čierny list červený kruh

Investigatíva týkajúca sa adaptácie na zmenu klímy: Metódy a princípy

Tento workshop oboznámi účastníkov so základnými princípmi adaptácie na zmenu klímy. Poskytuje usmernenia a tipy na skúmanie vystavenia vplyvu klímy, zraniteľnosti a schopnosti vyrovnať sa s ním, ktoré môžu účastníci aplikovať na svoj miestny kontext. Účastníci získajú informácie o zložitom vzťahu medzi zmenou klímy, verejnými politikami a bezpečnosťou spoločnosti, ako aj o možných priestupkoch súvisiacich s adaptáciou na zmenu klímy.

Prehľad workshopu

Téma: Myslenie, metódy a nástroje na investigatívu týkajúcu sa adaptácie na zmenu klímy.

Ciele:

 • Oboznámiť účastníkov so základnými princípmi adaptácie na zmenu klímy.
 • Poskytnúť usmernenia a tipy týkajúce sa skúmania vystavenia vplyvu klímy, zraniteľnosti a schopnosti vyrovnať sa s ním, ktoré môžu účastníci uplatniť vo svojom miestnom kontexte.
 • Poskytnúť zdroje a dátové nástroje na skúmanie klimatických rizík a katastrof.
 • Zvýšiť povedomie o komplexnom vzťahu medzi zmenou klímy, verejnými politikami a bezpečnosťou spoločnosti, ako aj o možných priestupkoch súvisiacich s adaptáciou na zmenu klímy.

Výsledky vzdelávania:

 • Naučiť sa monitorovať klimatické riziká a vystavenie obyvateľstva, budov, miest atď. týmto rizikám.
 • Identifikovať spôsoby hodnotenia potenciálnej zraniteľnosti voči zmene klímy vrátane historického dedičstva a základných príčin tejto zraniteľnosti.
 • Aplikovať kontextovo relevantné metódy a nástroje na investigatívu týkajúcu sa adaptácie na zmenu klímy.

Všeobecné pokyny pre školiteľov:

 • Tento workshop je možné rozdeliť na 30 – 50 minútové sedenia. Medzi jednotlivými sedeniami môžu školitelia pridať krátku prestávku alebo rýchlu aktivitu na povzbudenie.
 • Pri aktivitách v malých skupinách rozdeľte účastníkov do skupín po 3 až 5 osobách. Čas vyhradený na spätnú väzbu a diskusie po cvičeniach prispôsobte počtu účastníkov workshopu a veľkosti skupín/tímov. Môžete tiež priradiť roly v závislosti od počtu účastníkov. Úlohy môžu zahŕňať: Facilitátora, zapisovateľa, časomerača, prezentujúceho alebo umelca (ak sa vyžaduje vizuálna prezentácia).
 • Pri online workshopoch odporúčame počas aktivít na prebudenie a aktivít v malých skupinách používať časovač na obrazovke.
 • Vždy, keď je to možné, prispôsobte príklady zo workshopu kontextu vášho publika.

Spôsob poskytovania: online/osobné workshopy

Trvanie workshopu (bez prestávok): 3 hodiny a 40 minút

Veľkosť triedy: 8 až 24 účastníkov

Súvisiaci článok zo sady Odhaľ neviditeľné:

Aktivity na workshope a šablóny na stiahnutie:

Vzdelávacie aktivity

Otvorenie (15 minút)

Úvod do workshopu

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 5 minút

Pokyny pre školiteľa

 • V prípade potreby upútajte pozornosť položením otázky alebo komentárom k príslušnej téme, obrázku atď.

 • Predstavte seba a ciele workshopu.

 • Voliteľné: Predstavte zdroj materiálu pre workshop (Tactical Tech.)

 • Informujte účastníkov o programe workshopu.

 • Navrhnite základné pravidlá workshopu. Opýtajte sa účastníkov, či by chceli vaše návrhy upraviť alebo navrhnúť ďalšie pravidlá. Uistite sa, že všetci rozumejú základným pravidlám a súhlasia s nimi. Konkrétne návrhy na stanovenie základných pravidiel sú k dispozícii v Príručke pre facilitátorov, v časti „Vedenie workshopov“.

Predstavenie účastníkov/prelomenie ľadov

Tvorivá činnosť | 10 minút

Pokyny

 • Zorganizujte rýchle predstavenie a požiadajte účastníkov, aby odpovedali na niekoľko otázok o sebe, svojej práci, očakávaniach od workshopu. Účastníkov sa najmä opýtajte, či majú záujem zamerať sa na jeden alebo niekoľko konkrétnych vplyvov klímy, a podľa možnosti si uvedené témy zapíšte, aby ste sa na ne mohli počas workshopu odvolať.

 • Poznámka k očakávaniam: Nezabudnite sa účastníkov konkrétne opýtať, čo od workshopu očakávajú; to vám umožní urobiť konečné úpravy, ako pokryť obsah, ale aj objasniť, čo sa nebude preberať a prečo.

Ak vám to čas dovolí, môžete okrem toho zahrnúť jednu z nasledujúcich krátkych otázok/aktivít:

 • Požiadajte každého účastníka, aby si vybral jednu alebo dve emócie z „kolesa emócií“ (pozri príloha: Koleso emócií a pocitov – The Junto Institute for Entrepreneurial Leadership), ktoré vystihujú jeho/jej pocity voči tejto téme workshopu. Začnite sami a buďte úprimní a otvorení, aby ste účastníkov povzbudili k tomu, aby sa v skupine bezpečne podelili o svoje pocity.

 • Prípadne môžete zvoliť cvičenie na prelomenie ľadov, ktoré účastníkov povzbudí k tvorivosti tým, že nakreslia odpovede alebo nápady na online tabuľu, alebo ak školenie prebieha offline, postavia sa a plnia niektoré úlohy Inšpiráciu nájdete v časti Ako rozbiť ľady v Príručke pre facilitátora.

Úvod do adaptácie na zmenu klímy (40 minút)

Úvod do adaptácie na zmenu klímy

Diskusia | 10 minút

Pokyny

 • Požiadajte účastníkov, aby sa podelili o príbeh klimatickej katastrofy, ktorá sa stala v ich regióne alebo krajine:

  • Čo sa stalo?
  • Ako reagovali?
  • Ako reagovali úrady?
  • Čo sa dalo urobiť lepšie?
 • Pripomeňte účastníkom, že si môžu vybrať aj príklad, ktorý nesúvisí s ich osobnou skúsenosťou, alebo dokonca z cvičenia vystúpiť, ak im táto otázka nie je príjemná.

 • Urobte si stručné poznámky o prípadoch, o ktoré sa účastníci podelili. K niektorému z týchto príkladov sa možno budete chcieť neskôr vrátiť počas prezentácií alebo diskusií.

Úvod do adaptácie na zmenu klímy (40 minút)

Úvod do adaptácie na zmenu klímy

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Nástroje/materiály

 • zdieľané súbory (ak je workshop online)
 • hárky papiera a perá (ak je workshop offline)

Pokyny

Pripravte a predveďte prezentáciu s použitím zdieľaných (alebo premietaných) snímok vrátane:

Predstavte tému:

 • Zdôraznite potrebu základného pochopenia prírodných (napr. sopečná činnosť, kolísanie slnečnej aktivity atď.) a človekom spôsobených síl/faktorov (napr. skleníkový efekt, emisie oxidu uhličitého alebo metánu z ľudskej činnosti atď.), ktoré stoja za zmenou klímy.

 • Opíšte bežné zdroje informácií o vede a vplyve globálneho otepľovania (s použitím príkladov zo zoznamu „Ďalšie zdroje“ uvedeného nižšie). Požiadajte účastníkov, aby sa podelili o ďalšie zdroje tak, že ich napíšu do chatu (ak je workshop online) alebo na kus papiera (ak je workshop offline), ktoré sa umiestnia do spoločného súboru/krabice a na konci ak workshopu sa preskúmajú.

 • Definujte adaptáciu na zmenu klímy – proces prispôsobovania sa skutočným alebo očakávaným účinkom zmeny klímy s cieľom znížiť škody alebo využiť príležitosti.

 • Opíšte vzťah medzi adaptáciou a zmierňovaním – adaptácia je zvládnutie nevyhnutného; zmierňovanie je predchádzanie nezvládnuteľnému..

 • Žiadna katastrofa nie je prirodzená – katastrofa nastane, keď sa stretnú tri faktory:

  • Vystavenie nebezpečenstvu – napríklad búrke, povodni, požiaru, vlne horúčav alebo zemetraseniu.
  • Miestna zraniteľnosť – fyzické, sociálne, hospodárske a environmentálne faktory, ktoré spôsobujú, že konkrétna lokalita je zraniteľná voči vonkajším šokom. Napríklad v Brazílii sú favely alebo historicky zanedbané neformálne štvrte často najviac postihnuté zosuvmi pôdy a náhlymi povodňami, pretože sú postavené z nekvalitného materiálu, na strmých svahoch a ďaleko od nemocníc. Podobne sú bangladéšski poľnohospodári v závislosti od svojho pohlavia alebo náboženstva viac alebo menej chránení miestnymi politikami pred klimatickými extrémami.
  • Schopnosť vyrovnania sa – schopnosť alebo neschopnosť reagovať na účinky stresov a vonkajších šokov a zotaviť sa z nich.
 • Popíšte, ako zraniteľnosť a schopnosť vyrovnať sa s ňou formujú rozhodnutia rôznych aktérov vrátane vlád, obcí a spoločností. Ak je to relevantné, ilustrujte tento bod na niektorých príkladoch, ktoré účastníci uviedli predtým.

 • Uveďte príklady minulých výskumov, ktoré sa zaoberali každou z týchto troch zložiek a ich vzájomným vzťahom. Napríklad:

  • Vystavenie:

   • Investigatívna videoreportáž z Le Monde (vo francúzštine) skúmala, ako zmena klímy nevyhnutne nezvýšila celkový počet požiarov vo svete, ale spôsobila, že sú intenzívnejšie a ničivejšie.
   • Po veľkých záplavách v Nemecku v roku 2011 Euronews, Svetová meteorologická organizácia a Süddeutsche Zeitung okrem iného uverejnili analýzy a investigatívne správy, v ktorých ukázali, ako zmena klímy – prostredníctvom zmeny zrážok, tepla a vlhkosti pôdy v krajine – ovplyvnila túto udalosť.
  • Zraniteľnosti:

   • V roku 2021 vyšetrovanie NPR preukázalo, ako zlyhanie politiky prispelo k zdvojnásobeniu počtu severoamerických pracovníkov, ktorí od 90. rokov 20. storočia zomierajú na pracovisku v dôsledku extrémnych horúčav (ktoré sú v dôsledku zmeny klímy čoraz intenzívnejšie a častejšie).
   • Podobne aj The Kontinentalist analyzoval, ako nerovnomerné pokrytie stromami v ázijských mestách znamená, že rôzne časti obyvateľstva sú viac alebo menej vystavené vysokým teplotám.
   • Táto správa organizácie Human Right Watch (HRW) poukazuje na to, že ľudia so zdravotným postihnutím a starší ľudia sú viac vystavení klimatickým nebezpečenstvám, ako napríklad povodniam v Európe v roku 2021 alebo vlne horúčav na Floride v roku 2017.
  • Kapacity na zvládanie:

ZDROJE:

Východiskové body – Investigatíva týkajúca sa adaptácie

Diskusia | 20 minút

Nástroje/materiály

Pokyny

 • Rozdeľte účastníkov do malých skupín (3-5 ľudí na skupinu) a odporučte, aby si každá skupina určila zapisovateľa a prezentujúceho/rečníka na neskôr.

 • Každá skupina by si mala robiť poznámky do spoločného súboru, aby ich po diskusii mohla predložiť ostatným.

[10 minút]

 • Požiadajte skupiny, aby prediskutovali jeden alebo dva príklady katastrof, ktoré sa v posledných rokoch dostali na titulky novín na miestnej/národnej/regionálnej/globálnej úrovni. Pri každej katastrofe by mali identifikovať tieto zložky:

  • nebezpečenstvo/vystavenie,
  • existujúce zraniteľnosti,
  • nedostatočné schopnosti vyrovnať sa s katastrofou, ktoré ju umožnili.
 • Požiadajte účastníkov, aby sa zamysleli aj nad možnými nápadmi/otázkami na preskúmanie týchto katastrof.

[10 minút]

 • Po uplynutí času si zástupca každej skupiny vyhradí 1 minútu na to, aby sa s ostatnými v pléne stručne podelil o hlavné body diskusie svojej skupiny vrátane:

  • Na aké katastrofy sa zamerali?
  • Aké boli ich zložky (nebezpečenstvo/vystavenie, existujúce zraniteľnosti, nedostatočné kapacity na zvládanie)?
  • Ako by ich skúmali?

Investigatíva vystavenia klimatickým rizikám (55 minút)

Úvod do klimatických rizík

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 5 minút

Pokyny

Pripravte a uveďte prezentáciu s použitím zdieľaných (alebo premietaných) snímok, pričom sa zamerajte na nasledujúce body:

 • Charakteristiky klimatických rizík :

  • Extrémne teploty: vlny horúčav, chladné obdobia atď.
  • Kvalita ovzdušia a veterné pomery: búrky, znečistenie ovzdušia atď.
  • Zrážky a voda: povodne, zosuvy pôdy, suchá, lesné požiare atď.
  • Biologické riziká: škodcovia, choroby atď.
 • Spomeňte, že mnohé z týchto nebezpečenstiev vedci a ďalší odborníci monitorujú a modelujú takmer v reálnom čase.

 • Preto existuje mnoho zdrojov informácií, ktoré môžu vyšetrovatelia využiť na prepojenie zmeny klímy so skutočnosťou v teréne. Pozri napríklad tieto zoznamy systémov monitorovania klímy v Európe, Afrike alebo na celom svete.

 • Tieto zdroje nám tiež môžu pomôcť pozrieť sa na spôsoby, akými výskum a monitorovanie na expertných úrovniach môžu podporiť alebo ovplyvniť prijímanie politických a administratívnych rozhodnutí alebo smerovanie finančných prostriedkov do rôznych oblastí.

 • Skúmanie vystavenia klimatickým nebezpečenstvám potom zahŕňa mapovanie spôsobov, akými klimatické zmeny zmenili súčasné nebezpečenstvá a ako ovplyvnia budúce nebezpečenstvá, ako aj to, ako tieto nebezpečenstvá pravdepodobne ovplyvnia rôzne spoločnosti v závislosti od ich geografických, ale aj, ako bolo uvedené v predchádzajúcej časti, sociálno-ekonomických alebo politických charakteristík.

Zdroje údajov na skúmanie vystavenia klimatickým vplyvom

Výskum | 55 minút

Nástroje/materiály

 • Investigatíva týkajúca sa adaptácie na zmenu klímy: Zoznam zdrojov údajov uvedený v prílohe.
 • Pripojenie na internet, počítače alebo mobilné telefóny/tablety.
 • Oddelené zdieľané miestnosti (ak je workshop online) alebo oddelené priestory/stoly (ak je workshop offline).
 • Flipcharty a ceruzky (ak je workshop offline).
 • Nástroj na vytváranie spoločných prezentácií alebo spoločných poznámok, napríklad zdieľaný súbor/poznámkový blok alebo nástroje na simuláciu tabule, ako napríklad Miro alebo Mural (ak je workshop online).

Pokyny

 • Vopred si pripravte snímku alebo veľký list papiera s pokynmi k úlohe a otázkami uvedenými nižšie.

 • Rozdeľte účastníkov do rovnako veľkých skupín s cieľom vytvoriť maximálne 4 – 6 skupín, aby sa minimalizoval čas strávený prezentáciami. Ak je skupina offline, mala by mať k dispozícii aspoň jedno zariadenie s pripojením na internet na účely výskumu.

 • Požiadajte každú skupinu, aby si na začiatku rozdelila úlohy, ako napríklad facilitátor, zapisovateľ, časomerač, prezentujúci/umelec (ak je potrebná vizuálna prezentácia) atď.

 • Každej skupine prideľte jeden zdroj zo zoznamu zdrojov údajov.

  • Výber zdrojov bude závisieť od záujmu a skúseností účastníkov, ako aj od toho, na ktoré nebezpečenstvá sa rozhodne skupina klásť dôraz (napr. požiare, povodne...)
  • Pred cvičením si overte, či je zdroj stále k dispozícii na uvedenom odkaze.
  • Jasne definujte rozsah zdroja pre účastníkov: majú preskúmať celú webovú stránku, jednu webovú stránku alebo súbor údajov webovej stránky atď.)?
  • Ak je to relevantné, môžete účastníkov požiadať, aby svoj zdroj použili na konkrétnu prípadovú štúdiu, napríklad na preskúmanie nedávnej katastrofy alebo na zodpovedanie otázky týkajúcej sa adaptácie na zmenu klímy (napr:„Ktorá európska krajina je viac vystavená povodniam?“/ „Bolo v Brazílii viac požiarov tento rok alebo minulý rok?“ atď.)

[20 minút]

 • Požiadajte každú skupinu, aby analyzovala poskytnutý zdroj a pripravila krátku prezentáciu, v ktorej odpovie na nasledujúce otázky** o svojom zdroji:

  • Aké informácie zdroj obsahuje?
  • Na akom type údajov je založený?
  • Odkiaľ pochádzajú údaje? Kto ich zhromažďuje a poskytuje?
  • Aké je jej geografické pokrytie?
  • Vyžadujú údaje na používanie a pochopenie určitú úroveň odborných znalostí?
  • Je možné ho stiahnuť a umožňuje ďalšie spracovanie?
 • Účastníci by mali k prezentácii pristupovať ako k neformálnemu vysvetleniu nástroja, jeho výhod a možných obmedzení, pričom by mali používať zrozumiteľný jazyk a vizuálne pomôcky, ako sú snímky obrazovky nástroja, zoznam kľúčových bodov alebo myšlienková mapa.

[20 minút]

 • Po skončení úlohy má každá skupina 2 minúty na prezentáciu svojho zdroja ostatným účastníkom.

 • Povzbudzujte ostatných, aby kládli otázky.

 • POZNÁMKA: Ak je skupín príliš veľa, môžete triedu rozdeliť do dvoch (virtuálnych alebo fyzických) miestností. Polovica nástrojov bude prezentovaná v jednej miestnosti a druhá polovica v druhej miestnosti. V takom prípade sa uistite, že je k dispozícii dostatočný počet školiteľov, aby mohli paralelne obsluhovať každú miestnosť a robiť si poznámky o hlavných zisteniach, aby sa o ne mohli podeliť s ostatnými.

[10 minút]

 • Otvorte priestor pre všetkých účastníkov a predložte im na zváženie nasledujúce otázky:

  • Na čo by mohli byť tieto zdroje užitočné?
  • Kedy by sa mohli použiť počas vyšetrovania?
  • Na aký účel?
 • Vyzvite účastníkov, aby sa vyjadrili k potenciálnemu využitiu každého zdroja na skúmanie miestneho vystavenia zmene klímy, ako aj k potenciálnym obmedzeniam alebo problémom každého zdroja.

Toto cvičenie tiež poskytuje príležitosť diskutovať o prirodzených skresleniach a obmedzeniach klimatických databáz a online zdrojov. Povzbuďte účastníkov, aby boli kritickí a diskutovali o pôvode údajov, o tom, kto je v nich zastúpený a kto nie, ako aj o tom, kto tento zdroj financuje. Tieto faktory môžu ovplyvniť spoľahlivosť údajov pri ich použití v investigatíve.

Investigatíva zraniteľnosti spoločenstiev voči klimatickým rizikám (40 minút)

Úvod do „investigatívy zraniteľnosti“

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Pokyny

Pripravte a predveďte prezentáciu s použitím zdieľaných (alebo premietaných) snímok vrátane:

 • Definujte klimatické zraniteľnosti – (dlhodobé, niekedy historické) faktory, ktoré robia konkrétny kontext viac alebo menej odolným voči klimatickým rizikám. Napríklad zraniteľnosť Haiti voči klimatickým katastrofám a potravinovej neistote vyplýva okrem iného z koloniálneho dedičstva, liberalizácie obchodu a odlesňovania, uvádza sa v rozsiahlom článku organizácie The New Humanitarian.

 • Všimnite si, že skúmanie zraniteľnosti voči zmene klímy môže skúmať faktory, ktoré robia konkrétny kontext viac alebo menej odolným voči klimatickým rizikám. Ich cieľom je tiež vysvetliť príčiny tejto zraniteľnosti.

 • Treba tiež poznamenať, že zraniteľnosť v oblasti klímy musí byť vyvolaná špecifickými nebezpečenstvami, ktoré sú často podporované antropogénnymi (človekom vytvorenými/spôsobenými) emisiami alebo inými faktormi spôsobenými človekom.

 • Charakteristiky klimatickej zraniteľnosti:

  • Historické versus vznikajúce
  • Fyzické/sociálne/ekonomické/environmentálne
  • Vzájomná závislosť – hoci môže byť užitočné rozdeliť zraniteľnosti do rôznych kategórií, v praxi sú zriedkakedy úplne nezávislé jedna od druhej. Napríklad počas hurikánu Katrina ekonomická zraniteľnosť znamenala, že obyvatelia s nízkymi príjmami si nemohli dovoliť bývať vo vyšších, fyzicky a environmentálne menej zraniteľných priestoroch, a preto boli pri pretrhnutí hrádze viac postihnutí.
 • Definujte odolnosť voči zmene klímy – predstavte pojem „odolnosť voči zmene klímy“ (zahrnutý aj v ďalšej aktivite), aby ste ilustrovali vzťah so zraniteľnosťou voči zmene klímy:

  • Odolnosť v tomto kontexte znamená schopnosť spoločností vyrovnať sa s nebezpečnou klimatickou udalosťou alebo trendom tak, že reagujú alebo sa reorganizujú spôsobom, ktorý zachováva ich základnú funkciu, identitu a štruktúru (pozri túto Správu Medzivládneho panelu o zmene klímy:„Zmena klímy 2022: Dopady, adaptácia a zraniteľnosť“)
  • V závislosti od kontextu školenia môžete zahrnúť aj kritiku konceptu odolnosti. Napríklad odolná autokratická/nespravodlivá spoločnosť môže „zachovať svoju základnú funkciu, identitu a štruktúru“ proti želaniu svojho obyvateľstva, alebo dokonca využiť klimatické zmeny ako zámienku pre autoritatívne/nespravodlivé opatrenia.
 • Uveďte príklady investigatívy a potenciálne otázky na preskúmanie pre každú klimatickú charakteristiku, aby bola táto časť praktickejšia a konkrétnejšia (pozri Žiadna katastrofa nie je prirodzená: Aký význam môže mať investigatíva týkajúca sa adaptácie na zmenu klímy pre príklady).

Prístupy na skúmanie klimatickej zraniteľnosti

Spolupráca | 30 minút

Nástroje/materiály

 • Oddelené miestnosti online alebo oddelené priestory alebo stoly, ak je workshop offline.
 • Flipcharty a ceruzky (ak je workshop offline)
 • Nástroj na vytváranie spoločných prezentácií/brainstorming, napríklad Miro alebo Mural (ak je workshop online.)

Pokyny

[15 minút] Skupinová úloha

 • Rozdeľte účastníkov do 4 skupín po 2 – 6 (alebo podľa celkovej veľkosti skupiny).

 • Požiadajte každú skupinu, aby diskutovala o nasledujúcej otázke a ilustrovala svoje odpovede pomocou obrázkov, mémov, kresieb atď:

  • Skupina 1 and 2: Ako by vyzerala komunita (mesto, dedina, priemyselná oblasť atď.) odolná voči zmene klímy?
  • Skupina 3 and 4: Ako by mala vyzerať komunita zraniteľná voči zmene klímy?

[15 minút] Záverečný rozbor a diskusia

 • Po uplynutí času vyhradeného na prácu v skupinách požiadajte každú skupinu, aby prezentovala svoje odpovede ostatným účastníkom (2 minúty na skupinu). Ak je to relevantné, vyzvite účastníkov, aby sa zaoberali nasledujúcimi otázkami:

  • Ako by vyzeral svet bez klimatických zraniteľností? Je to to, čo chceme?

  • Nie je v skutočnosti určitá úroveň zraniteľnosti potrebná? Z akého hľadiska?

  • Líšia sa klimatické zraniteľnosti od iných zraniteľností? Ako?

 • Ako môžeme znížiť zraniteľnosť voči zmene klímy? Ako sa môžeme priblížiť k svetu, ktorý chceme? Čo môžeme ako investigatívci urobiť?

 • A čo tak úplne sa vyhnúť zmene klímy?

  • Zraniteľnosť v oblasti klímy musí byť vyvolaná špecifickými nebezpečenstvami, ktoré sú poháňané antropogénnymi (človekom spôsobenými) emisiami. Zníženie emisií je preto spôsob, ako sa prispôsobiť, predísť alebo „spomaliť“ niektoré klimatické riziká – tieto otázky môžu byť tiež prechodom k ďalšej časti („vystavenie“).

Skúmanie schopností vyrovnať sa so zmenou klímy (45 minút)

Úvod do „skúmania schopností zvládania“

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Pokyny

Urobte krátku prezentáciu so zameraním na základné body:

 • Definujte schopnosť zvládania – našu schopnosť odolávať šokom a zotaviť sa z nich.

 • Predstavte štyri fázy riadenia katastrof a príslušné investigatívne otázky:

  • 1. Zmierňovanie – dlhodobé opatrenia na zníženie pravdepodobnosti alebo následkov klimatických katastrof.

   • Je kritická infraštruktúra (priehrady, mosty, elektrická sieť, jadrové elektrárne atď.) dobre udržiavaná a pripravené na budúce klimatické scenáre?
   • Prispôsobujú poľnohospodári svoje postupy zmene klímy?
   • Sú zavedené primerané systémy a politiky na koordináciu riadenia katastrof a prispôsobovania sa zmene klímy?
  • 2. Pripravenosť – opatrenia zavedené pred katastrofou, ktoré nám pomôžu lepšie sa s ňou vyrovnať.

   • Koľko masiek, vysielačiek, obväzov atď. je na sklade?
   • Sú úkryty dobre umiestnené a pripravené na použitie?
   • Pripravili sa organizácie na vplyv klímy a realizovali tieto plány?
   • Sú zavedené a funkčné systémy včasného varovania?
  • 3. Reakcia – opatrenia, ktoré sa vykonávajú bezprostredne po katastrofe s cieľom zachrániť životy a obmedziť škody.

   • Je poskytnutá odpoveď neúčinná?
   • Sú niektorí ľudia alebo skupiny vynechané alebo sa im poskytuje prednostné zaobchádzanie?
   • Vytvára reakcia podmienky pre novú katastrofu?
   • Ako ovplyvňuje dlhodobú fyzickú, environmentálnu, ekonomickú alebo sociálnu zraniteľnosť?
  • 4. Rehabilitácia – Dlhodobé úsilie o rekonštrukciu a obnovu. Ak sa sanačné úsilie dobre rozvinie, môže pomôcť zmierniť následky ďalšej katastrofy.

   • Zohľadňujú sa pri obnove scenáre zmeny klímy a vznikajúce riziká?
   • Sú zákazky na obstarávanie a rekonštrukciu zadávané spravodlivým a transparentným spôsobom?
   • Učíme sa z predchádzajúcich katastrof a budujeme lepšie?

Uveďte príklady investigatívy a potenciálne otázky na preskúmanie pre každú fázu, aby bola táto časť praktickejšia a konkrétnejšia (pozri Žiadna katastrofa nie je prirodzená: Aký význam môže mať investigatíva týkajúca sa adaptácie na zmenu klímy pre niekoľko príkladov).

Investigatíva na základe štyroch fáz riadenia katastrof

Výskum | 40 minút

Nástroje/materiál:

Pokyny

[3 minúty] – Individuálna reflexia

 • Požiadajte účastníkov, aby sa individuálne zamysleli nad nasledujúcim scenárom (alebo jeho variantom, ktorý je relevantnejší pre prostredie účastníkov/región/tému atď.):

  • „Narazili ste na knihu, v ktorej sa spomínajú hrozné záplavy, ktoré pred 70 rokmi zničili polovicu vášho mesta – udalosť, o ktorej ste nikdy predtým nepočuli. Zaujalo vás to, a tak začnete robiť ďalší prieskum a rozprávať sa s miestnymi odborníkmi na klímu. Potvrdzujú historické záplavy a hovoria, že tento typ udalostí – ktoré sa zvyčajne vyskytujú približne raz za 100 rokov – bude pravdepodobne častejší a intenzívnejší v dôsledku klimatických zmien. Rozhodnete sa preskúmať, či je vaše mesto pripravené čeliť ďalším povodniam.“

[20 minút] – Tímová práca

 • Rozdeľte účastníkov do 4 rovnako veľkých skupín, aby odrážali štyri fázy: zmiernenie, pripravenosť, reakcia, obnova.

 • Každej skupine prideľte jednu fázu riadenia katastrofy a požiadajte ich, aby:

  • spísali 3 – 5 opatrení, ktoré by mali byť v ich meste zavedené na základe daného scenára, aby sa zmiernili následky povodní/pripravili sa na ne/reagovali na ne/zotavili sa z nich.
 • Pri každom opatrení požiadajte účastníkov, aby uviedli potenciálny spôsob, ako preskúmať, či je toto opatrenie zavedené alebo nie, koľko finančných prostriedkov bolo vyčlenených, či môže mať negatívne sekundárne dôsledky atď.

[12 minút] – Prezentácia

 • Po uplynutí času požiadajte každú skupinu, aby v priebehu 3 minút predstavila svoje identifikované opatrenia a spôsob ich skúmania ostatným účastníkom.

[5 minút] Záverečný rozbor

 • Po prezentáciách vyzvite účastníkov, aby kládli otázky, komentovali a podelili sa o vlastné skúsenosti.

 • Zdôraznite niektoré kľúčové body, ktoré vyplynuli z prezentácií.

Záver (20 minút)

Pamätajte si: kľúčové aspekty, ktoré treba preskúmať

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 5 minút

Pokyny

Urobte krátku záverečnú prezentáciu/rozhovor, ktorý bude obsahovať:

 • Ukončenie workshopu a zhrnutie jeho obsahu vrátane hlavných zistení alebo aspektov vyplývajúcich zo skupinových cvičení a diskusií.

 • Spomeňte, že hoci sa adaptácia na zmenu klímy dá skúmať viacerými spôsobmi, je pravdepodobné, že pri investigatíve, ktorá nezohľadňuje vystavenie nebezpečenstvu, zraniteľnosť a schopnosť vyrovnať sa s ohrozením, budú vynechané významné prvky príbehu.

 • Spomeňte, že tieto typy prieskumov sa môžu vykonávať v rôznych mierkach (obec, región, krajina atď.), ako aj v cezhraničnom meradle.

 • Prejdite chat alebo „zásobník zdrojov“ a spomeňte/diskutujte o ďalších nástrojoch alebo zdrojoch, ktoré navrhli účastníci. Zozbierajte zdroje a podeľte sa o ne s účastníkmi po skončení workshopu.

Záverečná aktivita: Plagát na odnesenie

Tvorivá činnosť | 5 minút

Nástroje/materiály

 • Zdieľaná plocha na kreslenie/snímka/tabuľa, napríklad Miro alebo Mural (online)
 • Biela tabuľa/flipchart papier, post-it štítky, fixky (offline)

Pokyny

 • Požiadajte účastníkov, aby vytvorili plagát na odnesenie, a to tak, že sa podelia o svoje odpovede na nasledujúcu otázku na spoločnej tabuli/kresliacej tabuli:

  • **Čo si z dnešného workshopu odnášate?

  • Alternatívne alebo dodatočne, v závislosti od kontextu vašej skupiny, sa môžete opýtať:„Akú hlavnú tému/otázku chcete po tomto workshope ďalej skúmať?“

 • Dajte účastníkom niekoľko minút na napísanie a/alebo nakreslenie svojich myšlienok a prečítanie myšlienok ostatných.

Záverečný rozbor

 • Zvýraznite niektoré body na tabuli.
Záver

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Nástroje/materiály: Nie sú potrebné žiadne materiály.

Pokyny

 • Uskutočnite rýchly prehľad sedenia. Každý účastník by mal povedať:

  • jednu vec, ktorú považuje za veľmi dobrú na sedení,
  • jednu vec, ktorú by nabudúce zlepšil/a.
 • Povzbuďte účastníkov, aby kládli otázky alebo poskytli niekoľko záverečných tipov

 • Zdieľajte kontaktné informácie, ak sú relevantné, a akékoľvek ďalšie podrobnosti.

Aby boli účastníci neustále informovaní o tom, čo sa deje, môžu školitelia efektívne zhrnúť obsah workshopu podľa týchto krokov:

  1. [v úvode] povedzte účastníkom, čo sa bude diať;
  1. [počas každej časti sedenia/workshopu] im pripomeňte, čo sa deje;
  1. [na konci stretnutia/workshopu] im povedzte, čo sa práve stalo. Okrem toho sa školitelia musia na konci uistiť, že poukážu na to, ktoré očakávania boli splnené.

Ďalšie zdroje

Všeobecné zdroje:

Výskum, články a príručky:

Siete a organizácie spolupráce

Kontaktujte nás

Obráťte sa na nás na stránke Odhaľ neviditeľné, ak:

 • máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto plánu workshopu a usmernení pre facilitátora,

 • používate tento plán workshopu a chcete sa podeliť o spätnú väzbu a návrhy, ktoré ho môžu pomôcť zlepšiť,

 • prispôsobíte plán workshopu konkrétnemu kontextu a chcete sa s nami podeliť o výsledky,

 • chcete navrhnúť nové aktivity, tipy alebo príklady, ktoré by sa mohli pridať do tohto workshopu,

 • sa chcete podeliť o svoje odborné znalosti a spolupracovať s nami na vývoji a testovaní nových workshopov.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG kľúč/odtlačok prsta: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorstvo a licencie

CC BY-SA 4.0

Tento obsah bol vytvorený v rámci projektu Odhaľ neviditeľné organizácie Tactical Tech a spadá pod licenciu Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autor workshopu: Léopold Salzenstein

 • Dizajn pokynov: A. Hayder

 • Redakcia a obsah: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafický dizajn: Yiorgos Bagakis

 • Vývoj webových stránok: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Koordinácia a dohľad nad projektom: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Tento zdroj bol vytvorený v rámci Iniciatívy pre spoluprácu a investigatívnu žurnalistiku (CIJI) spolufinancovanej Európskou komisiou v rámci pilotného projektu: „Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ“ (GR CONNECT).

Tento text vyjadruje názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Viac o tejto téme