Uurimuste inimelement: (1) Allikate turvaline tuvastamine ja ühenduse võtmine

See töötuba on osa neljamoodulisest koolitusplaanist, mis puudutab "uurimuste inimelementi" - täpsemini öeldes suhtlust uurijate ja nende inimeste vahel, kellest võivad saada uurijate infosaamise allikad. Selles moodulis õpivad osalejad, kuidas tuvastada ja võtta ühendust allikate ja intervjueeritavatega turvaliselt ning kuidas hinnata ja maandada võimalikke riske.

Töötoa ülevaade

Teema: Uurimuste inimelement: kuidas tuvastada ja võtta ühendust allikate ja intervjueeritavatega turvaliselt ning kuidas hinnata ja maandada võimalikke riske uurijale ja tema allikatele.

Eesmärgid:

 • Õpetada osalejatele meetodeid, oskuseid ja parimaid praktikaid, et allikad turvaliselt tuvastada, nende poole pöörduda ja nendega uurimise ajal ühendust hoida.
 • Tõsta teadlikkust peamiste riskide ja turvalisuskaalutluste kohta, mis puudutavad inimallikate poole pöördumist ning neilt informatsiooni kogumist.

Õppetöö tulemused:

 • Teadlikkuse tõstmine uurimise läbiviimisel ja tõendite ning tunnistuste kogumisel inimallikatest sõltumisest.
 • Intervjueeritavate ja allikate erinevuse mõistmine.
 • Eesmärkide seadmine, et valida intervjueeritavad targalt ja turvaliselt.
 • Intervjueeritavate ja allikate tuvastamine lähtudes sinu uurimuse vajadustest ja kontekstist.
 • Intervjueeritavate ja allikate tüüpide tuvastamine.
 • Mõistmine, kuidas inimallikaid pikaajaliselt hallata ja säilitada nendega professionaalsed suhted.
 • Riskide tuvastamine ja maandamine: riskihinnangu täiustamine ja meetmete võtmine.
 • Tehnikate, tööriistade ja ressursside õppimine, et hoida ennast, oma intervjueeritavad ja oma töö turvalisena.

Läbiviimise vorm: online / füüsiliselt toimuv töötuba

Töötoa kestus (ilma pausideta): 3 tundi

Klassi suurus: 6 kuni 24 osalejat

Seotud töötoad:

Seotud "Nähtamatu Paljastamise" juhendid: 

Töötoa tegevused ja põhjad allalaadimiseks:

Õppetegevused

Algus (15 minutit)

Töötoa sissejuhatus

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Juhised

 • Haara osalejate tähelepanu küsides mõne küsimuse või kommenteerides mõnda asjakohast pilti. Näiteks:

  • Milline on kõikide uurimuste ühine element?
  • Kasutades Salvador Dali Peidetud nägusid, palu osalejatel pildilt leida peidetud elemendid. (Vaata piltide näiteid ja ideid Lisast.)
 • Tutvusta ennast ja töötoa eesmärke.

 • Valikuline: tutvusta töötoas kasutava materjali allikat (Tactical Tech.)

 • Tutvusta osalejatele töötoa plaani.

 • Paku osalejatele välja töötoa põhireeglid. Küsi, kas nad sooviksid sinu pakutut muuta või soovitada muid reegleid. Tee kindlaks, et kõik saavad reeglitest aru ja nõustuvad nendega. Üksikasjalikumaid soovitusi, millised reeglid seada, leiad läbiviija juhisest sektsioonist "Töötubade läbiviimine".

 • Vajadusel pane paika gruppide dünaamika. Näiteks selgita, et grupiharjutuste puhul püsivad gruppide koosseisud samad läbi töötoa.

Osalejate tutvustused / Jäälõhkuja

Tooda | 10 minutit

Juhised

 • Vii läbi kiire tutvustusring paludes osalejatel vastata (kommunikeerida) mõnele küsimusele, mis puudutab nende isikuid, tööd, ootusi töötoale.

 • Alternatiivina võid valida jäälõhkumisharjutuse, mis julgustab osalejaid olema loomingulised ning joonistama vastuseid või mõtteid online-tahvlile ning kui töötuba toimub füüsiliselt, siis püsti tõusma ja mõne ülesande täitma:

  • nt kahe minuti jooksul intervjueerima teist osalejat, et saada rohkem teada nende töö, kodukoha vms kohta.
  • Vaata inspiratsiooni saamiseks jäälõhkumise harjutusi puudutavat sektsiooni ETI "Läbiviija Käsiraamatust".

Intervjueeritavate ja allikate tuvastamine ning nendega ühenduse võtmine (55 minutit)

Miks on meil teisi inimesi vaja?

Aruta | 5 minutit

Juhised

 • Küsi osalejatelt: “Miks on inimestega tegelemine uurimuste jaoks oluline?” ja meelita esile mõned näited.

 • Kommenteeri vastuseid tõstes esile mõned olulised mõtted.

 • Erista allikaid ja intervjueeritavaid. Võtmeküsimused sisaldavad:

  • Kui kaua sinu suhe selle grupi või inimesega kestab?
  • Kui kaua ja kui tihti sa nendega oma uurimusega seoses räägid?
  • Kas te püsite ühenduses, kui uurimus on läbi?
  • Kas nad on ühekordselt intervjueeritavad või pikaajalisemad allikad?
Võimalike intervjueeritavate ja allikate tuvastamine

Tee koostööd | 25 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Harjutuste põhjad - inimelement: allikate tuvastamine ja ühenduse võtmine”, sektsioon “Grupiharjutus: võimalike intervjueeritavate ja allikate tuvastamine ning ühenduse võtmine” (koopiad veebis täitmiseks või prindituna)
 • Jagatud pilvekaust ja failid / tekstitöötlemise platvorm (nt Framapad) tähelepanekute kirja panemiseks (kui online'is)
 • Igaühele paberilehed, kleeppaberid / post-itid, pastakad (kui töötuba toimub füüsiliselt)

Juhised

[15 minutit] Grupiharjutus

 • Jaga osalejad 3-5 liikmega gruppidesse.

 • Palu igal grupil määrata märkmete tegija, ajahoidja, esitleja harjutuse kokkuvõtte ajaks (kehtib siit edasi iga harjutuse kohta); need rollid peaksid vahetuma.

 • Palu igal grupil:

  1. Pakkuda välja uurimuse teema ja see kirja panna.
  2. Tuvastada ja panna kirja võimalikud lühiajalised allikad (intervjueeritavad) ja pikaajalised allikad vastavalt varasemale selgitusele ning vastata järgmistele küsimustele:

   • Mis on intervjueeritavate rollid selles uurimuses?
   • Mis on nende positsioon uurimuse teema suhtes? (Nt tunnistaja, süüdistatav, ohver…)
   • Millist informatsiooni, andmeid või tõendite verifitseerimist saavad nad pakkuda?

[10 minutit] Kokkuvõte

 • Palu iga grupi esindajal lühidalt esitleda nende tulemused, 1-2 minutit grupi kohta.
 • Pärast iga grupi presentatsiooni palu neil vastata järgmistele küsimustele:

  • Kas suudate mõelda teistele intervjueeritavatele ja allikatele, keda tuvastada?
  • Millised eristusi saab veel teha?

Soovitatav teema - juhul, kui soovid osalejatele anda ette kindla kaasuse selle asemel, et nad ise teema välja mõtleksid:

“Muretekitav uute metsatulekahjude arv Amazonases”

 • Amnesty International teeb avalduse oma uurimuse kohta, mis puudutab ebaseaduslikku karjapidamist, mis omakorda kiirendab Amazonase hävitamist.

 • Eelmise sessiooni viimased küsimused aitavad eristada allikaid intervjueeritavatest ja sobivad praeguse harjutuse alustamiseks, et tuvastada inimallikad ja võtta nendega ühendust.

 • Kui grupp on liiga suur, et igaüks saaks aktiivselt osaleda, jaga osalejad 3-5 liikmega meeskondadeks.

 • Teine võimalus (adapteeritav nii onlainis kui füüsiliselt toimuvate töötubade korral) on ettevalmistada kaardid, millele on kantud erinevad tegelased ja allikad ning nende kohta käiv informatsioon nagu: peamine allikas, tunnistaja, haavatav allikas jne. (Nt "Kaart 1: keskkonnateadlane", "Kaart 2: kohalik aktivist" / "Kirjelduskaart: peamine allikas", "Kirjelduskaart: tunnistaja" ...), sega need ära ja:

  • palu osalejatel kaardid järjestada / paari panna, pane kirja lisadetailid, mida nad võiksid neilt allikatelt küsida ja soovita uusi allikaid. 
  • Osalejad kirjutavad allikate eri tüübid ja nende rolli konkreetses uurimuses seinale või ekraanile.
 
Võimalike intervjueeritavate ja allikatega ühenduse võtmine

Tee koostööd | 25 minutit

Tööriistad / materjalid

Juhised

[10 minutit] Grupiharjutus

 • Palu osalejatel taas koguneda gruppidesse.

 • Kui inimallikad on tuvastatud, kust me naad leiame?

 • Jätkates oma varasemat tööd uurimuste näidete väljamõtlemisega, palu gruppidel arutada, kuidas nad kirja pandud allikatega ühendust võtavad:

  • nt kas neil on vaja teemat tundvat aktivisti, ohvrit tundvat advokaati, võimalike tunnistajate otsimist sotsiaalmeedias või muudel platvormidel jne.
 • Meeskonnad koguvad oma mõtted neile antud vormidele või tahvlile / pabertahvlile (kui offline'is) ja esitlevad leide järgmises sessioonis.

[15 minutit] Kokkuvõte ja arutelu

 • Kontrolli iga grupi märkmeid ja palu neil esitleda oma tulemusi ühe minuti jooksul.

 • Tõsta esile mooduseid, kuidas allikatega ühendust võtta:

  • Online- ja offline-kokkusaamiskohad
  • Sotsiaalmeedia
  • Uudiskirjade tellimine
  • Konverentsidest ja koosolekutest osavõtmine
  • Blogide jälgimine
  • Ametlike veebisaitide vaatamine
  • Ekspertgruppidega ühendumine (mõned võivad olla kinnised grupid, mõtle, kuidas saada ligipääs)
 • Küsi osalejatelt, kuidas nad ülaltoodud olukordades allikatega ühendust võtaksid.

 • Märgi erinevad mõtted ära ja tõsta järgmiste küsimustega esile turvalisusküsimus:

  • Kas keegi neist inimallikatest on jälgimise all?
  • Kas nad võivad olla uurijale riskantsed? (Nt ohtlike inimestega seotud allikad võivad lekitada uurija ja tema tööga seotud informatsiooni.)
  • Kas grupp kaalus krüpteeritud ja turvalisi kommunikatsioonivõimalusi?
 • Räägi osalejatele allikatega ühenduse võtmisega seotud turvalisuskaalutlustest.

  • Näide: kaalutlused, mis on seotud sotsiaalmeediakontode ja aktivistide blogide jälgimisega; allikaga tema kodulinnas kohtumisega seotud riskid jne.
 • Kui töötuba keskendub tõelisele uurimusele või osalejate tõelisele vajadusele, looge selle põhjal inimallikate nimekiri ja arutage, kuidas neid leida. Tõeliseid kaasuseid puudutage ettevaatlikult ning nii osalejate kui nende võimalike allikate privaatsust ja ohutust arvestades. Ära mitte kunagi pane päris allikate nimesid kirja ega salvesta neid kusagile, eriti kui tegemist on haavatavate allikatega.

 • Kui see töötuba on kombineeritud allikate haldamise töötoaga, anna osalejatele teada, et sa pühendad rohkem aega õpetamisele, kuidas allikate tuvastamist ja haldamist korraldada, et tagada tööprotsessi jätkusuutlikkus.

 • Kasuta ""Ohutus ennekõike" juhendit” ja “Ohutus ennekõike töötuba” taustainformatsiooniks ning viita lisalugemise võimalusele, kui arutate, kuidas tuvastada ja verifitseerida allikaid. Vaata soovitusi altpoolt.

 

VAHENDID - sessiooniks valmistumiseks ja osalejatele lisalugemiseks jagamiseks:

 • Tööriistakomplektid ja juhendid

 • Sotsiaalmeedia tööriistad ja foorumid

  • Twitteri Advanced Search
  • Nitter It - lubab pääseda ligi kontodele, mis on su blokeerinud ja ei vaja Twitteri kontot
  • WebMii – koondab kokku inimeste sotsiaalmeediaprofiilid, on nimepidi otsitav
  • Social Searcher – saab teema järgi otsida sotsiaalmeediaprofiile ja veebis kohalolekut
  • Picuki – Instagramist sisu otsimise tööriist
  • Followerwonk – lubab sul otsida Twitteri kasutajate biograafiatest ja leida eri kontode ühiseid jälgijaid. Väga kasulik, et tuvastada võimalikke seoseid ja riske.
  • LinkedIn – väärtuslik keskkond, et leida ettevõtetega, institutsioonidega ja muude organisatsioonidega seotud inimesi, kelle vastu võid huvi tunda. (Kasuta 'Private Mode'is', et sinu otsingud ja profiilide vaatamised avalikuks ei tuleks)
  • Glassdoor – platvorm, kus ettevõtete praegused ja endised töötajad peavad tööandjate kohta foorumit. See aitab leida kindlatest ettevõtetest võimalikke allikaid.

Inimallikatega ühenduse võtmise (1 tund ja 40 minutit)

Füüsiliste ja digitaalsete ohtude tuvastamine

Aruta | 20 minutit

Tööriistad / materjalid

Juhised

[5 minutit]

 • Võta lühidalt kokku eelmised harjutused viidates uurimustele ja tuvastatud inimallikatele ning palu osalejatel mõtiskleda võimalike riskide üle.

 • Julgusta osalejaid mõtlema, et nendega silmitsi seisvad ohud võivad olla seotud uurimismeetoditega, seadmetega, kommunikatsiooniga ja info salvestamisega.

 • Rõhuta ohu ja riski erinevust – võid selle kirja panna slaidile või tahvlile ja jätta järgmisteks harjutusteks osalejate silme ette:

  • “oht" on töös/elus tajutav haavatavus (olgu siis digitaalne või füüsiline)
  • “risk” on võimalus, et oht ka tegelikult realiseerub, nt keegi kasutab sinu haavatavust ära
  • ohtude ettenägemine on osa riskihindamise protsessist.

[10 minutit] Grupiharjutus

 • Palu osalejatel koguneda oma gruppi ja arutada järgneva küsimuse üle:

  • “Mis sorti riskid võivad kohalduda selle ja teiste uurimuste tarbeks inimeste intervjueerimisel?”
 • Julgusta neid tuvastama füüsilised ja digitaalsed riskid ning ka kuidas need omavahel seostuvad.

 • Grupid kirjutavad oma vastused neile antud vormile või tahvlile/pabertahvli lehele.

[5 minutit] Kokkuvõte

 • Iga grupp (või 1-2 vabatahtlikku sõltuvalt ajast) jagab ühe minuti jooksul oma vastuseid.

 • Kommenteeri nende mõtteid ja rõhuta võimalikke riske:

  • Infovahetuse pealtkuulamine
  • Politsei või vaenulike allikate ligipääs sinu arvutile
  • Konfidentsiaalsete ja haavatavate allikate paljastumine
Füüsiliste ja digitaalsete ohtude maandamine

Aruta | 20 minutit

Tööriistad / materjalid

Juhised

[10 minutit] Grupiharjutus

 • Palu osalejatel võtta eelnevalt tuvastatud riskid ja korraldada oma grupis ajurünnak, kuidas neid riske maandada arvestades järgnevaid tegureid:

  • Millises järjekorras informatsiooni kogutakse,
  • Konfidentsiaalse või sensitiivse informatsiooni avaldamine,
  • Päritud risk nagu näiteks töötamine koos kellegagi, kes on ohu all ja võib seetõttu kanda riski intervjueerijale edasi.

[10 minutit] Kokkuvõte

 • Iga grupp jagab ühe minuti jooksul oma mõtteid.

 • Kommenteeri nende mõtteid ja anna viiteid ning soovitusi, kuidas adresseerida, ennetada ja maandada gruppide poolt tuvastatud riske.

  • Rõhuta, et vajalik on riskihinnangu ja ohutusteadlikkuse katkematus.
  • Intervjuude turvaliselt läbiviimine peab sisaldama regulaarseid turva-checkin'e kaastöötajate ja/või teiste usaldatud isikutega, sest sündmused on kontrollimatud ja inimesed ettearvamatud.
 • Osalejad võivad kalduda arvestama ainult neile endale kohalduvaid ohte ja riske ning vähem selliseid, mis puudutavad intervjueeritavaid, allikaid või inimesi, kellega nad koos töötavad. Julgusta neid seda viga vältima.

 • Nad võivad ka mõelda digitaalsetest ja füüsilistest riskidest eraldi. Signaliseeri, et need on omavahel lähedalt seotud ning digitaalne oht võib kujutada füüsilist riski ja mõjutada nende välitöid ning vastupidi.

 

VAHENDID:

Ohutu reisimine: füüsilised ja digitaalsed riskid

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Presentatsiooniks eelnevalt koostatud slaidid / pabertahvli paberid.
 • Presentatsiooni valmistamiseks taustalugemine: Juhis “Intervjuud: Sinu uurimuse inimelement / sektsioon Intervjuud, mis vajavad erilähenemist”, "Nähtamatu Paljastamine: varustus". 

Juhised

 • Valmista ette ja pea lühike ettekanne võõrasse kohta reisimisest ja kohapeal reisimise julgeolekust ja riskihinnangust.

 • Proovi seda ettekannet kohaldada konteksti ja juhtumitele nii, et see oleks just sinu töötoa osalejatele asjakohane (vastavalt töötoa eel tehtud vajaduste hinnangule.)

Riskihindamise vormi loomine

Tee koostööd | 20 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Olemasolev riskihindamise vorm allolevast vahendite nimekirjast või sinu enda loodud vorm, mis vastab osalejate taustale / vajadustele (kui sul on sellised detailid töötoa eel tehtud eelhindamisest teada).
 • [valikuline] Slaid / pabertahvli paber, millele on kantud grupiülesande juhised ja meelde jätmiseks põhipunktid
 • Sama, mis enne

Juhised

[10 minutit] Grupiharjutus

 • Palu osalejatel koguneda oma gruppidesse ja täita oma kaasuse / uurimuse kohta riskihindamise vorm.

 • Anna neile olemasolev vorm allolevatest vahenditest või loo vastavalt vajadusele enda oma.

[10 minutit] Kokkuvõte

 • Iga grupp jagab oma faili teistega või esitleb selle peapunkte ühe minuti jooksul.

 • Vaata need üle ja arutage gruppidega.

VAHENDID:

Elu tõendava dokumendi täiustamine

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Olemasolev elu tõendava dokumendi vorm allpool toodud vahenditest või sinu enda looduna
 • Slaid / pabertahvli paber grupiülesande juhistega ja peapunktidega, mida meelde jätta
 • Sama, mis enne

Juhised

 • Selgita, mis asi on elu tõendav dokument.

 • Palu osalejatel lugeda ja täita see kas individuaalselt või gruppides (sõltuvalt ajast).

 • Jäta 2-3 minutit aega küsimusteks-vastusteks.

VAHEND:

Enese eest hoolitsemine ja eneseteadlikkus

Aruta | 20 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Slaidid / pabertahvli paberid arutelujuhistega ja põhipunktidega, mida meelde jätta
 • Sama, mis enne

Juhised

[10 minutit]

 • Tee lühike ettekanne ja samal ajal juhi arutelu:

  • Päästikute tuvastamine ja stressi ning ärevusega toimetulek
  • Piiride seadmine
  • Soo ja kultuurilis-religioossete eripärade arvestamine

[10 minutit]

 • Küsi, kas osalejad sooviksid lähtudes isiklikest kogemustest ja taustast midagi lisada.

 • Julgusta neid neil teemadel rääkima avatult ja palu jagada isiklikke õppetunde, kui nad end seda tehes mugavalt tunnevad.

 • Arvesta, et mõned osalejad võivad oma töös olla kogenud stressi ja/või traumat, ent ei pruugi tunda end piisavalt turvaliselt või mugavalt praeguse arutelu käigus sellest rääkimiseks. Austa nende valikuid.

VAHENDID:

Sessiooni ettevalmistamiseks soovitatav taustalugemine

Lõpetamine (10 minutit)

Kokkuvõttev tegevus: järelduste poster

Tooda | 5 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Jagatud joonistustahvel / slaid / online-tahvel
 • Pabertahvel ja paber, post-it märkmepaber, markerid (füüsilise töötoa puhul)

Juhised

 • Palu osalejatel luua töötoa järeldustel põhinev poster, vastates järgmisele küsimusele:

  • Mis on sinu peamised järeldused tänasest töötoast?
 • Anna osalejatele mõtete kirjutamiseks ja/või joonistamiseks aega ja lugege üksteise järeldusi.

Kokkuvõte

 • Tõsta esile mõned tahvlile kirjutatud punktid.
Järeldused

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Juhised

 • Võta töötuba ja selle sisu kokku. Kui sellele töötoale järgnevad teised "Inimelemendi" sessioonid (nt "Intervjuude turvaliselt läbiviimine" ja/või "Kuidas tuvastada, hoida ja hallata inimallikaid turvaliselt"), anna sellest osalejatele teada.

 • Tee töötoas õpitust kiire ülevaade. Iga osaleja peaks ütlema:

  • ühe asja, mis neile töötoas väga meeldis ja
  • ühe asja, mis võiks järgmisel korral parem olla
 • Võid osalejaid julgustada esitama küsimusi või andma viimaseid nõuandeid.

 • Kui tarvis, jaga kontaktinformatsiooni ja juhiseid edasise suhtluskorra kohta.

Lisavahendid

Teemakohased:

Muud seotud vahendid:

Võta meiega ühendust

Palun võta meie "Nähtamatu Paljastamise" meeskonnaga ühendust, kui:

 • sul on küsimusi töötubade kavadega ja läbiviija juhendite kohta,
 • sa kasutad meie töötubade kavasid ja tahad meiega jagada tagasisidet ning soovitusi, mis võivad töötubasid paremaks teha,
 • kohandasid töötoa kavad mõne spetsiifilisse konteksti järgi ja soovid meiega jagada tulemusi,
 • tahad soovitada uusi tegevusi, anda nõuandeid või tuua näiteid, mida saab lisada olemasolevatesse kavadesse,
 • tahad meiega jagada oma ekspertiisi ning teha koostööd uute töötubade arendamisel ning testimisel.

E-posti aadress: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorlus ja litsentsimine

CC BY-SA 4.0

Käesoleva sisu lõi Tactical Techi "Nähtamatu Paljastamise" projekt ning see on litsenseeritud Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International litsentsiga

 • Töötoa autor: Nuria Tesón
 • Juhendi disain: A. Hayder
 • Toimetus ja sisu: Christy Lange, Laura Ranca
 • Graafiline disain: Yiorgos Bagakis
 • Veebilehe arendus: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projekti koordineerimine ja järelevalve: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Käesolev materjal on loodud osana Koostöö ja Uuriva Ajakirjanduse Initsiatiivist (CIJI), mida kaasrahastab Euroopa Komisjon Pilootprojekti "Uuriva ajakirjanduse ja ajakirjandusvabaduse toetamine Euroopa Liidus" (DG CONNECT) raames.

Käesolev tekst peegeldab autori vaadet ning Komisjon ei vastuta ühegi tegevuse eest, mida võib selles tekstis sisalduva informatsiooniga teha.

Vaata samal teemal veel