Rozšírené online vyhľadávanie a Dorking

Na tomto workshope sa účastníci oboznámia s pokročilými metódami, tipmi a nástrojmi vyhľadávania na internete, ktoré sú zastrešené technikou známou ako „dorking“. Účastníci sa naučia a precvičia si túto techniku v rôznych vyhľadávačoch a zároveň ju budú aplikovať na rôzne kontexty investigatívy. Súčasťou workshopu sú aj tipy týkajúce sa základných aspektov digitálnej bezpečnosti a ochrany súkromia pri vyhľadávaní, zhromažďovaní a zdieľaní informácií online.

Prehľad workshopu

Téma: Pokročilé metódy vyhľadávania na internete a operátory, tipy a nástroje na „dorking“.

Ciele

 • Oboznámenie účastníkov s pokročilými technikami vyhľadávania na internete so zameraním na používanie vyhľadávacích operátorov, reverzné vyhľadávanie obrázkov a ďalšie kreatívne možnosti vyhľadávania.
 • Použitie pokročilých vyhľadávacích techník a „dorkingu“ v rôznych vyhľadávačoch.
 • Zvýšenie povedomia účastníkov o spôsoboch ochrany ich súkromia pomocou hľadania a objavovania metód kontroly zraniteľností v oblasti online bezpečnosti.

Výsledky vzdelávania

 • Identifikácia spôsobov využitia pokročilých vyhľadávacích techník vo svojom kontexte.
 • Používanie pokročilých techník vyhľadávania.
 • Používanie techniky reverzného vyhľadávania obrázkov.
 • Oboznámenie sa so spôsobmi ochrany bezpečnosti a súkromia pri vyhľadávaní.

Všeobecné pokyny pre školiteľov

 • Tento workshop je možné rozdeliť na 30-40 minútové sedenia. Prestávky nie sú zahrnuté v časovej osi; môžete sa rozhodnúť, kedy ich pridelíte na základe okolností. Medzi jednotlivými sedeniami môžete pridať krátku prestávku alebo rýchlu aktivitu na povzbudenie.
 • Pri skupinových aktivitách rozdeľte účastníkov do tímov po 3 až 5 osobách. Čas určený na spätnú väzbu a diskusie po cvičení prispôsobte počtu účastníkov a veľkosti skupín. Môžete tiež povzbudiť účastníkov, aby si pri práci v skupinách pridelili rôzne úlohy. Tieto úlohy môžu zahŕňať facilitátora, zapisovateľa, časomerača, prezentujúceho alebo umelca (ak sa vyžaduje vizuálna prezentácia).
 • Pri online workshopoch odporúčame počas aktivít na prebudenie a aktivít v malých skupinách používať časovač na obrazovke.
 • Vždy, keď je to možné, prispôsobte príklady zo workshopu kontextu vášho publika.

Spôsob poskytovania: online/osobné workshopy

Trvanie workshopu (bez prestávok): 2 hodiny a 40 minút

Veľkosť triedy: 6 až 24 účastníkov

Nástroje

Pre online workshopy:

 • Videokonferenčná platforma podľa vášho výberu
 • Online ankety a kvízové aplikácie (napr. Slido, Mentimeter atď.)
 • Aplikácia na simuláciu tabule (napríklad Mural, Miro atď.)

Pre offline/osobné workshopy:

 • počítače pre každého účastníka alebo jeden na tím
 • biela tabuľa
 • flipchartový papier
 • vyznačovače
 • post-it štítky

Súvisiaca príručka zo sady Odhaľ neviditeľné:

Aktivity na workshope a šablóny na stiahnutie:

Vzdelávacie aktivity

Otvorenie (15 minút)

Úvod do workshopu

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 5 minút

Pokyny

 • Upútajte pozornosť položením otázky alebo komentárom k relevantnej téme, obrázku atď.

 • Predstavte seba a ciele workshopu.

 • Predstavte zdroj materiálu pre workshop (Tactical Tech)

 • Informujte účastníkov o programe workshopu.

 • Navrhnite základné pravidlá workshopu: ako očakávate, že sa účastníci budú správať a reagovať, ako sa budú navzájom rešpektovať atď. V závislosti od času, ktorý strávite s účastníkmi workshopu, ak vediete dlhšie školenie, môžete zvážiť aj vypracovanie spoločnej dohody alebo spoločne dohodnutého kódexu správania (pozri návrhy v Príručke pre facilitátorov ETI).

Predstavenie účastníkov/prelomenie ľadov

Tvorivá činnosť | 10 minút

Pokyny

 • Zabezpečte rýchle predstavenie a požiadajte účastníkov, aby odpovedali na niekoľko otázok o sebe, svojej práci, očakávaniach od workshopu atď.

 • Prípadne môžete zvoliť aktivitu na prelomenie ľadov, ktoré účastníkov povzbudí k tvorivosti tým, že nakreslia odpovede alebo nápady na online tabuľu, alebo, ak sú off-line, postavia sa a plnia niektoré úlohy. Inšpiráciu nájdete v časti Ako prelomiť ľady v Príručke pre facilitátora ETI.

Úvod do „dorkingu“ a pokročilého online vyhľadávania (25 minút)

Prípadová štúdia

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 15 minút

Pokyny

[10 minút] Podrobná prípadová štúdia:

 • Vyrozprávajte príbeh tejto investigatívnej práce a zároveň uveďte rôzne metódy, ktoré boli použité: „Lokalizácia najhľadanejšieho zločinca v Holandsku pomocou Instagramu“, autor: Bellingcat.

 • Uveďte stručné pozadie príbehu a dôvody, prečo bolo vyšetrovanie potrebné.

 • Zamerajte sa na kroky výskumu, ktoré vykonali investigatívci.

 • Podrobne opíšte použité metódy, zdôraznite kľúčové metódy, ako je použitie vyhľadávacích operátorov, reverzného vyhľadávania obrázkov a crowdsourcingu na sociálnych sieťach.

 • Uveďte hlavné nástroje a spôsob ich použitia v danom kontexte.

 • Poskytnite účastníkom niekoľko nápovedí, ale požiadajte ich, aby navrhli riešenia, a niekedy sa zastavte a opýtajte sa účastníkov: „Ako by ste to urobili vy?“ predtým, ako prezradíte ďalšie kroky vyšetrovania alebo zistenia.

[5 minút] Stručne vysvetlite, čo je to „(Google) dorking“.

 • Predstavte rôzne príklady a prípady pokročilých vyhľadávacích techník.

 • Príklady čo najviac prispôsobte kontextu svojho publika.

Význam dorkingu

Spolupráca | 10 minút

Pokyny

 • Rozdeľte účastníkov do malých skupín a požiadajte ich o diskusiu na tému:

  • „Ako súvisí dorking s vašou prácou?“
 • Zdieľajte body na spoločnej (online) tabuli/flipcharte.

Ako funguje dorking (30 minút)

Vyhľadávacie operátory

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Pokyny

Pripravte a predveďte prezentáciu s týmto obsahom:

 • Stručne predstavte „vyhľadávacie operátory“ (nazývané aj „dorky“): definícia a účel/použitie.

 • Uveďte niekoľko príkladov dorkov.

 • Zdôraznite skutočnosť, že aj keď dva vyhľadávače podporujú rovnaké operátory, často vrátia rôzne výsledky – je dôležité vedieť prečo, pretože to ovplyvňuje účinnosť techniky:

  • ten istý vyhľadávač môže vrátiť rôzne výsledky na základe miesta, odkiaľ sa vyhľadávanie uskutočňuje, alebo

  • dva rôzne vyhľadávače z rovnakého miesta môžu pre rovnaké vyhľadávacie operátory vrátiť rôzne výsledky, pretože môžu používať rôzne vyhľadávacie algoritmy atď.

Pomocný hárok s vyhľadávacími operátormi

Výskum | 15 minút

Pokyny

 • Rozdeľte účastníkov do malých skupín po 3 – 5 členoch, pričom využite oddelené online miestnosti alebo oddelené priestory/stoly v priestore workshopu (ak je workshop offline).

 • Požiadajte skupiny, aby si vytvorili vlastný „Pomocný hárok s vyhľadávacími operátormi“, ktorý sa používa v službách Google, DuckDuckGo, Yahoo a Bing, a to vyplnením tabuľky vyhľadávacích operátorov (šablóna je k dispozícii nižšie).

 • Tabuľka obsahuje stĺpec s vyhľadávacími operátormi a stĺpec s popisom, čo jednotlivé operátory robia.

 • Niektoré prvky v tabuľke chýbajú a účastníci musia určiť chýbajúce časti a doplniť tabuľku. Budú ho musieť použiť pri kvíze počas ďalšej aktivity.

  • Zvýraznené časti môžete nechať prázdne, aby ich účastníci mohli vyplniť.

ZDROJE:

Dork sa vracia

Diskusia | 5 minút

Pokyny

V nadväznosti na predchádzajúcu aktivitu spustite kvíz so všetkými účastníkmi.

 • Položte sériu otázok a zdvihnutím ruky môžu zástupcovia rôznych skupín (z predchádzajúcej aktivity) odpovedať na základe vyplneného hárka.

 • Otázky môžu byť v týchto formátoch:

  • Čo vráti tento „xyz“ dork?
  • Čo použiť na získanie informácií „xyz“?

Bonus: Ako funguje reverzné vyhľadávanie obrázkov (15 minút)

Reverzné vyhľadávanie obrázkov

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 5 minút

POZNÁMKA: Reverzné vyhľadávanie obrázkov – vyhľadávanie podľa obrázkov namiesto textu vo vyhľadávači – sa používa spolu s pokročilými technikami vyhľadávania textu a spája sa tak s „dorkingom“. Ako školiteľ sa môžete rozhodnúť, či túto časť zaradíte do workshopu ako ďalšiu zručnosť, alebo nie.

Pokyny

Praktické cvičenie: Vyhľadávanie podľa obrázka

Praktické cvičenie | 10 minút

Pokyny

 • Rozdeľte účastníkov do malých skupín.

 • Ukážte sériu obrázkov miest, ľudí, predmetov na spoločnej tabuli (online/premietanej) a požiadajte účastníkov, aby našli „Čo/Kde/Kedy/Kto je to?“ pomocou reverzného vyhľadávania obrázkov.

 • Ak sú obrázky online, nahrajte ich na verejné cloudové úložisko a poskytnite účastníkom odkazy na stiahnutie a vyhľadávanie.

POZNÁMKA: Tu je niekoľko vzorových obrázkov, ktoré si môžete stiahnuť: 1 / 2 / 3 / 4 / 5. Odporúča sa používať obrázky, ktoré majú kontext, ktorý môžete neskôr ľahko objasniť.

Zadorkujme si!(40 minút)

Aktivita: Honba za pokladom s využitím dorkingu

Spolupráca | 25 minút

Pokyny

 • Rozdeľte účastníkov do malých skupín po 3 – 5 členoch.

 • Zadajte skupinám sériu úloh, ktoré majú splniť v priebehu 20 – 25 minút.

 • Misie môžu zahŕňať rozšírené vyhľadávanie v rôznych vyhľadávačoch, s cieľom nájsť zoznam položiek, ako napr:

  • konkrétny obrázok s presnou veľkosťou,
  • zoznam cien domov v určitej lokalite,
  • dokument týkajúci sa miestnych verejných výdavkov vo vybraných oblastiach,
  • správu vo formáte .pdf o úrovni znečistenia ovzdušia v určitej lokalite,
  • ...
 • Počas aktivity kontrolujte pokrok každej skupiny.

POZNÁMKA: Tento zoznam položiek môžete upraviť na základe kontextu a potrieb účastníkov a pokúsiť sa im poskytnúť úlohy, ktoré môžu byť relevantné pre ich záujmy alebo očakávania.

Čo sa podarilo, a čo nie

Diskusia | 15 minút

Pokyny

 • Po návrate zo skupinových misií požiadajte zástupcu každého tímu, aby sa podelil o svoje zistenia s ostatnými skupinami a odpovedal na nasledujúce otázky:

  • Ktoré vyhľadávacie operátory ste použili? Čo fungovalo dobre a čo nie?
  • Čo zaujímavé ste zistili?
  • Líšili sa výsledky vyhľadávania v rôznych vyhľadávačoch? Ak áno, ako?
 • V prípade potreby poskytnite spätnú väzbu a tipy.

Bezpečnosť na prvom mieste! (15 minút)

Bezpečnosť

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 10 minút

Pokyny

Pripravte si a predveďte krátku prezentáciu o bezpečnostných opatreniach, ktoré treba prijať pred použitím dorkingu ako investigatívnej techniky, vrátane nasledujúcich bodov:

 • Dávajte pozor na právne problémy – dorking môže viesť k získaniu dokumentov, ktoré nemusia byť určené na verejný prístup.

 • V prípade potreby použite prehliadač Tor Browser – buďte však opatrní, pretože je ťažké ho používať s niektorými vyhľadávačmi a v niektorých krajinách môže byť nelegálny (školitelia si musia overiť, či sa to týka ich účastníkov).

 • Používajte virtuálnu súkromnú sieť VPN (Virtual Private Network)

 • V prípade rizika si vyberte vyhľadávače, ktoré dbajú na ochranu súkromia, ako napríklad:

  • DuckDuckGo

  • StartPage

  • Upozorňujeme, že výsledky vyhľadávania budú v tomto prípade obmedzené, pretože operátory môžu pre každý vyhľadávač vrátiť iné výsledky.

ZDROJE:

Defenzívny dorking

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 5 minút

Pokyny

Pripravte si a predveďte krátku prezentáciu na tému „Defenzívny dorking“, ktorá bude obsahovať nasledujúce body:

 • Vyhľadávanie bezpečnostných zraniteľností.

 • Predstavenie databázy Google Hacking Database (GHDB).

 • Vyhľadávanie citlivých informácií.

 • Dorking seba (a prečo je to dôležité/užitočné).

ZDROJE:

Záver (15 minút)

Záverečná aktivita: Plagát na odnesenie

Tvorivá činnosť | 5 minút

Nástroje/materiály

 • Zdieľaná kresliaca podložka/obrazovka/tabuľa (online)
 • Biela tabuľa/flip-chart papier, post-it štítky, fixky (offline)

Pokyny

 • Požiadajte účastníkov, aby vytvorili plagát na odnesenie, a to tak, že sa podelia o svoje odpovede na nasledujúcu otázku na spoločnej tabuli/kresliacej tabuli:

  • Čo si z dnešného workshopu odnášate?
 • Dajte účastníkom niekoľko minút na napísanie a/alebo nakreslenie svojich myšlienok a prečítanie myšlienok ostatných.

Záverečný rozbor

 • Prejdite a zvýraznite niektoré body na spoločnej tabuli.
Záver

Čítanie, sledovanie, počúvanie | 5 minút

Pokyny

 • Ukončite workshop a zhrňte jeho obsah.

 • Uskutočnite rýchly prehľad sedenia. Každý účastník by mal povedať:

  • jednu vec, ktorú považuje za veľmi dobrú na sedení a
  • jednu vec, ktorú by nabudúce zlepšil/a
 • Môžete vyzvať účastníkov, aby kládli otázky, alebo im dať niekoľko záverečných tipov.

 • Zdieľajte kontaktné informácie, ak sú relevantné, a akékoľvek ďalšie podrobnosti.

Aby boli účastníci neustále informovaní o tom, čo sa deje, môžu školitelia efektívne zhrnúť obsah workshopu podľa týchto krokov:

  1. [v úvode] povedzte účastníkom, čo sa bude diať;
  1. [počas každej časti sedenia/workshopu] im pripomeňte, čo sa deje;
  1. [na konci stretnutia/workshopu] im povedzte, čo sa práve stalo. Okrem toho sa školitelia musia na konci uistiť, že poukážu na to, ktoré očakávania boli splnené.

Kontaktujte nás

Obráťte sa na nás na stránke Odhaľ neviditeľné, ak:

 • máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto plánu workshopu a usmernení pre facilitátora,

 • používate tento plán workshopu a chcete sa podeliť o spätnú väzbu a návrhy, ktoré ho môžu pomôcť zlepšiť,

 • prispôsobíte plán workshopu konkrétnemu kontextu a chcete sa s nami podeliť o výsledky,

 • chcete navrhnúť nové aktivity, tipy alebo príklady, ktoré by sa mohli pridať do tohto workshopu,

 • sa chcete podeliť o svoje odborné znalosti a spolupracovať s nami na vývoji a testovaní nových workshopov.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG kľúč/odtlačok prsta: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorstvo a licencie

CC BY-SA 4.0

Tento obsah bol vytvorený v rámci projektu Odhaľ neviditeľné organizácie Tactical Tech a spadá pod licenciu Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autori workshopu: A. Hayder, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Dizajn pokynov: A. Hayder

 • Redakcia a obsah: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafický dizajn: Yiorgos Bagakis

 • Vývoj webových stránok: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Koordinácia a dohľad nad projektom: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Tento zdroj bol vytvorený v rámci Iniciatívy pre spoluprácu a investigatívnu žurnalistiku (CIJI) spolufinancovanej Európskou komisiou v rámci pilotného projektu: „Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ“ (GR CONNECT).

Tento text vyjadruje názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.