black leaf red circle

Pielāgošanās klimata pārmaiņām: izmeklēšanas metodes un principi

Šī semināra mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar pamatprincipiem, kā pielāgoties klimata pārmaiņām. Seminārā piedāvāti galvenie principi un kritēriji, lai izmeklētu klimata pārmaiņu ietekmi, to radītos riskus un spēju pārvarēt pārmaiņu sekas. Dalībnieki šīs zināšanas var izmantot savā vietējā kontekstā. Dalībnieki iegūs zināšanas par sarežģītajām attiecībām starp klimata pārmaiņām, valsts politiku un sabiedrības drošību, kā arī potenciāli nepareizu rīcību, pielāgojoties klimata pārmaiņām.

## Semināra apskats

Temats: Metodes, rīki un domāšanas veids, izmeklējot pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Mērķi:

 • Iepazīstināt dalībniekus ar pamatprincipiem, pielāgojoties klimata pārmaiņām.
 • Iepazīstināt dalībniekus ar praktiskiem veidiem, kā izmeklēt klimata pārmaiņu ietekmi, to radīto ievainojamību un spēju pārvarēt pārmaiņu sekas.
 • Nodrošināt resursus un datu rīkus, lai izmeklētu ar klimatu saistītus riskus un katastrofas.
 • Veicinātu izpratni par sarežģītajām attiecībām starp klimata pārmaiņām, valsts politiku un sabiedrības drošību, kā arī par potenciāli nepareizu rīcību, pielāgojoties klimata pārmaiņām.

Mācību ieguvumi:

 • Zināt, kā monitorēt ar klimatu saistītus riskus un kā tiem ir pakļauti cilvēki, ēkas, pilsētas, utt.
 • Identificēt veidus, kā noteikt vājos punktus attiecībā uz klimata pārmaiņām, ņemot vērā vēsturisko mantojumu un no kurienes šī ievainojamība rodas.
 • Pielietot metodes un rīkus, kas ir svarīgi konkrētajam kontekstam, izmeklējot pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Vispārējas vadlīnijas pasniedzējiem:

 • Semināru var sadalīt 30-50 minūšu garās sadaļās. Starp sesijām, var iestarpināt īsu pārtraukumu vai enerģiju veicinošu aktivitāti.
 • Grupas aktivitātēm, sadali dalībniekus komandās ar 3-5 cilvēkiem. Pielāgo tos laikus, kas ir veltīti dalībnieku atsauksmēm un diskusijām/atgādnei pēc nodarbībām, ņemot vērā dalībnieku skaitu un grupas izmēru. Kad notiek darbs grupās, vari mudināt dalībniekus piešķirt viens otram dažādas lomas, piemēram, vadītāja, piezīmju veidotāja, laika skaitītāja, prezentētāja vai mākslinieka (ja nepieciešama vizuāla prezentācija) lomas.
 • Ja seminārs notiek tiešsaistē, enerģiju veicinošo aktivitāšu un mazu grupas aktivitāšu laikā iesakām uz ekrāna dalīties ar taimeri.
 • Kad vien ir iespējams, pielāgo darbnīcu aprakstā dotos piemērus konkrētajam auditorijas kontekstam.

Semināru formāts: tiešsaiste vai klātiene

Semināru ilgums (bez starpbrīžiem): 3 stundas un 40 minūtes

Grupas lielums: no 8 līdz 24 dalībniekiem

Saistītais “Atklājot neredzamo” raksts:

Semināra aktivitātes un sagatavošanas materiāli lejupielādei:

Semināra moduļi

Sākums (15 minūtes)

Semināra apskats

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

Vadlīnijas

 • Piesaisti uzmanību, uzdodot jautājumu, komentējot notikumu vai attēlu.

 • Iepazīstini ar sevi un semināra mērķiem.

 • Vēlams: iepazīstini ar semināra materiālu avotu (Tactical Tech)

 • Izklāsti semināra programmu.

 • Vienojieties par semināra iekšējās kārtības noteikumiem. Pajautā dalībniekiem, vai viņi vēlas ieteikumus mainīt vai papildināt. Pārliecinies, ka visi ir sapratuši noteikumus un tiem piekrīt. Sīkāka informācija par kārtības noteikumu uzstādīšanu atrodamaTreneru rokasgrāmatā, nodaļā “Semināru vadīšana”.

Dalībnieku iepazīšanās / ledlauzis

Dari | 10 minūtes

Vadlīnijas

 • Lūdz dalībniekiem īsi iepazīstināt ar sevi: uzdod viņiem pāris jautājumus par to, kas viņi ir, par viņu darbu, ko viņi sagaida no darbnīcas, utt. Pajautā, vai dalībnieki ir ieinteresēti kādā konkrētā vai vairākos klimata pārmaiņu veidos. Piefiksē viņu atbildes un mēģini šīm tēmām pieskarties semināra laikā.

 • Piezīme: pārliecinies, ka konkrēti pajautā dalībniekiem, ko viņi sagaida no darbnīcas. Tas tev dos iespēju pielāgot semināra saturu, kā arī uzreiz viņiem paskaidrot, kurām tēmām nepieskarsies un kāpēc.

Reizē, ja laiks atļauj, vari iekļaut vienu no sekojošajiem jautājumiem/aktivitātēm:

 • Lūdz, lai katrs dalībnieks izvēlas vienu vai divas emocijas no “emociju rata”(sk. Pielikums: Emociju un sajūtu rats - “Junto” institūts uzņēmējdarbības vadībai), kas paskaidro to, kā viņi jūtas par semināra tēmu. Rādi piemēru un esi pirmais, kas izvēlas emociju - esi atvērts un godīgs, lai dalībnieki justos ērti dalīties ar savām jūtām grupā.

 • Kā alternatīvu varat izvēlēties kādu ātro spēli, kas mudina dalībniekus būt radošiem un uzzīmēt atbildes vai idejas uz virtuālas tāfeles. Ja darbnīca notiek klātienē, var piecelties kājās un izkustēties. Iedvesmai var paskatīties “Ledlaužu” sadaļu “Izgaismojot neredzamo” semināra vadītāju rokasgrāmatā..

Pielāgošanās klimata pārmaiņām: ievads (40 minutes)

Pielāgošanās klimata pārmaiņām: ievads

Diskutē | 10 minūtes

Vadlīnijas

 • Lūdz, lai dalībnieki dalās ar stāstu par klimata pārmaiņu radītu katastrofu reģionā vai valstī, kurā viņi dzīvo:

 • Kas notika?

 • Kā viņi reaģēja?

 • Kā reaģēja atbildīgās iestādes?

 • Ko varēja izdarīt labāk?

 • Atgādini dalībniekiem, ka viņi var arī izvēlēties piemēru, kas nav saistīts ar viņu personīgo pieredzi, vai arī nepiedalīties vingrinājumā, ja viņi nejūtas ērti atbildēt uz šo jautājumu.

 • Veido piezīmes no dalībnieku stāstiem. Semināra laikā, iespējams, vēlēsies atsaukties uz dažiem no piemēriem.

Pielāgošanās klimata pārmaiņām: ievads (40 minūtes)

Pielāgošanās klimata pārmaiņām: ievads

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Rīki / Materiāli:

 • dalīti faili (ja tiešsaistē)
 • papīra lapas un pildspalvas (ja klātienē)

Vadlīnijas

Sagatavo un sniedz prezentāciju, izmantojot dalītus vai projecētus slaidus, iekļaujot sekojošo:

Iepazīstini ar tēmu:

 • Uzsver to, ka ir nepieciešama pamatizpratne par dabiskiem (piemēram, vulkānu darbības sekas, saules aktivitātes variācijas, utt.) un cilvēku radītiem spēkiem/faktoriem (piemēram, siltumnīcas efekts, oglekļa dioksīda vai metāna izmeši no cilvēku darbības, utt.), kas rada klimata pārmaiņas.

 • Pastāsti par zināmiem resursiem, ar kuriem var uzzināt vairāk par globālo sasilšanu pamatojošiem zinātniskajiem pētījumiem un tās sekām (izmantojot piemērus no “Papildu resursu” saraksta zemāk) . Lūdz, lai dalībnieki dalās ar papildu resursiem čatā (ja seminārs notiek tiešsaistē) vai uz papīra lapas (ja klātienē), kas tiks ievietoi kopējā failā/mapē un apskatīti semināra beigās.

 • Definē pielāgošanos klimata pārmaiņām – pielāgošanās procesu aktuālām vai gaidāmām klimata pārmaiņu sekām, lai mazinātu to ietekmi vai lai izmantotu pieejamās iespējas.

 • Apraksti attiecības starp pielāgošanos un mīkstināšanu – pielāgoties nozīmē tikt galā ar nenovēršamo, mīkstināt nozīmē izvairīties no tā, ar ko nav iespējams tikt galā.

 • Neviena katastrofa nav dabiska – katastrofa notiek satiekoties trim faktoriem:

 • Apdraudējuma risks — kā, piemēram, vētra, plūdi, ugunsgrēks, karstuma vilnis, zemestrīce.

 • Ievainojamība vietējā kontekstā — fiziskie, sociālie, ekonomiskie un vides faktori, kas padara noteiktu vidi ievainojamu ārējiem satricinājumiem. Piemēram, Brazīlijā “favelas” jeb neformāli rajoni, kas vēsturiski bijuši atstāti novārtā, bieži ir visvairāk cietuši. Tie pakļauti nogruvumu un pēkšņu plūdu riskiem, jo celti ar zemas kvalitātes materiāliem uz stāvām nogāzēm un tālu no slimnīcām. Atkarībā no viņu dzimuma un reliģijas, zemniekus Bangladešā vairāk vai mazāk pasargā vietējā politika attiecībā uz ekstrēmām klimata situācijām.

 • Atgūšanās spējas — spēja vai nespēja atbildēt uz un atgūties no stresa un ārējiem satricinājumiem.

** Apraksti, kā apdraudējumi un pārdzīvošanas spējas veido dažādi lēmumi, kas balstās uz daudz dažādiem mainīgajiem faktoriem, kā, piemēram, valdībām, pašvaldībām un uzņēmumiem. Ja tas attiecas uz tēmu, izmanto piemērus, ar kuriem dalībnieki dalījās iepriekš.

 • Dalies ar piemēriem no iepriekšējām izmeklēšanām, kas apskata šos trīs faktorus un attiecības starp tiem. Piemēram:

 • Pakļaušana iedarbībai:

  • Video izmeklēšana no Le Monde (franciski) apskata, kā klimata pārmaiņas nav radījušas vairāk ugunsgrēku pasaulē, bet tos ir padarījušas spēcīgākus un destruktīvākus.
  • Sekojot lielajiem plūdiem Vācijā 2011. gadā, Euronews, Pasaules meteoroloģijas organizācija un Süddeutsche Zeitung, kā arī citi, publicēja analīzes un pētnieciskus rakstus, parādot to, mainoties nokrišņiem, siltumam un augsnes mitrumam valstī, klimata pārmaiņas ietekmēja šo notikumu.

  Apdraudējumi

   1. gada NPR pētnieciskais projekts parādīja, kā neveiksmīgi politiki lēmumi ir veicinājuši to, ka kopš 1990. gadiem divreiz vairāk strādnieku Ziemeļamerikā mirst savās darba vietās no ekstrēmiem karstuma viļņiem (un tie kļūst arvien spēcīgāki un klimata pārmaiņu dēļ notiek biežāk).
  • Līdzīgi, The Kontinentalist pievērsās tam, kā nevienlīdzīgs koku pārklājums pilsētās Āzijā rada situāciju, kur dažādas pilsētas iedzīvotāju daļas augstas temperatūras ietekmē atšķirīgi.

  • Šis “Human Right Watch (HRW)” ziņojums uzsver to, kā personas ar invaliditāti un vecāki cilvēki ir vairāk apdraudēti reiz notiek tāda klimata katastrofa kā, piemēram, 2021. gada plūdi Eiropā vai 2017. gada karstuma vilnis Floridā.

  • Atgūšanās spējas:

   1. gadā “The Washington Post” izmeklēja sistemātiskās kļūdas ASV Federālās ārkārtas situāciju pārvaldes aģentūras (FEMA) darbībā, atklājot, kā aģentūra noraidīja aptuveni 90% no pieteikumiem, kas lūdza palīdzību nosegt atjaunošanas izmaksas, sistemātiski atteica palīdzību melnādainām ģimenēm dienvidos un tik ļoti vilcinājās ar risku mazināšanas projektu pieņemšanu, ka dažas kopienas cieta atkārtoti no tās pašas katastrofas pirms tās saņēma finansiālu palīdzību, lai tiktu galā ar pirmās krīzes sekām. Vairāk informācijas par viņu metodoloģiju var atrast šeit.
  • Kad viesuļvētra “Marija” sasniedza Puertoriko 2017. gada oktobrī, valdība sākotnēji ziņoja tikai par 64 cietējiem. Izmeklējot šo lietu, Centro de Periodismo Investigativo, CNN un The New York Times, kā arī citi, atklāja, ka mirušo skaits bija daudz augstāks.

  • Bangladeša ir spējusi novērst ar katastrofām saistīto nāvju skaitu, īstenojot ļoti daudzas no labākajām praksēm, kā vēsta šis “The New Humanitarian” veiktais pētnieciskais darbs.

RESURSI:

Sākums – pielāgošanās pētniecība

Diskutē | 20 minūtes

Rīki / Materiāli:

Vadlīnijas

 • Sadali dalībniekus nelielās grupās (ar 3-5 cilvēkiem katrā) un iesaki, lai katra grupa nozīmē sev piezīmju veidotāju un prezentētāju/runātāju vēlākam.

 • Katrai grupai vajadzētu veikt piezīmes kopīgā failā, lai pēc diskusijas tās varētu viegli prezentēt citiem.

[10 minūtes]

 • Lūdz grupām, lai tās apspriež vienu vai divus piemērus dabas katastrofām, kas ir nonākušas ziņu virsrakstos vietējā/nacionālā/reģionālā/globālā līmenī pēdējo gadu laikā. Attiecībā uz katru katastrofu, viņiem vajadzētu identificēt sekojošo:

 • apdraudējums/pakļautība iedarbībai,

 • esošie ievainojamības faktori,

 • trūkstoši aizsargmehānismi, kas ļāva katastrofai sevi īstenot.

 • Lūdz, lai dalībnieki padomā par potenciālām idejām/jautājumiem, lai izmeklētu šīs dabas katastrofas.

[10 minūtes]

 • Reiz laiks ir beidzies, viens pārstāvis minūtes laikā pastāstīa pārējiem semināra dalībniekiem par to, kā noritēja diskusija iekš grupas, savā atskatā iekļaujot:

 • Uz kādām dabas katastrofām viņi fokusējās?

 • Kas radīja šīs katastrofas (apdraudējums/pakļautība iedarbībai, esošie ievainojamības faktori, trūkstošie aizsargmehānismi)?

 • Kā viņi šo situāciju izmeklētu?

Izmeklējot pakļautību klimata apdraudējumu iedarbībai (55 minūtes)

Ievads: klimata apdraudējumi

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

Vadlīnijas

Sagatavo un novadi prezentāciju, izmantojot dalītus (vai projecētus) slaidus, iekļaujot sekojošo :

 • Klimata apdraudējumu īpašības :

 • Ekstrēmas temperatūras: karstuma viļņi, aukstie periodi, utt.

 • Gaisa kvalitāte un vēju veidi: vētras, gaisa piesārņojums, utt.

 • Nokrišņi un ūdens: plūdi, nogruvumi, sausums, ugunsgrēki, utt.

 • Bioloģiski riski: kaitēkļi, slimības, utt.

 • Piemini, ka daudzus no šiem riskiem zinātnieki un citi eksperti monitorē un modelē tuvu to reālajam laikam.

 • Attiecīgi, ir daudz informācijas avotu, kas ļauj izmeklētājiem izveidot saikni starp klimata pārmaiņām un reālo situāciju lokālā kontekstā. Šeit ir, piemēram, apkopojumi par klimata monitorēšanas sistēmām Eiropā, Āfrikā vai globāli.

 • Šie avoti var būt noderīgi, lai novērtētu to, kā pētnieciskais darbs un situācijas moderēšana ekspertu līmenī var atbalstīt vai ietekmēt to, kā tiek pieņemti politiski un administratīvi lēmumi vai kā tiek novirzīti līdzekļi dažādiem mērķiem.

 • Izmeklēt pakļautību klimata apdraudējumiem sevī ietver to, ka jāiezīmē veidi, kā klimata pārmaiņas ir izmainījušas esošos apdraudējumus un kāda būs to ietekme nākotnē. Tāpat arī to, kā šie apdraudējumi ietekmēs dažādas cilvēku grupas, atkarībā no viņu atrašanās vietas un viņu sociāli-ekonomiskās un politiskās situācijas.

Datu resursi, lai izmeklētu klimata iedarbību

Izmeklē | 55 minūtes

Rīki/materiāli

 • Izmeklējot pielāgošanos klimata pārmaiņām: resursu saraksts atrodams pielikumā.
 • Interneta pieslēgums, datori vai mobilie telefoni/planšetes.
 • Atdalīšanās telpas (ja tiešaistē) vai atsevišķas telpas/galdi (ja klātienē).
 • Lieli pāršķirami papīra bloki un rakstāmrīki (ja klātienē).
 • Rīks, lai veidotu kopējas prezentācijas vai dalītos ar piezīmēm kā, piemēram, ar dalītu failu/piezīmju grāmatiņu vai tādu virtuālās tāfeles rīku kā Miro vai Mural (ja tiešsaistē).

Vadlīnijas

 • Sagatavo iepriekš slaidu vai lielu papīra lapu ar uzdevuma vadlīnijām un apakšā esošajiem jautājumiem.

 • Sadali dalībniekus pa grupām ar vienādu skaitu cilvēku katrā. Izveido aptuveni 4-6 grupas, lai netērētu pārāk daudz laika prezentācijās. Ja seminārs notiek klātienē, katrai grupai nepieciešama vismaz viena ierīce ar interneta pieslēgumu, lai varētu veikt pētniecības darbu.

 • Lūdz, lai katra grupa uzsāk darbu piešķirot dažādas lomas, piemēram, vadītāja, piezīmju veidotāja, laika skaitītāja, prezentētāja vai mākslinieka (ja nepieciešama vizuāla prezentācija), utt., lomas.

 • Piešķir katrai grupai vienu avotu no datu resursu saraksta.

 • Avota izvēli noteiks dalībnieku intereses un konteksts, kā arī tas, kādus apdraudējumus izvēlies uzsvērt (piemēram, ugunsgrēki, plūdi..).

 • Pirms vingrinājuma uzsākšanas, pārliecinies, ka avots vēl ir pieejams un saite uz to strādā.

 • Skaidri nodefinē avota apjomu: vai sagaidi, ka dalībnieki izpētīs veselu mājaslapu, vienu tās sadaļu, konkrētu datu kopu mājaslapā, utml.?

 • Ja tas ir aktuāli, vari lūgt, lai dalībnieki izmanto savu avotu konkrēta gadījuma izpētei. Piemēram, lai izmeklētu nesenu dabas katastrofu vai atbildētu uz jautājumu, kas saistīts ar pielāgošanos klimata pārmaiņām (piemēram: “Kurai Eiropas valstij ir lielākie plūdu draudi?”/ “Vai Brazīlijā bija vairāk ugunsgrēku šogad vai pagājušajā gadā?”, utt.)

[20 minūtes]

 • Lūdz, lai katra grupa izanalizē viņiem piešķirto avotu un sagatavo īsu prezentāciju, atbildot uz sekojošajiem jautājumiem par avotu:

 • Kāds ir avota saturs?

 • Uz kādiem datiem tas ir balstīts?

 • No kurienes nāk šie dati? Kas tos apkopo un nodrošina?

 • Par kādu ģeogrāfisku vietu dati stāsta?

 • Vai nepieciešama noteikta veida zināšanas, lai lietotu un saprastu šos datus?

 • Vai avotu var lejupielādēt un tas pieļauj tālāku apstrādi?

 • Dalībniekiem vajadzētu veidot savas prezentācijas kā neformālu rīka skaidrojumu, parādot tā priekšrocības un potenciālos ierobežojumus, izmantojot vienkāršu valodu un tādus vizuālus materiālus kā ekrānšāviņus ar rīku, sarakstu ar galveno informāciju, vai domu karti.

[20 minūtes]

 • Pēc uzdevuma izpildes katra grupa velta 2 minūtes, lai noprezentētu savu avotu pārējiem dalībniekiem.

 • Mudini pārējos uzdot jautājumus.

 • PIEZĪME: Ja ir pārāk daudz grupu, vari sadalīt klasi divās (virtuālās vai fiziskās) telpās. Puse no rīkiem tiks prezentēti vienā telpā un otra puse otrā telpā. Šādā gadījumā, pārliecinies, ka ir pietiekami daudz vadītāja palīgu, kas var palīdzēt katrā telpā un reizē arī veikt piezīmes, lai pēc varētu dalīties ar galvenajiem atradumiem.

[10 minūtes]

 • Dod iespēju izteikties visiem dalībniekiem un uzdod viņiem sekojošos jautājumus:

 • Kādās situācijās šie avoti var būt noderīgi?

 • Kad tos varētu izmantot izmeklēšanas darbā?

 • Kādam mērķim?

 • Mudini dalībniekus izteikties par to, kā potenciāli varētu izmantot katru no resursiem, lai izmeklētu vietējo klimata pārmaiņu iedarbību, kā arī to potenciālos ierobežojumus vai izaicinājumus.

Šis vingrinājums ļauj arī apspriest klimata datubāžu un tiešsaistes resursu ierobežojumus un to veidotāju intereses. Mudini dalībniekus būt kritiskiem un apsriest to, no kurienes nāk šie dati, tajos pārstāvētās un nepārstāvētās grupas, kā arī no kurienes nāk līdzekļi, lai izveidotu šo resursu. Šie faktori var ietekmēt to, cik uzticami ir šie dati, kad tie tiek izmantoti izmeklēšanā.

Izmeklēt konkrētu kopienu klimata ietekmes ievainojamību (40 minūtes)

Ievads: “ievainojamības izmeklēšana”

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Vadlīnijas

Sagatavo un novadi prezentāciju, izmantojot dalītus (vai projecētus) slaidus, iekļaujot sekojošo:

 • Definē to, kas ir ievainojamība klimata ietekmē – šie ir (ilgtermiņa, dažkārt vēsturiski) faktori, kas padara noteiktu vidi vairāk vai mazāk noturīgu pret klimata apdraudējumiem. Piemēram, Haiti iedzīvotāju klimata ievainojamība radusies no dažādiem faktoriem, tostarp, no koloniālā mantojuma, tirdzniecības liberalizācijas un mežu izciršanas, kā apgalvo padziļinātais The New Humanitarian raksts.

 • Piebilsti, ka izmeklēšanas darbs par klimata pārmaiņām saistītu ievainojamību var pievērsties faktoriem, kas padara konkrētu kontekstu vairāk vai mazāk izturīgu pret klimata draudiem. Pētnieciskais darbs arī mēģina izskaidrot, no kurienes rodas šī ievainojamība.

 • Tāpat piebilsti, ka ievainojamību klimata ietekmē rada dažādi apdraudējumi, ko nereti pastiprina antropogēni (cilvēku radīti) izmeši vai citi cilvēku darbības rezultātā radušies faktori.

 • Klimata ievainojamības īpašības:

 • Vēsturiskas vai tādas, kas parādās šobrīd

 • Fiziskas/sociālas/ekonomiskas/vides

 • Savstarpēji saistītas - lai gan ir vērtīgi sadalīt ievainojamības faktorus dažādās kategorijās, realitātē tie reti ir pilnīgi neatkarīgi viens no otra. Viesuļvētras “Katrīna” laikā, piemēram, dažādu kopienu finansiālā ievainojamība nozīmēja to, ka cilvēki ar zemiem ienākumiem nevarēja atļauties mājvietas vietās, kas bija augstākas, fiziski un vides ziņā mazāk ievainojamās vietās, un attiecīgi viņi katastrofas laikā cieta vairāk.

 • Definē klimata izturību - iepazīstini ar terminu “klimata izturība” (tas ir ietverts arī nākamajā aktivitātē), lai ilustrētu tā attiecības ar ievainojamību klimata ietekmē:

 • Izturība šajā kontekstā nozīmē dažādu cilvēku grupu spēju tikt galā ar klimata apdraudējumiem uz tiem atbildot vai pārorganizējoties veidos, kas ļauj viņiem saglabāt savu pamatfunkciju, identitāti un struktūru (atsaucei skatīt šo Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes ziņojumu: “Klimata pārmaiņas 2022: ietekme, pielāgošanās un ievainojamība")

 • Atkarībā no semināra konteksta, vari ietvert arī kritiku, kas izvērsta pret izturības konceptu. Piemēram, izturīga autokrātiska/netaisna sabiedrība spēs “saglabāt savu pamatfunkciju, identitāti un struktūru” pret pašu cilvēku vēlmēm, vai arī šādā situācijā klimata pārmaiņas var tikt izmantotas kā iemesls, lai īstenotu autoratīvu/netaisnu politiku.

 • Nodrošini izmeklēšanu piemērus un potenciālus izmeklēšanas jautājumus katrai klimata īpašībai, lai šo sadaļu padarītu praktiskāku un saprotamāku (piemēram, skati “Neviena katastrofa nav dabiska: klimata pārmaiņu adaptācijas izmeklēšanas potenciālā ietekme").

Veidi, kā izmeklēt klimata ietekmes ievainojamību

Sadarbojieties | 30 minūtes

Rīki/materiāli

 • Atdalīšanās telpas (ja tiešsaistē) vai atsevišķas telpas/galdi (ja klātienē)
 • Lieli pāršķirami papīra bloki un rakstāmrīki (ja klātienē)
 • Rīks, lai veidotu kopējas prezentācijas vai prāta vētras kā Miro vai Mural (ja tiešsaistē).

Vadlīnijas

[15 minutes] Uzdevums grupai

 • Sadali dalībniekus četrās grupās ar 2-6 cilvēkiem katrā (vai atkarībā no kopējā dalībnieku skaita).

 • Lūdz, lai katra grupa apspriež sekojošos jautājumus un vizualizē savas atbildes, izmantojot attēlus, memes, zīmējumus, utt.:

 • Grupa 1 un 2: Iztēlojieties un raksturojiet pret klimatu izturīgu kopienu (pilsētu, ciemo, industriālu vidi, utt.).

 • Grupa 3 un 4: Iztēlojieties un raksturojiet pret klimatu izturīgu kopienu.

[15 minūtes] Atgādne un diskusija

 • Reiz grupai ir beidzies laiks, lūdz, lai viņi prezentē atbildes pārējiem dalībniekiem (2 minūtes katrai grupai). Ja tas attiecas uz semināra kontekstu, mudini dalībniekus pievērsties/apspriest šos jautājumus:

 • Kāda būtu pasaule bez klimata ievainojamības? Vai tas ir tas, ko vēlamies?

 • Vai ievainojamība kaut kādā mērā ir arī nepieciešama? Ja jā, tad kādā veidā?

 • Vai klimata ievainojamība atšķiras no cita veida ievainojamības? Kā?

 • Kā mēs varam ierobežot klimata ievainojamību? Kā mēs varam tikt pie tādas pasaules, kādu vēlamies redzēt? Kā izmeklētāji, ko mēs varam darīt?

 • Kā būtu izvairīties no klimata pārmaiņām pavisam?

  • Klimata ietekmes ievainojamības rada noteikti apdraudējumi, kurus pastiprina antropogēni (cilvēku radīti) izmeši. Samazinot izmešus varam adaptēties, novērst vai palēnināt dažus no klimata ietekmes riskiem - šis jautājums var arī nodrošināt pāreju uz nākamo “iedarbības” sadaļu.

Izmeklējot veidus, kā iespējams sadzīvot ar klimata pārmaiņām (45 minūtes)

Ievads: “pārdzīvošanas spējas izmeklēšana”

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Vadlīnijas

Izveido īsu prezentāciju, fokusējoties uz galvenajiem punktiem:

 • Definē pārdzīvošanas spēju – spēju izturēt un pārdzīvot šoka situācijas.

 • Prezentē četras katastrofu pārvaldīšanas fāzes un būtiskos izmeklēšanas jautājumus:

  • 1.Mīkstināt – ilgtermiņa risinājumi, kas mazina klimata katastrofu iespējamību vai sekas.

   • Vai kritiska infrastruktūra (dambji, tilti, elektrības tīkls, atomelektrostacijas, utt.) tiek labi uzturēta un ir gatava klimatam nākotnē?
   • Vai zemnieki pielāgo savu darbību klimata pārmaiņām?
   • Vai tiek attīstītas adekvātas sistēmas un politika, lai koordinētu katastrofu pārvaldību un pielāgošanos klimata pārmaiņām?
  • 2. Gatavība – pasākumi, kas tiek īstenoti pirms notiek katastrofa, lai palīdzētu mums ar to labāk tikt galā.

   • Kādi ir masku, radio aparātu, apsēju, utt., krājumi?
   • Vai patversmes ir labi izvietotas un gatavas lietošanai?
   • Vai organizācijas ir gatavas atbildēt uz klimata ietekmi un vai šie plāni ir īstenoti?
   • Vai ir izstrādātas brīdinājumu sistēmas un tās ir funkcionālas?
  • 3. Atbilde – pasākumi, kas tiek īstenoti tieši pēc katastrofas, lai glābtu dzīvības un ierobežotu kaitējumu.

   • Vai sagatavotā atbildes reakcija ir neefektīva?
   • Vai ir indivīdi vai grupas, kas ir atstāti novārtā, vai tieši otrādi - kas tiek prioritizēti?
   • Vai atbildes reakcija uz katastrofu rada vidi jaunai katastrofai?
   • Kā atbildes reakcijā ilgtermiņā ietekmēs fiziskās, vides, ekonomiskās un sociālās ievainojamības faktorus?
  • 4. Atjaunošanās – ilgtermiņa atjaunošanas un atveseļošanās pasākumi. Situācijās, kad rehabilitācijas pasākumi ir labi īstenoti, tie var palīdzēt mīkstināt nākamās katastrofas sekas.

   • Vai klimata pārmaiņu prognozes un potenciālie riski tiek ņemti vērā, kad tiek veikti atjaunošanas pasākumi?
   • Vai iepirkumi un atjaunāšanas līgumi tiek slēgti godīgā un caurspīdīgā veidā?
   • Vai mēs mācāmies no iepriekšējās katastrofas un būvējam no jauna labāk?

Katrai fāzei mini izmeklēšanu piemērus un potenciālus izmeklēšanas jautājumus, lai padarītu šo sadaļu praktiskāku un taustāmāku (piemēriem skati Neviena katastrofa nav dabiska: klimata pārmaiņu adaptācijas izmeklēšanas potenciālā ietekme).

Izmeklēšana, balstoties uz četrām katastrofu pārvaldīšanas fāzēm

Izmeklē | 40 minūtes

Rīki/materiāli

Vadlīnijas

[3 minūtes] - Individuālais darbs

 • Lūdz dalībniekus individuāli pārdomāt sekojošo situāciju (vai tās variantu, kas ir tuvāks dalībnieku kontekstam/reģionam/tēmai, utt.):

 • “Tu atrod grāmatu ar stāstu par briesmīgiem plūdiem, kas pirms 70 gadiem iznīcināja pusi no pilsētas, kurā dzīvo - šis ir notikums, par ko nekad nebiji dzirdējis. Ieintriģēts, tu sāc situāciju pētīt un vērsies pie vietējiem klimata ekspertiem. Viņi apstiprina, ka šie vēsturiskie plūdi notika un tev pastāsta, ka šāda veida notkums, kas parasti notiek ik pa 100 gadiem, klimata pārmaiņu dēļ visticamāk notiks biežāk un būs daudz spēcīgāks. Tu sāc izmeklēšanu, mēģinot noskaidrot, vai pilsēta, kurā tu dzīvo, ir gatava nākamajiem plūdiem.”

[20 minūtes] - Komandas darbs

 • Sadali dalībniekus 4 vienāda izmēra grupās, lai atainotu šīs četras katastrofu pārvaldīšanas fāzes: mīkstināšanu, gatavību, atbildi, rehabilitāciju.

 • Piešķir vienu katastrofas pārvaldīšanas fāzi katrai grupai un lūdz, lai viņi:

  • pieraksta 3-5 pasākumus kurus vajadzētu īstenot pilsētā, kurā viņi dzīvo, balstoties uz doto situāciju, lai mīkstinātu/sagatavotos/atbildētu uz/pārdzīvotu plūdus.
 • Blakus katram pasākumam lūdz, lai dalībnieki piefiksē potenciālu veidu, kā iespējams izmeklēt, vai šis pasākums tika īstenots vai nē, kādi līdzekļi tam tika atvēlēti, vai tam ir iespējamas sekundāras negatīvas sekas, utt.

[12 minūtes] - Prezentācija

 • Reiz ir beidzies laiks, lūdz, lai katra grupa velta 3 minūtes, lai pārējiem dalībniekiem prezentētu pasākumus, ko viņi identificēja, un to, kā tos iespējams izmeklēt.

[5 minūtes] Atgādne

 • Mudini dalībniekus pēc katras prezentācijas uzdot jautājumus, komentēt un dalīties ar viņu pašu pieredzi.

 • Uzsver galvenās atziņas no prezentācijām.

Noslēgums (20 minūtes)

Atceries: galvenie izmeklēšanas aspekti

Lasi, skaties, klausies | 5 minūtes

Vadlīnijas

Novadi īsu beigu prezentāciju/lekciju, iekļaujot sekojošo:

 • Nobeidz semināru un apkopo tās saturu, iekļaujot galvenos atradumus vai atziņas, kas radās no grupu aktivitātēm un diskusijām.

 • Piemini, ka, lai gan pielāgošanos klimata pārmaiņām var izmeklēt dažādos veidos, ja procesā nav ietverta apdraudējumu ietekme, ievainojamība un pārdzīvošanas spējas, visticamāk izmeklēšanai iztrūks būtiski situāciju raksturojoši faktori.

 • Piemini, ka šāda veida izmeklēšanas var veikt atšķirīgos mērogos (pašvaldības, reģiona, valsts), kā arī starptautiskā līmenī.

 • Izej cauri čatam vai “resursu mapei” un piemini/apspried papildu rīkus vai resursus, ko ieteikuši dalībnieki. Apkopo resursus un pēc semināra izsūti tos dalībniekiem.

Pēdējais darbiņš: līdzņemams plakāts

Dari | 5 minūtes

Rīki/materiāli

 • Dalīts zīmēšanas laukums / lapa / virtuāla tāfele, piemēram, Miro vai Mural (tiešsaistē)
 • Tāfele / pāršķirams papīra bloks, līmlapas, marķieri (klātienē)

Vadlīnijas

 • Aicini dalībniekus izveidot līdzņemamu plakātu, kas balstās uz viņu atbildēm uz sekojošajiem jautājumiem, ko tad uzraksta uz dalītās tāfeles / laukuma zīmēšanai:

 • Kādas ir tavas galvenās atziņas no šīs dienas semināra?

 • Papildus vai tā vietā, atkarībā no grupas konteksta, var arī uzdot sekojošo jautājumu: “Kas ir galvenā tēma/jautājums, ko vēlies pētīt tālāk pēc šī semināra?”

 • Dod dalībniekiem pāris minūtes uzrakstīt un/vai uzzīmēt viņu pārdomas un izlasīt to, ko ir uzrakstījuši citi.

Atgādne

 • Uz tāfeles atgādini dažus svarīgākos punktus.
Nobeigums

Lasi, skaties, klausies | 10 minūtes

Rīki/materiāli: Papildu materiāli nav nepieciešami.

Vadlīnijas

 • Novadi īsu darbnīcas novērtējuma sesiju. Aicini katru dalībnieku nosaukt:

 • vienu lietu, kas viņiem sesijā likās ļoti vērtīga.

 • vienu lietu, ko viņi nākamreiz uzlabotu.

 • Iedrošini dalībniekus uzdot jautājumus vai noslēdz darbnīcu ar dažiem padomiem.

 • Ja nepieciešams, apmainaties ar kontaktiem un vienojaties, vai un kā paliksiet saziņā kā grupa.

Lai dalībniekiem būtu skaidrs, kas notiks katrā semināra posmā, pasniedzēji var to rezumēt šādos soļos:

  1. [ievads] Pastāsta, kas notiks;
  1. [katra moduļa/semināra daļa] Atgādina, kas notiek;
  1. [nobeigums] Apkopo, kas ir noticis. Turklāt pasniedzējam jāatceras katrā daļā atgādināt, kuras no dalībnieku gaidām šajā modulī ir atbildētas.

Papildus resursi

Galvenie resursi:

Pētnieciskais darbs, raksti un gidi:

Sadarbības tīkli un organizācijas

Saziņai

Lūdzu, sazinaties ar “Atklājot neredzamo”, ja jums:

 • ir jautājumi par semināra plānu vai vadīšanas ieteikumiem,

 • jūs izmantojat šo plānu un vēlaties mums ieteikt, kā to varētu uzlabot,

 • esat pielāgojis to specifiskam kontekstam un vēlaties dalīties ar iznākumu,

 • gribat ieteikt papildus vingrinājumus, padomus vai piemērus, ar ko šo semināru varētu papildināt,

 • vēlaties dalīties ar zināšanām un sadarboties ar mums jaunu semināru izveidē un testēšanā.

Saziņai: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Atsauces un tiesības

CC BY-SA 4.0

Šis saturs ir radīts Tactical Tech “Atklājot neredzamo” projekta ietvaros un tas ir licencēts ar Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Starptautisko licenci

 • Semināra autors: Léopold Salzenstein

 • Norises dizains: A. Hayder

 • Redaktūra un saturs: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Grafiskais dizains: Yiorgos Bagakis

 • Mājaslapas izveidotāji: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Projekta vadība un uzraudzība: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Šis avots ir daļa no Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI) , ko līdzfinansē Eiropas Komisija pilotprojektā “Atbalsts pētnieciskajai žurnālistikai un mediju brīvībai ES” (DG CONNECT).

Teksts atspoguļo autora viedokli un Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas tālāku izmantošanu. .

Susijęs turinys