ofiar przemocy, sygnalistów, pracowników firmy, której dotyczy śledztwo, itp.

  • Dlatego też naszym obowiązkiem jest dbanie nie tylko o własne bezpieczeństwo, lecz również o bezpieczeństwo osób mających związek z wykonywaną przez nas pracą oraz podejmowanymi przez nas czynnościami.

Identyfikacja fizycznych i cyfrowych zagrożeń

Współpracuj | 30 minut

Narzędzia/Materiały

 • Breakout-room / przestrzeń do ćwiczeń grupowych online lub offline
 • Współdzielone pliki / tablice (online) lub kartki papieru i długopisy (offline).

Instrukcje

[25 minut]

 • Podziel uczestników na małe grupy liczące od 3 do 5 osób. Jeśli warsztat prowadzony jest online, utwórz break-out room dla każdej z nich / jeśli warsztat prowadzony jest online przydziel każdej osobny stolik.

 • Każda grupa wybierze jeden z przykładów wymienionych podczas poprzedniego ćwiczenia (funkcja-kontekst-narzędzia-dane) i dostanie 15 minut na identyfikacje zagrożeń oraz ryzyka związanych z danym śledztwem . scenariuszem.

 • Poproś członków grup, by skupili się na szukaniu zagrożeń związanych z metodami badawczymi, urządzeniami, programami, archiwizacją danych, transferem danych, itp.

 • Uczestnicy mogą zapisywać swoje przemyślenia we współdzielonym pliku / na tablicy / na kartce papieru (im więcej pomysłów, tym lepiej).

 • Zachęć uczestników, żeby identyfikowali zarówno zagrożenia fizyczne, jak i cyfrowe, a także punkty je łączące – nie powinni rozpatrywać ich w oderwaniu od siebie.

 • Po upływie wyznaczonego czasu uczestnicy ponownie tworzą jedną dużą grupę / wracają do głównego pokoju (online).

 • Wyznaczona przez grupę osoba prezentuje pozostałym uczestnikom omawiany przypadek oraz zidentyfikowane podczas ćwiczenia zagrożenia. W zależności od liczby grup przydziel na każdą prezentację od 2 do 3 minut.

[5 minut] Podsumowanie

Podsumuj ćwiczenie, skupiając się na następujących punktach:

 • Uczestnicy mogli skupić się na zagrożeniach związanych z własna osobą a mniej uwagi poświęcić swoim źródłom lub współpracownikom. Zachęć ich do tego, żeby uwzględniali w ocenach również osoby, z którymi współpracują.

 • Uczestnicy mogli również wpaść w pułapkę traktowania zagrożeń fizycznych i cyfrowych w oderwaniu od siebie. Zaznacz, że oba typy zagrożeń są ze sobą ściśle powiązane, a zagrożenie cyfrowe może wywołać fizyczne skutki i vice versa.

 • Podkreśl, że ocenianie ryzyka i dbanie o bezpieczeństwo to procesy stałe, gdyż ludzie zachowują się nieprzewidywalnie a my nie mamy kontroli nad wydarzeniami.

 • Ryzyko jest przenoszone: śledczy nigdy nie wykonują swojej pracy samodzielnie a ryzyko z nią związane dotyczy również innych i vice versa. Zasada ta obowiązuje bez względu na to, czy mówimy o kolegach z pracy, źródłach, osobach, których dotyczy śledztwo, itp.

Matryca oceny ryzyka

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 5 minut

Instrukcje

 • Zrób krótką prezentację i objaśnij, jak dokonywać oceny ryzyka, korzystając z matrycy zagrożeń.
 • Możesz podać prosty przykład, żeby zilustrować, jak działa matryca.
Ograniczanie ryzyka

Współpracuj | 10 minut

Narzędzia/Materiały

 • Breakout-room / przestrzeń do ćwiczeń grupowych online lub offline
 • Te same współdzielone pliki / tablice (online) lub kartki papieru i długopisy (offline) co w poprzednim ćwiczeniu.

Instrukcje

 • Poproś uczestników, żeby podzielili się na mniejsze grupy, identyczne jak podczas poprzedniego ćwiczenia.

 • Poproś ich, żeby korzystając z zagrożeń zidentyfikowanych w trakcie poprzedniego ćwiczenia, zastanowili się wspólnie nad sposobami ograniczania / zmniejszania ryzyka ich wystąpienia.

Podsumowanie

 • Uczestnicy dzielą się sposobami ograniczania ryzyka, na które wpadli podczas ćwiczenia.

 • Możesz je skomentować i dodać do nich własne propozycje.

Ochrona

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 10 minut

Narzędzia/Materiały

 • Współdzielona tablica offline lub online (np. Miro lub Mural)

Instrukcje

 • Poproś uczestników, żeby zastanowili się nad słowami „ochrona” i „bezpieczeństwo” i tym, co dla niech znaczą. Czego potrzebują, aby poczuć się bezpiecznie?

 • Nanieś na tablicę trzy pola lub kolumny (po jednej na każde pytanie) i poproś uczestników, żeby udzielili odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Co robisz każdego dnia, żeby unikać niebezpieczeństw i zabezpieczyć siebie, swój dobytek, swoją rodzinę lub znajomych?

  • Przypomnij sobie niebezpieczną czynność, którą wykonywałeś. W jaki sposób się wtedy zabezpieczyłeś?

  • Jakie czynności i narzędzia są konieczne do tego, być poczuł się bezpiecznie?

Podsumowanie

Skomentuj naniesione na tablice informacje, podkreślając następujące punkty:

 • Holistyczna ochrona dotyczy zapewniania bezpieczeństwa fizycznego, psycho-społecznego oraz cyfrowego.
 • Ochrona nie skupia się wyłącznie na fizycznych i cyfrowych aspektach działania, lecz również na stanie psychicznym, zachowaniu i zasadach kierujących poczynaniami indywidualnych śledczych i całych zespołów.
 • Bezpieczeństwo to termin osobisty i subiektywny. Każdy definiuje je na własny sposób.
 • Zdrowie i dobre samopoczucie nas samych oraz naszych współpracowników, powinny służyć za podstawowy wskaźnik definiujący bezpieczeństwo.
 • Nie zaczynamy od zera. W każdej pracy korzystamy z określonych technik i własnej odporności, które pozwalają nam mierzyć się z wyzwaniami.

MATERIAŁY:

Bezpieczeństwo cyfrowe (60 minut)

Dobrze znany nieznajomy

Współpracuj | 10 minut

Narzędzia/Materiały

 • Breakout-room / przestrzeń do ćwiczeń grupowych online lub offline
 • Współdzielone pliki / tablice (online) lub kartki papieru i długopisy (offline).

Instrukcje

 • Skorzystaj z hipotetycznego scenariusza i zapytaj uczestników:

  • „Znaleźliście zgubiony telefon komórkowy. Klawiatura jest odblokowana. Czego możecie się dowiedzieć o jego właścicielu”?
 • Podziel uczestników na małe grupy liczące od 3 do 5 osób.

 • Każda z grup ma za zdanie sporządzić jak najdłuższą listę informacji o użytkowniku telefonu, korzystając jedynie ze znalezionego urządzenia. Poproś uczestników, żeby zastanowili się nad tym, w jaki sposób uzyskują te informacje, z jakich funkcji urządzenia i jakich źródeł przy tym korzystają.

Podsumowanie

 • Poproś jedną lub dwie grupy o zaprezentowanie swoich list wraz ze źródłami informacji.

 • Jeśli zajdzie taka potrzeba, dodaj do list brakujące punkty, na przykład:

  • wygląd właściciela uzyskany dzięki zdjęciom,
  • wykonywaną przez niego pracę, o której dowiedziałeś się dzięki zdjęciom i poczcie elektronicznej,
  • zainteresowania, które poznałeś dzięki profilom w mediach społecznościowych, historii wyszukiwań.
  • plany na przyszłość uzyskane dzięki historii wyszukiwani,
  • bieżące transakcje płatnicze uzyskane dzięki dokumentom i poczcie elektronicznej,
  • stan zdrowia uzyskany dzięki dokumentom i poczcie elektronicznej,
  • miejsca i lokale, do których chodzi, dzięki historii zameldowań,
  • szczegóły na temat związku(ów) zgormadzone dzięki poczcie elektronicznej, zapisanym kontaktom, wymienianym wiadomościom.
  • ...
Kryteria wyboru narzędzi i metod

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 5 minut

Instrukcje

Przygotuj i wygłoś krótką prezentację zgodnie z poniższymi wksazówkami:

 • Wyjaśnij, że narzędzia zapewniające cyfrową ochronę zabezpieczają:

  • Urządzenia oraz dane
  • Komunikację
  • Połączenia sieciowe
  • Konta internetowe
 • Wymień i omów siedem zasad, które Tactical Tech wykorzystuje podczas oceniania narzędzi:

  1. Otwarty kod (open source)
  2. Sprawdzone i polecane
  3. Działające stabilnie, z aktywną społecznością użytkowników i reagującymi na sugestie producentami
  4. Przyjazne dla użytkownika
  5. Wiele wersji językowych i lokalne wsparcie
  6. Wiele platform (Mac, Windows, Linux, Android)
  7. Dostęp do dokumentacji

ŻRÓDŁA:

Ćwiczenie: Kryteria wyboru narzędzi i metod

Badaj | 30 minut

Narzędzia/Materiały

 • Breakout-room / przestrzeń do ćwiczeń grupowych online lub offline
 • Współdzielone pliki / tablice (online) lub kartki papieru i długopisy (offline).

Instrukcje

 • Podziel uczestników na małe grupy liczące od 2 do 3 osób. Możesz też przeprowadzić to ćwiczenie indywidualnie.

 • Jeśli warsztat prowadzony jest online, przydziel uczestników do oddzielnych break-out room lub wyznacz odpowiedni czas do wykonania ćwiczenia indywidualnie.

 • Daj uczestnikom 20 minut i poproś ich, żeby przez ten czas przeanalizowali wybrane przez siebie narzędzie (może to być aplikacja do komunikacji, usługa w chmurze, itp.) pod kątem wymienionych 7 zasad, a następnie zdecydowali, czy narzędzie odpowiada ich potrzebom i czy jego użycie nie tworzy zagrożeń dla ich bezpieczeństwa lub prywatności.

 • Po upływie wyznaczonego czasu uczestnicy ponownie tworzą jedną dużą grupę / wracają do głównego pokoju (online).

 • Referenci z każdej grupy prezentują pozostałym uczestnikom spisane wnioski. Jeśli ćwiczenie wykonywane było indywidualnie, poproś o prezentację 2 lub 3 osoby.

Narzędzia

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 5 minut

Instrukcje

 • Zaprezentuj pokrótce uczestnikom kilka narzędzi zapewniających częściową ochronę, wymieniając ich zalety i wady.

 • Zaznacz, że dobór odpowiednich funkcji, użyteczności (przyjazności dla użytkownika) i ochrony wymaga często kompromisów.

 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa można pogrupować w następujące kategorie:

  • Dane i urządzenia
  • Udostępnianie i przesyłanie danych
  • Bezpieczeństwo w sieci: Konta / Przeglądarki / Wirtualne sieci prywatne (VPN) / Komunikatory

MATERIAŁY:

Kompromisy dotyczące ochrony

Dyskutuj | 10 minut

Instrukcje

Poprowadź grupową dyskusję, podkreślając wagę i nakierowując uczestników na następujące punkty, które możesz nanieść na tablicę lub zaprezentować na slajdach:

 • Wybór narzędzi i metod działania musi być elastyczny i racjonalny, jeśli mają one zapewnić ochronę i bezpieczeństwo.

 • Narzędzie zapewniające najlepszą ochronę nie będzie zawsze dostępne dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt lub uczestniczących w wymianie informacji.

 • Możesz zadać uczestnikom następujące pytanie:

  • „Kiedy musieliście skorzystać z narzędzia zapewniającego gorszą ochronę, aby ukończyć zadanie?"
 • Zaznacz, że wybór narzędzi wiąże się z kompromisami pomiędzy:

  • poziomem zapewnianej ochrony (zabezpieczenia danych, źródeł, samego siebie)
  • funkcjonalnością (narzędzie wykonuje te zadania, które ma wykonać)
  • użytecznością (jest przyjazne dla użytkownika, mogą z niego skorzystać wszyscy członkowie zespołu)
 • Przypomnij, że ochrona nie ogranicza się jedynie do narzędzi. Myśląc o bezpieczeństwie, warto pamiętać o tym:

  • co udostępniamy innym,
  • jak się komunikujemy
  • na co klikamy (phishing),
  • z jakich usług korzystamy,
  • komu udostępniamy informacje.
 • Nasze nawyki i rutynowe czynności mogą stwarzać większe zagrożenie niż narzędzia, z których korzystamy.

 • Kilka wskazówek pomagających w lepszym zabezpieczeniu danych i informacji:

  • używaj długich haseł,
  • używaj dwuskładnikowego uwierzytelniania,
  • zabezpieczaj hasła menadżerem haseł,
  • korzystaj z narzędzi do odzyskiwania danych, na przykład wiadomości poczty elektronicznej,
  • rób kopie danych,
  • szyfruj dane,
  • szyfrowanie typu end-to-end (na całej drodze transferu danych) gwarantuje, że dostawca usługi nie będzie miał wglądu do przesyłanych informacji,
  • pamiętaj, kto ma dostęp do twoich danych,
  • dokonuj oceny wykorzystywanych przez siebie narzędzi.

Zakończenie (10 minut)

Ćwiczenie podsumowujące: Plakat na wynos

Twórz | 5 minut

Narzędzia/Materiały

 • Współdzielony blok rysunkowy / slajdy / tablica (online)
 • Tablica suchościeralna / flip-chart, kartki samoprzylepne, markery (offline)

Instrukcje

 • Poproś uczestników, żeby stworzyli plakat na wynos, umieszczając na współdzielonej tablicy / bloku rysunkowym swoje odpowiedzi na następujące pytanie:

  • Co wynieśli z dzisiejszego warsztatu?
 • Daj uczestnikom kilka minut na zapisanie lub narysowanie swoich przemyśleń, a także na przeczytanie odpowiedzi pozostałych uczestników.

Podsumowanie

 • Omów kilka punktów umieszczonych na tablicy.
Zakończenie

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 5 minut

Narzędzia/Materiały: bez materiałów.

Instrukcje

 • Zakończ warsztat i podsumuj jego przebieg.

 • Przeprowadź krótką ocenę warsztatu. Pozwól każdemu uczestnikowi, by wymienił:

  • jeden element warsztatu, który uznał za bardzo dobry.
  • jeden element warsztatu, który wymaga poprawy.
 • Możesz zachęcić uczestników do zadawania pytań lub udzielić im ostatnich wskazówek.

 • Udostępnij uczestnikom stosowne dane kontaktowe i inne istotne szczegóły.

Dodatkowe materiały

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do skontaktowania się z nami poprzez Exposing the Invisible, jeśli:

 • macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego warsztatu oraz porad dla moderatorów,

 • korzystacie z tego planu warsztatu i chcecie podzielić się z nami własnymi przemyśleniami na jego temat oraz sugestiami, które mogą pomóc w jego ulepszeniu,

 • dostosowujecie ten plan warsztatu do określonych, specyficznych kontekstów i chcecie się z nami podzielić rezultatami,

 • chcecie zasugerować nam nowe ćwiczenia, macie nowe rady lub przykłady, które moglibyśmy dołączyć do tego planu warsztatu,

 • chcecie podzielić się z nami własnym doświadczeniem oraz wiedzą i pomóc nam w opracowywaniu i testowaniu nowych warsztatów.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorzy i licencje

CC BY-SA 4.0

Ten tekst został wyprodukowany przez projekt Exposing the Invisible Tactical Tech's i zarejestrowany na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autorzy warsztatu: A. Hayder, Wael Eskandar

 • Projekt szkoleniowy: A. Hayder

 • Redakcja i treść: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Projekt graficzny: Yiorgos Bagakis

 • Opracowanie strony internetowej: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Koordynacja projektów i nadzór: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

To narzędzie zostało opracowane jako część Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI), współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach projektu pilotażowanego: "Supporting investigative journalism and media freedom in the EU" (DG CONNECT).

Ten tekst odzwierciedla poglądy autora i Komisja nie odpowiada za wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Więcej na ten temat