evaluate evidence grey and colors

Tõendite ja infoallikate hindamine

Selles töötoas õpivad osalejad, kuidas kogutud informatsiooni analüüsida ja verifitseerida ning kuidas hinnata infoallikaid, et osata mõista uurimistöö / uurimuse avastuste usaldusväärsust.

Töötoa ülevaade

Teema: Meetodid ja parimad praktikad tõendite ja infoallikate hindamiseks uurimuste läbiviimise ajal.

Eesmärgid:

 • Õppida, kuidas analüüsida ja verifitseerida kogutud informatsiooni.
 • Õppida, kuidas hinnata infoallikaid, et suuta hinnata uurimistöö / uurimuse tulemuste usaldusväärsust.

Õppetöö tulemused:

 • Uurimuse tööhüpoteesi loomine.
 • Mõistmine, kuidas analüüsida ja hinnata informatsiooni, mida saab kasutada tõendina.
 • Infoallikate tüüpide ja nende tugevuse / valiidsuse hindamine kogu uurimuse kontekstis.

Üldised juhendid õpetajatele:

 • Iga harjutuse tegelik kestus võib ettenähtust mõnevõrra erineda, sest see sõltub osalejate ja grupitööde gruppide arvust. Sellest sõltub, kui palju aega on vaja, et iga grupp saaks oma tulemusi suurele grupile esitleda.
 • Mõned grupiharjutused põhinevad ühe teema arendamisel läbi kogu töötoa. Kui võimalik, hoia grupid samades koosseisudes, sest see tugevdab koostööd ning säästab sissejuhatusele kuluvat aega.

Läbiviimise vorm: online / füüsiliselt toimuv töötuba

Töötoa kestus (ilma pausideta): 3 tundi ja 10 minutit

Klassi suurus: 6 kuni 24 osalejat

Seotud töötoad: seda töötuba võib kombineerida “Ohutus ennekõike" ja "Kuidas internet töötab" töötubadega.

Seotud töötoad:

Seotud "Nähtamatu Paljastamise" artiklid, juhendid ja videod:

**Töötoa tegevused ja põhjad allalaadimiseks:

Õppetegevused

Algus (15 minutit)

Töötoa sissejuhatus

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Juhis õpetajale

 • Haara osalejate tähelepanu küsides mõne küsimuse või kommenteerides mõnda asjakohast teemat, pilti vms.
 • Tutvusta ennast ja töötoa eesmärke.
 • Valikuline: tutvusta töötoas kasutava materjali allikat (Tactical Tech.)
 • Tutvusta osalejatele töötoa plaani.
 • Paku osalejatele välja töötoa põhireeglid. Küsi, kas nad sooviksid sinu pakutut muuta või soovitada muid reegleid. Tee kindlaks, et kõik saavad reeglitest aru ja nõustuvad nendega. Üksikasjalikumaid soovitusi, millised reeglid seada, leiad läbiviija juhisest sektsioonist "Töötubade läbiviimine".
 • Vajadusel pane paika gruppide dünaamika. Selgita, et grupiharjutuste puhul püsivad gruppide koosseisud samad läbi töötoa.
Osalejate tutvustused / Jäälõhkuja

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Juhised

 • Vii läbi kiire tutvustusring paludes osalejatel vastata mõnele küsimusele. Võid valida järgnevate küsimuste seast 1-3 tükki:

  • Kust sa pärit oled?
  • Mis tööga sa tegeled?
 • Alternatiivina võid valida jäälõhkumisharjutuse, mis julgustab osalejaid olema loomingulised ning joonistama vastuseid või mõtteid online-tahvlile ning kui töötuba toimub füüsiliselt, siis püsti tõusma ja mõne ülesande täitma. Vaata inspiratsiooni saamiseks jäälõhkumise harjutusi puudutavat sektsiooni ETI "Läbiviija Käsiraamatust".

 • Online-töötubades võid kasutada küsitlusterakendusi (nagu Slido või Mentimeter), osalejad saavad külastajalingile ligi kas oma arvutist või telefonist, et anda kiiresti oma hääl või vastus.

 • Füüsilistes töötubades võivad osalejad kirjutada oma vastused suurele tahvlile või võivad vastata kordamööda.

Sissejuhatus (15 minutit)

Mida sa näed?

Tooda | 15 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Jagatud pilvekaust ja failid / tekstitöötlusplatvorm (nt Framapad) tähelepanekute kirja panemiseks (kui online'is.)
 • Paberid, kleeppaberid / post-it paberid, pastakad (kui töötuba toimub füüsiliselt)
 • "Tõendite hindamine: harjutuste põhjad", sektsioon "Iseseisev harjutus: mida sa näed?" allalaadimiseks / printimiseks või täitmiseks veebis; alternatiivselt ühine digitaalne tahvel (näiteks Miro, Mural, vms.)

Juhised

[5 minutit]

 • Palu osalejatel mõelda mõne iskliku tähelepaneku peale, mis on nende meelest huvitav või vääriks lugu:

  • Midagi, mis neile tundub kahtlane, murettekitav või üllatav.
  • See võib olla nähtus, mis mõjutab kogu ühiskonda tervikuna või mõni väga kohalik teema.
 • Osalejad kirjutavad oma tähelepanekud jagatud dokumendis tühja lahtrisse maksimaalselt kolmele reale.

[10 minutit]

 • Kõik osalejad peavad hääletama selle tähelepaneku poolt, mida nemad sooviksid uurida kirjutades sobiva valiku kõrvale "X". Pane tähele, et:

  • Iga isik saab anda kaks häält.
  • Kui nad soovivad, võivad hääletada iseenda tähelepaneku poolt.
 • Jäta hääletamiseks mõned minutid aega, loe hääled kokku ja vali tähelepanek, mis teenis kõige rohkem hääli.

  • Kui mitu teemat saab sama palju hääli, võid valida selle, mis tundub keerulisem ning mistõttu on võimalik välja töötada erinevaid hüpoteese.
  • Sellest saab uurimisteema, mida kõik grupid hakkavad töötoa kestel edasi arendama.

Hüpoteesi arendamine (25 minutit)

Tähelepanekust looni

Aruta | 5 minutit

Juhised

 • Selgita, et nüüd on eesmärk saada teada, mis on selle tähelepaneku taga olev lugu; miks see juhtub.

 • Küsi osalejatelt:

  • " Milline on teie arvates parim viis sellele läheneda?"
 • Siin on selle kohta mõned mõtted.

 • Sõltuvalt välja pakutust võid panna tähele, et enamus vastuseid põhineb hüpoteesil, nii et too see välja.

 • Või ütle lihtsalt, et selle töötoa fookuses on töötamine tööhüpoteesiga ja selgita, miks – sest hüpotees aitab meil plaanida, milliseid allikaid ja millist informatsiooni läheb vaja ja hoida sellel järge.

 • Selgita lühidalt, mis on tööhüpotees: "oletus või pakutud selgitus, mis on tehtud piiratud tõendite põhjal edasise uurimise lähtepunktiks" (definitsiooni allikas: lexico.com).

 • Too esile, et:

  • Hüpoteesi väljatöötamine annab sulle midagi, mida tõestada.
  • See aitab sul oma uurimust struktureerida ja planeerida.
  • Oluline on mõista, et alghüpotees ei ole kivisse raiutud (see tähendab, et seda saab uurimistöö käigus muuta või kohandada).

VAHEND:

Tähelepanekust looni

Tee koostööd | 20 minutit

Tööriistad / materjalid

Juhised

[15 minutit]

 • Jaga osalejad väikestesse gruppidesse.

 • Palu igal grupil:

  • Panna eelmises harjutuses välja valitud tähelepaneku kohta kirja nii palju hüpoteese kui nad suudavad. (Võid neid julgustada mõtlema väga loominguliselt.)
  • Grupitööle eraldatud aja lõpuks peab iga grupp valima ühe hüpoteesi, mis on nende hinnangul kõige tõenäolisem.

Soovitame hoida kogu töötoa kestel gruppe samades koosseisudes, kui sa ei pea muudatuste tegemist eraldi vajalikuks (nt see on osalejatele stressirohke, nad kaotavad energia, tõusevad pinged vms)

[5 minutit] Kokkuvõte

 • Osalejad kogunevad suurde gruppi ja jagavad tulemusi.

 • Iga grupp jagab ühe minuti jooksul, millised hüpoteesid nad välja mõtlesid ja millise kasuks lõpuks otsustasid.

 • Palu osalejatel rääkida, kui keeruline oli ühe konkreetse hüpoteesi osas kokkuleppele jõuda ja millistel asjaoludel nad lõpuks just sellise valiku tegid.

Tõendite leidmine (60 minutit)

Miks me vajame tõendeid

Aruta | 5 minutit

Juhised

 • Küsi osalejatelt:

  • "Mida me selle hüpoteesiga nüüd teeme?"
 • Tõenäoliselt annavad nad vastuseid, mis sisaldavad järgmisi märksõnu:

  • verifitseerimine,
  • kontrollimine,
  • tõendid jne.
 • Küsi osalejatelt: "Miks me vajame tõendeid?"

 • Lase neil paari minuti jooksul jagada oma mõtteid.

Kokkuvõte

 • Too esile, et:

  • Uurimused on täpselt sama tugevad kui tõendid, mida sa selle tarbeks kogud.
  • Mõnedel juhtudel võid seista silmitsi isegi juriidiliste tagajärgedega, kui sa ei suuda oma väiteid tagada tugevate tõenditega.
Tõendite otsimine

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Tööriistad / materjalid:

 • Slaidid või eelnevalt koostatud pabertahvli paberid presentatsiooniks

Juhised

 • Selgita, et nüüd on eesmärk koguda piisavalt tõendeid, et jõuda hüpoteesi tõestamisele või ümber lükkamisele nii lähedale kui võimalik.

 • Valmista ette ja pea lühike presentatsioon, mis katab järgmised punktid:

  • Mis on tõend": fakt või infokild, mis näitab, et miski on olemas või on tõene."
  • Sinu eesmärk ei ole iga hinna eest tõestada, et su hüpotees on tõene.
  • Sinu vastutus on hoida avatud meelt alternatiivsetele selgitustele isegi siis, kui need ei käi kokku su isiklike uskumuste või veendumustega. See näitab, et sa oled erapooletu ning seega usaldusväärne uurija.
  • Pea meeles, et uurimuse käigus suudetakse midagi 100% tõestada väga harva.
  • Tuleb ette juhtumeid, mil hoolimata kõigist su püüdlustest jõuab uurimine tupikusse.
Tõendite leidmine

Tee koostööd | 25 minutit

Tööriistad / materjalid

Juhised

[15 minutit]

 • Palu osalejatel naasta oma gruppidesse.

 • Palu igal grupil korraldada ajurünnak ja koostada eelmises harjutuses valitud teemat ja hüpoteesi puudutavate võimalike tõendite nimekiri.

 • Ütle osalejatele, et tõendid ei pea kinnitama nende hüpoteesi, vaid võivad hoopis seda ka ümber lükata.

 • Maini, et nende koostatavat nimekirja jagatakse hiljem teise grupiga, kes jätkab sellega tööd.

 • Anna neile mõtteid, mida nimekirja panna. Näiteks:

  • sotsiaalmeedia postitused,
  • ametlikud dokumendid,
  • vana intervjuu,
  • telefonikõne,
  • raport,
  • … jne.
 • Palu neil olla üksikasjalik, nt:

  • mitte kirjutada lihtsalt "raport", aga "raport, mis näitab, kui palju naisi langeb ühelt kindlalt ülikoolikursuseslt välja."

Võid sisse tuua võistlusliku elemendi, et milline grupp koostab pikima nimekirja.

[10 minutit] Kokkuvõte

 • Osalejad kogunevad suurde gruppi ja jagavad tulemusi.

 • Iga grupp jagab 1-2 minuti jooksul, millised tõendid nad kirja panid.

 • Palu osalejatel rääkida, milliseid probleeme nad nende tõenditega näevad ja kas nad eeldavad, et osad neist võivad hüpoteesi ümber lükata.

Sissejuhatus: tõendite klassifitseerimine

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Tööriistad / materjalid:

 • Slaidid või eelnevalt koostatud pabertahvli paberid presentatsiooniks

Juhised

Selgita, et tõendeid saab klassifitseerida eri kategooriate alusel:

 • Tüüp:

  • Otsene tõend: kõnetab sinu hüpoteesi otse ja tuvastab fakte (nt video-, audio- ja fototõendid, tunnistajate ütlused toimunu kohta, ametlikud dokumendid)
  • Kaudne tõend: toetab väidet, aga ei ole piisavalt tugev tõend ja on enamasti vahendatud (nt inimeste tunnistused, kes ei näinud sündmusi vahetult, kõneisikud räägivad teiste nimel)
 • Allikas:

  • inimallikas – informatsioon pärineb inimeselt
  • füüsiline – nt veeproovid, kohtudokumendid, raamatud, video/foto (töötlemata failid kaamerast)
  • digitaalne – nt internetist leitav informatsioon nagu veebiartiklid / uuringud, digitaalsed andmebaasid, veebivideod / fotod, blogid, sotsiaalmeedia, arutelufoorumid
 • Päritolu:

  • arvutis tehtav uurimistöö
  • "põllul" tehtav uurimistöö
 • Too välja, et mõningase pingutusega on võimalik pea kõike digitaalset manipuleerida, sealhulgas heli, pilte ja videot.

  • Fotode, mida sa ei ole ise teinud, metadatat võib väga lihtsalt muuta ja sellele ei tohiks tugineda kui tõenditele, kui sa ei suuda verifitseerida ja kinnitada, et see pärineb esmaallikalt ja/või teiste vahenditega nagu näiteks tagurpidi pildiotsing.

VAHEND:

Tähelepanekust looni

Tooda | 20 minutit

Tööriistad / materjalid

Juhised

[10 minutit]

 • Palu osalejatel naasta oma gruppidesse (samad, mis enne), aga sega tõendite nimekirjasid nii, et iga grupp jätkab tööd teise grupi nimekirjaga. — Siit edasi töötavad nad kuni töötoani lõpuni nende uute nimekirjadega.

 • Iga grupp kategoriseerib tõendeid vastavalt ülaltoodud tüüpidele ning kasutades neile antud vormistikku.

[10 minutit] Kokkuvõte

 • Osalejad jagavad suures grupis oma klassifikatsioone ning räägivad, milliseid tõendeid ja miks oli neil raske klassifitseerida.

Tõendite analüüsimine (50 minutit)

Tõendite hindamine

Tee koostööd | 20 minutit

Tööriistad / materjalid

Juhised

[10 minutit]

 • Palu osalejatel naasta oma gruppidesse ja jätkada tööd neile eelmises harjutuses ümberjagatuna antud nimekirjaga.

 • Palu igal grupil neile antud tõendeid hinnata:

  • Nõrk
  • Keskmine
  • Tugev

[10 minutit] Kokkuvõte

 • Kogunege taas suurde gruppi ja jagage tulemusi.

 • Küsi osalejatelt, kuidas nad tõendeid hindasid js mis teeb tõendi nende jaoks nõrgaks või tugevaks.

 • Küsi, kuidas võib tõendi tugevus muutuda sõltuvalt muutuvast kontekstist.

Klapitage eelhoiakud

Uuri | 15 minutit

Tööriistad / materjalid

 • "Tõendite hindamine: kallutatuse kaardid" (Wordi fail) — Märkus: pead alla laadima ja valmistama ette need kaheksa kaarti: neli kaarti "kognitiivse nihkega" ja neli neile "vastavate näidetega." Võid kasutada kaartide põhja, et luua need online'is Miro / Murali tahvlil või printida ja lõigata need välja ning asetada segatuna lauale (kui töötuba toimub füüsiliselt).

Juhised

[10 minutit]

 • Selgita lühidalt, mis on kognitiivne nihe:

  • "Süstemaatiline mõtlemisviga, mis tekib, kui inimesed töötlevad ja tõlgendavad nende ümber maailmas olevat teavet ning nende eelhoiakud mõjutavad nende tehtud otsuseid ja hinnanguid."
 • Jaga osalejad väikestesse gruppidesse. Sel korral võivad need olla suvalised, ei ole tarvis hoida kinni varasematest gruppidest.

 • Sega kaheksa kaarti (saadaval siin) ja palu gruppidel panna nihked kokku sobivate näidetega.

 • Nad võivad kiiresti vaadata, mida need nihked tähendavad.

Kokkuvõte

[5 minutit]

 • Too välja õiged vastused ja küsi osalejatelt, kas nad on isiklikult kogenud või näinud teistmoodi eelhoiakuid.
 • Nad ei pea andma nihke ametlikku nime, lihtsalt selgitama, mida nad on kogenud.
Kallutatuse riski maandamine

Aruta | 15 minutit

Juhised

 • Vea eest lühikest arutelu küsides osalejatelt:

  • "Kuidas on võimalik kallutatuse riski maandada?"
 • Arutelu lõpus võid tuua esile järgnevad mõtted (kui neid vestluse käigus ei mainitud):

  • Paluda kolleegidel või teistel uurijatel anda tõendite tõlgendamisele konkureeriv hinnang
  • Enda järelduse ülevaatamine pärast teatavat ajavahet
  • Püüda järeldusi ja tõenditele antud tõlgendusi ümber lükata
  • Ajakirjanduses tihti kasutatav reegel nõuab, et vähemalt kolm üksteisest sõltumatut allikat kinnitaks sama informatsiooni, enne kui seda saab avaldada.
 • Küsi nüüd:

  • "Millised muud riskid kohalduvad su informatsioonile / tõenditele, mis vähendavad nende valiidsust?"
  • Too näide: iganenud informatsioon
 • Võta arutelu kokku, küsides:

  • "Milliseid leevendusmeetmeid saab kasutusele võtta, et nende riskidega tegeleda?"

Proovi arutelu siduda juhtumiga, mida on kasutatud harjutustes kogu töötoa vältel.

Tõendite haldamine (15 minutit)

Tõendite haldamine

Loe, vaata, kuula | 15 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Slaidid või eelnevalt koostatud pabertahvli paberid presentatsiooniks

Juhised

Valmista ette ja pea lühike presentatsioon, mis katab järgmised punktid:

 • Tõendite säilitamine

  • Digitaalseid tõendeid on oluline hoida eraldi digikoopiatena erinevatel kõvaketastel, mis peaksid asuma sinu arvutist erinevates asukohtades.

  • Nii seesmised kui välised kõvakettad peaksid olema täielikult krüpteeritud.

   • Kui elad piirkonnas, kus sa oled oma uurimistöö tõttu märkimisväärse isikliku või juriidilise riski all, hoia mõned koopiad kusagil turvalises kohas kodust eemal.
   • Pea meeles, et teiste inimeste juures tõendite hoidmine võib seada ka nemad riski alla.
  • Hoia alles füüsilised koopiad ja kõik originaaldokumendid nagu näiteks kirjad, aga ka skänni / pildista füüsilised dokumendid üles, et luua digitaalsed koopiad.

   • Hoia need oma arvuti seesmisel ja välisel kõvakettal krüpteerituna.
  • Keskkonnaproovid võivad kiiresti rikneda (eriti veeproovid) ja need tuleb viia laborisse analüüsimiseks koheselt, mitte hoida neid oma kodus / kontoris.

  • Keeruliste ja pikkade uurimustega võib kaasneda tohutul hulgal kogutud tõendeid ning mõningatel juhtudel ei pruugi sa tõendi tegelikust tähtsusest aru saada enne, kui alles uurimuse käigus hiljem.

   • Näiteks võib GPS-koordinaatidega reostatud jõe foto kujuneda olulisemaks siis, kui oled saanud laborist veeproovide tulemused, mis osutavad spetsiifilisele asukohale.
   • Hea moodus, kuidas tõendeid hallata, on tõenditelehe loomine, is aitab sul kõiki kogutud tõendeid kiiresti üles leida.
  • Näita tõenditelehe näidet (võid kasutada "Tõendite hindamise" juhise näidet, sektsioon: "Tõendite hindamine"

 • Tõendite jagamine ja avaldamine

  • Mõned põhjused, miks sa võid kaaluda kogutud, töödeldud ja verifitseeritud tõendite avaldamist, on:

   • See käib kokku läbipaistvuse põhimõttega, eriti kui arvestsada, et mitmete uurimuste keskmes on millegi paljastamine, mis on meie eest olnud põhjendamatult ära peidetud.
   • See võimaldab sinu poolt tehtud järeldusi arvustada ja kontrollida ja võib olla osa vajalikust tagasisideprotsessist.
   • Sellega võib kaasneda *lisainformatsiooni** paljastamine isikute poolt, keda võis sinu uurimine motiveerida ja inspireerida. Kellelgi teisel võib olla ligipääs rohkematele andmetele või nad võivad tunda huvi selle teema iseseisvaks uurimiseks.
  • Infojagamisel on erinevaid tasandeid nagu näiteks jagamine kaasuurijatega, inimestega sinu võrgustikus, aktivistidega, MTÜ-dega, ajakirjanikega või teha ligipääs tõenditele avalikult kättesaadavaks.

   • Reegel on, et konfidentsiaalsete allikate identiteeti ei tohi kunagi avalikustada ning samuti ei tohi avaldada mitte mingit informatsiooni, mis sisaldab vihjeid nende kohta.
   • Mõnikord tuleb sul osta andmeid kommertsvahendajatelt nagu näiteks korporatiivregistrid, äriregistrid või kinnistusandmed. Mõningatel juhtudel keelavad sellised vahendajad neilt ostetud info uuesti avaldamise. - Ehkki on hea mõte juriidiliste riskide vältimiseks selliseid andmeid mitte avaldada, ei ole enamasti probleem nendele dokumentidele viidata ja neid tsiteerida avalikkuse huvides. Enamasti langeb see autoriõigustega kaitstud materjalide "õiglase kasutamise" reegli alla.
  • Kui sa avaldad informatsiooni, mõtle, kuidas teha seda igipääsetavates formaatides, nii et teised sellest aru ja lihtsasti kasutada saaksid.

  • Jälgi, et tunnustad kõiki, kes uurimuses osalesid, kui nad ei soovi jääda anonüümseks – kontrolli seda alati eelnevalt.

Lõpetamine (10 minutit)

Kokkuvõttev tegevus: järelduste poster

Tooda | 5 minutit

Juhised

 • Palu osalejatel luua töötoa järeldustel põhinev poster, vastates järgmisele küsimusele:

  • Mis on sinu peamised järeldused tänasest töötoast?
 • Anna osalejatele mõtete kirjutamiseks ja/või joonistamiseks aega ja lugege üksteise järeldusi.

Kokkuvõte

 • Tõsta esile mõned tahvlile kirjutatud punktid.
Lõpetamine

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Tööriistad / materjalid: ei ole vaja.

Juhised

 • Võta töötuba ja selle sisu kokku. Lisa vajalikke viimaseid mõtteid või too esile peasõnum.

 • Tee töötoas õpitust kiire ülevaade. Iga osaleja peaks ütlema:

  • ühe asja, mis neile töötoas väga meeldis ja

  • ühe asja, mis võiks järgmisel korral parem olla

 • Võid osalejaid julgustada esitama küsimusi või andma viimaseid nõuandeid.

 • Kui tarvis, jaga kontaktinformatsiooni ja juhiseid edasise suhtluskorra kohta.

Võta meiega ühendust

Palun võta meie "Nähtamatu Paljastamise" meeskonnaga ühendust, kui:

 • sul on küsimusi töötubade kavadega ja läbiviija juhendite kohta,
 • sa kasutad meie töötubade kavasid ja tahad meiega jagada tagasisidet ning soovitusi, mis võivad töötubasid paremaks teha,
 • kohandasid töötoa kavad mõne spetsiifilisse konteksti järgi ja soovid meiega jagada tulemusi,
 • tahad soovitada uusi tegevusi, anda nõuandeid või tuua näiteid, mida saab lisada olemasolevatesse kavadesse,
 • tahad meiega jagada oma ekspertiisi ning teha koostööd uute töötubade arendamisel ning testimisel.

E-posti aadress: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorlus ja litsentsimine

CC BY-SA 4.0

Käesoleva sisu lõi Tactical Techi "Nähtamatu Paljastamise" projekt ning see on litsenseeritud Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International litsentsiga

 • Töötoa autorid: A. Hayder, Mario Rautner (juhise "Tõendite hindamine" autorina )
 • Juhendi disain: A. Hayder
 • Toimetus ja sisu: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger
 • Graafiline disain: Yiorgos Bagakis
 • Veebilehe arendus: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projekti koordineerimine ja järelevalve: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Käesolev materjal on loodud osana Koostöö ja Uuriva Ajakirjanduse Initsiatiivist (CIJI), mida kaasrahastab Euroopa Komisjon Pilootprojekti "Uuriva ajakirjanduse ja ajakirjandusvabaduse toetamine Euroopa Liidus" (DG CONNECT) raames.

Käesolev tekst peegeldab autori vaadet ning Komisjon ei vastuta ühegi tegevuse eest, mida võib selles tekstis sisalduva informatsiooniga teha.

Vaata samal teemal veel