black with white circle red lines

Uurimine on koostöö: kuidas see tööle panna

See töötuba tutvustab osalejatele praktilisi mooduseid koostöö ühisosa leidmiseks, samal ajal peatudes ka võtmeasjaoludel nagu eetika, motivatsioon, kontekst, kogemus, eesmärgid jne. Osalejad õpivad mitmeid harjutusi läbides hoomama ja aitama lahendada olukordi, kus erinevad põhjused ja erimeelsused võivad teha inimestel koos töötamise keeruliseks. Eesmärk on aru saada ühistest meetoditest, mis võimaldavad kogu meeskonnal panustada projekti õnnestumisse oma parimate võimetega.

Töötoa ülevaade

Teema: Uurimine on koostöö: meetodid, näpunäited ja järeleproovitud viisid, kuidas luua meeskonda ja juhtida koostööprotsessi.

Eesmärgid:

 • Tutvustada osalejatele praktilisi mooduseid koostöö ühisosa leidmiseks, samal ajal peatudes võtmeasjaoludel nagu eetika, motivatsioon, kontekst, kogemus, eesmärgid jne.
 • Tõsta teadlikkust ja aidata lahedada olukordi, kus erinevad põhjused ja erimeelsused võivad teha inimestel koos töötamise keeruliseks.
 • Adresseerida individuaalseid vajadusi ja mõista kollektiivseid meetodeid, mis võimaldavad meeskonnal panustada projekti õnnestumisse oma parimate võimetega.

Õppetöö tulemused

 • Teadmine, kuidas panna püsti koostööl põhinev (uuriv) projekt alates algusest kuni lõpuni.
 • Adresseerida koostööprojekti väljakutseid.
 • Avastada võimalusi, kuidas koostööprojektis kaitsta nii individuaalseid kui grupi vajadusi ja huve.
 • Tuvastada ja adresseerida riske, mis seostuvad meeskonnas töötamisega.

Üldised juhised läbiviijatele:

 • See töötuba põhineb äärmiselt suures osas koostööl ning keskendub juhendatud grupiharjutustele ning aruteludele, mitte niivõrd palju juhendaja ettekannetele. Võid nõuannete ning soovitustega sekkuda läbi kogu töötoa ning kasutada harjutuste sissejuhatusi või kokkuvõtete osasid, et võtta kokku peamised punktid.
 • Töötoa võib ajaliselt jagada 40-60 minuti pikkusteks sessioonideks. Nende vahel võib teha lühikese pausi või energiaharjutuse.
 • Väikeste grupiharjutuste puhul moodusta 3-5 osalejaga grupid. Võid gruppide sees jagada liikmetele kindlad rollid sõltuvalt liikmete arvust ja harjutuse tüübist. Rollid võivad olla näiteks märkmete tegija, ajapidaja, esitleja, kunstnik (kui vaja läheb visuaalset esitlust).
 • Kui seminar toimub üle veebi, on energia- ja väikeste grupiharjutuste ajal soovitatav ekraanil hoida taimerit.
 • Kui võimalik, kohalda töötoas kasutatavad näited auditooriumile sobivasse konteksti.

Esitusviis: online'is / füüsiliselt seminariruumis

Töötoa kestus (ilma pausideta): 4 tundi ja 40 minutit

Klassi suurus: 6 kuni 24 osalejat

Märkus juhendajatele:

 • Iga harjutuse pikkus võib tegelikkuses mõnevõrra erineda, sest see sõltub osalejate ja moodustatavate gruppide / meeskondade arvust. See mõjutab, kui palju aega on gruppidele vaja anda, et oma tulemusi ülejäänud osalejatega jagada.
 • Võta eesmärgiks hoida meeskonnad samades koosseisudes läbi kogu töötoa. Erinevate ülesannete ühiselt harjutamine tugevdab koostööd ning säästab ka aega, mis on mõeldud harjutuste sissejuhatusteks ning nende tegemiseks vajalike uute teemade ja stsenaariumide välja mõtlemise peale.

Seotud töötoad:

Seotud "Nähtamatu Paljastamise" artiklid, juhendid ja videod:

Töötoa tegevused ja põhjad allalaadimiseks:

Õppetegevused

Algus (15 minutit)

Töötoa sissejuhatus

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Juhised

 • Haara osalejate tähelepanu küsides mõne küsimuse või kommenteerides mõnda asjakohast teemat, pilti vms.

 • Tutvusta ennast ja töötoa eesmärke.

 • Valikuline: tutvusta töötoas kasutava materjali allikat (Tactical Tech.)

 • Selgita, millised lingid ja materjalid antakse osalejatele töötoa lõpus.

 • Paku osalejatele välja töötoa põhireeglid. Küsi, kas nad sooviksid sinu pakutut muuta või soovitada muid reegleid. Tee kindlaks, et kõik saavad reeglitest aru ja nõustuvad nendega. Üksikasjalikumaid soovitusi, millised reeglid seada, leiad läbiviija juhisest sektsioonist "Töötubade läbiviimine".

Osalejate tutvustused / Jäälõhkuja

Tooda | 10 minutit

Juhised

 • Vii läbi kiire tutvustusring paludes osalejatel vastata mõnele küsimusele, mis puudutab nende isikuid, tööd, ootusi töötoale jne.

 • Alternatiivina võid valida jäälõhkumisharjutuse, mis julgustab osalejaid olema loomingulised ning joonistama vastuseid või mõtteid online-tahvlile ning kui töötuba toimub füüsiliselt, siis püsti tõusma ja mõne ülesande täitma. Vaata inspiratsiooni saamiseks jäälõhkumise harjutusi puudutavat sektsiooni ETI "Läbiviija Käsiraamatust".

Ettevalmistused koostööks (1 tund)

Ühisosa leidmine

Tee koostööd | 30 minutit

Eesmärgid:

 • Osalejad leiavad koos töötamiseks / uurimiseks meeskondliku ühisosa, mis seisneb ühises eetikas, motivatsioonis, kogemuses ja eesmärkides.

 • Harjutus võib ka tõsta teadlikkust sellest, mis puudutab võimalikke põhjuseid või erinevusi, mis teevad koos töötamise raskeks.

 • Gruppidel peaks olema võimalus teada anda, kui nad ei suuda mingil põhjusel koos töötada. See aitab aru saada "mittekaubeldavast" (erimeelsused, millest ei ole võimalik üle saada) ning harjutada, kuidas öelda "ei", mis ei ole alati just väga lihtne.

Tööriistad / materjalid:

 • "Harjutuste põhjad" fail, sektsioon "Ühisosa leidmine" (online või prinditud.)
 • Ühine pilveruum redigeeritavate failidega või digitaalne tahvel koos eelvormistusega: Miro, Mural jne (kui online'is.)
 • Digitaalsed "breakout-toad" (kui online'is) või eraldatud ruumid / lauad (kui töötuba toimub füüsiliselt)
 • Paberilehed, kleeppaberid, post-it märkmepaberid, pastakad (kui füüsiline töötuba).

Juhised

 • Jaga osalejad väikestesse 3-5 liikmega gruppidesse.

 • Määra iga grupi liikmete seast märkmete tegija ja esitleja. Need ülesanded peaksid järgmiste harjutuste ajal roteeruma.

[15 minutit]

Grupi ülesanne:

 • Grupi iga liige jagab ülejäänutega:

  • kolme neile olulist uurimust/uurimist puudutavat eetikapunkti
  • kolme uurimisemeetodit, mida neile meeldib kasutada
  • kolme uurimust / uurimisprojekti, millega nad on varasemalt töötanud (kui keegi on värske uurija, võivad nad rääkida teistlaadi töödest, mida nad varem teinud on)
  • kolme tulemust, mida nad uurijana loodavad saavutada
 • Märkmete tegija paneb vastused kirja.

 • Grupp arutab, kas lähtuvalt kirja pandud prioriteetidest ja kogemustest on ühisosa leidmine võimalik.

[15 minutit] Kokkuvõte

 • Palu iga grupi esindajal teha maksimaalselt kahe minuti kestel nende vastustest kokkuvõte, mis sisaldab:

  • Grupi kokkuvõte: kas nad saavad töötada ühise uuriva meeskonnana või mitte?
  • Kui jah, millistel asjaoludel nad sellise tulemuseni jõudsid?
  • Kui ei, mis on põhjused, miks grupp ei saa töötada meeskonnana?
 • Võta harjutus kokku, anna tagasisidet ja vajadusel vii gruppide vahel läbi arutelu.

Juhul kui praeguste gruppide sees esinesid väga suured kokkusobimatused, korralda järgmisteks harjutusteks uute gruppide loomine.

Ühine töökokkulepe, käitumiskoodeks

Tee koostööd | 30 minutit

Eesmärk:

 • Adresseerida individuaalseid vajadusi ning mõista kollektiivseid meetoteid, mis võimaldavad meeskonnal panustada projekti oma parimate võimete kohaselt.

Tööriistad / materjalid:

 • "Harjutuste põhjad" fail, sektsioon "Ühine töökokkulepe, käitumiskoodeks" (online või prinditud.)
 • Sama, mis eelmises sessioonis.

Juhised

Valmista ette ja jaga slaidi või eeltäidetud pabertahvli paberit (kui offline'is), mis sisaldab järgnevaid ühise töökokkuleppe või käitumisekoodeksi detaile (slaid / paber peaks olema nähtav kogu harjutuse ajal):

 • Ühine kokkulepe koosneb meeskonna otsustest nagu näiteks:

  • kuidas langetatakse otsuseid
  • eetika
  • infovahetamise ja kohtumiste sagedus
  • suhtlemise reeglid – ei karjuta / ei solvata / ei segata vahele, kui teine inimene räägib jne
  • mittekaubeldavad asjad – ei ütlemine näiteks seksismile, rassismile, omavolilisele otustamisele jne
  • uurimuse soovitud eesmärk ja mõju
  • kriisidega toime tulemine – nt koos maha istumine, et arutada, mis juhtus, miks juhtus ja kuidas olukord ilma vastastikku süüdistamata lahendada
  • ohutus – riskide jagamine, individuaalse / kollektiivse turvalisuse asetamine tõendite kogumisest kõrgemale jne
  • kõik muud asjaolud, mis aitavad igal inimesel anda projekti õnnestumisse oma parim, alates täisnädalavahetuste pidamisest kuni üks-ühele vestlusteni.
 • Palu osalejatel koguneda gruppidesse (samad, mis eelnevalt)

Juhul kui eelmise harjutuse ajal selgus, et kokkusobimatuste tõttu tuli luua uued grupid, on soovitatav siit edasi hoida gruppide koosseise kuni töötoa lõpuni samadena.

[20 minutes]

Grupiülesanne:

 • Arutage, millised oleksid meeskonnale ideaalsed töökeskkonna tingimused.

 • See võib olla isiklike eelistuste ja kollektiivsete murede vaheline kompromiss.

  • Näiteks võib kellegi isiklik eelistus olla iga tööpäeva lõpetamine kell 18.00. Kui kõik osalejad jagavad oma eelistatud tööaegasid, võib kollektiiv jõuda kokkuleppeni, mis sobib kõigile sõltumata sellest, kas töötatakse füüsiliselt koos või eraldi.
 • Visandage ühiskokkulepe, mis on nii ülaltoodud kui arutelude käigus üles kerkinud uute küsimuste meeskondlik kompromiss. Meeskonnad võivad kasutada neile antud kokkuleppe aluspõhja või luua uue.

 • Iga meeskonnaliige peaks mõtlema, mis on tema jaoks järeleandmatud punktid ja julgelt jagama neid ülejäänutega.

 • Meeskond paneb kõik tingimused ja ühise kokkuleppe esemed kirja suurele paberilehele või veebipõhisele tahvlile / pilvedokumenti vms.

[10 minutit]

 • Iga grupi esindaja tutvustab tulemusi ühe minuti jooksul suurele grupile.

 • Kui töötuba toimub füüsiliselt, võib need paberilehed kleepida seinale, et kõikidel osalejatel oleks võimalik seminariruumis ringi jalutada ja lugeda teiste meeskondade materjale (galeriis kõndimise harjutus).

 • Tee harjutusest kokkuvõte, anna tagasidet või juhi arutelu.

Uurimuse ajal koos töötamine (1 tund ja 40 minutit)

Koostööprojekti plaanimine

Tee koostööd | 30 minutit

Eesmärk: Mõista uurimuse olulisust ja mõju ning koostada üldine tegevuskava ja rahastamisplaan.

Tööriistad / materjalid:

 • "Harjutuste põhjad" fail, sektsioon "Koostööprojekti plaanimine" (online või prindituna.)
 • Sama, mis eelnevas sessioonis.

Juhised

[20 minutit]

 • Palu osalejatel koguneda samadesse gruppidesse nagu eelnevalt.

Grupiülesanne:

 • Iga meeskond valib ühe uurimisteema ja koostab projekti läbiviimise kronoloogilise plaani, milles tuuakse välja projekti peamised sammud / etapid.

 • Teema võib olla nii hüpoteetiline kui ka konkreetne kaasus, millega mõni meeskonnaliige varem töötanud on (olge ettevaatlikud konfidentsiaalse info jagamisega!)

 • Meeskond vastab valitud teemale tuginedes nendele küsimustele:

  • Mida loodate uurimusega paljastada?
  • Miks on uurimus oluline?
  • Kes sellest kasu saaks ja kuidas?
  • Mis on eeldatav mõju?
  • Miks on just see meeskond kõige parem projekti ellu viima? Mis on meeskonna individuaalsed ja kollektiivsed tugevused?
  • Mis on levitamise plaan? Millistes formaatides ja millistel platvormidel oleksid tulemused saadaval?
  • Kui samal teemal on varasemalt töötanud ka teisi uurijaid, milliseid uusi / seni kajastamata aspekte teie meeskond adresseeriks?
  • Mis on projektiga seotud logistilised ja rahalised vajadused?
  • Kokkuvõte - mis on peamised aspektid, mis teevad just selle projekti rahastuse saamiseks tugevaks kandidaadiks?

[10 minutit] Kokkuvõte

 • Iga grupi esindaja teeb ülevaate meeskonna valitud teemast ja vastustest maksimaalselt kahe minuti jooksul per grupp.

 • Võta harjutus kokku tagasisidega ja juhi arutelu.

Erinevad oskused, erinevat tüüpi mõju

Tee koostööd | 40 minutit

Eesmärk:

 • Mõista ja kasutada ära meeskonna iga liikme unikaalsed oskused ja kogemused ning tuvastada täiendavad oskused, mida meeskond peab võibolla kaasama väljastpoolt.

Tööriistad / materjalid:

 • "Harjutuste põhjad" fail, sektsioon "Erinevad oskused, erinevat tüüpi mõju" (online või prinditud.)
 • Sama, mis eelnevas sessioonis.

Juhised

 • Palu osalejatel koguneda samadesse gruppidesse nagu eelnevalt.

 • Julgusta iga gruppi määrama ametisse vastutaja ja märkmete tegija. Ideaalsel juhul peaks iga harjutuse puhul olema uus märkmete tegija.

Grupiülesanded:

[15 minutit]

 • Iga meeskonnaliige mõtleb ühe minuti jooksul oma oskuste ja puuduste peale ning kuidas nende oskuseid ja kogemusi saaks kõige paremini ära kasutada.

 • Seejärel on igal liikmel aega kaks minutit, et jagada / kirjutada üles oma oskused ja võimed, mis seostuvad uurimusega nagu näiteks:

  • asjakohane varasem töökogemus, huvialad, keeleoskus jne
  • üks oskus, mille osas nad on kõige enesekindlamad ja kuidas nad saavad seda oskust kasutada just praeguse uurimuse heaks (näiteks võib kunstnik pakkuda välja, et ta loob uurimuse kokkuvõtte esitlemiseks presentatsiooni).
 • Märkmete tegija ja vastutaja jälgivad, et märkmed saaksid kirja ja et grupp püsiks ajas.

 • Kui kõik on oma võimeid jaganud, loeb kas märkmete tegija või vastutaja oskuste ja kogemuste nimekirja ette ja toob esile, mis neist oleks uurimuse jaoks kõige kasulikumad.

[10 minutit]

 • Jätkub töö meeskondades. Osalejad panevad kirja ja jagavad ülesanded, mida nad koostööprojektis täidaksid.

 • Kui grupis on näiteks neli liiget, siis lisaks uurimistöö läbiviimisele võivad nad määrata järgnevad rollid (nimekiri ei ole ammendav):

  • projekti administreerimise, ajakava ja kommunikatsiooni koordineerimine väliste gruppide, rahastajate jt-ga;
  • leia ja koordineeri kõik tööriistad ja teadmised, mida meeskonnal läheb uurimise läbi viimiseks vaja. Näiteks: verifitseerimistööriistad, andmete visualiseerimise tehnikad ja tööriistad, õppejuhendid, täiendkoolitused;
  • uurijate kogutud andmete haldamine, sealhulgas kogumine, indekseerimine, puhastamine ja meeskonna-siseselt jagamine;
  • uurimuse tulemuste avaldamisplaani loomine ja haldamine.

[5 minutit]

 • Iga meeskond üritab mõelda uurimuse edasistele etappidele ja vähemalt ühte laadi oskusele / abivajadusele, mida neil praegu meeskonnas ei ole ja mida võib vaja minna.

  • Näiteks võib projektis minna vaja kedagi, kes tunneb GPSi ja kaardistamistehnikaid või videotõendite analüüsi ja verifitseerimist.

Sõltuvalt gruppide suurusest ja eraldatud ajast võib selles harjutuses kasutada ka mõnede tegevuste mitmekülgsemaks muutmiseks intervjueerimist. Näiteks: moodusta kaheliikmelised minigrupid, kus mõlemal liikmel on nii küsitleja kui vastaja roll. X küsitleb Y-it tolle varasema töökogemuse, huvialade, keeleoskuse jms kohta ning teeb märkmeid (5 minutit). Siis nad vahetavad rolle ja Y küsitleb X-i (5 minutit). Seejärel jagab iga liige ülejäänud meeskonnale oma partneri kohta kirja pandud oskuseid ja kogemusi, mis oleks uurimusele kasulikud.

[10 minutit] Kokkuvõte

 • Iga grupi esindaja jagab tulemusi ülejäänutega, maksimaalselt kaks minutit grupi kohta.
 • Läbiviija annab tagasisidet ja juhib arutelu.
Meeskonnana probleemide lahendamine

Tee koostööd | 30 minutit

Eesmärk:

 • Valmistada meeskond ette koos töötamiseks kriisi ajal.

Tööriistad / materjalid:

 • "Harjutuste põhjad" fail, sektsioon "Meeskonnana probleemide lahendamine" (online või prinditud.)
 • Sama, mis eelnevas sessioonis.

Juhised

 • Valmista ette kaardid (online'is või prindituna) nii, et igal kaardil on kirjas võimalik probleem, millega uuriv meeskond võib kokku puutuda. Need võivad olla näiteks:

  • Oled projekti kriitilises faasis ning eelarve saab otsa.
  • Üks meeskonnaliige otsustab projektist välja astuda.
  • Uurimus on lõpetatud, aga mitte ükski ajakirjandusväljaanne, kellega olete ühendust võtnud, ei soovi tulemusi avaldada.
  • Tugevad huvigrupid ähvardavad ühte meeskonnaliiget, et tulemusi ei avaldataks.
  • Teil on vaja ühendust võtta ühe meeskonnaliikmega, aga see ei õnnestu, sest ta asub kusagil kaugel / tema asukohas on internetiühendused maha võetud vms.
  • ...
 • Palu osalejatel naasta samadesse gruppidesse, mis varem.

[15 minutit]

 • Iga meeskond valib kaardi, arutab ja jõuab konsensulikule tulemusele, kuidas selle probleemi lahendamisega edasi minna.

[15 minutit] Kokkuvõte

 • Iga meeskond jagab suure grupiga oma tulemusi, maksimaalselt kaks minutit grupi kohta. Suure grupiga tulemuste jagamine on oluline, sest teiste osalejate käest võib olla võimalik palju õppida.

 • Läbiviija annab tagasisidet ja juhib arutelu.

Riskihaldamine meeskonnana (1 tund ja 30 minutit)

Kollektiivne riskihinnang

Tee koostööd | 40 minutit

Eesmärk:

 • Teadmine, millist laadi riskidele võib meeskond olla avatud enne uurimise alustamist, selle kestel ja järel.

Tööriistad / materjalid:

 • "Harjutuste põhjad" fail, sektsioon "Kollektiivne riskihinnang A. / B. / C." (online või priditud.)
 • Teised vajalikud tööriistad: sama, mie eelnevas sessioonis.
 • Eelnevalt koostatud lühike presentatsioon / slaidid, mis võtavad kokku riskihinnangu ja riskimaandamise peamised punktid.

Juhised

 • Palu osalejatel koguneda oma meeskondadesse.

[5 minutit]

 • Iga meeskond kirjutab suurele paberilehele / ühisesse faili veebis vastavalt neile antud mustandile:

  • uurimuse teema
  • seotud asukohad
  • seotud allikad / intervjueeritavad
  • inimesed / organisatsioonid, keda uurimistulemused mõjutavad

[10 minutit]

 • Iga meeskonnaliige paneb kirja riskid, millele nad võivad uurimise ajal olla individuaalselt haavatavad oma isiku, praeguse / varasema tööandja, asukoha, tervise vms tõttu.

  • Näiteks isik A on pärit asukohast, mis ei kattu uurimuse asukohaga, ning võib välismaalasena äratada tähelepanu.
 • Iga liige loeb oma nimekirja ülejäänud meeskonnale ette.

[10 minutit]

 • Meeskonnad koostavad veel ühe nimekirja, mis sisaldab kõiki võimalikke riske.

 • Arvesse tuleks võtta nii meeskonnale kui ka seotud isikutele (allikad / kogukonnad) kohalduvaid riske.

Kokkuvõte

[15 minutit]

 • Iga meeskond jagab ülejäänutega oma tuvastatud riskide nimekirja, maksimaalselt kaks minutit grupi kohta.

 • Võta harjutus kokku ja jaga tagasisidet.

 • Valmista ette ja pea väike ettekanne, mis võtab kokku olulised riskialased kaalutluskohad, sealhulgas:

  • märgi ära kontsept "risk on päritav", et tõsta esile see, et ühe meeskonnaliikme või allika risk mõjutab kogu projektimeeskonna riskitasemeid ja vastupidi;
  • julgusta osalejaid mõtlema riskidest kategooriate kaupa - emotsionaalne, vaimne, füüsiline, juriidiline, logistiline (nt üüratute andmekogude alla mattumine) - ja leidma võimalusi, kuidas adresseerida igat riski nii üksikuna kui holistiliselt;
  • viita näidetele, mis pärinevad meeskondade töödest grupiharjutustes, et näitlikustada oma mõtteid.

ALLIKAD riskist ja ohutusest rääkivaks presentatsiooniks / aruteluks:

Riskidega silmitsi seismine meeskonnana

Tee koostööd | 30 minutit

Eesmärk:

 • Halvimaks ja ootamtusteks valmistumine.

Tööriistad / materjalid:

 • "Harjutuste põhjad" fail, sektsioon "Riskidega silmitsi seismine meeskonnana" (online või prinditud.)
 • Teised vajalikud tööriistad: sama, mis eelnevas sessioonis.

Juhised

 • Palu osalejatel naasta oma meeskondadesse.

[15 minutit]

 • Meeskonnad panevad kirja ressursid, mida neil on vaja riskide maandamiseks, võttes aluseks eelnevalt tuvastatud riskid.

 • Need võivad olla inim- või finantsressursid või seotud kindlate esemete, oskuste jms-ga. Näiteks:

  • juriidiliste riskide korral võib meeskonnal minna vaja advokaadi abi (oskus / kogemus) ja raha (finantsressurss)
  • digiturvalisuse riski korral võib meeskonnale minna vaja eetilise häkkeri / koodikirjutaja abi (oskus) ja välist kõvaketast (materjaalne ressurss)
  • kui unikaalse oskusega meeskonnaliige lahkub projekti juurest, võib olla tarvis leida talle asendaja või jagada kohustused ümber (inimressurss, oskus.)

Kokkuvõte

[15 minutit]

 • Iga meeskond jagab ülejäänud grupiga tuvastatud riskide nimekirja, maksimaalselt kaks minutit grupi kohta.

 • Juhendaja annab tagasisidet ja juhib arutelu.

Väljumisplaan

Tee koostööd | 20 minutit

Eesmärk:

 • Olla võimaline riskantsetest olukordadest turvaliselt väljuma.

Tööriistad / materjalid:

 • "Harjutuste põhjad" fail, sektsioon "Väljumisplaan" (online või prinditud.) Teised vajalikud tööriistad: sama, mis eelnevas sessioonis.

Juhised

 • Palu osalejatel naasta oma meeskondadesse.

 • Võid määrata igale grupile ühe või mitu eelmises harjutuses näiteks toodud konkreetset riskistsenaariumit või lasta neil ise valida.

[10 minutit]

 • Iga meeskond koostab plaani, kuidas ebaturvalistest olukordadest väljuda.

 • Plaan võib sisaldada näiteks järgnevaid elemente:

  • turvaküsimus, mida meeskonnaliige saab nö põllul olevalt kaaslasest virtuaalselt küsida, et kontrollida, kas neil on turvaline olla. Üks vastus näitab, et neil on turvaline, teine vastus ag, et nad on silmitsi ohuga;
  • kohapealsed hädaabikontaktid: nimed ja telefoninumbrid – nt kiirabi / valitsusväline organisatsioon / kolleegid;
  • perekondlikud hädaolukorra kontaktid: nimed ja telefoninumbrid;
  • strateegia juhuks, kui vaenulikud osapooled ähvardavad / nõuavad tõendite üle andmist – näiteks andmete igapäevane varundamine, et midagi sellistel puhkudel kaotsi ei läheks, allikaid ja asukohti puudutava info salestamine turvalises pilves juhuks, kui tõendeid tuleb asuda taastama;
  • strateegia puhuks, kui meeskonnaliikmeid ähvardab füüsiline oht – millise transpordiga saab olukorrast väljuda, autojuhi nimi ja number jne.

Kokkuvõte

[10 minutit]

 • Iga meeskond jagab enda tuvastatud riske suure grupiga, maksimaalselt kaks minutit grupi kohta.

 • Juhendaja annab tagasisidet ja veab arutelu, rõhutades kõiki olulisi riskihindamise ja -juhtimise punkte, mida on tarvis meelde jätta.

Lõpetamine (15 minutit)

Kokkuvõttev tegevus: järelduste poster

Tooda | 5 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Jagatud joonistustahvel / slaid / online-tahvel
 • Pabertahvel ja paber, post-it märkmepaber, markerid (füüsilise töötoa puhul)

Juhised

 • Palu osalejatel luua töötoa järeldustel põhinev poster, vastates järgmisele küsimusele:

  • Mis on sinu peamised järeldused tänasest töötoast?
 • Anna osalejatele mõtete kirjutamiseks ja/või joonistamiseks aega ja lugege üksteise järeldusi.

Kokkuvõte

 • Tõsta esile mõned tahvlile kirjutatud punktid.
Järeldused

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Tööriistad/materjalid: eraldi materjale vaja ei lähe.

Juhised

 • Võta töötuba ja selle sisu kokku.

 • Tee töötoas õpitust kiire ülevaade. Iga osaleja peaks ütlema:

  • ühe asja, mis neile töötoas väga meeldis ja
  • ühe asja, mis võiks järgmisel korral parem olla
 • Võid osalejaid julgustada esitama küsimusi või andma viimaseid nõuandeid.

 • Kui tarvis, jaga kontaktinformatsiooni ja juhiseid edasise suhtluskorra kohta.

Et osalejad kogu aeg aru saaks, mis töötoas toimub, saavad juhendajad töötoa sisu kokku võtta järgmiste sammudega:

  1. [Sissejuhatuses] räägi osalejatele, mis hakkab juhtuma;
  1. [Sessiooni / töötoa iga osa kestel] meenuta neile, mis toimub;
  1. [Iga sessiooni / töötoa lõpus] räägi, mis just juhtus. Lisaks on oluline, et töötoa lõpus rõhutavad juhendajad, millistele osalejate ootustele selle käigus vastati.

Võta meiega ühendust

Palun võta meie "Nähtamatu Paljastamise" meeskonnaga ühendust, kui:

 • sul on küsimusi töötubade kavadega ja läbiviija juhendite kohta,

 • sa kasutad meie töötubade kavasid ja tahad meiega jagada tagasisidet ning soovitusi, mis võivad töötubasid paremaks teha,

 • kohandasid töötoa kavad mõne spetsiifilisse konteksti järgi ja soovid meiega jagada tulemusi,

 • tahad soovitada uusi tegevusi, anda nõuandeid või tuua näiteid, mida saab lisada olemasolevatesse kavadesse,

 • tahad meiega jagada oma ekspertiisi ning teha koostööd uute töötubade arendamisel ning testimisel.

E-posti aadress: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorlus ja litsentsimine

CC BY-SA 4.0

Käesoleva sisu lõi Tactical Techi "Nähtamatu Paljastamise" projekt ning see on litsenseeritud Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International litsentsiga

 • Töötoa autor: Ankita Anand

 • Juhendi disain: A. Hayder

 • Toimetus ja sisu: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Graafiline disain: Yiorgos Bagakis

 • Veebilehe arendus: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Projekti koordineerimine ja järelevalve: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Käesolev materjal on loodud osana Koostöö ja Uuriva Ajakirjanduse Initsiatiivist (CIJI), mida kaasrahastab Euroopa Komisjon Pilootprojekti "Uuriva ajakirjanduse ja ajakirjandusvabaduse toetamine Euroopa Liidus" (DG CONNECT) raames.

Käesolev tekst peegeldab autori vaadet ning Komisjon ei vastuta ühegi tegevuse eest, mida võib selles tekstis sisalduva informatsiooniga teha.

Vaata samal teemal veel