Ľudský prvok v investigatíve: (2) Ako viesť rozhovory

Tento workshop je súčasťou štvormodulového tréningového plánu, ktorý sa sústredí na „ľudský prvok v investigatíve“, najmä na interakciu medzi ľuďmi, ktorí sa venujú investigatíve/výskumu a ľuďmi, ktorí by sa mohli stať ich zdrojom informácií. Nadväzuje na workshop „Ľudský prvok: ako bezpečne identifikovať a osloviť zdroje“ (ktorý by mali začiatočníčky a začiatočníci absolvovať prvý). Tento modul poskytuje metódy, zručnosti a osvedčené postupy pre bezpečné vedenie rozhovorov a udržiavanie kontaktu s ľudskými zdrojmi, ktoré počas investigovania poskytujú dôkazy.

Prehľad workshopu

Téma: Ľudský prvok v investigatíve: ako bezpečne viesť rozhovory.

Ciele:

 • Tento workshop poskytuje účastníčkam a účastníkom metódy, zručnosti a osvedčené postupy, ktoré pomôžu bezpečne identifikovať ľudské zdroje, viesť s nimi rozhovory a udržiavať s nimi kontakt počas investigovania s cieľom získavať a upevňovať dôkazy.

Vzdelávacie výsledky:

 • Porozumieť, že rôzne druhy rozhovorov a respondentiek či respondentov si vyžadujú rôzne prístupy.
 • Sformulovať rôzne druhy otázok pre rozhovory a vypracovať dotazník.
 • Viesť rozhovor.

Spôsob konania: online/fyzicky

Trvanie workshopu (bez prestávok) 2 hodiny a 10 minút

Number of participants: od 6 do 24

Súvisiace workshopy:

Súvisiace príručky zo súboru materiálov Odhaľ neviditeľné: 

Workshopové materiály na stiahnutie:

Vzdelávacie aktivity

Úvod (15 minút)

Preskočte predstavovanie popísané nižšie, ak vediete tento workshop s rovnakou skupinou po úvodnom workshope “Ľudský prvok v investigatíve: ako bezpečne identifikovať a osloviť zdroje”. Namiesto toho môžete so skupinou absolvovať aktivitu na prelomenie ľadov, alebo poskytnúť zhrnutie predchádzajúceho workshopu.

Predstavenie workshopu

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 5 minút

Pokyny

 • Upútajte pozornosť otázkou alebo komentárom ku vhodnému obrázku.
 • Predstavte seba a ciele workshopu.
 • Nepovinné: Predstavte zdroj materiálov tohto workshopu (Tactical Tech).
 • Predstavte program workshopu.
 • Navrhnite základné pravidlá workshopu. Spýtajte sa účastníčok a účastníkov či by chceli upraviť vami navrhnuté pravidlá, prípadne navrhnúť ďalšie. Ubezpečte sa, že každá a každý základným pravidlám rozumie a súhlasí s nimi. V materiáli Príručka facilitátora, v časti "Vedenie workshopov" nájdete konkrétne návrhy ako stanoviť základné pravidlá.
 • Vysvetlite skupinám dynamiku fungovania. Napríklad objasnite, že účastníčky a účastníci budú spolu v rovnakom tíme počas celého trvania workshopu.
Predstavenie účastníčok a účastníkov/aktivita na prelomenie ľadov

Tvorte | 10 minút

Pokyny

 • Urobte rýchle zoznamovacie kolo, v ktorom účastníčky a účastníci odpovedia na pár otázok o nich, o ich práci, o očakávaniach od tohto workshopu atď.

 • Namiesto toho môžete urobiť aktivitu na prelomenie ľadov, ktorý motivuje účastníčky a účastníkov ku kreativite a k interakcii medzi sebou tým, že nakreslia nápady a myšlienky na online tabuľu. Ak sa workshop odohráva fyzicky, môžu sa postaviť a robiť nejaké úlohy, alebo diskutovať v skupinkách:

  • Napr. nájsť si dvojicu a po dobu dvoch minút sa pýtať na jej či jeho prácu, rodné mesto, koníčky atď.
  • Pozrite si časť „Ako prelomiť ľady“ v materiáli Príručka facilitátora, aby ste sa inšpirovali.

Ako naplánovať a viesť rozhovory (1 hodina a 45 minút)

Úvod: Plánovanie rozhovorov

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 5 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

Pripravte si a predneste krátku prezentáciu, v ktorej sa budete sústrediť na tieto hlavné myšlienky:

 • Keď už ste sa pripravili na vedenie rozhovoru, potrebujete sa zamerať na logistiku, konkrétne:

  • miesta stretnutí
  • nástroje na nahrávanie
  • cestovanie a ubytovanie
  • miestne kontakty (kvôli podpore a bezpečnosti)
  • povedomie o kontexte/výskum kontextu
  • bezpečná komunikácia so zdrojmi atď.
 • Znovu zdôraznite, že je potrebné plánovať dopredu a odporučte skupine sledovať výskumný cyklus kvôli riešeniu a zmierneniu potenciálnych rizík v každom kroku: pred, počas a po rozhovoroch.

  • Neváhajte to zopakovať skupine tak často, ako uznáte sa vhodné.
 • Vyzvite účastníčky a účastníkov, aby sa pýtali a diskutovali o aspektoch týkajúcich sa ich vlastných potrieb.

Ako plánovať rozhovory

Spolupracujte | 35 minút

Nástroje/materiály

 • “Šablóny aktivít – Ľudský prvok: ako viesť rozhovory”, časť „Skupinová aktivita: ako plánovať rozhovory“ (na vyplnenie online alebo vytlačené).
 • Snímok Powerpointovej prezentácie/flipchartový papier s usmerneniami pre skupinovú aktivitu a kľúčovými bodmi, ktoré si treba pamätať.
 • Zdieľaný cloudový priečinok a súbory/online platforma na úpravu textu (napr. Framapad) na spisovanie myšlienok, prípadne online tabule ako Miro či Mural (ak je workshop online).
 • Hárky papiera, samolepiace papieriky, perá (ak je workshop fyzicky).

Pokyny

[15 minút] Skupinová úloha

 • Rozdeľte účastníčky a účastníkov do skupín po 3-5 ľudí.

 • Požiadajte tímy, aby si každý zvolil zapisovateľku, časomerača a prezentujúcu pre záverečný rozbor aktivity (toto platí pre každú ďalšiu aktivitu). Tieto role by si mali občas medzi sebou vystriedať.

 • Informujte ich, že ich úlohou bude naplánovať rozhovor s vybranou postavou.

 • Požiadajte ich, aby si vybrali jednu postavu pre rozhovor, prípadne im nejaké prideľte (napr. svedkyňa, obeť, podozrivý páchateľ, expertný zdroj, oficiálna predstaviteľka...). Následne si zapíšu:

  • 1. úlohu, ktorú vybraná osoba zohráva v investigatívnej aktivite
  • 2. vzťah s investigatívnou aktivitou
  • 3. informácie, ktoré vie poskytnúť.
 • Položte skupine pomocné otázky:

  • Ako s touto osobou budete viesť rozhovor?
  • Kde si dohodnete stretnutie?
  • Čo ďalšie by ste mali vziať do úvahy pred a počas stretnutia/rozhovoru?

Ak tento workshop nasleduje po workshope "Ľudský prvok v investigatíve: ako bezpečne identifikovať a osloviť zdroje":

 • môžete ponechať ľudí rozdelených v rovnakých tímoch, alebo ich rozdeľte do úplne nových tímov, ale tie ponechajte rovnaké počas celého trvania tohto workshopu,
 • aby sa ušetril čas, tímy si môžu ponechať ich prípady z minulého workshopu a vybrať si respondentky či respondentov a aktivity s nimi súvisiace.

[20 minút] Záverečný rozbor

 • Každý tím má na prezentovanie ich plánu dve minúty, počas ktorých objasnia aj dôvody, na základe ktorých sa rozhodovali.

 • Dajte každému tímu spätnú väzbu a vyzvite ostatných aby sa pýtali, prípadne predostreli návrhy na zlepšenie.

 • Keď sa vystriedajú všetky tímy, otvorte diskusiu o pozitívach a negatívach rôznych druhov rozhovorov:

  • osobne
  • cez video hovor
  • cez email

Ak chcete ušetriť čas, môžete si pre túto skupinovú aktivitu predom pripraviť karty s postavami a každému tímu jednu prideliť.

Ako si pripraviť otázky a plán rozhovoru

Tvorte | 20 minút

Nástroje/materiály

 • “Šablóny aktivít – Ľudský prvok: ako viesť rozhovory”, časť „Skupinová aktivita: ako si pripraviť otázky a plán rozhovoru“ (na vyplnenie online alebo vytlačené).
 • Snímok Powerpointovej prezentácie/flipchartový papier s usmerneniami pre skupinovú aktivitu a kľúčovými bodmi, ktoré si treba pamätať.
 • Rovnaké ako predtým.

Pokyny

 • Požiadajte účastníčky a účastníkov, aby sa vrátili do svojich tímov.

 • Každý tím by mal:

  • pripraviť dotazník pre ich respondentku či respondenta (z predchádzajúcej aktivity) a
  • zoradiť otázky v ňom
  • vysvetliť, aké sú ich ciele a ako sa ich pokúsia dosiahnuť
 • Naveďte účastníčky a účastníkov ku týmto kľúčovým cieľom:

  • prelomiť ľady
  • vyvolať reakciu
  • zhromaždiť podklady pre príbeh
  • overiť ostatné dôkazy alebo informácie z iných zdrojov
  • zhromaždiť dôkazy
  • získať svedectvo a/alebo ľudskú stránku príbehu atď.
 • Pripomeňte tímom, aby si určili zapisovateľku, časomerača a dobrovoľníčku (či dobrovoľníkov) pre nasledujúcu aktivitu s hraním rolí (pozri ďalšiu časť workshopu).

Hranie rolí: ako pokladať otázky

Spolupracujte | 20 minút

POZNÁMKA: čas vyhradený na túto aktivitu upravte podľa počtu tímov.

Nástroje/materiály

 • Materiály a poznámky tímov z predchádzajúcej aktivity.
 • Snímok Powerpointovej prezentácie/flipchartový papier na zapisovanie kľúčových myšlienok, ktoré by bolo dobré si zapamätať z tejto aktivity.

Pokyny

[20 minút] Hranie rolí

 • Nadväzujúc na predchádzajúcu aktivitu si každý tím vyskúša ich spísaný rozhovor pomocou hrania rolí.

 • Na rolu respondentky či respondenta si každý tím zavolá dobrovoľníčku či dobrovoľníka z iného tímu.

 • Každý tím má 5 minút na vykonanie rozhovoru. Všetci ostatní sledujú a zapisujú si poznámky, aby mohli neskôr poskytnúť tímu spätnú väzbu.

 • Keď už sa všetky rozhovory uskutočnili, vyzvite účastníčky a účastníkov, aby sa podelili o dojmy, myšlienky či poznámky.

[10 minút] Záverečný rozbor a zhrnutie

 • Po skončení všetkých rozhovorov sa vyjadrite k druhom otázok a cieľov, prečo sú niektoré úspešné a niektoré nie a na čo sú dobré.

 • Diskutujte najmä o tom, čo robiť a nerobiť, napr.:

  • Pýtať sa všeobecné otázky, aby sa na úvod prelomili ľady.
  • Nepýtať sa sugestívne otázky, ktoré by mohli ovplyvniť odpoveď respondentky či respondenta.
  • Nepýtať sa uzavreté otázky, ak je cieľom získať detailnejší prehľad.
 • Zapíšte si kľúčové rady/tipy a prepojte ich s relevantnými otázkami, aby ste ukázali rôzne druhy otázok:

  • otvorené a uzavreté
  • faktické a neurčité
  • sugestívne
  • nadväzujúce
  • provokatívne
 • Zdôraznite, že citlivé alebo nepriateľské zdroje vyžadujú osobitný prístup.

  • Spomeňte niektoré osobitné prístupy a ako sa od seba líšia.
  • Uveďte príklady a tipy.

ZDROJE:

Ako si viesť záznamy z rozhovorov: právne ohľady

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 10 minút

Nástroje/materiály

 • Predom pripravené snímky Powerpointovej prezentácie/flipchartové papiere pre prezentáciu.

Pokyny

 • Pripravte si a predneste krátku prezentáciu, v ktorej zdôrazníte dôležitosť hodnotenia rizík z hľadiska komunikácie, miesta konania, uchovávania dôkazov a dát či osobnej ochrany:

  • miesto a čas rozhovorov
  • úvahy ohľadom digitálnej a fyzickej bezpečnosti
  • cestovanie
  • Rozhovory, ktoré vyžadujú osobitný prístup (zraniteľné či nepriateľské zdroje/respondentky či respondenti) možno riešiť oddelene. Ak sa nimi nebudete zaoberať v separátnom workshope či aktivite, spomeňte, že ich treba osobitne plánovať.
 • Spýtajte sa skupiny či už premýšľali ako a kde budú zhromažďovať a/alebo uchovávať záznamy informácií či dôkazov:

 • Budú nahrávať, fotografovať, natáčať video atď.?

 • Pripomeňte im nástroje na zdokumentovanie rozhovorov, aby im to pomohlo zamyslieť sa nad spôsobmi ukladania dát:

  • zvuková nahrávka
  • nahrávka video hovorov a telefonátov
  • fotografie/videá
  • bezpečné úložisko
 • Upozornite skupinu na dôležitosť:

  • informovaného súhlasu, ktorý majú získať od respondentiek a respondentov formou formulára o informovanom súhlase – podpísaného formulára, ktorý opisuje, ako sa budú používať nadobudnuté informácie a ich identita a či ostanú utajené.
  • právnych ohľadov
  • bezpečnosti
  • súkromia
 • Diskutujte a poskytnite užitočné tipy k otázkam:

  • Ako vo svojej investigatívnej aktivite uvediete/identifikujete zdroje informácií?
  • Odhalíte ich identitu?
  • Musia zostať utajené? Ako utajený zdroj ovplyvňuje dôveryhodnosť vašej zverejnenej správy?
 • Definujte kľúčové pojmy a postupy:

  • na záznam (on-the-record)
  • mimo záznam (off-the-record)
  • anonymita

ZDROJE:

Po rozhovore: kontrola a zostatky

Diskutujte | 15 minút

Nástroje/materiály

 • Predom pripravené snímky Powerpointovej prezentácie/flipchartové papiere pre prezentáciu.
 • Zdieľaná online tabuľa, napr. Miro alebo Mural/cloudová online platforma na úpravu textu ako napr. Framapad (ak je workshop online).
 • Flipchartové papiere/tabuľa a fixky (ak sa workshop koná fyzicky).

Pokyny

 • Dajte skupine dve minúty na to, aby jednotlivo napísali na zdieľanú tabuľu ich myšlienky súvisiace s nasledujúcou otázkou:

  • Čo treba urobiť po skončení rozhovoru?
 • Po tomto cvičení sa zamerajte na nasledujúce kľúčové body, ak ich skupina ešte vo svojich odpovediach nespomenula:

  • Overiť informácie získané v rozhovore.
  • Výskumný cyklus: posúdiť potreby a znovu premyslieť investigatívnu aktivitu.
  • Poskytnúť právo na odpoveď.
  • Skontrolovať, či máme potrebné povolenia a premyslieť ako bude zdroj menovaný (ak bude menovaný) keď odhalíme alebo zverejníme investigatívnu aktivitu.
  • Zostať v kontakte: tieto respondentky a respondenti môžu byť východiskovým bodom pri budovaní vlastnej siete zdrojov a rozvíjaní ďalších investigatívnych aktivít.
 • Posúdenie rizík: komunikácia, uchovávanie, zverejňovanie, zdieľanie s ostatnými, spolupráca.

 • Vyzvite účastníčky a účastníkov, aby sa sami seba pýtali otázky typu:

  • Zamýšľali ste sa predom ako dlho by mal rozhovor trvať?

   • Bol príliš dlhý a/alebo bol už zdroj ku koncu unavený?
   • Uveďte časové špecifiká a hodnotu času vášho zdroja.
  • Boli ste v správnom nastavení mysle pomocou starostlivosti o seba a sebauvedomenia?
  • Urobili ste nejaké chyby pri oslovovaní zdrojov (kultúrne, rodové, iné)?
 • Zdôraznite, že je dôležité naučiť sa/prijať, že niekedy sa treba vzdať:

  • Niektoré zdroje nebudú nápomocné ani užitočné a nepôjde to podľa vášho plánu.
  • Je v poriadku nechať ich odísť aj v strede rozhovoru ak si uvedomíte, že ste sa veľmi snažili, ale zdroj nesplnil vaše očakávania.

ZDROJE:

Ukončenie aktivity (10 minút)

Záverečná aktivita: Plagát s hlavnými myšlienkami workshopu

Tvorte | 5 minút

Nástroje/materiály

 • Zdieľaná plocha na kreslenie/snímok/tabuľa (online).
 • Tabuľa/flipchartový papier, lepiace papieriky, fixky (fyzicky).

Pokyny

 • Požiadajte účastníčky a účastníkov, aby vytvorili plagát s hlavnými myšlienkami, ktoré si z workshopu odnesú. Vyzvite ich, aby odpovede na nasledujúcu otázku napísali na zdieľanú plochu/na tabuľu:

  • Aké sú hlavné myšlienky, ktoré si z dnešného workshopu odnášate? 
 • Dajte skupine pár minút, aby odpovede napísala či nakreslila a následne všetky prečítajte nahlas.

Záverečný rozbor

 • Vyzdvihnite niektoré odpovede na ploche/tabuli.
Záver

Čítajte Pozerajte Počúvajte | 5 minút

Pokyny

 • Zakončite workshop a zhrňte jeho obsah. Ak to tak bude, spomeňte, že po tomto workshope budú nasledovať ďalšie zo série „Ľudský prvok“ (napr. „Ako viesť rozhovory“ a/alebo „Ako spravovať zdroje“).

 • V krátkosti zhodnoťte workshop aby ste získali krátke reakcie od skupiny. Každá osoba povie:

  • jednu vec, ktorá bola na workshope veľmi dobrá a
  • jednu vec, ktorú by do budúcna vylepšili.
 • Vyzvite účastníčky a účastníkov aby sa spýtali na čokoľvek, čomu nerozumeli či čo ich ešte zaujíma, či aby zdieľali nejaké posledné tipy.

 • Zdieľajte s nimi kontaktné informácie ak je to relevantné, prípadne akékoľvek ďalšie podrobnosti.

Ďalšie zdroje

K téme:

Iné relevantné zdroje:

Kontaktujte nás

Obráťte sa na nás na stránke Odhaľ neviditeľné, ak:

 • máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto plánu workshopu a usmernení pre facilitátora,
 • používate tento plán workshopu a chcete sa podeliť o spätnú väzbu a návrhy, ktoré ho môžu pomôcť zlepšiť,
 • prispôsobíte plán workshopu konkrétnemu kontextu a chcete sa s nami podeliť o výsledky,
 • chcete navrhnúť nové aktivity, tipy alebo príklady, ktoré by sa mohli pridať do tohto workshopu,
 • sa chcete podeliť o svoje odborné znalosti a spolupracovať s nami na vývoji a testovaní nových workshopov.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG kľúč/odtlačok prsta: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorstvo a licencie

CC BY-SA 4.0

Tento obsah bol vytvorený v rámci projektu Odhaľ neviditeľné organizácie Tactical Tech a spadá pod licenciu Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autor workshopu: Nuria Tesón
 • Dizajn pokynov: A. Hayder
 • Redakcia a obsah: Christy Lange, Laura Ranca
 • Grafický dizajn: Yiorgos Bagakis
 • Vývoj webových stránok: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Koordinácia a dohľad nad projektom: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Tento zdroj bol vytvorený v rámci Iniciatívy pre spoluprácu a investigatívnu žurnalistiku (CIJI) spolufinancovanej Európskou komisiou v rámci pilotného projektu: „Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ“ (GR CONNECT).

Tento text vyjadruje názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Viac o tejto téme