Workshopy „Odhaľ neviditeľné: Príručka pre facilitátorov“

Vitajte v príručke pre facilitátorov workshopov „Odhaľ neviditeľné“! Tento zdroj obsahuje všeobecné usmernenia a tipy pre facilitátorov a školiteľov, ktorí chcú viesť semináre na základe učebných osnov, ktoré poskytujeme na tejto webovej stránke. Nájdete tu stručné informácie o workshopoch, navrhované nástroje a aktivity, ako aj odporúčania, ako začať, viesť a ukončiť workshop. Tieto pokyny a plány workshopov si môžete prispôsobiť podľa potrieb a okolností vášho publika.Vyzývame vás, aby ste sa na nás obrátili s akýmikoľvek otázkami a spätnou väzbou, ktoré môžu pomôcť zlepšiť a rozšíriť semináre.

O workshopoch

Workshopy „Odhaľ neviditeľné“ vychádzajú z predchádzajúceho výskumu, príručiek, školení a spoločných podujatí, ktoré pripravil tím projektu Tactical Tech Odhaľ neviditeľné spolu so skúsenými investigatívcami vrátane novinárov, aktivistov, výskumníkov, umelcov a technológov.

Väčšina plánov workshopov obsahuje odkazy na materiály zo súpravy Odhaľ neviditeľné, zdroj obsahujúci príručky a prípadové štúdie o investigatívnych technikách a nástrojoch, ktoré používajú skúsení investigatívci a ktoré sú prístupnejšie pre ľudí a komunity, ktorí chcú začať vlastnú investigatívu.

Zahrnuté sú aj ďalšie externé zdroje na ďalšie čítanie, inšpiráciu alebo odporúčanie nástrojov na použitie v konkrétnych kontextoch workshopov.

Upozorňujeme, že externé nástroje a online platformy, ktoré uvádzame pre rôzne činnosti, sú len návrhy a môžete nájsť mnoho alternatív; tieto odporúčania neuprednostňujeme, nereklamujeme ani za ne nedostávame žiadne sponzorské príspevky.

Návrh workshopu

Plány workshopov „Odhaľ neviditeľné“ sú navrhnuté tak, aby sa dali realizovať buď online, alebo osobne.

Čas trvania workshopu sa spravidla pohybuje v rozmedzí 2 až 4 hodín; prestávky nie sú zahrnuté.

Workshopy sú rozdelené do sekcií. Každá sekcia trvá od 15 do 75 minút.

Odporúča sa dať si krátku prestávku alebo absolvovať aktivitu na prebudenie každých 45 až 60 minút, ale potreba sa bude líšiť v závislosti od typu činností vykonávaných v jednotlivých sekciách a ich interaktivity.

Každý workshop sa začína úvodnou sekciou a končí sa záverečnou sekciou.

Workshopy sú navrhnuté tak, aby aspoň 50 % času tvorili interaktívne aktivity.

Vzdelávacie aktivity

V plánoch workshopu Odhaľ neviditeľné obsahuje každá vzdelávacia aktivita tieto údaje:

Typ vzdelávacej aktivity

Vzdelávacie aktivity navrhujeme podľa Konverzačného rámca Diany Laurillard. Na základe tohto rámca nájdete v plánoch workshopov týchto šesť typov vzdelávacích aktivít:

 • Čítanie, sledovanie, počúvanie – účastníci získavajú vedomosti z prezentácií, audiovizuálnych materiálov atď.

 • Výskum – účastníci sa učia prostredníctvom aktivít a výziev založených na skúmaní.

 • Diskusia – účastníci sa učia z rozhovorov, debát, diskusií.

 • Praktické cvičenie – účastníci sa učia alebo uplatňujú získané zručnosti a vedomosti prostredníctvom úloh a cvičení.

 • Spolupráca – účastníci získavajú vedomosti a zručnosti spoluprácou s rovesníkmi v rámci tímových aktivít.

 • Tvorivá činnosť – účastníci sa učia alebo zdieľajú informácie, vedomosti a zručnosti tým, že individuálne alebo v skupinách niečo vytvárajú.

Vyhradený čas

 • Vyhradený čas je čas potrebný na dokončenie aktivity vrátane poskytnutia pokynov a vyhodnotenia.

Nástroje/materiály

 • Ide o nástroje a materiály špecifické pre danú činnosť, ktoré sú potrebné na realizáciu workshopov online aj osobne.

Pokyny

 • Tu nájdete pokyny krok za krokom, ako viesť aktivitu workshopu.

Uzavretie

 • Toto sú návrhy na doplňujúce otázky alebo vysvetlenia po skončení aktivity.

Poskytovanie workshopov

Príprava na workshop

Aktivity môžete vždy kombinovať, ale dbajte na to, aby ste používali rôzne typy aktivít a aby ste ich často striedali. Snažte sa napríklad vyhnúť sérii aktivít „Čítanie, sledovanie, počúvanie“ (prezentácia) počas hodiny.

Zvážte úroveň skúseností skupiny a to, či chcú uplatniť zručnosti v určitej oblasti výskumu alebo v investigatíve. Prispôsobte vizuálny materiál, cvičenia a hry potrebám účastníkov.

Vždy, keď je to možné, použite príklady, ktoré sú relevantné pre publikum. Ak chcete, aby boli sedenia ešte relevantnejšie, môžete na začiatku požiadať účastníkov, aby sa podelili o sériu relevantných pracovných alebo výskumných scenárov a prípadov (hypotetických alebo skutočných príkladov), ktoré ich zaujímajú alebo na ktoré by chceli nájsť odpovede. Pri spomínaní skutočných prípadov vždy upozornite účastníkov na možné riziká prezradenia citlivých alebo dôverných informácií.

Pripravte si zoznam všetkých informácií, o ktoré by ste sa chceli podeliť so svojím publikom, ako je pozadie a účel konkrétneho workshopu, kontext workshopu, informácie o zdrojoch, logistike, dôležitých kontaktoch atď. Tieto podrobnosti môžete uviesť, kedykoľvek to uznáte za vhodné.

Otvorenie workshopu

Spôsob, akým začnete workshop, je veľmi dôležitý, pretože udáva tón celého workshopu. Nie je to jednoduché, ale dobrý začiatok uľahčuje neskorší hladký priebeh.

Upútajte pozornosť

Snažte sa upútať pozornosť publika od prvých minút. Niekoľko nápadov, ako upútať pozornosť:

 • položte otázku, aby ste zapojili účastníkov,

 • rozprávajte o aktuálnej udalosti, ktorá súvisí s témou workshopu,

 • komentujte príslušnú tému, obrázok atď.

Predstavenie workshopu

Dôležité kroky v tejto fáze sú:

 • stručne predstavte seba, svoju súčasnú prácu a to, ako súvisíte s témou workshopu,

 • predstavte ciele a program workshopu,

 • predstavte zdroj materiálov z workshopu a ďalšie osoby, ktoré sa podieľali na jeho vypracovaní (ak ide o tento prípad).

Uľahčite účastníkom predstavenie a prelomenie ľadov

Cieľom tejto aktivity je, aby ste sa zoznámili s publikom a aby sa účastníci navzájom spoznali. Vždy sa oplatí stráviť nejaký čas neformálnou výmenou skúseností a očakávaní.

Môžete sa venovať jednoduchej činnosti, ako je napr:

 • požiadajte účastníkov, aby sa podelili o otázku, na ktorú by chceli dostať odpoveď do konca workshopu,

 • požiadajte účastníkov, aby sa podelili o očakávania, nádeje a obavy týkajúce sa workshopu,

 • opýtajte sa účastníkov:„Ako súvisí [téma workshopu] s vašou prácou?“

 • prípadne môžete zvoliť aktivitu na prelomenie ľadov, ktoré účastníkov povzbudí k tvorivosti tým, že nakreslia odpovede alebo nápady na online tabuľu, alebo, ak sú off-line, postavia sa a plnia niektoré úlohy. Návrhy nájdete v sekcii Ako prelomiť ľady v tejto príručke.

Stanovte základné pravidlá

Vždy predstavte základné pravidlá workshopu a uveďte, ako očakávate, že účastníci budú konať a reagovať, spolupracovať, rešpektovať sa navzájom a konštruktívne riešiť prípadné napätie. Základné pravidlá workshopu by mohli zahŕňať:

 • dodržujte etiketu

 • prehovorte a „stiahnite sa zo scény“

 • rešpektujte dôvernosť a súkromie.

 • stmte si zvuk, keď nehovoríte.

 • neexistuje nič také ako hlúpe otázky

 • bavte sa!

Opýtajte sa účastníkov, či by chceli vaše návrhy upraviť alebo pridať ďalšie pravidlá. Uistite sa, že všetci pravidlám rozumejú a súhlasia s nimi.

Ak organizujete dlhšie školenie (jeden alebo viac dní s tou istou skupinou), zvážte spoločné vypracovanie spoločného kódexu správania alebo spoločnej dohody, do ktorej majú možnosť prispieť všetci účastníci. Jednoduché a účinné cvičenie na vytvorenie spoločného kódexu správania môže pozostávať zo skupinového cvičenia, v ktorom účastníci uvedú svoje očakávania v dvoch hlavných kategóriách:

 • Ako očakávate, že sa s vami bude zaobchádzať počas workshopu/Čo by sa malo stať

 • Ako očakávate, že sa s vami počas workshopu nebude zaobchádzať/Čo by sa nemalo stať

Ďalšie tipy nájdete v časti „Spoločné dohody“ príručky o učebných plánoch Tactical Tech Gender and Tech.

Ukončenie workshopu

Zhrňte obsah workshopu

Toto je čas na zhrnutie workshopu, zdôraznenie jeho hlavných bodov a akýchkoľvek nezabudnuteľných momentov alebo zistení.

Je veľmi dôležité, aby boli účastníci neustále informovaní o tom, čo sa deje. Tu je návod, ako to urobiť:

 • v úvode workshopu – povedzte účastníkom, čo sa bude diať

 • počas každej časti workshopu – pripomínajte im, čo sa deje

 • na konci workshopu im povedzte, čo sa práve stalo.

Okrem toho sa školitelia/facilitátori musia na konci uistiť, že poukážu na to, ktoré očakávania boli splnené.

Urobte rýchlu revíziu workshopu

Každý účastník sa podelí so skupinou (ústne alebo na spoločnej tabuli):

 • o jednu vec, ktorú považuje za veľmi dobrú na sedení a

 • o jednu vec, ktorú by nabudúce zlepšil/a.

Ďalšie činnosti súvisiace so spätnou väzbou

Účelom je získať neformálnu spätnú väzbu o tom, čo sa účastníci počas workshopu skutočne naučili. V závislosti od času môžete použiť jednu alebo viacero z nižšie uvedených činností v kombinácii:

Formulár spätnej väzby

Ak je to možné, požiadajte účastníkov, aby sa podelili o podrobnejšie dojmy prostredníctvom formulára spätnej väzby po skončení workshopu. Formulár by mohol obsahovať otázky ako:

 • Splnili sa vaše očakávania?

 • Čo sa vám zdalo najužitočnejšie?

 • Čo sa vám zdalo najmenej užitočné?

 • Aké tri najdôležitejšie veci ste si odniesli z tohto workshopu?

 • Ako by sa dal workshop zlepšiť?

Hodnotiace koleso

 • Rýchlym (ale nie veľmi presným) spôsobom, ako môžu účastníci poskytnúť spätnú väzbu, je hodnotiace koleso, v ktorom hodnotia rôzne aspekty workshopu umiestnením bodu na jednu z osí kolesa a vytvorením siete.

 • Tu je príklad hodnotiaceho kolesa

Záväzok

 • Záverečná časť workshopu by mohla zahŕňať aj aktivitu „Zaväzujem sa, že...“, v rámci ktorej účastníci zdieľajú konkrétny sľub, že urobia malú zmenu vo svojom živote alebo práci na základe toho, čo sa naučili na seminári.

Záverečné tipy a logistika

Okrem spätnej väzby sa na konci workshopu uistite, že:

 • si vyhradíte niekoľko minút na záverečné slová alebo na zdôraznenie hlavnej myšlienky,

 • povzbudíte účastníkov, aby kládli nevyriešené otázky alebo sa podelili o záverečné tipy,

 • v prípade potreby budete zdieľať kontaktné informácie a akékoľvek ďalšie podrobnosti alebo logistiku.

Vedenie aktivít malých skupín

Pri skupinových aktivitách rozdeľte účastníkov do tímov po 3 – 5 ľuďoch.

V závislosti od veľkosti skupiny môžete prideliť úlohy, aby sa všetci zapojili. Môžete tiež povzbudiť účastníkov, aby pri práci v skupinách dobrovoľne prijali rôzne roly. Tieto úlohy môžu zahŕňať facilitátora, zapisovateľa, časomerača, prezentujúceho alebo dizajnéra (ak sa vyžaduje vizuálna prezentácia) a pod.

Pri aktivitách na prebudenie a aktivitách v malých skupinách sa odporúča používať časovač na obrazovke.

Používanie nástrojov na online prezentáciu

Videokonferenčné nástroje

 • Využívajte naplno funkcie, ktoré ponúka používaný videokonferenčný nástroj napríklad:

  • keď potrebujete získať rýchle odpovede na otázky, môžete použiť verejný chat,

  • na moderovanie diskusií, je užitočná funkcia „zdvihnúť ruku“,

  • základným prvkom na vykonávanie aktivít malých skupín online sú oddelené miestnosti.

 • Príklady videokonferenčných nástrojov: BigBlueButton (BBB), Jitsi Meet alebo akékoľvek iné podľa vášho výberu.

 • Napríklad BigBlueButton (BBB) je open source videokonferenčná platforma, ktorá umožňuje využívať oddelené miestnosti, zdieľané zapisovanie poznámok a kreslenie, funkcie „vybrať náhodného používateľa“ a „spustiť anketu“, ktoré môžete využiť na zvýšenie pútavosti vašich workshopov.

 • POZNÁMKA: odporúčania, ako vyhodnotiť na základe kontextu a potrieb bezpečnosť, spoľahlivosť a ďalšie aspekty digitálnych nástrojov, ktoré používate (na komunikáciu, videokonferencie, zdieľanie údajov atď.), nájdete v našom článku „Technológie sú hlúpe: Ako si vybrať techniku pre prácu na diaľku“, k dispozícii aj vo francúzštine a španielčine.

Aplikácie na zapojenie publika

 • Na zvýšenie angažovanosti publika môžete použiť rôzne aplikácie, ako sú ankety naživo, kvízy atď.

 • Pred nasadením ďalších aplikácií na aktivity workshopu si overte, či ich funkcie neobsahuje aj nástroj na videokonferencie, ktorý už používate.

 • Overte si tiež, či nové aplikácie, ktoré chcete použiť na zapojenie publika, umožňujú účastníkom pripojiť sa „ako návštevníci“, ideálne bez toho, aby si museli vytvárať nové používateľské účty (a tým zverejňovať osobné údaje a kontakty) alebo platiť poplatok za pripojenie.

 • Príklady nástrojov: Slido, Poll Everywhere, Mentimeter.

Aplikácie na simuláciu tabule

 • Tieto aplikácie sú užitočné pri spoločných aktivitách, na ktorých sa môže zúčastniť každý a prispieť svojimi nápadmi.

 • Všimnite si, že niektoré nástroje na videokonferencie už túto funkciu majú.

 • Príklady nástrojov: Mural, Miro, Weje, WBO.

Online formuláre ####

 • Používajte online formuláre na vytváranie hodnotení pred workshopom, formulárov spätnej väzby, kvízov atď.

 • Príklady nástrojov: Jotform, Lime Survey.

Hodnotenie workshopov

Čo najskôr po skončení workshopu napíšte jeho stručné zhodnotenie. Uveďte svoje názory na to, čo sa podľa vás podarilo a čo nie.

Sledujte čas potrebný na jednotlivé činnosti, aby ste mohli v budúcnosti aktualizovať plán workshopu.

Zaregistrujte podrobnosti o seminári, ako je počet účastníkov, typ publika, dátum a čas a všetky ďalšie informácie, ktoré by mohli byť dôležité pre posúdenie workshopu a ďalšie plánovanie.

Odstráňte všetky osobné údaje účastníkov a nepoužívajte/nezdieľajte/neuchovávajte osobné údaje nad rámec minima potrebného na podávanie správ alebo z logistických dôvodov.

Ďalšie vzdelávacie aktivity

Ako prelomiť ľady

Problém – riešenie

 • Predstavte skutočný alebo hypotetický problém a požiadajte ľudí, aby navrhli svoje riešenia. Môžete ich požiadať o vyjadrenie jednotlivo alebo ich môžete rozdeliť do dvojíc.

Spoločné veci

 • Rozdeľte účastníkov do menších skupín a dajte im 5 minút na to, aby o sebe diskutovali a vytvorili zoznam vecí, ktoré majú spoločné.

Netradičné predstavenie sa

 • Požiadajte každého, aby sa predstavil a uviedol niečo, čo je na ňom nezvyčajné, napríklad jeho „neužitočnú superschopnosť“.

Šarády

 • Požiadajte účastníkov, aby sa predstavili a nakreslili svoju prácu, obľúbené jedlo alebo iný osobný detail. Ostatní účastníci musia uhádnuť, čo sa kreslí, za menej ako minútu. Môže to trvať určitý čas, preto odporúčame používať ju pri malom počte účastníkov, maximálne 8.

Zoradenie (len osobne)

 • Požiadajte účastníkov, aby sa zoradili podľa nejakého znaku, napríklad podľa výšky, veku, vzdialenosti, odkiaľ pochádzajú, od miesta konania workshopu atď. Môžete byť kreatívni. Obtiažnosť môžete zvýšiť napríklad tak, že sa skupina bude musieť zoradiť bez rozprávania.

Ľudské Bingo (len osobne a pre veľmi dlhé podujatia)

Toto cvičenie na prelomenie ľadov môže byť veľmi zábavné, ale vyžaduje si veľa času; môže trvať až 40 minút v závislosti od veľkosti skupiny.

 • Na uskutočnenie tejto aktivity je potrebné vytvoriť a vytlačiť mriežku/tabuľku 3x3 alebo 5x5, napríklad s popisom v každom políčku:„niekto, kto má v taške červené pero“ alebo „niekto, kto vie fotografovať“ atď.

 • Účastníci musia medzi sebou interagovať a rozprávať sa, kým nenájdu niekoho, na koho sa vzťahuje opis, a nechať ho podpísať sa do rámčeka.

 • Platí pravidlo, že osoba sa môže podpísať len raz. Nemôžete sa podpísať sami za seba. Viac o tejto aktivite tu

Aktivity na prebudenie

Tieto aktivity majte vždy po ruke a používajte ich medzi jednotlivými sedeniami a pri nízkej hladine energie. Dajú sa prispôsobiť pre online aj offline workshopy.

Podeľte sa o želanie!

 • Na online nástenke vyzvite ľudí, aby zverejnili GIF alebo obrázok, ktorý najlepšie reprezentuje každé z ich želaní. Povzbuďte skupinu, aby bola kreatívna a našla expresívne GIFy alebo obrázky.

Stroj času

 • Vyzvite ľudí, aby si vybrali obdobie v histórii, do ktorého by sa chceli vrátiť. Požiadajte ich, aby päť minút hľadali obrázok alebo GIF, ktorý najlepšie ilustruje nimi vybrané obdobie (najlepšie ak je vtipný!), a nechajte ostatných členov tímu uhádnuť, o aké obdobie ide.

Počítajte!

 • V tejto krátkej virtuálnej aktivite na prebudenie musí skupina napočítať do určitého čísla (zvyčajne dvadsať), pričom sa počítajúci náhodne striedajú a žiadni dvaja ľudia nehovoria súčasne.
 • Ak dvaja ľudia prehovoria súčasne, hoci len na sekundu, skupina musí začať od čísla 1.
 • Skupina uspela, keď napočítala do stanoveného počtu.
 • Kľúčom k tejto aktivite na prebudenie je, že ľudia nemôžu komunikovať inak ako vyslovením čísel, a preto musia spolupracovať neverbálne.

Dotknite sa modrej!

 • Začnite tým, že poviete niečo, čoho sa môžete dotknúť, napríklad „dotknite sa modrej farby“ alebo „dotknite sa niečoho teplého“.
 • Každý účastník sa potom musí pohnúť a dotknúť sa niečoho, čo je modré alebo teplé. Ak sa aktivita odohráva online, môže to byť niečo na ich stole, kus oblečenia alebo niečo, čo musia nájsť na poličke s knihami atď.
 • Po dokončení musia túto skutočnosť uviesť v chate.
 • Osoba, ktorá nájde objekt ako posledná, musí vybrať ďalší atribút.

Kontaktujte nás

Obráťte sa na nás na stránke Odhaľ neviditeľné, ak:

 • máte akékoľvek otázky týkajúce sa plánov workshopu a pokynov pre facilitátorov,

 • používate naše plány workshopov a chcete sa podeliť o spätnú väzbu a návrhy, ktoré ich môžu pomôcť zlepšiť,

 • ste si prispôsobili naše plány workshopov konkrétnemu kontextu a chcete sa s nami podeliť o výsledky,

 • chcete navrhnúť nové aktivity, tipy alebo príklady, ktoré možno pridať do existujúcich plánov workshopov,

 • sa chcete podeliť o svoje odborné znalosti a spolupracovať s nami na vývoji a testovaní nových workshopov.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG kľúč/odtlačok prsta: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorstvo a licencie

CC BY-SA 4.0

Tento obsah bol vytvorený v rámci projektu Odhaľ neviditeľné organizácie Tactical Tech a spadá pod licenciu Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autori workshopov „Odhaľ neviditeľné“: Ankita Anand, A. Hayder, Léopold Salzenstein, Nuria Tesón, Tetyana Bohdanova

 • Dizajn pokynov: A. Hayder

 • Redakcia a obsah: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafický dizajn: Yiorgos Bagakis

 • Vývoj webových stránok: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Koordinácia a dohľad nad projektom: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Tento zdroj bol vytvorený v rámci Iniciatívy pre spoluprácu a investigatívnu žurnalistiku (CIJI) spolufinancovanej Európskou komisiou v rámci pilotného projektu: „Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ“ (GR CONNECT).

Tento text vyjadruje názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Viac o tejto téme