Informatsiooni rahvahankimine uurimuste läbiviimisel

See töötuba edastab osalejatele põhilised meetodid, tööriistad, näited ja kaalutluskohad, millest olla teadlik, kui plaanitakse ja viiakse läbi rahvahanget (crowdsourcing). Töötuba näitab ka rahvahanke üha kasvavat rolli ajakirjanike, aktivistide ja uurijate suhtlemisel kogukondadega, et koguda infot, seda verifitseerida ja rajada tõenditebaas, mis omakorda võib aidata kaasa kogukondi mõjutavate probleemide paljastamisele.

Töötoa ülevaade

Teema: Kuidas kasutada veebipõhist rahvahanget, et avalikes huvides tehtavate uurimuste ning muude uuringute tarbeks informatsiooni koguda.

Eesmärgid

 • Tutvustada osalejatele meetodeid ja tööriistu, mida kasutatakse andmete rahvahankimisel veebis.
 • Tõsta teadlikkust peamiste kaalutluskohtade osas, mis puudutavad rahvahanke korraldamist ja läbiviimist.

Õppetöö tulemused

 • Spetsiifiliste vajaduste ja kontekstide järgi kohaldatud rahvahanketehnikate kasutamiskohtade tuvastamine.
 • Rahvahanke hea tava ja tööriistade avastamine.
 • Rahvahanke läbiviimisel allikate ja uurijate kaitsmist puudutavate turvaohtude ja nende maandamisvõimaluste õppimine.

Üldised juhised juhendajatele:

 • Selle töötoa saab jagada 30-40 minuti pikkusteks sessioonideks. Eri sessioonide vahel võid teha lühikese pausi või kiire energiaharjutuse.
 • Grupiharjutusi tehes jaga inimesed 3-5 liikmega rühmadeks.
 • Võid osalejatele määrate grupitöödeks rollid. Selliste rollide seas võib olla näiteks eestvedaja, märkmete tegija, ajamõõtja, esitleja, kujundaja (kui harjutus näeb ette visuaalset esitlust).
 • Kui seminar toimub üle veebi, on energia- ja väikeste grupiharjutuste ajal soovitatav ekraanil hoida taimerit.
 • Kui võimalik, kohalda töötoas kasutatavad näited auditooriumile sobivasse konteksti.

Läbiviimise vorm: online / füüsiliselt toimuv töötuba

Töötoa kestus (ilma pausideta): 4 tundi

Klassi suurus: 6 kuni 24 osalejat

Seotud töötoad:

Seotud "Nähtamatu Paljastamise" artiklid ja juhendid:

Töötuba ettevalmistavad materjalid, mida alla laadida:

 • “Rahvahange: viitedokument" (PDF või Wordi fail) - palun vaata seda dokumenti, et saada töötoa iga sektsiooni ettekannete ettevalmistamiseks taustateavet.
 • “Rahvahange: juhendaja vihjeleht” (PDF või Wordi fail) - Seda dokumenti võib töötoa lõpus jagada ka osalejatega.
 • “Rahvahanke harjutuste põhjad” - osalejatele harjutuste ajal täitmiseks (Wordi fail.)

Õppetegevused

Algus (15 minutit)

Töötoa sissejuhatus

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Juhised õpetajatele

 • Haara osalejate tähelepanu küsides mõne küsimuse või kommenteerides mõnda asjakohast teemat, pilti vms.

 • Tutvusta ennast ja töötoa eesmärke.

 • Valikuline: tutvusta töötoas kasutava materjali allikat (Tactical Tech.)

 • Tutvusta osalejatele töötoa plaani.

 • Tutvusta töötoa põhireegleid. Küsi osalejatelt, kas nad sooviksid sinu ettepanekuid muuta või lisada teisi reegleid. Veendu, et kõik saavad põhireeglitest aru ja nõustuvad nendega. Üksikasjalikumaid soovitusi, millised reeglid seada, leiad läbiviija juhisest sektsioonist "Töötubade läbiviimine"

 • Vajadusel pane paika gruppide dünaamika. Näiteks selgita, et grupiharjutuste puhul püsivad gruppide koosseisud samad läbi töötoa.

Osalejate tutvustused / Jäälõhkuja

Tooda | 10 minutit

Juhised

 • Vii läbi kiire tutvustusring paludes osalejatel vastata mõnele küsimusele, mis puudutab nende isikuid, tööd, ootusi töötoale jne.

  • Kui sul on võimalik viia läbi üks mänguline harjutus, võid välja kuulutada osalejatega seostuval spetsiifilisel teemal rahvahanke (nt küsi "kes on kogenud uurija?", "kellel on kujundamisoskused?", "kellel on head teadmised digiohutusest?" jne.)
 • Alternatiivina võid valida jäälõhkumisharjutuse, mis julgustab osalejaid olema loomingulised ning joonistama vastuseid või mõtteid online-tahvlile ning kui töötuba toimub füüsiliselt, siis püsti tõusma ja mõne ülesande täitma. Vaata inspiratsiooni saamiseks jäälõhkumise harjutusi puudutavat sektsiooni ETI "Läbiviija Käsiraamatust".

Sissejuhatus rahvahankesse (35 minutit)

Mis on rahvahange ja kunas seda kasutada

Loe, vaata, kuula | 15 minutit

Tööriistad / materjalid:

 • Powerpointi slaidid või eelnevalt koostatud pabertahvli paberid (kui töötuba toimub füüsiliselt)

Juhised

Valmista ette ja pea presentatsioon, mis sisaldab:

 • Lühikest ülevaadet, mis asi on rahvahange ning millest see alguse sai.

 • Too näiteid kodanikuühiskonna projektidest ja tegevustest, mis põhinevad rahvahankel.

 • Tõsta esile mõned rahvahanke kasutamise kaalutluskohad, sealhulgas:

  • Rahvahanke plussid:

   • Võimaldab pääseda ligi suurele hulgale andmetele, mis muidu oleks rahvahanke korraldajatele kättesaamatud
   • Võimaldab kaasata laia ringi kaasaaitajaid
   • Võib aidata säästa aega ja kulusid
   • Avab uued võimalused kaasaaitajate ja/või teiste samal alal töötavate inimestega koostöö tegemiseks
  • Rahvahanke miinused:

   • Andmetega manipuleerimise oht
   • Võib vajada palju oskusteavet ja ressursse (nt tehniliste tööriistade üles seadmine, kogutud andmete verifitseerimine jms)
   • Oht jääda tühjade pihkudega (rahvahanke edu sõltub väga suuresti sellest, kui efektiivselt kaasaaitajaid suudetakse köita)
   • Korraldajale ja kaasaaitajatele võivad kaasneda teatavad riskid (nt kui rahvahangitakse tundlikke andmeid)
 • Oluline on igal üksikul juhul hinnata, kas kasutada rahvahanget või ei.

 • Ülaltoodud riske saab maandada, aga kui miinused kaaluvad plussid üles, tuleks mõelda rahvahanke asemel alternatiivsete võimaluste kasutamist.

 • Näited, kes ja millistel põhjustel võivad rahvahanget tõendite kogumiseks kasutada. Nende hulgas võivad olla: ajakirjandus, uurijad, õiguste kaitsjad, teised aktivistid jne.

VAHEND:

 • Kasuta selle sessiooni ettevalmistamiseks “Rahvahange: viitedokument - Sessioon 1: sissejuhatus teemasse” (lae alla PDF või Wordi fail.
Ülesanne: miks rahvahankida?

Tee koostööd | 20 minutit

Tööriistad / materjalid:

 • Ühine pilv või tahvlirakendus (näiteks Mural, Miro vms (kui online'is.)
 • Digitaalsed "breakout-toad" (kui online'is) või eraldatud ruumid / lauad (kui töötuba toimub füüsiliselt)
 • Paberilehed, post-it märkmepaberid, pastakad (kui füüsiline töötuba).

Juhised

[10 minutit]

 • Jaga osalejad väikestesse gruppidesse (3-5 inimest grupi kohta). Palu igal grupil määrata liikmetele kindlad rollid: märkmete tegija, ajahoidja, esitleja (rolle võib roteerida) jne.

 • Palu gruppidel viia läbi järgnev ajurünnak:

  • Põhjused, miks erinevad osapooled võivad tahta kasutada tõendite kogumiseks rahvahanget
 • Vastuste nimekiri võib sisaldada: ajakirjanikud, kes tahavad proaktiivselt koguda sotsiaalmeediast teatud tüüpi sisu või paluda inimestel anda millestki neile otse teada; õiguste kaitsjad või järelevalve organisatsioonid, et monitoorida kindlaid teemasid / sündmuseid paludes inimestel sobivatest leidudest ja juhtudest teada anda või neid kaardistada jne.

 • Nad võivad märkmeid teha ühises failis või tahvlil.

[10 minutit] Kokkuvõte

 • Kui osalejad on tagasi suures grupis, jagab iga grupi esindaja oma tulemusi ühe minuti jooksul.

 • Juhendaja eestvedamisel uurib kogu grupp rahvahanke plusse ja miinuseid vastavalt kaasustele, mis grupid välja tõid ning otsustatakse, kas neil juhtudel on rahvahange sobiv meetod või ei.

Rahvahanke ettevalmistamine (45 minutit)

Ülesanne: planeeri rahvahanke projekt

Tee koostööd | 45 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Slaidid või eelnevalt koostatud pabertahvli paberid
 • Ühine pilv või tahvlirakendus (näiteks [Mural], [Miro]vms (kui online'is.)
 • Digitaalsed "breakout-toad" (kui online'is) või eraldatud ruumid / lauad (kui töötuba toimub füüsiliselt)
 • Paberilehed, post-it märkmepaberid, pastakad (kui füüsiline töötuba).
 • “Rahvahanke harjutuste põhjad, sektsioon “Grupiharjutus: rahvahanke projekti planeerimine” osalejatele täitmiseks (online'is või prindituna)

Juhised

[5 minutit]

 • Tee lühike ettekanne ning räägi osalejatele, et enne rahvahankega alustamist, on oluline läbi mõelda palju küsimusi. Need küsimused, mida on hea kasutada ka järgneva harjutuse jooksul aruteludes, on:

  • Miks sa tahad rahvahankida?
  • Kes on sinu kaasaaitajad?
  • Kes on kasusaajad?
  • Millised on tõendite rahvahankimisel peamised eetilised kaalutluskohad?
  • Millised on riskid?
  • Kui verifitseeritavad on kogutavad andmed?
  • Kes võiks olla sinu partner või kaastöötaja?
  • Mis saab andmetest pärast?
  • Kas kellelegi tuleks viidata [autorluse või allika osas] ja kuidas?

[25 minutit]

 • Jaga osalejad väikestesse gruppidesse (3-5 inimest grupi kohta). Siit edasi peaksid grupid töötama töötoa lõpuni samades koosseisudes.

 • Tuleta meelde, et grupid määraksid liikmetele kindlad rollid: märkmete tegija, ajahoidja, esitleja jne.

 • Palu igal grupil valida idee / projekt (päris või fiktiivne), mis kasutaks rahvahanget ühel järgnevast kolmest geneerilisest valdkonnast:

  1. ajakirjanduslik uurimus,
  2. kriisisituatsioon, kus on vaja koguda informatsiooni või
  3. avaliku võimu vastutuse parandamine.
 • Grupid arutavad oma valitud rahvahanke projektide teemadel põhinedes allpool toodud peamistele kaalutluskohtadele ja viivad läbi ajurünnaku, kuidas neid punkte adresseerida.

  • Eesmärgid ja mõte
  • Sihtauditoorium
  • Riskid ja turvalisus
  • Eetilised kaalutluskohad
  • Tulemuste usaldusväärsus
  • Võimalikud kaastöötajad
  • Väljundid
  • Viited autorluse / allikate kohta
 • Grupid teevad neile antud vormistikku märkmeid (vaata ülalt "Materjalid".)

[15 minutit] Kokkuvõte

 • Kui osalejad on tagasi suures grupis, jagab iga grupp oma töö tulemusi ja vastuseid küsimustele ning töötoa läbiviija annab neile tagasisidet.

VAHEND:

 • Kasuta selle harjutuse läbiviimiseks "Rahvahanke viitedokument - Sessioon 2: rahvahanke projekti planeerimine" (lae alla PDF või Wordi fail.)

Rahvahanke õige lähenemise valimine (30 minutit)

Sissejuhatus: rahvahanke lähenemised

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Presentatsiooniks slaidid või eelnevalt koostatud pabertahvli paberid

Juhised

Valmista ette ja vii läbi lühike ettekanne, mis sisaldab:

 • Kuidas õige lähenemise valimine sõltub nii eesmärkidest kui auditooriumist. Näiteks:

  • ajakirjanikud võivad tööle panna turvalise suhtluskanali, kus inimesed saavad neile anonüümselt saata vihjeid,
  • õiguste kaistjad võivad julgustada ohvreid esitama neile tõendeid ükskõik millises formaadis need neil olemas on,
  • valimisvaatlejad võivad paluda valijatel kategoriseerida võimalikke valimisrikkumisi neile etteantud kriteeriumite alusel.
 • Tutvusta struktureeritud vs struktureerimata andmekogumismeetodeid tuues esile, millal kumbki on sobilik, kuidas see sõltub vajadusest, eesmärgist, andmeanalüüsimeetodist jne.

 • Too esile erinevus “avatud" ja “spetsiifiliste rahvahanke üleskutsete" vahel.

 • Too esile erinevus struktureerimata ja struktureeritud moel andmete rahvahankimise vahel.

 • Loetle mõlema lähenemise plusse ja miinuseid.

VAHEND:

 • Kasuta selle sessiooni ettevalmistamiseks “Rahvahanke viitedokumenti - sessioon 3: Rahvahanke õige lähenemise valimine ja sessioon 4: rahvahanke sihtauditooriumiga töötamine” (lae alla PDF või Wordi fail)
Ülesanne: vali sobilik lähenemine

Tee koostööd | 20 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Presentatsiooniks harjutuse juhistega slaidid või eelnevalt koostatud pabertahvli paberid.
 • Ühine pilv või tahvlirakendus (näiteks Mural, Miro vms (kui online'is.)
 • Digitaalsed "breakout-toad" (kui online'is) või eraldatud ruumid / lauad (kui töötuba toimub füüsiliselt)
 • Paberilehed, kleeppaberid, post-it märkmepaberid, pastakad (kui füüsiline töötuba).
 • “Rahvahanke harjutuste põhjad, sektsioon “Grupiharjutus: sobiliku lähenemise tuvastamine" osalejatele täitmiseks (online'is või prindituna)

Juhised

[10 minutit]

 • Palu osalejatele koguneda varasematesse gruppidesse.

 • Iga grupp arutab ja teeb märkmeid:

  • Milline lähenemine oleks sobilik nende rahvahanke projektis, mille nad valisid välja eelnevas harjutuses?

[10 minutit] Kokkuvõte

 • Grupid esitlevad ja selgitavad oma valikuid. Anna igale grupile aega 1-2 minutit.

 • Osalejad saavad töötoa läbiviijalt tagasisidet.

Rahvahankeks tehniliste tööriistade valimine (15 minutit)

Sissejuhatus: rahvahanke tööriistad

Loe, vaata, kuula | 15 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Presentatsiooniks slaidid või eelnevalt koostatud pabertahvli paberid.

Juhised

Valmista ette ja pea järgmine esitlus:

 • Kuidas valida rahvahankeks tööriistasid, rõhutades järgnevat:

  • saadaval on rohkelt lihtsalt kasutatavaid ja turvalisi tööriistasid, mille on arendanud inimõiguste kaitsjad, ajakirjanikiud või kolmanda sektori järelevalveorganisatsioonid nende samade sektorite tarbeks,
  • oluline on valida õige tööriist, mis sobib kõige paremini kokku konkreetse rahvahanke eesmärkide ja vajadustega, mitte proovida kujundada rahvahanget ühe konkreetse tööriista järgi,
  • ära erutu kõige uuematest tööriistadest - mõnikord ei ole projektile vaja kõige uuemat ja ägedamat tehnoloogiat, vaid lihtsalt telefoni kõneliini, tekstisõnumeid, e-kirju vms.
 • Et teha parim valik, on oluline kaaluda:

  • tehnilist keskkonda (high-tech vs low-tech), sealhulgas sihtauditooriumi tehnoloogiaharjumused,
  • kaasaaitajate turvalisus ja privaatsus,
  • kulud, aeg ja tehnilised oskused, mida on vaja konkreetsete tööriistade ülesseadmiseks.
 • Too tööriistade näiteid ning räägi nende plussidest ja miinustest, sealhulgas rahast ja ajast, mis kulub nende ülesseadmisele. Anna osalejatele ka kasutamisõpetuste ja lisalugemise lingid (vaata "Juhendaja vihjelehte" ja "Viitedokumente" altpoolt.)

 • Palu osalejatel jagada enda asjassepuutuvaid kogemusi infokogumise tööriistade kasutamisel ja/või huvitavatest kaasustest, millest nad teavad.

VAHENDID: Selle sessiooni ettevalmistamiseks kasuta:

 • “Rahvahange: viitedokument sessioon 5: rahvahankeks tehniliste tööriistade valimine Choosing technical tools for crowdsourcing” (lae alla PDF või Wordi fail)
 • “Rahvahange: juhendaja vihjeleht (lae alla PDF või Wordi fail).

Sihtauditooriumiga töötamine (40 minutit)

Sissejuhatus: kuidas kaasata kogukondi

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Presentatsiooniks slaidid või eelnevalt koostatud pabertahvli paberid.

Juhised

Valmista ette ja pea lühike ettekanne, mis tõstab esile järgneva:

 • Kogukonna efektiivse kaasamise olulisus rahvahanke õnnestumisel

 • Juhendavad küsimused iseendalt enne kogukonna kaasamist küsimiseks

 • Meetodid ja kanalid, et edukalt sihtida ja kaasata võimalikke kaasaaitajaid

 • Privaatsuse ja turvalisuse kaalutluskohad

 • Too sobilikke näiteid üle maailma avaldatud projektidest (näidete leidmiseks vaata "Juhendaja vihjelehte ja Viitedokumente.)

VAHENDID:

 • “Rahvahange: viitedokument - sessioon 4: rahvahanke sihtauditooriumiga töötamine" (lae alla PDF või Wordi fail)
 • “Rahvahange: juhendaja vihjelehte (lae alla PDF või Wordi fail).
Ülesanne: koosta strateegia

Tee koostööd | 30 minutit

**Tööriistad / materjalid

 • Presentatsiooniks harjutuse juhistega slaidid või eelnevalt koostatud pabertahvli paberid.
 • Ühine pilv või tahvlirakendus (näiteks Mural, Miro vms (kui online'is.)
 • Digitaalsed "breakout-toad" (kui online'is) või eraldatud ruumid / lauad (kui töötuba toimub füüsiliselt)
 • Paberilehed, kleeppaberid, post-it märkmepaberid, pastakad (kui füüsiline töötuba).
 • “Rahvahanke harjutuste põhjad, sektsioon “Grupiharjutus: auditooriumini jõudmise strateegia” osalejatele täitmiseks (online'is või prindituna.)

Juhised

[15 minutit]

 • Osalejad naasevad oma gruppidesse.

 • Palu igal grupil koostada:

  • strateegia (kanalid, meetodid jne), et jõuda inimesteni ja neid rahvahankesse kaasata.

[15 minutit] Kokkuvõte

 • Grupid esitlevad oma valikuid ja selgitavad nende tagamaid - anna igale grupile selleks aega kaks minutit.

 • Töötoa läbiviija annab osalejatele tagasisidet.

Rahvahangitud andmete verifitseerimine (10 minutit)

Verifitseerimise näpunäited ja väljakutsed

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Presentatsiooniks slaidid või eelnevalt koostatud pabertahvli paberid.

Juhised

Valmista ette ja tee lühike ettekanne, mis tõstab esile järgneva:

 • Rahvahangitud andmete verifitseerimine on ülioluline, et seda saaks pidada usaldusväärseks tõendiks.

 • Kaalu lähtudes kogutud andmete tüübist ja formaadist, kui palju verifitseerimist läheb vaja ja millist ekspertiisi / ressurssi selleks vaja läheb.

 • Rahvahanke projekt võib koguda kolme tüüpi andmeid:

  • Verifitseerimatud andmed: osasid andmeid võib olla võimatu kontrollida, sest need on uued ja kinnitavaid (lisa)allikaid ei ole. Sel juhul mõtle verifitseerimise asemel kontrollimisele (ingl k vetting) - katse andmeid enne avaldamist ümber lükata. Kui sa ei suuda andmeid verifitseerida, aga tahad neid ikkagi avalikustada, lisa nende juurde selge diskleimer, mis märgistab et andmed on verifitseerimata.
  • Osaliselt verifitseeritud andmed: otsusta, kui paljust verifitseerimisest piisab, et andmeid saaks kasutada / avaldada.
  • Täielikult verifitseeritud andmed: andmed, mida kinnitavad mitmed täiendavad allikad.
 • Rahva-kaardistatud andmete verifitseerimine.

 • Sotsiaalmeedias avaldatud informatsiooni verifitseerimine.

 • Too sobilikke näiteid üle maailma avaldatud projektidest (näidete leidmiseks vaata "Juhendaja vihjelehte ja Viitedokumente.)

VAHENDID: Selleks sessiooniks valmistumiseks kasuta:

 • “Rahvahange: viitedokument - sessioon 6: verifitseerimine” (lae alla PDF või Wordi fail)
 • “Rahvahange: juhendaja vihjeleht (lae alla PDF või Wordi fail).

Andmete analüüsimine ja tulemuse esitamine (35 minutit)

Kuidas esitada rahvahanke tulemusi

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Presentatsiooniks slaidid või eelnevalt koostatud pabertahvli paberid.

Juhised

Valmista ette ja pea lühike ettekanne:

 • Kaalutlused, kuidas analüüsida ja esitada tulemusi.

  • Oluline on rahvahangitud andmeid esitada ausal ja tõesel moel.
 • Andmete avaldamisel kirjelda andmekogumise meetodeid ja kuidas jõuti järeldusteni (kui tehti (andme)analüüs).

 • Iga avaldamise juures ütle selgelt, kas ja millises ulatuses õnnestus rahvahangitud andmeid verifitseerida.

 • Tulemusi tuleb esitada huvitaval ja haaraval moel. Üks võimalus on mõelda, kuidas saab andmete abil rääkida "lugu".

VAHENDID: Selleks sessiooniks valmistumisel kasutada järgnevat:

 • “Rahvahange: viitedokument - sessioon 7: andmete analüüsimine ja tulemuste esitamine” (lae alla PDF või Wordi fail)
 • “Rahvahange: juhendaja vihjeleht (lae alla PDF või Wordi fail).
Ülesanne: jaga oma tulemusi

Tee koostööd | 25 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Presentatsiooniks harjutuse juhistega slaidid või eelnevalt koostatud pabertahvli paberid.
 • Ühine pilv või tahvlirakendus (näiteks Mural, Miro vms (kui online'is.)
 • Digitaalsed "breakout-toad" (kui online'is) või eraldatud ruumid / lauad (kui töötuba toimub füüsiliselt)
 • Paberilehed, kleeppaberid, post-it märkmepaberid, pastakad (kui füüsiline töötuba).
 • Rahvahanke harjutuste põhjad, sektsioon “Grupiharjutus: jaga oma tulemusi ” osalejatele täitmiseks (online'is või prindituna)

Juhised

[10 minutit]

 • Osalejad naasevad gruppidesse ja jätkavad tööd varasema rahvahanke ideega. Ülesanne on:

  • Mõtle, millist tüüpi andmeid sa eeldatavalt saad.**
  • Kuidas sa analüüsid neid andmeid ja esitad tulemused?

[10 minutit] Kokkuvõte

 • Grupid jagavad oma mõtteid ülejäänutele.

 • Juhendaja annab osalejatele tagasisidet ning arutatakse probleeme ja üles kerkinud küsimusi.

Lõpetamine (15 minutit)

Kokkuvõttev tegevus: järelduste poster

Tooda | 5 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Jagatud joonistustahvel / slaid / online-tahvel
 • Tahvel / pabertahvli lehed, paber, post-itid, markerid (füüsiliselt toimuva töötoa korral)

Juhised

 • Palu osalejatel luua töötoa järeldustel põhinev poster, vastates järgmisele küsimusele:

  • Mis on sinu peamised järeldused tänasest töötoast?
 • Anna osalejatele mõtete kirjutamiseks ja/või joonistamiseks mõned minutid aega ja lugege üksteise järeldusi.

Kokkuvõte

 • Tõsta esile mõned tahvlile kirjutatud punktid.
Järeldused

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Tööriistad/materjalid: eraldi materjale vaja ei lähe.

Juhised

 • Võta töötuba ja selle sisu kokku. Just see on hetk, millal lisada veel viimaseid mõtteid või rõhutada üle töötoa peasõnumid.

 • Tee töötoas õpitust kiire ülevaade. Iga osaleja peaks ütlema:

  • ühe asja, mis neile töötoas väga meeldis ja
  • ühe asja, mis võiks järgmisel korral parem olla
 • Võid osalejaid julgustada esitama küsimusi või andma viimaseid nõuandeid.

 • Kui tarvis, jaga kontaktinformatsiooni ja juhiseid edasise suhtluskorra kohta.

Et osalejad kogu aeg aru saaks, mis töötoas toimub, saavad juhendajad töötoa sisu kokku võtta järgmiste sammudega:

  1. [Sissejuhatuses] räägi osalejatele, mis hakkab juhtuma;
  1. [Sessiooni / töötoa iga osa kestel] meenuta neile, mis toimub;
  1. [Iga sessiooni / töötoa lõpus] räägi, mis just juhtus. Lisaks on oluline, et töötoa lõpus rõhutavad juhendajad, millistele osalejate ootustele selle käigus vastati.

Võta meiega ühendust

Palun võta meie "Nähtamatu Paljastamise" meeskonnaga ühendust, kui:

 • sul on küsimusi töötubade kavadega ja läbiviija juhendite kohta,
 • sa kasutad meie töötubade kavasid ja tahad meiega jagada tagasisidet ning soovitusi, mis võivad töötubasid paremaks teha,
 • kohandasid töötoa kavad mõne spetsiifilisse konteksti järgi ja soovid meiega jagada tulemusi,
 • tahad soovitada uusi tegevusi, anda nõuandeid või tuua näiteid, mida saab lisada olemasolevatesse kavadesse,
 • tahad meiega jagada oma ekspertiisi ning teha koostööd uute töötubade arendamisel ning testimisel.

E-posti aadress: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorlus ja litsentsimine

CC BY-SA 4.0

Käesoleva sisu lõi Tactical Techi "Nähtamatu Paljastamise" projekt ning see on litsenseeritud Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International litsentsiga

 • Töötoa autor: Tetyana Bohdanova
 • Juhendi disain: A. Hayder
 • Toimetus ja sisu: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar
 • Graafiline disain: Yiorgos Bagakis
 • Veebilehe arendus: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projekti koordineerimine ja järelevalve: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Käesolev materjal on loodud osana Koostöö ja Uuriva Ajakirjanduse Initsiatiivist (CIJI), mida kaasrahastab Euroopa Komisjon Pilootprojekti "Uuriva ajakirjanduse ja ajakirjandusvabaduse toetamine Euroopa Liidus" (DG CONNECT) raames.

Käesolev tekst peegeldab autori vaadet ning Komisjon ei vastuta ühegi tegevuse eest, mida võib selles tekstis sisalduva informatsiooniga teha.

Vaata samal teemal veel