Zaawansowane wyszukiwanie informacji w sieci i „dorking”

Ten warsztat zaznajamia uczestników z metodami, poradami i narzędziami służącymi do zaawansowanego wyszukiwania informacji w sieci przy pomocy techniki zwanej „dorkingiem”. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest ta technika i jak ją stosować wraz z różnymi wyszukiwarkami internetowymi i kontekstami wynikającymi z prowadzonych śledztw. Warsztat omawia ponadto wskazówki oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną prywatności podczas wyszukiwania, zbierania i dzielenia się informacjami w sieci.

O warsztacie

Temat:: Zaawansowane metody wyszukiwania informacji w sieci oraz operatory, wskazówki i narzędzia przydatne podczas „dorkingu.”

Cele:

 • Zaznajomienie uczestników z zaawansowanymi technikami wyszukiwania informacji w sieci z naciskiem na korzystanie z operatorów wyszukiwania, odwrotnego wyszukiwania grafiki i innych kreatywnych sposobów wyszukiwania.
 • Zaprezentowanie zaawansowanych technik wyszukiwania i „dorkingu”, korzystając z różnych wyszukiwarek internetowych.
 • Uświadomienie uczestnikom znaczenia bezpieczeństwa oraz pokazanie sposobów chronienia prywatności w trakcie wyszukiwania informacji, a także metod wyszukiwania zagrożeń i słabych punktów w sieciowej ochronie.

Efekt szkolenia:

 • Poznanie technik zaawansowanego wyszukiwania informacji w zależności od kontekstu.
 • Nabycie umiejętności korzystania z technik zaawansowanego wyszukiwania.
 • Nabycie umiejętności korzystania z technik odwrotnego wyszukiwania grafiki.
 • Poznanie sposobów ochrony własnego bezpieczeństwa i prywatności w trakcie wyszukiwania informacji.

Ogólne wskazówki dla instruktorów:

 • Ten warsztat może być podzielony na sesje trwające od 30 do 40 minut. W podanym harmonogramie nie uwzględniono przerw: można je wyznaczać w zależności od kontekstu. Pomiędzy sesjami można umieścić krótkie przerwy lub zajęcia pobudzające aktywność uczestników.
 • Podczas ćwiczeń grupowych należy podzielić uczestników na zespoły liczące od 3 do 5 osób. Pamiętaj, aby dostosować czas poświęcony na zebranie informacji zwrotnej i omówienie ćwiczenia po jego zakończeniu do liczby uczestników oraz liczebności grup. Możesz też zachęcić uczestników, by sami wyznaczali sobie role. Na przykład, Moderatora, Sekretarza, Osoby pilnującej upływającego czasu, Prezentera, Projektanta (jeśli zadanie wymaga wizualnej prezentacji), itp.
 • Zalecamy, by podczas krótkich zajęć prowadzonych online w grupach i ćwiczeń pobudzających aktywność wyświetlać na ekranie pozostały do ich zakończenia czas.
 • Gdy jest to możliwe, zawsze dostosowuj przykłady do kontekstu odpowiadającego słuchaczom.

Sposób prezentacji: warsztat online / offline

Czas trwania warsztatu (bez uwzględnienia przerw): 2 godziny i 40 minut

Rozmiar grupy: od 6 do 24 uczestników

Narzędzia

Dla warsztatów prowadzonych online:

 • Wybrana przez instruktora platforma do prowadzenia wideokonferencji
 • Aplikacja do przeprowadzania ankiet i quizów (np. Slido, Mentimeter, itp.)
 • Aplikacja oferująca tablicę (taka jak Mural, Miro, itp.)

Dla warsztatów prowadzonych offline / offline:

 • komputer dla każdego uczestnika lub każdego zespołu
 • tablica suchościeralna
 • flip-chart
 • markery
 • kartki samoprzylepne

Powiązane poradniki opracowane przez Exposing the Invisible:

Ćwiczenia i szablony do pobrania z sieci:

Przebieg warsztatu

Początek (15 minut)

Wstęp do warsztatu

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 5 minut

Instrukcje

 • Przykuj uwagę uczestników, zadając pytanie lub komentując wydarzenie, zdjęcie, itp., istotne w odniesieniu do warsztatu.

 • Przedstaw siebie oraz cele warsztatu.

 • Opcjonalnie: Przedstaw źródło użytych w warsztacie materiałów (Tactical Tech.)

 • Poinformuj uczestników o planie warsztatu.

 • Zasugeruj podstawowe zasady, które będą obowiązywały podczas trwania warsztatu: w jaki sposób uczestnicy mają się zachowywać i odnosić, także w stosunku do siebie nawzajem, itp. Jeśli prowadzisz dłuższą sesję szkoleniową, rozważ stworzenie Wspólnego Porozumienia lub Ogólnego Kodeksu Postępowania (wskazówki znajdziesz w Poradniku instruktora).

Wstęp dla uczestników / Przełamywanie lodów

Twórz | 10 minut

Instrukcje

 • Ułatw szybką prezentację uczestnikom warsztatu, zadając im kilka pytań dotyczących ich osoby, wykonywanej przez nich pracy oraz oczekiwań, jakie mają odnośnie warsztatu, itp.

 • Jako alternatywę możesz przeprowadzić ćwiczenie na przełamanie lodów, rozbudzając kreatywność uczestników. Na przykład, prosząc ich, aby nanieśli swoje pomysły i odpowiedzi na tablicę (online) lub wykonali określone zadanie (offline). Dalsze przykładu znajdziesz w sekcji Przełamywanie lodów w Poradniku instruktora.

Wstęp do "dorkingu" i zaawansowanego wyszukiwania informacji w sieci (25 minut)

Studium przypadku

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 15 minut

Instrukcje

[10 minut] Szczegółowe studium przypadku:

 • Opowiedz o następującym śledztwie, kładąc nacisk na różne metody wykorzystane w trakcie jego prowadzenia: "Locating the Netherlands' Most Wanted Criminal by Scrutinising Instagram" artykuł opublikowany przez Bellingcat.

 • Przybliż tło wydarzeń i wyjaśnij, dlaczego śledztwo musiało zostać przeprowadzone.

 • Skup się na kolejnych krokach podejmowanych w trakcie śledztwa przez śledczych.

 • Opisz wykorzystane metody, podkreśl metody najbardziej istotne takie jak, wykorzystanie operatorów wyszukiwania, odwrotne wyszukiwanie grafik, crowdsourcing w mediach społecznościowych.

 • Opisz szczegółowo najważniejsze narzędzia i sposób ich wykorzystania w określonym kontekście.

 • Daj kilka wskazówek i poproś uczestników, żeby sami poszukali rozwiązań. Przed przejściem do omówienia kolejnego etapu śledztwa zadawaj uczestnikom pytanie: „A wy jak byście to zrobili?”

[5 minut] Wyjaśnij pokrótce, czym jest „(Google) dorking.”

 • Zaprezentuj różne przykłady technik zaawansowanego wyszukiwania informacji.

 • O ile to możliwe, dostosuj przykłady do kontekstu słuchaczy.

Znaczenie dorkingu

Współpracuj | 10 minut

Instrukcje

 • Podziel uczestników na mniejsze grupy i poproś, żeby zastanowili się nad pytaniem:

  • „Czy dorking jest istotny w odniesieniu do mojej pracy?"
 • Nanieś przemyślenia i wnioski na współdzieloną tablicę (online) / flip chart (offline).

Jak działa dorking (30 minut)

Operatory wyszukiwania

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 10 minut

Instrukcje

Przygotuj i zrób prezentację, ujmując w niej następujące punkty:

 • Zaznajom pokrótce uczestników z pojęciem „operator wyszukiwania” (zwanym też „dorkiem”): podaj definicję i zastosowanie.

 • Podaj kilka przykładowych „dorków.”

 • Zaznacz, iż nawet jeśli dwie różne wyszukiwarki wykorzystują identyczne operatory, to często wyświetlają odmienne wyniki wyszukiwani – uczestnicy muszą się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, gdyż fakt ten wpływa na efektywność omawianej na warsztacie techniki:

  • ta sama wyszukiwarka może podać inne wyniki wyszukiwania w zależności od miejsca, z którego przeprowadzono tę czynność,

  • dwie różne wyszukiwarki wykorzystane z tego samego miejsca i przy użyciu tych samych operatorów mogą wyświetlić różne wyniki wyszukiwania, gdyż korzystają z różnych algorytmów wyszukiwania, itp.

Karta z operatorami wyszukiwania

Badaj | 15 minut

Instrukcje

 • Podziel uczestników na mniejsze grupy liczące od 3 do 5 osób, wykorzystując break-out rooms (online) / przydzielając ich do rozstawionych w pomieszczeniu stołów (offline).

 • Poproś grupy, by stworzyły własne „Karty operatorów wyszukiwania” wykorzystywanych przez Google, DuckDuckGo, Yahoo oraz Bing, uzupełniając tabelę (szablon poniżej).

 • Tabela składa się z dwóch kolumn – w jednej znajdują się operatory w drugiej opis ich funkcji.

 • Tabela ma brakujące pola i zadaniem uczestników będzie ich odszukanie i uzupełnienie. Informacje te będą im potrzebne do rozwiązania quizu z następnego ćwiczenia.

  • Puste pola do uzupełnienia można dodatkowo zaznaczyć.

MATERIAŁY:

 • Karta z operatorami wyszukiwania (plik Word – tabelę można pobrać z sieci i udostępnić uczestnikom online lub wydrukować, jeśli warsztat prowadzony jest offline).
Powrót dorka

Dyskutuj | 5 minut

Instrukcje

Kontynuując poprzednie ćwiczenie, zrób quiz.

 • Zadaj członkom grup (z poprzedniego ćwiczenia) pytania. Ich przedstawiciele będą udzielali odpowiedzi, podnosząc dłonie i korzystając z tabel, które uzupełniali.

 • Pytania mogą wyglądać następująco:

  • Jaki wynik wyszukiwania da użycie dorka „xyz?”
  • Jakiego dorka użyć, żeby uzyskać informację „xyz?”

Dodatek: Jak działa odwrotne wyszukiwanie grafiki (15 minut)

Odwrotne wyszukiwanie grafiki

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 5 minut

UWAGA: Odwrotne wyszukiwanie grafiki – czyli wyszukiwanie oparte na analizie obrazów a nie tekstu – wykorzystywane jest zazwyczaj w połączeniu z zaawansowanym wyszukiwaniem tekstowym i w ten sposób ma związek z „dorkingiem.” Jako instruktor możesz uwzględnić tę dodatkową sekcję w planie warsztatu, lecz nie jest to wymagane.

Instrukcje

Ćwiczenie: Wyszukiwanie grafik

Ćwicz | 10 minut

Instrukcje

 • Podziel uczestników na mniejsze grupy.

 • Pokaż serię zdjęć przedstawiających miejsca, osoby, przedmioty, korzystając ze współdzielonej tablicy (online) / projektora (offline), i poproś uczestników, żeby znaleźli odpowiedzi na pytania: „Co / Gdzie / Kiedy / Kto to jest?”, posiłkując się odwrotnym wyszukiwaniem grafik.

 • Jeśli warsztat prowadzony jest online, przenieś zdjęcia do publicznej chmury danych i udostępnij uczestnikom linki, aby mogli pobrać pliki.

UWAGA: Poniżej znajdują się przykładowe grafiki, które można pobrać z sieci: 1 / 2 / 3 / 4 / 5. Zaleca się korzystanie ze zdjęć, których kontekst łatwo wytłumaczyć.

Dorkujemy! (40 minut)

Ćwiczenie: Dorkowe polowanie

Współpracuj | 25 minut

Instrukcje

 • Podziel uczestników na mniejsze grupy liczące od 3 do 5 osób.

 • Przydziel grupom serie zadań, które będą musiały wykonać w 20-25 minut.

 • Zadania będą dotyczyły wykorzystania różnych wyszukiwarek do zaawansowanego wyszukiwania określonych informacji, takich jak:

  • konkretne zdjęcie o określonym rozmiarze,
  • spis domów wystawionych na sprzedaż w danej lokalizacji wraz z cenami,
  • dokument dotyczący wydatków i sum, jakie lokalna administracja przeznaczyła na określone obszary swej działalności,
  • raport w pliku .pdf na temat poziomu zanieczyszczenia powietrza w określonej lokalizacji,
  • itp.
 • Sprawdzaj w trakcie ćwiczenia czynione przez grupy postępy.

UWAGA: Możesz dostosować powyższą listę do kontekstu i potrzeb uczestników warsztatu, wyznaczając im zadania mające związek z ich oczekiwaniami i zainteresowaniami.

Co zadziałało, a co nie

Dyskutuj | 15 minut

Instrukcje

 • Po zakończeniu ćwiczenia poproś przedstawicieli wszystkich grup, żeby podzielili się z pozostałymi uczestnikami przemyśleniami, odpowiadając na następujące pytania:

  • Których operatorów wyszukiwania użyliście? Co zadziałało, a co nie?
  • Jakie interesujące informacje wyszukaliście?
  • Czy wyniki wyszukiwania różniły się, kiedy korzystaliście z innych wyszukiwarek? Jeśli tak, to czego dotyczyły różnice?
 • O ile będzie to potrzebne, dodaj od siebie wskazówki i podsumuj ćwiczenie.

Po pierwsze, bezpieczeństwo! (15 minut)

Bezpieczeństwo

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 10 minut

Instrukcje

Przygotuj i zrób krótką prezentację na temat środków ostrożności, które należy zastosować przed wykorzystaniem dorkingu jako narzędzia do prowadzenia śledztwa, zawierając w niej następujące punkty:

 • Miej na uwadze kwestie prawne – dorking może umożliwić wgląd w tajne dokumenty, które nie są udostępniane publicznie.

 • Korzystaj z przeglądarki Tor, jeśli jest taka możliwość. Miej na uwadze, że jej użycie w połączeniu z niektórymi wyszukiwarkami jest problematyczne. W niektórych krajach korzystanie z niej jest nawet nielegalne (instruktorzy muszę się upewnić, czy odnosi się to do kontekstu uczestników warsztatu).

 • Korzystaj z VPN (wirtualnej sieci prywatnej)

 • Kiedy występuje ryzyko, korzystaj z wyszukiwarek zabezpieczających prywatność użytkownika takich jak:

  • DuckDuckGo

  • StartPage

  • dodaj, że wyniki takich wyszukiwań będą ograniczone, gdyż operatory wyszukiwania mogą wyświetlić różne wyniki w zależności od wykorzystywanej wyszukiwarki.

MATERIAŁY:

Ochronny dorking

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 5 minut

Instrukcje

Przygotuj i zrób krótką prezentację na temat „Ochronnego dorkingu”, zawierając w niej następujące punkty:

 • Wyszukiwanie słabych punktów w ochronie sieciowej.

 • Google Hacking Database (GHDB).

 • Wyszukiwanie wrażliwych informacji.

 • Dorking samego siebie (i dlaczego jest on ważny/użyteczny).

MATERIAŁY:

Zakończenie (15 minut)

Ćwiczenie podsumowujące: Plakat na wynos

Twórz | 5 minut

Narzędzia/Materiały

 • Współdzielony blok rysunkowy / slajdy / tablica (online)
 • Tablica suchościeralna / flip-chart, kartki samoprzylepne, markery (offline)

Instrukcje

 • Poproś uczestników, żeby stworzyli plakat na wynos, umieszczając na współdzielonej tablicy / bloku rysunkowym swoje odpowiedzi na następujące pytanie:

  • Co wynieśli z dzisiejszego warsztatu?
 • Daj uczestnikom kilka minut na zapisanie lub narysowanie swoich przemyśleń, a także na przeczytanie odpowiedzi pozostałych uczestników.

Podsumowanie

 • Omów kilka punktów umieszczonych na tablicy.
Zakończenie

Czytaj, Obserwuj, Słuchaj | 5 minut

Narzędzia/Materiały: bez materiałów.

Instrukcje

 • Zakończ warsztat i podsumuj jego przebieg.

 • Przeprowadź krótką ocenę warsztatu. Pozwól każdemu uczestnikowi, by wymienił:

  • jeden element warsztatu, który uznał za bardzo dobry.
  • jeden element warsztatu, który wymaga poprawy.
 • Możesz zachęcić uczestników do zadawania pytań lub udzielić im ostatnich wskazówek.

 • Udostępnij uczestnikom stosowne dane kontaktowe i inne istotne szczegóły.

Aby informować uczestników o przebiegu warsztatu na bieżąco, instruktorzy mogą podsumować jego zawartość, wykorzystując następujące wskazówki:

  1. [podczas wstępu] powiedz uczestnikom, co się wydarzy;
  1. [podczas kolejnych ćwiczeń / sesji] przypomnij im, co się dzieje;
  1. [na zakończenie sesji / warsztatu] powiedz im, co się wydarzyło. Dodatkowo, instruktorzy powinni na zakończenie warsztatu odnieść się do tych oczekiwań uczestników, które zostały spełnione.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do skontaktowania się z nami poprzez Exposing the Invisible, jeśli:

 • macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego warsztatu oraz porad dla moderatorów,

 • korzystacie z tego planu warsztatu i chcecie podzielić się z nami własnymi przemyśleniami na jego temat oraz sugestiami, które mogą pomóc w jego ulepszeniu,

 • dostosowujecie ten plan warsztatu do określonych, specyficznych kontekstów i chcecie się z nami podzielić rezultatami,

 • chcecie zasugerować nam nowe ćwiczenia, macie nowe rady lub przykłady, które moglibyśmy dołączyć do tego planu warsztatu,

 • chcecie podzielić się z nami własnym doświadczeniem oraz wiedzą i pomóc nam w opracowywaniu i testowaniu nowych warsztatów.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorzy i licencje

CC BY-SA 4.0

Ten tekst został wyprodukowany przez projekt Exposing the Invisible Tactical Tech's i zarejestrowany na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

 • Autorzy warsztatu: A. Hayder, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Projekt szkoleniowy: A. Hayder

 • Redakcja i treść: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Projekt graficzny: Yiorgos Bagakis

 • Opracowanie strony internetowej: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Koordynacja projektów i nadzór: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

To narzędzie zostało opracowane jako część Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI), współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach projektu pilotażowanego: "Supporting investigative journalism and media freedom in the EU" (DG CONNECT).

Ten tekst odzwierciedla poglądy autora i Komisja nie odpowiada za wykorzystanie informacji w nim zawartych.