Komunikace investigativní práce

Tento workshop poukazuje na důležitost zveřejňování výsledků investigativy a poskytuje metody a tipy týkající se investigativního „vyprávění příběhů“. Jeho cílem je seznámit účastníky s procesem definování komunikačních cílů, identifikace publika, navrhování komunikačního plánu přizpůsobeného kontextu, využívání různých komunikačních formátů a kanálů a pochopení jejich vlivu na poselství a publikum.

Přehled workshopu

Téma: Komunikace investigativní práce a přeměna důkazů na investigativní příběh

Cíle:

 • Ukázat důležitost zveřejňování výsledků investigativy a „investigativního vyprávění příběhů“.
 • Seznámit účastníky s procesem definování komunikačních cílů a identifikace publika.
 • Představit účastníkům proces navrhování komunikačního plánu přizpůsobeného kontextu, publiku a cílům.
 • Představit účastníkům různé komunikační kanály a nástroje a jejich potenciální vliv na to, jak publikum může vnímat a využívat informace.

Všeobecné pokyny pro školitele:

 • Tento workshop lze rozdělit na 30–60 minutová sezení. Mezi jednotlivými sezeními mohou školitelé zařadit krátkou přestávku nebo rychlou aktivitu na povzbuzení.
 • Při aktivitách v malých skupinách rozdělte účastníky do skupin po 3 až 5 osobách. Čas vyhrazený pro zpětnou vazbu a diskuse po cvičeních přizpůsobte počtu účastníků workshopu a velikosti skupin/týmů. Můžete také přiřadit role v závislosti na počtu účastníků. Role mohou zahrnovat: Facilitátora, zapisovatele, časoměřiče, prezentujícího nebo designera (je-li vyžadována vizuální prezentace).
 • U online workshopů doporučujeme během aktivit na probuzení a aktivit v malých skupinách používat časovač na obrazovce.
 • Vždy, když je to možné, přizpůsobte příklady z workshopu kontextu vašeho publika.

Způsob poskytování: online/osobní workshopy

Trvání workshopu (bez přestávek): 3 hodiny a 50 minut

Velikost třídy: 6 až 24 účastníků

Související workshopy:

Související články a příručky ze souboru Odhalte neviditelné:

Aktivity na workshopu a šablony ke stažení:

*Komunikace investigativní práce: Šablony aktivit (soubor Word)

Poznámka týkající se publika workshopu:Tento workshop je určen investigativcům a řeší otázky a úkoly související s jejich prací. Přizpůsobte tyto otázky a aktivity kontextu a odborným znalostem účastníků: pokud mají menší nebo žádné zkušenosti s vedením (novinářské) investigativy, zmiňte i jiné druhy výzkumu nebo projektů, do kterých by mohli být zapojeni.

Vzdělávací aktivity

Zahájení (15 minut)

Úvod do workshopu

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Pokyny pro školitele

 • Upoutejte pozornost položením otázky nebo komentářem k relevantnímu tématu, obrázku atp. Například: Co se dnes objevuje na titulních stránkách novin ve světě? Co je trendem na Twitteru/TikToku? Vysvětlete, že se jedná o typy komunikace.

 • Představte sebe a cíle workshopu.

 • Volitelné: Představte zdroj materiálu pro workshop (Tactical Tech.)

 • Vysvětlete, jaké odkazy a materiály budou k dispozici na konci školení.

 • Navrhněte základní pravidla workshopu. Zeptejte se účastníků, zda by chtěli vaše návrhy upravit nebo navrhnout další pravidla. Ujistěte se, že všichni základním pravidlům rozumějí a souhlasí s nimi. Konkrétní návrhy na stanovení základních pravidel jsou k dispozici v Příručce pro facilitátora, v části „Vedení workshopů“.

 • V případě potřeby stanovte dynamiku skupin. Vysvětlete například, že během celého workshopu budou společně pracovat stejné skupiny účastníků.

Představení účastníků/prolomení ledů

Tvůrčí činnost | 10 minut

Pokyny

 • Zorganizujte rychlé kolo představování účastníků tím, že je požádáte, aby odpověděli na několik otázek (něco oznámili) o sobě, své práci, očekáváních od workshopu. Další otázky, na které by mohly odpovědět, jsou:

  • Byli jste dnes o něčem informováni prostřednictvím konkrétních platforem? Co to bylo?
  • Děláte to běžně?
 • Případně můžete zvolit cvičení na prolomení ledů, které účastníky povzbudí k tvořivosti a vzájemné interakci kreslením odpovědí nebo nápadů na online tabuli nebo, pokud probíhá workshop offline, mohou se postavit a provést nějaké úkoly (například oznámit něco o sobě jinému účastníkovi). Můžete je začít povzbuzovat ke komunikaci, aby se dostali do nálady workshopu. Inspiraci naleznete v části Jak rozbít ledy v Příručce ETI pro facilitátora.

Komunikace investigativní práce (45 minut)

Komunikujeme?

Tvůrčí činnost | 10 minut

Nástroje/materiály *Komunikace investigativní práce: Šablony aktivit (sekce:„Investigativa, na které jste pracovali“) ke stažení/vytištění nebo vyplnění online;

 • Případně sdílená digitální tabule se šablonou (Miro, Mural atd.)
 • Samostatné archy papíru, samolepicí papírky, pera (je-li workshop offline).

Pokyny

[5 minut]

 • Požádejte každého účastníka, aby si vzpomněl na jeden výzkumný nebo investigativní projekt, na kterém pracoval a který byl veřejně komunikován a šířen** (např. v novinách, na webové stránce, v rozhlasovém pořadu atd.).

 • Pokud někteří účastníci ještě na takových projektech nepracovali, mohou si vzpomenout na investigativu, kterou viděli a která se jim líbila.

 • Požádejte každého účastníka, aby odpověděl na následující otázky týkající se vybrané investigativy a vyplnil přiloženou šablonu:

  • Jaké téma investigativy/výzkumu jsem komunikoval/a? (nebo „byla komunikována?“ Pokud nešlo o jejich vlastní výzkum)
  • Jaký typ informací a zjištění jsem komunuikoval/a?
  • Jak jsem tyto informace komunuikoval/a?
  • Z jakého důvodu jsem komunuikoval/a?
  • S kým jsem komunikoval/a? Kdo tvořil publikum?
 • POZNÁMKA: Účastníci by měli uvádět pouze případy, které je bezpečné sdílet, a nikoli důvěrné informace.

[5 minut] Závěrečný rozbor

 • Vyzvěte jednoho nebo dva dobrovolníky, aby se podělili o své odpovědi.

 • Požádejte účastníky, aby si své poznámky uchovali na později, protože tyto příklady budou použity během workshopu.

 • Zdůrazněte, že ačkoli některé odpovědi mohou být nyní podobné, na dalších sezeních poslouží ke zdůraznění chybějících bodů a pomohou účastníkům přehodnotit jejich komunikační strategii a metodologii.

 • Neexistují žádné nesprávné odpovědi.

Základy komunikace investigativní práce

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Nástroje/materiály

 • Prezentace v Power Pointu nebo předem napsané flipcharty (offline)

Pokyny

 • V návaznosti na předchozí cvičení připravte a předveďte prezentaci zaměřenou na základní body týkající se komunikace a důležitosti komunikace při investigativě. Mezi jednotlivými body umožněte účastníkům, aby přispěli svými vlastními myšlenkami a zkušenostmi.

 • Co je komunikace?– Akt sdílení informací od jedné osoby ke druhé osobě nebo mezi skupinou lidí prostřednictvím různých prostředků.

  • Zdůrazněte důležitost poselství, a ne způsobu jeho předání, protože existují různé způsoby, jak uvidíme během workshopu.
  • Uveďte několik příkladů založených na případech, o které se podělili v předchozí aktivitě.
 • Kdo může komunikovat?– Všichni jsme komunikátoři a můžeme se naučit efektivně komunikovat různými způsoby.

 • Jak můžeme komunikovat?– Vzpomeňte některé z metod, o které se účastníci podělili během předchozí aktivity, a přidejte další příklady.

 • Proč je důležité komunikovat o investigativní práci?– Co se stane, když se rozhodneme nekomunikovat?

  • Vzpomeňte, že mlčení nás činí zranitelnými vůči zneužívání a snižuje šance na (re)akci nebo řešení.
  • Zdůrazněte, jak komunikace spojuje ty, kteří dělají investigativu, s jejich publikem a vytváří přínos pro komunitu, což nás posiluje jako společnost.
 • Jakým výzvám čelíte, když chcete komunikovat?-Vyjmenujte některé možné výzvy, jako například:

  • není jasně definováno cílové publikum,
  • nedostatek zdrojů a/nebo komunikačních dovedností,
  • omezený dopad na publikum/reakce/zapojení,
  • negativní reakce veřejnosti, výhrůžky a urážky,
  • špatné načasování atp.
 • Diskutujte o vztahu mezi klíčovými pojmy tohoto workshopu: Komunikace a vyprávění příběhů.

  • Zdůrazněte, že „komunikování“ nebo „komunikace“ je akt sdílení informací, zatímco „vyprávění příběhů“ se vztahuje na způsob, jakým tyto informace předáváme.
  • Na workshopu se používají oba pojmy a související postupy a účastníci se dozvědí a procvičí si souvislosti mezi nimi.

ZDROJE:

Skupinový úkol: Komunikujte svou investigativní práci

Tvůrčí činnost | 25 minut

Nástroje/materiály: *Komunikace investigativní práce: Šablony aktivit (sekce:„Investigativa, na které jste pracovali“ a nová sekce „Skupinová aktivita: Jak byste informovali o této investigativní práci?“ (online nebo v tištěné podobě))

 • Sdílený cloudový prostor nebo digitální tabule se šablonami (Miro, Mural atd. – je-li workshop online)
 • Oddělené digitální místnosti (je-li workshop online) nebo oddělené prostory/stoly (je-li workshop offline)
 • Archy papíru, samolepicí papírky, pera (je-li workshop offline)
 • Snímky nebo flipchartové papíry s předem napsanými tipy/připomínkami pro část „Shrnutí“ (viz část „Závěrečný rozbor“ níže).

Pokyny

[15 minut]

 • Rozdělte účastníky do malých skupin po 3 až 5 členech v závislosti na celkové velikosti skupiny.Tytéž skupiny by měly pracovat společně během celého workshopu.

 • Doporučujte, aby si každá skupina pro své aktivity zvolila členy, jež se ujmou konkrétních úkolů: zapisovatel, časoměřič, prezentující (úkoly si mohou střídat) atp.

Skupiny poučte takto:

 • Jako tým si vyberte jeden z výzkumných projektů nebo investigativních případů, které členové vaší skupiny uvedli v předchozím individuálním cvičení – tento projekt bude použit jako skupinová případová studie pro zbytek workshopu.

 • Na základě vybrané případové studie odpovězte na otázku:

  • Jak byste informovali o této investigativní práci?“

  • Vyjmenujte různé kroky, potřeby a jiná hlediska, která musíte mít na paměti, když chcete informovat o investigativě a jejích výsledcích. Pokud jde o již publikovaný projekt, rozšiřte ho o to, čeho se již v rámci investigativy dosáhlo.

 • Podpůrné otázky: Na co obvykle myslíte, když se rozhodnete komunikovat svou investigativu/výzkum/jakákoli zjištění? Chybí vám něco? Co a proč?

 • Zamyslete se nad všemi plány, platformami, příběhy, výzvami a pochybnostmi a zapište si je, abyste se o ně mohli podělit během závěrečné analýzy.

Pokud si skupina neumí vybrat vlastní otázky, můžete jí navrhnout své přizpůsobené otázky nebo dokonce konkrétní případ/scénář, na kterém bude pracovat. Tento postup lze doporučit pro heterogenní skupiny, ale je důležité ponechat jej otevřený, aby účastníci mohli přijít s vlastními rozhodnutími.

[10 minut] Závěrečný rozbor

 • Zástupce každé skupiny shrne své odpovědi během maximálně 2 minut na skupinu.

Orientační otázky pro závěrečný rozbor:

 • Zvážili jste, čeho chcete svou investigativou/sběrem důkazů dosáhnout? Ne samotný účel komunikace, ale účel investigativy.

 • Pomůže komunikace o investigativě a souvisejících důkazech dosáhnout cíle nebo účelu vaší investigativní práce? Jak k tomu může dojít?

Na závěr cvičení uveďte několik důležitých bodů, jako například:

 • Komunikace investigativní práce vyžaduje „Investigativní vyprávění příběhů“ – tedy shromažďování důkazů (dokumentace, svědectví atd.) a jejich přetváření do příběhu s určitým CÍLEM. Všimněte si, že v další části budeme mluvit o účelu, cílech nebo požadovaných výsledcích.

 • Součástí komunikačního plánu musí být vytvoření přístupu k vyprávění příběhů o výzkumu/investigativě, zejména pokud je cílem zpřístupnit důkazy veřejnosti s cílem řešit problém, zvýšit povědomí atp.

 • Komunikace není lineární. Je to spíše cyklický proces a je třeba ho podle toho naplánovat.

 • Někdy budete muset uvažovat o sběru důkazů ad hoc, abyste je mohli komunikovat, a jindy budete sbírat důkazy, abyste dali příběhu (nebo stávajícímu příběhu) tvar. Závisí to na důkazech, které jste shromáždili, a na vašich cílech.

 • V každé situaci byste měli zvážit cíle, které chcete dosáhnout svou investigativou a její komunikací, jakož i to, jaké publikum chcete oslovit.

 • Důležité je od začátku myslet na komunikaci vaší investigativy/sběru důkazů a zvážit, jak komunikovat důkazy, které získáte (například: soubory údajů, obrázky, vzorky z terénního výzkumu atd.).

Investigativní vyprávění příběhů je typ vyprávění, který lze použít nejen ke zprostředkování konečných důkazů a výsledků investigativy, ale i samotného procesu vyšetřování.Proces shromažďování důkazů a jejich přetváření na „příběh“ je stejně důležitý jako zjištění. Je to také otázka transparentnosti a ostatní se od vás mohou učit a získat důvěru ve váš postup.

Identifikace cílů a publika (1 hodina a 10 minut)

Cíle v oblasti komunikace a vyprávění příběhů

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Nástroje/materiály:

 • Snímky nebo flipchartový papír s krátkou prezentací.

Pokyny

Začněte tím, že účastníkům připomenete, co se stalo na předchozím sezení (zejména pokud jste mezi nimi poskytli přestávku):

 • Investigativní vyprávění příběhů znamená přeměnit komunikaci důkazů na vyprávění s určitým cílem:

  • Proč děláte investigativu?
  • Co jste se investigativou snažili dosáhnout?
  • Jak může komunikace pomoci dosáhnout tohoto cíle?
  • Odteď se budeme odvolávat na ÚČEL nebo CÍLE vyprávění příběhu.
 • Ujistěte se, že posluchači chápou, že vědomí toho, čeho chtějí dosáhnout, jim umožní toho dosáhnout, i když se stane něco neočekávaného.

 • Aby mohli efektivně komunikovat, musí identifikovat tyto záměry nebo cíle.

Identifikujte cíle

Tvůrčí činnost | 25 minut

Nástroje/materiály: *Komunikace investigativní práce: Šablony aktivit, včetně poznámek z předchozích aktivit, včetně části „Skupinové aktivity: Identifikujte cíle“ (online nebo v tištěné podobě)

 • Sdílený cloudový prostor nebo digitální tabule se šablonami (Miro, Mural atd. – je-li workshop online)
 • Oddělené digitální místnosti (je-li workshop online) nebo oddělené prostory/stoly (je-li workshop offline).
 • Samostatné archy papíru, samolepicí papírky, pera (je-li workshop offline).
 • Snímky nebo flipchartové papíry s předem napsaným obsahem pro část „Shrnutí“ (viz část „Závěrečný rozbor“ níže).

Pokyny

[10 minut]

 • Účastníci se vrátí do svých skupin (do stejných týmů jako dříve).

 • Na základě předchozí aktivity a vybrané případové studie se každá skupina bude zabývat touto otázkou:

  • Co chcete dosáhnout komunikací své investigativní práce? Jaké jsou vaše komunikační CÍLE?
 • Každá skupina si určí zapisovatele, který bude zapisovat odpovědi.

[10 minut] Závěrečný rozbor

 • Zástupce každé skupiny se podělí o své odpovědi, maximálně 2 minuty na skupinu.

 • Ujistěte se, že skupiny identifikovaly alespoň následující cíle. Pokud ne, doplňte je a uveďte příklady týkající se případů/investigativy, které účastníci uvedli. Některé cíle mohou být:

  • zvýšit povědomí
  • mobilizovat
  • informovat lidi, zveřejnit nekalé jednání
  • obhajovat: podpořit právní případ, přimět vládu, aby vydala zákony, přimět vládu, aby zastavila protiprávní jednání
  • pomoci s nápravou
  • získat finanční prostředky pro oběti nebo pokračovat ve vyšetřování
  • zpřístupnit informace ostatním investigativcům: připravit cestu pro ostatní, aby mohli pokračovat, usnadnit používání údajů jinými investigativci
  • vyvodit odpovědnost vůči pachatelům
  • vyvážit převládající narativ
  • ...
 • Uveďte, že toto jsou jen některé z možných cílů, ale existuje jich mnohem více a vy musíte zvážit, které z nich jsou vhodné pro konkrétní kontext.

[5 minut] Doporučený čas k relaxaci

 • Čas k relaxaci nebo malý rozhovor před dalším sezením. Mohlo by to být vtipné video se zázračnými fotbalovými výkony, ukazující nečekané úspěchy, aby se lidé trochu uvolnili.
Plánování komunikace: identifikace publika

Tvůrčí činnost | 25 minut

Nástroje/materiály: *Komunikace investigativní práce: Šablony aktivit, včetně poznámek z předchozích aktivit, plus část „Plánování komunikace, identifikace publika“ (online nebo vytištěno)

 • Sdílený cloudový prostor nebo digitální tabule se šablonami (Miro, Mural atd. – je-li workshop online)
 • Oddělené digitální místnosti (je-li workshop online) nebo oddělené prostory/stoly (je-li workshop offline).
 • Samostatné archy papíru, samolepicí papírky, pera (je-li workshop offline).
 • Snímky nebo flipchartové papíry s předem napsaným obsahem pro část „Shrnutí“ (viz část „Závěrečný rozbor“ níže).

Pokyny

 • Začněte sdílením této hlavní otázky:

  • Co a komu musíte oznámit, abyste dosáhli tohoto cíle?
 • V závislosti na odpovědích, které účastníci poskytli v předchozím cvičení, jim můžete položit následující doplňující otázky jako reflexi nebo jako přímé otázky:

  • Co jste zvažovali při rozhodování o publiku?
  • Diskutovalo se dříve vůbec o publiku?
  • Nebo si publikum představujete jako neznámou masu?

[10 minut]

 • Účastníci se vrátí do svých skupin.- S ohledem na tyto otázky a stejnou případovou studii jako předtím dejte skupinám pokyn, aby:

 • se rozhodli koho chtějí oslovit, kdo je jejich publikum.

 • vysvětlili proč chtějí oslovit toto konkrétní publikum.

  • zvážili změnu cílů (pokud se dozvěděli o nových), aby lépe propojili cíle a publikum.
 • Položky KDO a PROČ by měly být vyplněny v přiložené šabloně ve sloupcích spolu s CÍLEMI.

[15 minut] Závěrečný rozbor

 • Zástupce každé skupiny se během 1 minuty podělí o své odpovědi včetně:

  • KDO (jejich identifikované publikum);
  • PROČ (proč ho chtějí oslovit);
  • CÍL (pokud se původní cíle musely změnit nebo ne).

Ukončete cvičení a zdůrazněte následující:

 • Vaše publikum jsou lidé, kterým chcete komunikovat investigativu v závislosti na tom, čeho chcete dosáhnout.

 • Při definování publika může být užitečné zvážit následující skutečnosti:

  • jejich vztah k vaší investigativě nebo k místu, kde došlo k nekalému jednání;
  • zda máte velmi lokální nebo identifikované publikum,
  • zda naopak poselství, které chcete předat, může být zajímavé i pro širší publikum, ne jen specializované nebo specifické.
 • Zohlednili účastníci místo, kde došlo k nekalému jednání? Je to velmi lokální? - Zdůrazněte potenciální ŠIRŠÍ DOSAH velmi lokální investigativy.

 • Stručně uveďte tyto typy publika:

  • Otevřené: není-li publikum definováno
  • Uzavřené nebo specializované: když je publikum cílené a specifické: Např. hackeři, environmentalisté, vědci
  • Blízkost publika: místní, národní, mezinárodní
  • Cílová skupina: ta, kterou chceme přímo oslovit
  • Rozšířené publikum: publikum, které nemusí být v naší „bublině“, ale může se dozvědět a zajímat o investigativu, shromážděné důkazy atp.
 • Pokud jste absolvovali relaxační cvičení se zázračnými góly z předchozí části, můžete účastníkům připomenout neočekávané úspěchy. Podobně se může podařit oslovit i jiné než cílové publikum. Toto může sloužit jako úvod k dalšímu cvičení.

Nakolik je lokální lokální? Může se publikum stát globálním?

Diskuse | 10 minut

Pokyny

Zorganizujte diskusi se všemi účastníky o níže uvedených bodech:

 • Život v globalizovaném světě umožňuje sdílet společné zájmy. Velmi lokální problém se může stát mezinárodním, proto myslete na své publikum, ale dovolte si snít ve velkém.

 • Společně si prohlédněte video Muži v sukních v Turecku (nebo si vyberte jiné video, které je pro vaši skupinu relevantní), při kterém účastníci uvidí, jak se z místního problému stala mezinárodní zpráva .

 • Před přestávkou nechte skupinu, aby si o tom trochu promluvila. Povzbuďte je, aby se podělili o jakékoli související zkušenosti nebo poznatky.

Komunikační formáty a kanály (1 hodina a 10 minut)

Úvod: formáty a kanály

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Nástroje/materiály:

 • Prezentace na snímcích nebo flipchartech.

Pokyny

Připravte si a předveďte prezentaci, která bude obsahovat následující body, přičemž účastníkům položte dotazy týkající se jejich dosavadní práce ve skupinách:

 • VŠICHNI jsme přirození komunikátoři.

 • ÚČEL investigativy, CÍLE jeho komunikace a publikum, které oslovujete, určí typ vyprávění příběhu, ale může to být i naopak.

 • Komunikace není lineární, ale cyklická.– Po určení ÚČELU a CÍLŮ a přezkoumání publika musíte přizpůsobit příběh.

 • Použijte příklady, které účastníci uvedli v předchozích individuálních a skupinových aktivitách, abyste poukázali na způsob jejich komunikace:

  • Jaký typ komunikace použili při konkrétním tématu?
  • Byla úspěšná nebo ne? Proč?
 • Představte různé formáty a dynamiku komunikace:

  • Formát/způsob vyprávění: audio, psané slovo, obraz (film, fotografie, grafika, ilustrace...), hudba, umělecké dílo (socha, instalace), kombinované formáty atp.
  • Dynamika/vztah s publikem: participativní/akční narativy, provokující narativy založené na akci, kampaně, guerrillová komunikace (culture jamming), crowdsourcing atp.
Formáty a dynamika

Tvůrčí činnost | 30 minut

Nástroje/materiály: *Komunikace investigativní práce: Šablony aktivit včetně poznámek z předchozích aktivit a nové části „Formáty a dynamika komunikace“

 • Sdílený cloudový prostor s upravitelnými soubory nebo digitální tabule se šablonami, jako například Miro, Mural atp. (je-li online)
 • Oddělené digitální místnosti (je-li workshop online) nebo oddělené prostory/stoly (je-li workshop offline)
 • Archy papíru, samolepicí papírky, pera (je-li workshop offline)

Pokyny

[15 minut]

 • Účastníci se vrátí do svých skupin.

 • Každá skupina určí zapisovatele a mluvčího, kteří budou prezentovat její výsledky.

 • Zadání úkolu:

  • Analyzujte svou dosavadní práci a navrhněte nejvhodnější formáty pro zprostředkování své investigativy publiku a vysvětlete svá rozhodnutí.
 • Nápady by měly být uvedeny v přiložené dvousloupcové šabloně.

[10 minut] Závěrečný rozbor

 • Zástupce každé skupiny se podělí o odpovědi, 1 minuta na skupinu.

 • Pozorujte a poskytněte zpětnou vazbu každému z nich:

  • Použili jeden nebo více formátů?
  • Kolik z nich zvažovalo vztah s publikem? Vnímali publikum jako pasivního pozorovatele (čtenáře, pozorovatele), nebo jako účastníka?
 • Vzpomeňte formáty, které účastníci možná nezohlednili, a jak formáty souvisejí s dynamikou a propojením, které mohou navázat s publikem.

 • Podělte se o tipy, jak mohou různé formáty ovlivnit příjemce poskytovaných informací – poslouží to jako můstek k dalšímu cvičení.

[5 minut] Doporučený čas k relaxaci

 • Zklidňující cvičení nebo krátká přestávka. Může to být video z představení, které ukazuje participativní postupy nebo hudba, při které se můžete uvolnit a učit (žádná minuta není zbytečná).
Vliv komunikačních formátů

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Nástroje/materiály

 • Prezentace v Power Pointu nebo předem napsané flipcharty (pokud je workshop offline)

Pokyny:

Připravte a předveďte krátkou prezentaci s přehledem komunikačních formátů a kanálů: verbální, neverbální, písemné a vizuální. Je třeba zahrnout tyto body:

 • Komunikační volby jsou biologicky podmíněné a kulturně formované. Budou také podmíněny možnostmi v prostředí, kde investigativec působí nebo cílovým publikem, nebo stanovenými cíli – nebo všemi faktory dohromady.

 • Vizuální vnímání a sluch jsou klíčové aspekty sociální interakce. Zásadní roli v mezilidské komunikaci hraje i dotyk a existují příklady experimentů, při kterých se do kina nebo živé hudby začleňuje čich.

  • Například komunikace o znečištěné vodě může zahrnovat sběr nebo zkoumání vzorků vody spolu s postiženými komunitami.
 • K předávání poselství se mohou použít participativní postupy, jako jsou pouliční divadelní představení nebo jiné formy umění.

 • Každý formát má své výhody a nevýhody a měl by se formovat s ohledem na cíl a publikum, opět s kruhovým a nelineárním přístupem

 • Výhody různých formátů:

  • Verbální projev: mluvené slovo nebo znaková řeč umožňují vyjádřit myšlenky jasně a jsou pro ostatní snadno srozumitelné. Je důležité vyhnout se nesmyslným nebo nadbytečným slovům.
  • Neverbální projev: používání řeči těla, gest a mimiky k předávání informací ostatním.
  • Písemný projev: je užitečný při snaze o jednoduchost.
  • Vizuální reprezentace: informace mohou zprostředkovat fotografie, výtvarná díla, kresby, náčrty, tabulky a grafy. Při komunikaci pomocí vizuální reprezentace si vybírejte vizuály, které mají pro vaši komunikaci přidanou hodnotu.
 • Míchání formátů může podpořit nebo poškodit komunikaci.

  • Věnujte tomu pozornost a rozhodujte se na základě kontextu, publika a účelu/cílů. Někdy použití více formátů a komunikačních kanálů může zajistit oslovení různých skupin a zájmů, jindy to může oslabit poselství, pokud nejsou k dispozici kapacity pro vytvoření kvalitní práce nebo pro sledování všech kanálů.
Předání zprávy

Tvůrčí činnost | 25 minut

Nástroje/materiály

 • Digitální tabule (Miro, Mural atd.) nebo aplikace na vytváření karet dle vlastního výběru (je-li workshop online.)
 • Oddělené digitální místnosti (je-li workshop online) nebo oddělené prostory/stoly (je-li workshop offline).
 • Prázdné listy papíru, poznámkové lístky, pera (pokud jsou v režimu offline.)

Pokyny

[15 minut]

 • Účastníci se vrátí do svých skupin.– Úkolem každé skupiny je na základě předchozích skupinových diskusí o vybraném investigativním případě:

  • Prozkoumat možné komunikační formáty a kanály a připravit si následující kartičky:
  1. Na jednu stranu (nebo na horní část stránky) napište název formátu, například VIDEO.
  2. Na druhou stranu (nebo pod název formátu) napište, jak předává poselství, a uveďte:

   • co oslovuje, například. zrak, sluch, čich, chuť, hmat, emoce, intelekt,
   • jaká je přidaná hodnota formátu: např. přístupnost, stručnost, jednoduchost, interaktivita, relevance, spolehlivost.

Skupinám můžete při přípravě karet poskytnout níže uvedené orientační otázky, nad kterými se mohou zamyslet:

 • Jak se vaše publikum rádo informuje a jak se podle vás nejlépe učí?
 • Například: Kdo sleduje dokumentární filmy?/ Kdo sleduje 60sekundová videa na YouTube nebo TikToku?/ Kdo poslouchá podcasty nebo čte dlouhé články?/ Co je podněcuje k činnosti nebo je nutí uvažovat?
 • Na jaké formáty a styly komunikace bude vaše publikum nejvíce reagovat?

[10 minut] Závěrečný rozbor

 • Po návratu do společné místnosti si účastníci mohou pohrát s různými formáty a možnostmi, které si vybrali, porovnat karty a doplnit další podrobnosti.

 • Ukončete cvičení následujícími body:

  • Klíčem ke komunikaci je pochopit, co se dotýká vašeho publika: co ho nejvíce oslovuje?
  • Během investigativy se ujistěte, že jste sesbírali údaje, svědectví, videa, fotografie nebo jiné typy důkazů, které můžete použít ke komunikaci výsledků investigativní práce a které mohou být přesvědčivé pro vaše publikum.
  • Při hodnocení svých možností buďte realističtí: jaké máte možnosti a zdroje pro komunikaci s publikem?

Komunikační platformy a zdroje (20 minut)

Místa a platformy pro sdílení příběhů

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Nástroje/materiály

 • Prezentace v Power Pointu nebo předem napsané flipcharty (pro offline workshop)

Pokyny:

Připravte a představte krátkou prezentaci, která bude obsahovat:

 • Příklady různých příběhů v různých formátech a sdílených prostřednictvím různých platforem nebo míst. V ideálním případě se pokuste vybrat různé případy z různých regionů a témat nebo se zaměřte na otázky, které mohou být pro účastníky relevantní.

  • Všimněte si, že děláme rozdíl mezi FORMÁTEM, který používáme na zprostředkování informací (vyprávění příběhu), a místem, kam ho umísťujeme: KANÁLEM/místem/platformou, kterou používáme pro jeho sdílení a šíření.
 • Stejnému kanálu/místu mohou odpovídat různé formáty, jeden formát může odpovídat více než jednomu kanálu/místu atp.

 • Zdůrazněte, jak se tradiční média spoléhají na sociální média a přizpůsobují se jim, co formuje formáty a platformy, na kterých komunikují poselství.

 • Sdílejte relevantní příklady přizpůsobené různým místům a platformám a přimějte publikum myslet „mimo zažitou šablonu“. Ujistěte se, že příklady jsou relevantní pro jazyk(y) a kontext vašich účastníků. Zkuste vyhledat příklady:

  • Sociálních médií: Twitter, TikTok, Facebook, Mastodon
  • Médií: TV, rozhlas, blogy, specializované časopisy
  • Pouličních akcí: obvykle získávají publicitu a pozornost prostřednictvím sociálních médií
  • Kampaní: propagace, vzdělávací projekty, změna politiky atp.
  • Uměleckých představení: pouliční divadlo, koncerty
  • Uměleckých institucí: galerie, muzea, online výstavy
 • Vyzvěte účastníky, aby přispěli vlastními zkušenostmi nebo příklady, které znají, a posunuli diskusi do další části.

Zdroje

Diskuse | 10 minut

Pokyny:

 • Krátce diskutujte o tom, že určení toho, co potřebujete k tomu, abyste mohli komunikovat svou investigativní práci, je klíčovým krokem plánování toho, jak odkomunikovat své údaje a jiná zjištění. To se liší případ od případu.

 • Vyzvěte účastníky, aby identifikovali zdroje (dovednosti, nástroje, informovanost atd.), které jim chybí při komunikaci jejich investigativní práce.

  • Požádejte je, aby se zaměřili na své zkušenosti a podělili se o ně; nebo pokud takové zkušenosti nemají, aby si představili potenciální scénáře na základě cvičení, která dosud vypracovali.

  • Možná budou chtít použít poznámky, které vypracovali na začátku workshopu (v části: „Individuální reflexe: Investigativa, na které jste pracovali nebo která se vám líbila“) a doplnit je.

  • Mohou uvést jakýkoli zdroj (například rozpočet, dovednosti, čas...), který jim chyběl při komunikaci jejich investigativní práce.

 • Řiďte diskusi, povzbuzujte účastníky, aby se navzájem podělili o rady a/nebo výzvy z předchozích zkušeností a hledali spojence a pomocníky.

 • Podpořte diskusi dalšími příklady a tipy.

Závěr (10 minut)

Závěr

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Pokyny

 • Ukončete workshop a shrňte jeho obsah.

 • Proveďte rychlý přehled sezení. Každý účastník by měl uvést:

  • jednu věc, která se na sezení velmi zdařila a
  • jednu věc, kterou by příště zlepšil/a.
 • Vyzvěte účastníky, aby se zeptali nevyřešené otázky nebo poskytli několik závěrečných tipů.

 • Pokud je to relevantní, podělte se o kontaktní informace a jakékoli další podrobnosti.

 • Také vyzvěte účastníky, aby při komunikaci zvážili bezpečnostní důsledky své práce, a doporučte jim, aby si prostudovali zdroje ETI týkající se bezpečnosti a ochrany (např „Bezpečnost na prvním místě“; „Hodnocení rizik je způsob myšlení, ne kontrolní seznam“).

Aby byli účastníci neustále informováni o tom, co se děje, mohou školitelé efektivně shrnout obsah workshopu podle těchto kroků:

  1. [v úvodu] řekněte účastníkům, co se bude dít;
  1. [během každé části sezení/workshopu] jim připomeňte, co se děje;
  1. [na konci setkání/workshopu] jim řekněte, co se právě stalo. Kromě toho je důležité, aby školitelé na konci poukázali na to, která očekávání byla splněna.

Kontaktujte nás

Obraťte se na nás prostřednictvím stránky Odhalte neviditelné, pokud:

 • máte jakékoli dotazy týkající se tohoto plánu workshopu a pokynů pro facilitátora,

 • používáte tento plán workshopu a chcete se podělit o zpětnou vazbu a návrhy, které mohou přispět k jeho zlepšení,

 • jste si plán workshopu přizpůsobili pro konkrétní kontext a chcete se s námi podělit o výsledky,

 • chcete navrhnout nové aktivity, tipy nebo příklady, které by se mohly do tohoto workshopu začlenit,

 • se chcete podělit o své odborné znalosti a spolupracovat s námi na vývoji a testování nových workshopů.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG klíč/otisk prstu: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorství a licence

CC BY-SA 4.0

Tento obsah byl vytvořen v rámci projektu Odhalte neviditelné organizace Tactical Tech a spadá pod licenci [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by -se/4.0/)

 • Autor workshopu: Nuria Tesónová

 • Design pokynů: A. Hayder

 • Redakce a obsah: Christy Langeová, Laura Rancová, Wael Eskandar

 • Grafický design: Yiorgos Bagakis

 • Vývoj webových stránek: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Koordinace a dohled nad projektem: Christy Langeová, Laura Rancová, Lieke Ploegerová, Marek Tuszynski, Safa Ghnaimová, Wael Eskandar

Tento zdroj byl vytvořen v rámci Iniciativy pro spolupráci a investigativní žurnalistiku (CIJI) spolufinancované Evropskou komisí v rámci pilotního projektu: „Podpora investigativní žurnalistiky a svobody sdělovacích prostředků v EU“ (GŘ CONNECT).

*Tento text vyjadřuje názor autora a Komise nenese odpovědnost za případné použití informací v něm obsažených.

Více o tomto tématu