Investigativa neznámého

Tento workshop poskytuje účastníkům obecný rámec pro plánování a strukturování výzkumu nových a neznámých témat. Zaměřuje se na přizpůsobení a rozšíření jejich předchozích znalostí, dovedností a metodik, aby jim pomohl při řešení nových scénářů a kontextů investigativy. Workshop se doporučuje pro účastníky, kteří mají alespoň základní zkušenosti a povědomí o provádění výzkumu online a/nebo v terénu.

Přehled workshopu

Téma: Plánování a strukturování zkoumání nových a neznámých témat

Cíle:

 • Poskytnout účastníkům rámec a metodologii pro orientaci v problematice a řešení scénářů, se kterými se mohou setkat při zkoumání nových a neznámých témat.
 • Ukázat důležitost vypracování individuálního plánu shromažďování informací v nových kontextech.
 • Seznámit účastníky s postupy archivace, indexování a využívání materiálů a údajů nalezených během jejich výzkumu.
 • Povzbudit účastníky ke sdílení a rozšiřování zkušeností z dosavadní investigativní práce a výzkumných projektů s cílem pomoci při tvorbě nových scénářů a praktických činností.

Všeobecné pokyny pro školitele:

 • Tento workshop lze rozdělit na 30–50 minutová sezení. Mezi jednotlivými sezeními lze přidat krátkou přestávku nebo rychlou aktivitu na probuzení.
 • Při aktivitách v malých skupinách rozdělte účastníky do skupin po 3 až 5 osobách.
 • Role můžete přidělovat v závislosti na počtu účastníků. Tyto role mohou zahrnovat: Facilitátora, zapisovatele, časoměřiče, prezentujícího nebo designera (je-li vyžadována vizuální prezentace).
 • U online workshopů doporučujeme během aktivit na probuzení a aktivit v malých skupinách používat časovač na obrazovce.
 • Vždy, když je to možné, přizpůsobte příklady a případy kontextu vašeho publika.

Způsob poskytování: online nebo osobní workshopy

Trvání workshopu (bez přestávek): 3 hodiny a 30 minut

Počet účastníků: 6—24

Související workshopy: tento workshop lze kombinovat s workshopy „Hodnocení důkazů a informačních zdrojů“, „Bezpečnost na prvním místě: Základy preventivní digitální bezpečnosti“, [„Úvod do řízení rizik pro investigativce“](https://exposingtheinvisible.org/cs/dilny/risk -management) nebo jinými relevantními workshopy z našeho seznamu.

Související články a příručky ze souboru Odhalte neviditelné:

Aktivity na workshopu a šablony ke stažení:

Poznámka o používání online nástrojů pro aktivity v rámci workshopu:

 • Když navrhujete nebo poskytujete online nástroj pro společné aktivity, zapisování poznámek nebo prezentace účastníků, ujistěte se, že je volně dostupný a funkční pro více uživatelů současně a že nevyžaduje od účastníků vytváření osobních účtů pro jednorázové použití (můžete například účastníků přidělit přístup pro návštěvníky k jednomu z nástrojů, které již používáte.).
 • Ujistěte se, že nástroj/platforma je přístupná i pro uživatele s malými nebo žádnými technickými zkušenostmi. Ušetříte tak čas a zajistíte, že každý účastník bude moci pohodlně přispět.
 • Předem informujte účastníky o online nástrojích, které budete používat během zasedání, a v případě potřeby jim umožněte seznámit se s nimi prostřednictvím výukového programu.

Vzdělávací aktivity

Zahájení (25 minut)

Úvod do workshopu

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Pokyny pro školitele

 • Upoutejte pozornost tím, že položíte otázku týkající se toho, jak se v současnosti daří novinářské práci a investigativním aktivitám, a vyberete si relevantní téma (např.: zpravodajství na dálku a přímo na místě z Ukrajiny – [viz příklad pro inspiraci](https http://english.atlatszo.hu/2022/07/29/ukrainian-journalists-investigate-war-crimes-instead-of-corruption/); klimatické krize a jak mění priority zpravodajství atd.).

 • Představte sebe a cíle workshopu.

 • [Volitelné] Představte zdroj materiálů pro workshop (Tactical Tech)

 • Představte program workshopu.

 • Představte všechny materiály, které se budou používat během workshopu.

 • Pokud se workshop koná online, poskytněte stručný přehled sdílených prostor, ve kterých budou účastníci spolupracovat (např. digitální tabule, sdílená cloudová složka/soubor atd.).

 • Navrhněte základní pravidla workshopu, mimo jiné včetně: respektu, vytvoření bezpečného a důvěryhodného prostředí pro sdílení zkušeností a otázek, důvěrnosti a zásad rovnosti. Zdůrazněte, že „neexistuje nic takového jako „hloupé“ otázky“ a že „každý je odborníkem ve svém vlastním kontextu“.

  • Informujte a upozorněte účastníky, aby nesdíleli potenciálně škodlivé nebo grafické zobrazení nebo popisy událostí a materiálů bez souhlasu skupiny.Je to důležité zejména při diskusi o případech investigativy a souvisejících důkazech, které mohou některým lidem způsobit utrpení.
  • Konkrétní návrhy na stanovení základních pravidel jsou k dispozici v Příručce pro facilitátory, v části „Vedení workshopů“.
Usnadněte účastníkům představení a prolomení ledů

Tvůrčí činnost | 15 minut

Nástroje/materiály

 • Online: sdílená online tabule pro snadnou spolupráci (například Mural, Miro atd.)
 • Osobně/offline: fyzická tabule nebo velké listy papíru, pera, poznámky, prostor/stoly pro pracovní skupiny (pokud jsou k dispozici).
 • „Šablony aktivit: Investigativa neznámého“ – část „Příklad investigativy nebo výzkumu, který jste uskutečnili / chcete uskutečnit“.

Pokyny

 • Zorganizujte rychlé představení a požádejte účastníky, aby odpověděli na několik otázek o sobě, své práci nebo očekáváních od workshopu.

 • Následně se účastníci (a školitel) podělí o jeden příklad investigativy/výzkumu, který uskutečnili – nebo plánují´ nebo chtějí uskutečnit – na téma nebo v kontextu, který je jim neznámý.

  • [Nepovinné, pokud to čas dovolí] Účastníci mohou také identifikovat hlavní obtíže a výzvy, které očekávají, a hlavní mezery v jejich současném rámci/rutině investigativy.
  • V závislosti na počtu účastníků se tato aktivita může provádět v hlavní skupině nebo v podskupinách po 3 – 5 účastnících (10 minut), přičemž každá skupina si během diskuse dělá poznámky a podává krátké zprávy velké skupině.
 • Pomocí základní šablony na společné online tabuli nebo fyzické tabuli/papíru (je-li workshop offline) účastníci zaznamenají své příklady a (volitelné) související výzvy během tohoto sezení.

  • Tyto seznamy se mohou použít jako body k diskusi a příklady během celého workshopu; rovněž mohou umožnit účastníkům, aby se vrátili ke svým původním vstupům a porovnali je s konečným hodnocením po skončení workshopu.

Fragmenty zvídavé mysli (1 hodina)

Postupy investigativy: metody a údaje

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Nástroje/materiály

 • prezentace (snímky nebo jiné materiály) připravená předem na základě níže uvedeného obsahu.

Pokyny

Připravte si a představte krátkou prezentaci, která bude obsahovat následující body:

 • Naše každodenní rutina – Představte investigativce, výzkumníka, novináře jako „aktéra“, který se účastní několika okruzích výměny informací a údajů.

 • Sběr informací – Představte investigativce, výzkumníka, novináře jako osobu, která aktivně sbírá veřejně dostupné informace, informace s omezeným přístupem a svědectví. Uveďte soubor metod, které se běžně používají, a typy informací/údajů, které v tomto procesu běžně sbírá většina lidí. Struktura může být obecně následující (můžete také předložit obecný seznam, který mohou účastníci rozšířit v následující aktivitě):

  • Hlavní metody a postupy: mohou sahat od specifických výzkumných technik až po širší postupy, jako jsou:

   • Metody online výzkumu (výzkum za počítačem): pokročilé vyhledávání, ověřování obrázků, crowdsourcing dat na sociálních sítích atp.
   • Metody výzkumu v terénu: rozhovory s lidmi, sběr environmentálních vzorků, nahrávání videozáznamů atp.
   • Metody získávání informací z otevřených zdrojů (OSINT)
   • Archivace materiálů (online, offline): metody, osvědčené postupy
   • Sběr údajů: metody, běžné postupy
   • Strukturování, indexování údajů a organizace datových úložišť: metody, osvědčené postupy
   • Rutiny pro zvyšování výkonnosti během výzkumu: dát si kávu, jít si zaběhat, přečíst si nesouvisející knihu atp.
  • Typy údajů a informací shromážděných těmito metodami: mohou být různé, od specifických až po obecné (např. od načmáraných poznámek až po specifické formáty údajů), jako např.:

   • Audio nebo video nahrávky
   • Soubory dat
   • Příspěvky v sociálních médiích
   • Zpravodajské články
   • Odborné studie
   • Kontakty na zdroje atd.
 • Použijte anekdotu nebo poučný příběh (podle možnosti z vlastní zkušenosti), abyste vysvětlili, jak dochází k zahlcení informacemi ve formě „hromadění“ informací, které jako investigativci obvykle nakonec shromažďujeme, ale nepoužíváme (může to být ve formě záložek , snímků obrazovky, poznámek, článků stažených z internetu atd.)

 • Posouzení rizik a bezpečnostní povědomí – od začátku je představte jako klíčové postupy zdůrazněním, že kontext a metodika výzkumu každého z nás má vliv na bezpečnost investigativců, jejich zdrojů a informací, které shromažďují.

  • Posouzení rizik a bezpečnostní povědomí jsou klíčové zejména při zkoumání neznámých oblastí.
 • [volitelné] Vyzvěte účastníky, aby váš seznam doplnili tím, že jim položíte otázky:

  • „Jak získáváte informace?“
  • „Co je pro vás nejdůležitější při zkoumání neznámého tématu nebo kontextu?“
Vizualizace postupů

Tvůrčí činnost | 15 minut

Nástroje/materiály

 • „Šablony aktivit – Investigativa neznámého“ – část „Individuální aktivita : Zamyslete se nad svými pracovními postupy.“
 • Poznámky ke cvičení „neznámá témata a výzvy“ z výše uvedené části „Představení účastníků“, které se použijí jako reference/připomínka a na kterých se dá stavět;
 • Pro online workshop: sdílená online tabule pro snadnou spolupráci (například Mural, Miro atd.), stejná jako v části Představení účastníků;
 • Pro offline workshop: fyzická tabule nebo velké archy papíru, pera, poznámkové lístky.

V závislosti na počtu účastníků workshopu se tato aktivita může provádět individuálně nebo v týmech po 3 – 5 účastnících, přičemž každá skupina vyplní jeden seznam/šablonu na základě příspěvků svých členů. Zde ji doporučujeme jako individuální cvičení.

Pokyny

[10 minut] Úkol

Požádejte účastníky, aby se individuálně zamysleli nad svou prací a vyplnili list, který obsahuje následující části:

 • Hlavní metody a postupy, které používáte při své práci

  • na základě předloženého stručného seznamu jej účastníci mohou rozšířit a přidat metody/techniky a strategie, které obvykle používají, od konkrétních po obecné.
 • Typy údajů a informací, které shromažďujete prostřednictvím těchto metod

  • podobně, od konkrétního k obecnému.

Metody a údaje by v tomto případě neměly souviset s tématy z prvního cvičení; mělo by jít o brainstormingový seznam všeobecných postupů a údajů, které lidé sbírají.

[5 minut] Závěrečný rozbor

 • Požádejte několik dobrovolníků, aby se podělili o to, co uvedli.
Přizpůsobení a rozšíření postupů: náš „soubor nástrojů„

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Nástroje/materiály

 • prezentace (snímky nebo jiné materiály) připravená předem na základě níže uvedeného obsahu.

Pokyny

Připravte si a představte krátkou prezentaci, která bude obsahovat následující body:

 • Přizpůsobení našich stávajících „souborů nástrojů“ novým tématům, kontextům, výzvám:

  • Zavedení pojmu „soubor nástrojů“ v tomto kontextu jako širokého souboru různých výzkumných nástrojů, informačních a komunikačních platforem, informačních/datových zdrojů potřebných k provedení investigativy. Naše „soubory nástrojů“ mohou například obsahovat:

   • příručky a naučné materiály (tištěné nebo digitální) v různých jazycích o tématu, technice nebo nástroji, který používáme,
   • software (open source nebo proprietární) pro analýzu, zápis a ukládání informací v našich zařízeních,
   • online nástroje používané pro stahování materiálů z jedné platformy, které však nepostačují pro jinou platformu (např. stahovače sociálních médií, nástroje pro sdílení souborů),
   • veřejné nebo komerční zdroje dat (např. registry společností, pozemkové záznamy, statistiky, mapy atd.) dostupné v různých zemích,
   • digitální bezpečnostní nástroje a související komunikační nástroje a nástroje pro ukládání údajů, které se mohou lišit v různých kontextech, atp.
   • mechanismy přístupu k veřejným informacím z určitých míst/zemí, které mohou být použitelné na některých místech, ale na jiných ne, z důvodu právních a/nebo politických podmínek (např. obecné nařízení o ochraně údajů/GDPR v EU vs USA nebo Rusko).
  • Zdůrazněte skutečnost, že naše „soubory nástrojů“ je třeba doslovně a metaforicky přeložit, přizpůsobit a rozšířit tak, aby vyhovovaly potřebám investigativy v různých časových a geografických kontextech, formátech (od tištěných po digitální), jazycích, tématech, bezpečnostních podmínkách atp.

 • Poskytování informací novým lidem, institucím a jiným zdrojům:

  • Použijte příklady, jak lze využít různé zdroje a informační úložiště k dalšímu zlepšení našich investigativních schopností a jak je začlenit do našich současných pracovních postupů.

   • Vzpomeňte například investigativu nebo projekt, v rámci kterého novinář/výzkumník oslovil online fórum odborníků na konkrétní téma nebo konzultoval s online nebo offline komunitou (např. historickou společností pro železnice, šachovým klubem v odlehlém malém městě, fórem vědců zabývajících se životním prostředím atd.). )
 • Vyzvěte účastníky, aby přispěly otázkou:

  • „Kdy jste museli zcela změnit nebo přizpůsobit své „soubory nástrojů“ novému tématu nebo kontextu?“

   • Tato diskuse může sloužit jako přemostění k další aktivitě.
Vizualizace přizpůsobivosti a potenciálu

Tvůrčí činnost | 25 minut

Nástroje/materiály

 • „Šablony aktivit: Investigativa neznámého“ – část „Vizualizace přizpůsobivosti a potenciálu“.
 • Poznámky a sdílené soubory/nástroje z předchozích cvičení – slouží jako reference/připomínka a na jejich základě se dá stavět.
 • Pro online workshop: sdílená online tabule pro snadnou spolupráci (například Mural, Miro atd.).
 • Pro offline workshop: fyzická tabule nebo velké archy papíru, pera, poznámkové lístky.

V závislosti na počtu účastníků workshopu se tato aktivita může provádět individuálně nebo v týmech po 3 – 5 účastnících, přičemž každá skupina vyplní jeden seznam/šablonu na základě příspěvků svých členů. Zde ji doporučujeme jako individuální cvičení.

Pokyny

[10 minut]

Požádejte účastníky, aby se individuálně zamysleli nad svou prací a vyplnili list, který obsahuje následující čtyři části:

 1. Soubory nástrojů, které dosud využívaly ve své práci, ale které by považovaly za nedostatečné pro výzkum v nových/odlišných kontextech, rámcích, tématech. To by mělo zahrnovat jazykové aspekty, jakož i technické nebo jiné charakteristiky použitých souborů nástrojů.

  • Například nová investigativa by vyžadovala přístup k záznamům konkrétních společností na Seychelách, ale místní úřední rejstřík omezuje přístup veřejnosti včetně novinářů k těmto údajům.
 2. Komunity a subjekty, které by mohly oslovit pro účely své nadcházející investigativní práce, ale které se jim z různých důvodů zdají nedosažitelné nebo těžko dostupné.

  • Například u nové investigativy volebních podvodů ve Venezuele by se mohl použít zdroj ve volební komisi, což však může být rizikové pro potenciální zdroj i pro investigativce.

[15 minut] Závěrečný rozbor a diskuse

 • Přemýšlejte o příspěvcích účastníků:

  • začněte přezkoumáním různých sdílených vstupů, nejprve souborů nástrojů, poté komunit a aktérů.
 • Zdůrazněte některá zajímavá zjištění a vyzvěte účastníky, aby se podělili o hlavní výzvy**, které vnímají, a diskutovali o nich.

 • Veďte diskusi a poskytujte zpětnou vazbu.

 • [nepovinné, pokud vyjde čas] Požádejte dva dobrovolníky (jednoho pro každý typ vstupu), aby kategorizovali a seskupili podobné položky a případně zdůraznili překrývání mezi soubory nástrojů a komunitami.

- Doporučená přestávka (pokud jste si ji neurčili již před touto aktivitou) -

Neznámé na dosah (1 hodina a 50 minut)

Identifikace a přístup k případové studii

Spolupráce | 35 minut

Nástroje/materiály

 • „Šablony aktivit: Investigativa neznámého“ – část „Identifikace a přístup k případové studii“.
 • Pro online: sdílená online tabule pro spolupráci (například Mural, Miro atd.); nebo sdílená (cloudová) sada prázdných prezentací Powerpoint/souborů Word pro prezentaci; virtuální oddělené místnosti.
 • Pro offline: fyzické tabule/velké archy papíru, pera, nalepovací štítky; nebo jakýkoli dostupný sdílený online nástroj pro navrhování promítaných prezentací (jak je uvedeno výše); samostatné stoly nebo prostory pro pracovní skupiny v dostupném fyzickém prostoru.

Pokyny

 • Rozdělte účastníky do skupin po 3 - 5 členech a poskytněte jim následující pokyny a časový harmonogram:

[10 minut] – Případová studie a výzkumné otázky

 • Každá skupina si vybere jeden případ/téma z poznámek z aktivity k prolomení ledů u investigativy neznámého. Pokud předpokládáte, že tato část může trvat příliš dlouho, můžete každé skupině přidělit jeden případ.

  • Budou spolupracovat na identifikaci výzkumného potenciálu tohoto tématu.
  • Upozorněte účastníky, aby sdíleli a diskutovali pouze o projektech, které jsou ochotni prozradit ostatním, aby se předešlo riziku ohrožení bezpečnosti, důvěrnosti nebo střetu zájmů mezi účastníky.
 • Každá skupina musí určit alespoň jednu klíčovou výzkumnou otázku, kterou by chtěla přezkoumat a zodpovědět v souvislosti se svým případem/tématem.

  • Výběr dvou různých výzkumných otázek týkajících se téhož tématu může pomoci sestavit a prezentovat překrývání metodik a nástrojů použitých k řešení různých dílčích témat investigativy.

[20 minut] – Strategie

 • Po rozhodnutí o otázce (otázkách) si každá skupina připraví 3-minutovou prezentaci, ve které představí různé způsoby, jakými lze přistupovat k jejich výzkumné otázce, a která bude prezentována v další části workshopu.

 • Pokyny k úkolům:

  • Načrtněte strategii přístupu k otázce (otázkám) a výzkumu tématu – včetně výzkumných metod, plánu sběru informací/údajů, oslovení lidských zdrojů atp. – místo aktivního zodpovězení na otázky. To vždy závisí na tématu, které si skupiny vyberou.
  • Zvažte výzvy, které může vybraná strategie přinést, a způsob jejich řešení.
  • Zvažte rizika a bezpečnostní opatření, která mohou být v konkrétním případě zapotřebí.
  • Skupiny si mohou svobodně vybrat styl, formát a nástroje prezentace. prezentaci v PowerPointu, diskusi, otázky a odpovědi, rozhovor atp.
 • Krátce se připojte ke každé skupině během diskuse a přípravy, abyste zkontrolovali jejich pokrok a objasnili případné pochybnosti nebo otázky.

Pokud se zdá, že účastníci potřebují více podpory nebo podrobností, můžete jim ilustrovat, co daná strategie zahrnuje, a to tak, že jim poskytnete seznam usměrňujících otázek, kterými se mohou ve své prezentaci zabývat. Například:

 • Kde byste měli začít?
 • Jaké metody použijete?
 • Jaké způsoby použijete?
 • Jak budete shromažďovat informace?
 • Jak oslovíte komunity a aktéry?
 • ...

[5 minut] Závěrečný rozbor

 • Po ukončení aktivity požádejte jednoho člena z každé skupiny, aby stručně popsal nejzajímavější část úkolu. Naučili se něco nového?
 • Prezentace se uskuteční na příštím sezení.
Prolomení ledů: „Nabídl bych kávu... „

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Pokyny

 • Vyzvěte každého účastníka, aby v souvislosti se svými aktuálními skupinovými projekty řekl, komu by nabídl šálek kávy.
 • Může to být hypotetická osoba, kterou by chtěli oslovit pro její znalosti a dovednosti, ne někdo konkrétní.
 • Například: „Nabídl bych kávu někomu, kdo ví víc než já o pronájmu půdy ve středověku,“ nebo „Nabídl bych kávu někomu, kdo by mi pomohl pochopit, jak dělat rozhovory s lidmi prchajícími před válkou.“
Prezentace: Identifikace a přístup k případové studii

Spolupráce | 20 minut

Nástroje/materiály

 • Tabule nebo prezentace vytvořené pracovními skupinami během předchozí úlohy.

[15 minut] Skupinové prezentace

Pokyny

 • Požádejte každou skupinu, aby přednesla maximálně 3minutovou prezentaci o tom, jak přistupovala k výše uvedené výzkumné otázce (otázkám).
 • V závislosti na počtu účastníků a skupin může být nutné vyčlenit na tento blok workshopu více času.

[5 minut] Závěrečný rozbor

 • Poskytněte skupinám zpětnou vazbu, komentujte a doplňujte jejich nápady.
 • Vyzvěte účastníky, aby kladli otázky nebo se podělili o návrhy týkající se každé prezentace případu.
Zvládání neznámého: čtyři základní prvky

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Pokyny

 • Připravte a předveďte krátkou prezentaci zaměřenou na čtyři základní prvky nebo složky, které je třeba zohlednit, když se pustíte do zkoumání něčeho neznámého, a to:

  1. lidé a komunity kolem daného tématu
  2. místa, geografický kontext související s tématem
  3. audiovizuální materiály, důkazy související s tématem
  4. dokumenty a jiné informace nebo zdroje údajů týkající se daného tématu (smlouvy, tiskové zprávy, články, zprávy, písemná hodnocení, protokoly zpráv atd.).
 • Stanovte rámec pro každý aspekt a uveďte krátké příklady z vlastní zkušenosti nebo z případů, které účastníci zkoumali v rámci své skupinové úlohy.

 • Připravte si snímek nebo vytištěný list, na kterém shrnete čtyři prvky a rámec/šablonu pro jejich další rozpracování, které použijete v dalším diskusním cvičení.

- Navrhovaná přestávka -

Neprozkoumané oblasti

Diskuse | 25 minut

Nástroje/materiály

 • „Šablony aktivit: Investigativa neznámého“ – část „Neprozkoumané oblasti“.
 • Pro online: sdílená online tabule pro spolupráci (například Mural, Miro atd.) nebo sdílené (cloudové) editovatelné soubory Word na společné poznámky.
 • Pro offline workshop: fyzická tabule nebo velké archy papíru, pera, nalepovací lístky.

Pokyny

[20 minut]

 • Ve "společné" místnosti/prostoru vyzvěte účastníky na základě výsledků předchozího skupinového cvičení a prezentací k řízené diskusi o čtyřech základních prvcích, které byly nastíněny dříve:

  1. lidé a komunity související s tématem
  2. místa, geografický kontext tématu
  3. audiovizuální materiály, důkazy týkající se tématu
  4. dokumenty a jiné textové informace nebo zdroje dat
 • Diskutujte o každém prvku 5 minut

 • Pro každý prvek určete účastníka, který bude střídavě řídit diskusi (celkem čtyři facilitátoři), zatímco vy si budete dělat poznámky o informacích, které si účastníci vyměňují, pomocí tabule nebo online souboru. Nápady seskupte do seznamu/tabulky, jako je například ta, která je uvedena v souboru se šablonami aktivit.

 • Usměrňující otázky do diskuse – budou je řešit dobrovolní facilitátoři:

  • Špatné postupy versus dobré postupy a jejich výsledky (vyplatí se to, a pokud ano, proč?)
  • Jak se připravit, abyste byli efektivní při oslovování zdrojů v novém kontextu?
  • Kde končí naše investigativa, kde končí „králičí nora“?
 • V případě potřeby poskytněte facilitátorům a účastníkům další podněty.

[5 minut] Závěrečný rozbor

 • Požádejte účastníky, aby se vyjádřili k tomu, co bylo uvedeno v diskusi a souvisejících poznámkách. Naučili se něco nového?
Cvičení na závěr

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Nástroje/materiály

 • Sdílená tabule/online nebo offline listy (jak se používalo dříve)
 • Předem připravené prezentace (nebo jiný prezentační materiál)

Pokyny

Připravte si a představte krátkou prezentaci, ve které shrnete předchozí diskusi. Zdůrazněte následující body:

 • Existuje průnik mezi metodami a jejich výsledky a existují různé osobnostní přístupy, které lze použít k řešení tématu.

 • Lidé, místní organizace a komunity jsou často klíčovými představiteli již shromážděných poznatků, jakož i poznatků, které se budou vytvářet v současnosti a v budoucnosti.

 • Jeden problém – mnoho řešení“ nebo „několik problémů – jedno řešení“ – některé metody mohou vyřešit více než jeden problém, jiné metody však mohou být vhodné pouze pro řešení konkrétní otázky a kontextu.

 • Pomocí předchozích cvičení v tomto semináři připomeňte účastníkům, jak online a offline prostory pro výměnu informací ovlivňují způsob poskytování a strukturu informací.

 • Bezpečnost na prvním místě!- připomeňte účastníkům, že posouzení rizik a uvědomění si bezpečnosti jsou klíčové u každé investigativy, zejména když se ponořují do „neznámého“.

Závěr (15 minut)

Závěrečná aktivita: Plakát na doma

Tvůrčí činnost | 5 minut

Nástroje/materiály

 • Sdílená kreslící plocha/obrazovka/tabule (online)
 • Bílá tabule/flipchartový papír, samolepicí papírky, fixy (offline)

Pokyny

 • Vytvořte plakát ideální komunity:

  • Vytvořme si optimální komunitu lidí, která nám pomůže s investigativou“
 • Vyzvěte účastníky, aby na prázdnou tabuli (online/offline) přidali klíčová slova nebo kresby jako charakteristiky této ideální/imaginární komunity.

 • Tu si pak můžete stáhnout nebo vyfotografovat a využít ji jako připomínku.

Závěr

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Nástroje/materiály:

 • (nepovinné) Sdílená online nebo offline tabule/archy z předchozích cvičení.

Pokyny

 • Ukončete workshop a shrňte jeho obsah, přičemž se odvoláte na obsah, který byl vytvořen v rámci individuálních a skupinových cvičení.

 • Povzbuďte účastníky, aby kladli otázky, nebo jim dejte několik závěrečných tipů.

 • Proveďte rychlý přehled sezení. Každý účastník by měl říci:

  • jednu věc, kterou považuje na sezení za velmi zdařilou a
  • jednu věc, kterou by příště zlepšil/a
 • Pokud je to relevantní, podělte se o kontaktní informace a jakékoli další podrobnosti.

Kontaktujte nás

Obraťte se na nás prostřednictvím stránky Odhalte neviditelné, pokud:

 • máte jakékoli dotazy týkající se tohoto plánu workshopu a pokynů pro facilitátora,
 • používáte tento plán workshopu a chcete se podělit o zpětnou vazbu a návrhy, které mohou přispět k jeho zlepšení,
 • jste si plán workshopu přizpůsobili pro konkrétní kontext a chcete se s námi podělit o výsledky,
 • chcete navrhnout nové aktivity, tipy nebo příklady, které by se mohly do tohoto workshopu začlenit,
 • se chcete podělit o své odborné znalosti a spolupracovat s námi na vývoji a testování nových workshopů.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG klíč/otisk prstu: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorství a licence

CC BY-SA 4.0

Tento obsah byl vytvořen v rámci projektu Odhalte neviditelné organizace Tactical Tech a spadá pod licenci [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by -se/4.0/)

 • Autor workshopu: Phevos Simeonidis
 • Design pokynů: A. Hayder, Laura Rancová
 • Redakce a obsah: Christy Langeová, Laura Rancová
 • Grafický design: Yiorgos Bagakis
 • Vývoj webových stránek: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Koordinace a dohled nad projektem: Christy Langeová, Laura Rancová, Lieke Ploegerová, Marek Tuszynski, Safa Ghnaimová, Wael Eskandar

Tento zdroj byl vytvořen v rámci Iniciativy pro spolupráci a investigativní žurnalistiku (CIJI) spolufinancované Evropskou komisí v rámci pilotního projektu: „Podpora investigativní žurnalistiky a svobody sdělovacích prostředků v EU“ (GŘ CONNECT).

*Tento text vyjadřuje názor autora a Komise nenese odpovědnost za případné použití informací v něm obsažených.

Více o tomto tématu