Jak śledzić siatki dezinformacyjne

Ten warsztat zaznajomi uczestników z podstawami sieciowych kampanii dezinformacyjnych i manipulacyjnych, udostępniając im metodologię potrzebną do wyszukiwania, mapowania i śledzenia siatek dezinformacyjnych w różnych językach oraz kontekstach. Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat wielowymiarowości kampanii dezinformacyjnych i manipulacyjnych, a ponadto dowiedzą się, że śledczy muszą stosować podejście sieciowe (szukać połączeń i związków na wielu platformach), jeśli chcą „ujawnić to, co niewidoczne”.

O warsztacie

Temat: Jak wyszukiwać, mapować i śledzić siatki dezinformacyjne.

Cele:

 • Zaznajomienie uczestników z podstawami sieciowych kampanii dezinformacyjnych i manipulacyjnych;
 • Przedstawienie metodologii umożliwiającej wyszukiwanie, mapowanie i śledzenie siatek dezinformacyjnych w różnych językach i kontekstach;
 • Uświadomienie, że kampanie dezinformacyjne i manipulacyjne są wielowymiarowe, a śledczy muszą stosować podejście sieciowe (szukać połączeń i związków na wielu platformach), jeśli chcą „ujawnić to, co niewidoczne”.

Ogólne wskazówki dla instruktorów:

 • Ten warsztat może być podzielony na sesje trwające od 30 do 50 minut. W podanym harmonogramie nie uwzględniono przerw: można je wyznaczać w zależności od kontekstu. Pomiędzy sesjami można umieścić krótkie przerwy lub zajęcia pobudzające aktywność uczestników.
 • Podczas ćwiczeń grupowych należy podzielić uczestników na zespoły liczące od 3 do 5 osób.
 • Możesz wyznaczyć uczestnikom role w zależności od ich liczebności. Na przykład, Moderatora, Sekretarza, Osoby pilnującej upływającego czasu, Prezentera, Projektanta (jeśli zadanie wymaga wizualnej prezentacji), itp.
 • Zalecamy, by podczas krótkich zajęć prowadzonych online w grupach i ćwiczeń pobudzających aktywność wyświetlać na ekranie pozostały do ich zakończenia czas.
 • Gdy jest to możliwe, zawsze dostosowuj przykłady do kontekstu odpowiadającego słuchaczom.

Sposób prezentacji: warsztat online / offline

Czas trwania warsztatu (bez uwzględnienia przerw): 4 godziny (razem z opcjonalnymi ćwiczeniami)

Rozmiar grupy: od 6 do 24 uczestników

Powiązane warsztaty: ten warsztat może zostać połączony z warsztatem „Po pierwsze, bezpieczeństwo: podstawy bezpieczeństwa cyfrowego”.

Powiązane poradniki i materiały:

Ćwiczenia i szablony do pobrania z sieci:

UWAGI na temat kart i tego, jak z nich korzystać

„Siatki dezinformacyjne (SD) – Karta do ćwiczeń":

 • Z karty mogą korzystać podczas trwania warsztatu zarówno instruktorzy, jak i uczestnicy. Instruktorzy mogą się nią posłużyć, by pokazać, jak zbierać dane na temat określonych tematów, a uczestnicy mogą ją wykorzystać do robienia notatek i spisywania wniosków podczas ćwiczeń. Zalecamy rozdać uczestnikom karty na początku warsztatu a nawet przed jego rozpoczęciem, aby dać im czas na zapoznanie się z ich formą.
 • Karta ma dwie części: 1. Mapowania kampanii - do wykorzystania w sekcji „Jak działają kampanie dezinformacyjne i manipulacyjne”; oraz 2. Mapowanie siatek - do wykorzystania w następnej sekcji "Czterostopniowa metodologia".
 • Każdemu elementowi towarzyszą instrukcje wyjaśniające, którą kolumnę należy uzupełnić.
 • Zwróć uwagę na to, że proces mapowania siatki przebiega często nieliniowo, co w niektórych przypadkach wymusza powrót do poprzedniego stopnia.

„Siatki dezinformacyjne (SD) – Karta z przykładem”

 • To wypełniona wersja karty wykorzystywanej do „Mapowania siatek”, którą można użyć jako przykładu.
 • Jako studium przypadku wykorzystaliśmy śledztwo BuzzFeed (zarchiwizowane tutaj) dotyczące siatki dezinformacyjnej działającej we Włoszech.
 • Możesz dopasować studium przypadku i kartę z przykładami do śledztw lokalnych/regionalnych istotnych dla uczestników warsztatu.

Przebieg warsztatu

Początek (20 minut)

Wstęp do warsztatu

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 5 minut

Narzędzia / Materiały:

Instrukcje

 • Przykuj uwagę uczestników, zadając pytanie lub komentując wydarzenie, zdjęcie, itp., istotne w odniesieniu do warsztatu.

 • Przedstaw siebie oraz cele warsztatu.

 • Poinformuj uczestników o planie warsztatu.

 • Przedstaw temat warsztatu i czterostopniową metodologię stosowaną do wyszukiwania, mapowania i śledzenia siatek dezinformacyjnych.

 • Zaprezentuj karty do ćwiczeń i wyjaśnij, jak z nich korzystać.

 • Zasugeruj podstawowe zasady, które będą obowiązywały podczas trwania warsztatu: w jaki sposób uczestnicy mają się zachowywać i odnosić, także w stosunku do siebie nawzajem. Jeśli prowadzisz dłuższą sesję szkoleniową, rozważ stworzenie Ogólnego Kodeksu Postępowania lub Wspólnego Porozumienia (wskazówki znajdziesz w sekcji „Wspólne porozumienie” poradnika Tactical Tech's dotyczącego płci i technologii.

Wstęp dla uczestników / Quiz

Twórz | 15 minut

Narzędzia/Materiały

 • Dla warsztatów prowadzonych online: narzędzie po organizowania quizów (Kahoot, Slido lub podobne)
 • Dla warsztatów prowadzonych offline: wydrukowane karty z pytaniami do quizu zamieszczone poniżej / kartki samoprzylepne, długopisy, tablica suchościeralna, flip-chart.

Instrukcje

[5 minut] Wstęp

 • Ułatw szybką prezentację uczestnikom warsztatu, zadając im kilka pytań dotyczących ich osoby, wykonywanej przez nich pracy, oczekiwań, jakie mają odnośnie warsztatu, itp.

[5 minut] Quiz

 • Zorganizuj interaktywny quiz, korzystając z Kahoot, Slido lub innego posiadającego taką funkcję narzędzia, i zadaj w nim uczestnikom następujące pytania. Celem quizu nie jest ocena kompetencji uczestników, lecz zapoznanie ich z głównymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie warsztatu w sposób umożliwiający partycypację.
 1. Z jakiego narzędzia skorzystasz, jeśli będziesz się chciał dowiedzieć, kto zarejestrował domenę https://sputniknews.com/??

  • CrowdTangle
  • Whoisology
  • BuzzSumo
 2. Co przedstawia następujący ciąg liter i cyfr: "ca-pub-1234567891234567"?

  • Kod Google AdSense
  • Adres IP
  • Kod Google Analytics
  • Kod Facebook Pixel
 3. Czy znasz jakiekolwiek śledztwo dotyczące ujawnienia siatki dezinformacyjnej/manipulacyjnej przeprowadzone w twoim kraju/języku?

  • Tak (wymień w jednym zdaniu jego główne wnioski)
  • Nie

Nawet jeśli prowadzisz ten warsztat offline, rekomendujemy przeprowadzenie quizu z wykorzystaniem narzędzi sieciowych. Można to również zrobić, korzystając z flip-chartu lub tablicy (trzy pytania i odpowiedzi umieszczone w oddzielnych kolumnach). Uczestnicy będą wtedy przyklejali odpowiedzi na kartkach samoprzylepnych lub nanosili je markerami. Takie rozwiązanie ułatwi sprawdzenie odpowiedzi zarówno instruktorowi, jak i uczestnikom.

[5 minut] Podsumowanie

 • Poproś ochotników, żeby podzielili się swoimi odpowiedziami z pozostałymi uczestnikami warsztatu i skomentuj je.
 • Potwierdź lub podaj właściwe odpowiedzi.

Jak działają kampanie dezinformacyjne i manipulacyjne (40 minut)

Studia przypadku i kluczowe definicje

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 15 minut

Narzędzia / Materiały

 • Dla warsztatów prowadzonych online: komputer i narzędzie z funkcją współdzielonego ekranu na potrzeby prezentacji.
 • Dla warsztatów prowadzonych offline: komputer i projektor
 • Księga manipulacji medialnych (do pomocy przy opracowywaniu sesji).

Instrukcje

Przygotuj prezentację, uwzględniając w niej następujące punkty:

 • Studia przypadku - Przedstaw pokrótce przykłady śledztw dziennikarskich, które doprowadziły do ujawnienia siatek dezinformacyjnych:

  • Siatka włoskich stron wymierzonych przeciwko imigrantom (BuzzFeed).
  • Siatka stron pro-rosyjskich (Graphika, rysunek na stronie 6).
  • Siatka stron promujących firmę Huawei (Twitter).
  • Łącze Kumanowo: siatka stron macedońskich (Lead Stories).
 • Zsieciowane kampanie dezinformacyjne: systematyka - Wyjaśnij, w jaki sposób prowadzi się w sieci operacje manipulowania mediami, skupiając się na definicjach kanałów, metod, skali oraz wpływu, i korzystając z Księgi manipulacji medialnych – Księga kodów:

 1. Kanały wykorzystywane do rozszerzania kampanii:

  • Własne strony
  • Media społecznościowe (Facebook, Twitter, YouTube)
  • Aplikacje do przesyłania wiadomości (WhatsApp, Telegram, Signal, itp.)
  • Platformy wydawnicze (Medium, itp.)
  • Inne przykłady
 2. Metody wykorzystywane do rozszerzania kampanii:

 3. Skala kampanii / obszar lub kontekst, który jest jej celem:

  • Hiperlokalna
  • Regionalna
  • Krajowa
  • Międzynarodowa
 4. Mierzalny zasięg kampanii:

  • Liczba ludzi, do których dotarł przekaz kampanii za pośrednictwem różnych kanałów (stron internetowych, mediów społecznościowych, kampanii ulicznych, itp.).
 5. Cele kampanii:

  • Wykorzystywanie i wyrządzanie krzywdy
  • Wpływanie na opinie i postawy na masową skalę
  • Podburzanie do nienawiści i przemocy
  • Niszczenie reputacji
  • Wywoływanie niepokojów społecznych

MATERIAŁY:

Identyfikowanie głównych aspektów zsieciowanej kampanii dezinformacyjnej

Współpracuj | 25 minut

Materiały

Instrukcje

[20 minut]

 • Podziel losowo uczestników na mniejsze grupy liczące od 3 do 5 osób (w zależności od ogólnej liczby uczestników warsztatu).

 • Poproś każdą z grup, aby przeanalizowała jedno z zamieszczonych poniżej studiów przypadku:

  • Siatka włoskich stron wymierzonych przeciwko imigrantom (BuzzFeed).
  • Siatka stron pro-rosyjskich (Global Voices).
  • Siatka stron promujących firmę Huawei (Twitter).
  • Łącze Kumanowo: siatka stron macedońskich (Lead Stories).
 • Poproś każdą z grup o wypełnienie pól „Mapowanie kampanii” na Karcie (SD). Uczestnicy powinni wymienić dla każdego przypadku:

  • kanały
  • metody
  • skalę
  • wpływ
  • cele
  • …zgodnie z systematyką zaprezentowaną w poprzedniej sekcji warsztatu.

Możesz dostosować przykłady do potrzeb/kontekstów uczestników lub poprosić ich o podanie własnych przykładów, jeśli dysponują odpowiednią wiedzą lub doświadczeniem.

Podsumowanie

[5 minut]

 • Uczestnicy podzielą się ze sobą wnioskami powstałymi w trakcie wykonywania ćwiczenia „Mapowanie kampanii”.
 • Możesz skomentować ich przemyślenia lub dodać własne uwagi.

Krok 1: Identyfikowanie siatek dezinformacyjnych (40 minut)

Krok 1: Identyfikowanie witryn dezinformacyjnych

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 15 minut

Narzędzia / Materiały

 • Dla warsztatów prowadzonych online: komputer i narzędzie z funkcją współdzielonego ekranu na potrzeby prezentacji.
 • Dla warsztatów prowadzonych offline: komputer i projektor

Instrukcje

Przygotuj prezentację, uwzględniając w niej następujące punkty:

 • Rozpocznij omawianie tej sekcji od podkreślenia, jak ważne jest zakotwiczenie śledztwa w jednej lub większej liczbie witryn:

  • Strony internetowe zapewniają dostęp do historycznych danych oraz informacji na temat biznesowych koneksji i dynamiki sieci, których nie uzyskamy w większości przypadków, korzystając z kont założonych w mediach społecznościowych.
  • Dlatego też ważne jest, aby rozpocząć od zidentyfikowania jednej lub większej liczby stron początkowych.
 • Wyjaśnij jak działają siatki dezinformacyjne/manipulacyjne. Najczęściej posługują się one dwoma strategiami”:

  1. Poruszają kontrowersyjne i skutkujące polaryzacją tematy (szczepionki na Covid-19, migracje, itp.)
  2. Wykorzystują próżnie danych" (przykład: „Iwermektyna"), zwłaszcza podczas ważnych wydarzeń, lub rozprzestrzeniają teorie spiskowe (przykład: „ especially during breaking news events or spreading conspiracy theories (example: "Adrenochrom")
 • Zaprezentuj trzy najważniejsze sposoby wyboru strony do sprawdzenia:

  1. Sprawdzenie bazy danych stron dezinformacyjnych; np. list stron z fake newsami udostępnianych przez Wikipedię, UkraineFacts, Covid-19 Misinformation Database, Russia-Ukraine Disinformation Tracking Center
  2. Wyszukanie najczęściej udostępnianych w sieci treści dotyczących bieżących spraw, korzystając z takich serwisów jak Buzzsumo, CrowdTangle Chrome Extension lub CrowdTangle (jeśli jest to możliwe).
  3. Identyfikowanie „próżni danych” (przerw informacyjnych) i wyszukiwanie stosownych informacji za pomocą różnych serwisów.
 • Zaprezentuj, jak działają te metodologie, posiłkując się trzema studiami przypadku:

  1. Wikipedia List of Fake News Websites – Znajdziemy na niej między innymi „The Gateway Pundit". Jeśli wyszukamy tę nazwę wraz z jej powiązaniami, korzystając z Builtwith, dowiemy się, że jest ona elementem większej siatki.
  2. Covid-19 Database – Jeśli wyszukamy hasło iwermektyna" (zrzut ekranu), uzyskamy link do następującego artykułu AFP, w którym zacytowano z kolei artykuł zamieszczony na stronie „The Gateway Pundit" (link - zarchiwizowany link). Jeśli wyszukamy tę nazwę wraz z jej powiązaniami, korzystając z Builtwith, dowiemy się, że jest ona elementem większej siatki.
  3. Buzzsumo - Jeśli wyszukamy hasło „Adrenochrom" (zrzut ekranu), otrzymamy przekierowanie do strony WeloveTrump.com (link / zarchiwizowany link) - Jeśli wyszukamy tę nazwę wraz z jej powiązaniami, korzystając z Builtwith, dowiemy się, że jest ona elementem większej siatki.
Identifying disinformation websites active in your country

Badaj | 25 minut

Narzędzia/Materiały

Instrukcje

[20 minut]

 • Podziel uczestników na grupy liczące od 3 do 5 osób (jeśli większa liczba uczestników chce zająć się tym samym polem/językiem, możesz dostosować liczbę grup i ich członków do potrzeb). Od tej pory, podział ten będzie obowiązywał przez cały czas trwania warsztatu.

 • Poproś uczestników, aby przy pomocy zaprezentowanych wcześniej narzędzi przeprowadzili krótkie śledztwo i wyszukali strony szerzące dezinformacje w ich języku lub na terenie ich kraju.

 • Poproś uczestników, aby umieścili zidentyfikowane strony (linki) na Karcie (SD): część „Mapowanie siatek” / kolumny „Nazwa", „Nazwa domeny”.

Krok 3: kto stoi za stroną

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 10 minut

Materiały/Narzędzia

 • Dla warsztatów prowadzonych online: komputer i narzędzie z funkcją współdzielonego ekranu na potrzeby prezentacji.
 • Dla warsztatów prowadzonych offline: komputer i projektor.
 • Strony do prezentacji: Whois Domain Tools; Whoisology.com; Whoxy.com

Instrukcje

 • Wyjaśnij, jak działają narzędzia „Whois”, podkreślając ich ograniczenia i możliwości.

 • Wyszukaj na https://whois.domaintools.com/ przykładowej strony (takiej jak http://sputniknews.com/. Jeśli nie jest ona dostępna w twoim kraju, użyj ZeroHedge.com). Następnie wyjaśnij, które dane są najistotniejsze:

  • nie tylko nazwisko/adres/kontakt do osoby rejestrującej, lecz również data rejestracji, data ostatniego uaktualnienia, itp.
 • Przedstaw kilka dostępnych narzędzi:

  • Whoisology: przydatne przy zbieraniu informacji na temat „powiązanych domen”.
  • Whoxy: przydatne przy zbieraniu danych historycznych.

MATERIAŁY:

Whois w praktyce

Twórz | 15 minut

Narzędzia/Materiały

Instrukcje

[10 minut]

 • Poproś uczestników, żeby podzielili się na grupy, jak w poprzednim ćwiczeniu.

 • Korzystając z wymienionych powyżej narzędzi, każda z grup wyszuka nazwy stron, które wytypowała w poprzednim ćwiczeniu.

 • Poproś uczestników, aby nanieśli wyszukane informacje na (Kartę (SD): część „Mapowanie siatek” / kolumna „Whois”.

 • Zasugeruj, by członkowie każdej grupy wybrali ze swojego grona osobę do sporządzania notatek i osobę do prezentacji wniosków (można je zmieniać pomiędzy ćwiczeniami).

[5 minut] Podsumowanie

 • Uczestnicy zaprezentują swoje przemyślenia oraz problemy, na jakie natrafili podczas ćwiczenia.

 • Możesz skomentować prezentacje lub dodać własne wnioski.

Krok 3: Podążaj za pieniędzmi! (35 minut)

Krok 3: Odrwotne NI (numery identyfikatorów)

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 20 minut

Narzędzia/Materiały

Instrukcje

Zrób prezentację, ujmując w niej następujące punkty:

 • Wprowadź pojęcie Śledzenia NI (śledzenia numerów identyfikacyjnych przydzielanych każdej witrynie) i wyjaśnij pokrótce, na czym polega.

 • Pokaż, jak znaleźć NI strony internetowej: Sprawdź kod źródłowy strony („ctrl+U” lub „command+U” w zależności od urządzenia), a następnie wyszukaj „UA-„ lub „ca-pub”.

 • Jeśli NI nie będzie dostępny, możesz posłużyć się Wayback Machine i sprawdzić, czy kod NI strony był dostępny w przeszłości.

 • Wymień różne narzędzia z funkcją śledzenia NI. Zawsze sprawdzaj NI, korzystając z różnych usług, gdyż posługują się one różnymi bazami danych i mają inne cenniki.

  • Builtwith: najlepszy początkowy wybór. Narzędzie „Relationship profile” (Profil powiązań) bardzo dobrze się sprawdza do wyszukiwania współdzielonych NI i programów śledzących. Przykład: welovetrump.com (Linkzrzut ekranu)

  • Dnslytics: bardzo dobra baza danych. Pozwala na „owdrócenie” różnych informacji dotyczących strony: Adsense, Analytics, adres IP, serwer poczty elektronicznej , nazwa serwera (zrzut ekranu); w przykładzie wykorzystano wyniki wyszukiwania hasła thegatewaypundit.com). Dostępna jest wersja darmowa lub z miesięczną opłatą.

  • SpyOnWeb: z tego narzędzia warto korzystać podczas potwierdzania wyników wyszukiwań uzyskanych w inny sposób lub uzyskania nowych. (Link - zrzut ekranu). Ma mniejszą bazę danych niż inne usługi, lecz przydaje się niekiedy do wyszukiwania nowych informacji.

  • AnalyzeId: bardzo dobre narzędzie. Pokazuje wyniki w tabeli wraz z wieloma powiązaniami NI, w tym z Amazon, Sharethis, pocztą elektroniczną, aplikacjami Facebooka oraz ocneą zaufania (Link - zrzut ekranu). Dane można eksportować do formatu .csv. Jedynym mankamentem tego narzędzia jest to, że nie pokazuje wszystkich wyników. Aby je zobaczyć, trzeba wykupić miesięczny abonament plan.

  • Wayback Machine: Jeśli nie znajdziesz żadnego NI na stronie, możesz skorzystać z Wayback Machine i wyszukać dzięki temu narzędziu NI starszych wersji strony. Możesz w ten sposób poznać bardzo wiele użytecznych informacji!

 • Pamiętaj: wyszukuj wielokrotnie, korzystając z różnych narzędzi.

 • Pokaż uczestnikom, jak zbierać dane na temat NI stron i umieszczać je na (Karcie SD), część „Mapowanie siatek” / kolumny „e-mail”, „IP”, „Google Analytics", „Google Adsense".

  • To ćwiczenie jest wstępem do następnego i krótkim poradnikiem z metodologii. Możesz wykorzystać przykład z szablonu lub wybrać inny, bardziej istotny dla uczestników warsztatu.

MATERIAŁY:

Przygotowując prezentację na temat NI, możesz skorzystać z następujących materiałów:

*Odwracanie NI w praktyce

Twórz | 15 minut

Narzędzia/Materiały

Instrukcje

[10 minut]

 • Poproś uczestników, żeby podzielili się na grupy, jak w poprzednim ćwiczeniu, a następnie:

 • Wykorzystując omówione wcześniej narzędzia, wyszukali dane witryn, które wybrali w trakcie Kroku 2.

 • Nanieśli zgromadzone dane na (Kartę SD): część „Mapowanie siatek” / kolumny „e-mail”, „IP”, „Google Analytics", „Google Adsense".

 • Podkreślili strony mające te same NI i je pogrupowali.

Podsumowanie

[5 minut]

 • Uczestnicy zaprezentują swoje przemyślenia oraz problemy, na jakie natrafili podczas ćwiczenia.

 • Możesz skomentować prezentacje lub dodać własne wnioski.

Krok 4: Zwiększanie zasięgów (30 minut)

Krok 4: Zwiększanie zasięgów

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 15 minut

Narzędzia/Materiały

Instrukcje

Zrób prezentację, ujmując w niej następujące punkty:

 • Wprowadź termin Zwiększanie zasięgów i opisz go jako proces dystrybucji treści do jak największej liczby osób poprzez różne kanały i strategie.

 • Wykorzystując wcześniejsze studia przypadków, pokaż uczestnikom, dlaczego zwiększanie zasięgów powinno być uwzględniane podczas badania kampanii dezinformacyjnych i manipulacyjnych w sieci.

 • Pokaż uczestnikom, jak działa rozszerzenie CrowdTangle do przeglądarki Chrome na przykładzie wytypowanych wcześniej stron (UWAGA: aby skorzystać z CrowdTangle potrzebne jest konto na Facebooku lub Instagramie).

  • Wykorzystaj wybraną wcześniej próbkę. Możesz też uwzględnić przykłady wymienione przez uczestników.
 • Zademonstruj uczestnikom jak wyszukiwać dane z CrowdTangle i jak dopisywać je do stron naniesionych na (Kartę SD): część „mapowanie siatek” / kolumny „Facebook”, „Instagram”, „Twitter”, „Inne media społecznościowe”.

 • Dodaj, że podczas kolejnego ćwiczenia uczestnicy powinni powtórzyć ten proces dla wybranych przez siebie wcześniej stron.

MATERIAŁY:

Social tracking w praktyce

Twórz | 15 minut

Narzędzia/Materiały

Instrukcje

[10 minut]

 • Poproś uczestników, żeby podzielili się na grupy, jak w poprzednim ćwiczeniu, a następnie:

  • Zainstalowali Rozszerzenie CrowdTangle w swoich przeglądarkach (jeśli tego dotąd nie zrobili; najlepiej gdyby zainstalowali rozszerzenie na początku warsztatu).
  • Przeszukali wielokrotnie strony, wytypowane przez nich podczas pierwszego ćwiczenia.
  • Zebrali i umieścili dane powiązanych kont społecznościowych na Karcie SD): część „mapowanie siatek” / kolumny „Facebook”, „Instagram”, „Twitter”, „Inne media społecznościowe”.

Podsumowanie

[5 minut]

 • Uczestnicy zaprezentują swoje przemyślenia oraz problemy, na jakie natrafili podczas ćwiczenia.

 • Możesz skomentować prezentacje lub dodać własne wnioski.

[Opcjonalnie] Śledztwo grupowe (30 minut)

Identyfikacja siatek dezinformacyjnych

Badaj | 30 minut

Narzędzia/Materiały

Instrukcje

[25 minut]

 • Wybierz z siatek dezinformacyjnych wytypowanych w grupach przez uczestników w trakcie poprzednich ćwiczeń najbardziej interesujący przypadek i przydziel go tym grupom.

 • Poproś uczestników, żeby podzielili się na grupy, jak w poprzednim ćwiczeniu, a następnie:

  • Rozszerzyli swoje wyszukiwanie o połączenia występujące pomiędzy stronami a kontami w mediach społecznościowych.
 • Zebrali dane i nanieśli je na Kartę (SD): część „Mapowanie siatek” / wszystkie kolumny wypełniane podczas wcześniejszych ćwiczeń (mogą skorzystać z kolumny „Uwagi”, jeśli mają dodatkowe pytania / natknęli się na trudności i chcą je omówić podczas Podsumowania).

 • Członkowie grup powinni wybrać ze swojego grona sekretarza (który będzie wypełniał kolumny karty danymi / uwagami) oraz prezentera, który zaprezentuje wnioski.

Podsumowanie

[5 minut]

 • Uczestnicy zaprezentują swoje przemyślenia oraz problemy, na jakie natrafili podczas ćwiczenia.

 • Możesz skomentować prezentacje lub dodać własne wnioski.

Zakończenie (15 minut)

Ćwiczenie podsumowujące: Plakat na wynos

Produce | 5 minutes

Narzędzia/Materiały

 • Współdzielony blok rysunkowy / slajdy / tablica (online)
 • Tablica suchościeralna / flip-chart, kartki samoprzylepne, markery (offline)

Instrukcje

 • Poproś uczestników, żeby stworzyli plakat na wynos, umieszczając na współdzielonej tablicy / bloku rysunkowym swoje odpowiedzi na następujące pytanie:

  • Co wynieśli z dzisiejszego warsztatu?
 • Daj uczestnikom kilka minut na zapisanie lub narysowanie swoich przemyśleń, a także na przeczytanie odpowiedzi pozostałych uczestników.

Podsumowanie

 • Omów kilka punktów umieszczonych na tablicy.
Zakończenie

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 10 minut

Narzędzia/Materiały: bez materiałów.

Instrukcje

 • Zakończ warsztat i streść poruszane zagadnienia.

 • Podsumuj pokrótce przebieg warsztatu. Niech każdy uczestnik wymieni:

  • jeden element warsztatu, który uznał za bardzo dobry.
  • jeden element warsztatu, który wymaga poprawy.
 • Zachęć uczestników do zadawania pytań lub udziel im ostatnich wskazówek.

 • Udostępnij uczestnikom stosowne dane kontaktowe i inne istotne szczegóły.

Aby informować uczestników o przebiegu warsztatu na bieżąco, instruktorzy mogą podsumować jego zawartość, wykorzystując następujące wskazówki:

  1. [podczas wstępu] powiedz uczestnikom, co się wydarzy;
  1. [podczas kolejnych ćwiczeń / sesji] przypomnij im, co się dzieje;
  1. [na zakończenie sesji / warsztatu] powiedz im, co się wydarzyło. Dodatkowo, instruktorzy powinni na zakończenie warsztatu odnieść się do tych oczekiwań uczestników, które zostały spełnione.

Dodatkowe materiały

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do skontaktowania się z nami poprzez Exposing the Invisible, jeśli:

 • macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego warsztatu oraz porad dla moderatorów,
 • korzystacie z tego planu warsztatu i chcecie podzielić się z nami własnymi przemyśleniami na jego temat oraz sugestiami, które mogą pomóc w jego ulepszeniu,
 • dostosowujecie ten plan warsztatu do określonych, specyficznych kontekstów i chcecie się z nami podzielić rezultatami,
 • chcecie zasugerować nam nowe ćwiczenia, macie nowe rady lub przykłady, które moglibyśmy dołączyć do tego planu warsztatu,
 • chcecie podzielić się z nami własnym doświadczeniem oraz wiedzą i pomóc nam w opracowywaniu i testowaniu nowych warsztatów.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorzy i licencje

CC BY-SA 4.0

Ten tekst został wyprodukowany przez projekt Exposing the Invisible Tactical Tech's i zarejestrowany na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autor warsztatu: Nicola Bruno
 • Redakcja i treść: Christy Lange, Laura Ranca
 • Projekt szkoleniowy: A. Hayder
 • Projekt graficzny: Yiorgos Bagakis
 • Opracowanie strony internetowej: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Koordynacja projektów i nadzór: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

To narzędzie zostało opracowane jako część Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI), współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach projektu pilotażowanego: "Supporting investigative journalism and media freedom in the EU" (DG CONNECT).

Ten tekst odzwierciedla poglądy autora i Komisja nie odpowiada za wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Więcej na ten temat