Uurimuste inimelement: (3) allikate haldamine

See töötuba on osa neljamoodulisest koolitusplaanist, mis puudutab "uurimuste inimelementi" - täpsemini öeldes suhtlust uurijate ja nende inimeste vahel, kellest võivad saada uurijate infosaamise allikad. Seeria viimase moodulina teeb see sissejuhatuse uurimuse kontaktide haldamisele, sealhulgas peatutakse inimallikatega turvalise ja efektiivse koostöö loomisel, nendega suhtlemisel ja suhte säilitamisel, et rikastada uurimusi.

Töötoa ülevaade

Teema: Uurimuste inimelement: kuidas tuvastada, kasvatada ja säilitada inimallikaid ohutult.

Eesmärgid:

 • See töötuba teeb sissejuhatuse uurimuste tarbeks kontaktide loomisse, sealhulgas peatutakse inimallikatega turvalise ja efektiivse koostöö arendamisel, nendega suhtlemisel ja suhte säilitamisel ning sellel, kuidas uurimusi allikatega efektiivsema koostöö abil rikastada.

Õppetöö tulemused:

 • Mõistmine, mis on inimallikas ja kust neid leida.
 • Õppimine, kuidas tuvastada potentsiaalseid allikaid.
 • Allikabaasi plaanimine ja haldamine.
 • Õppimine, kuidas säilitada allikatega pikaajaline, tervislik ja turvaline suhtlus.
 • Turvalisus- ja riskhinnangute koostamine.

Esitusviis: online'is / füüsiliselt seminariruumis

Töötoa kestus (ilma pausideta): 2 tundi 50 minutit

Klassi suurus: 6 kuni 24 osalejat

Seotud töötoad:

Seotud "Nähtamatu Paljastamise" juhendid:

Töötuba ettevalmistavad artiklid allalaadimiseks:

MÄRKUSED:

 • Kui samade osalejatega kombineeritakse rohkem erinevaid töötubasid, soovitame osalejatel järjepidevuse huvides kasutada harjutuste ajal samasid juhtumiuuringuid.
 • Kui seda töötuba kombineeritakse töötoaga "Uurimuste inimelement: allikate turvaline tuvastamine ja ühenduse võtmine”, pead kõrvale jätma dubleerivad sessioonid nagu näiteks sissejuhatus ja riskihindamise arutelud. Informatsioon, mida sisaldab töötuba “Uurimuste inimelement: allikate turvaline tuvastamine ja ühenduse võtmine” kehtib ühtaegu nii ad hoc intervjuudele kui ka pikaajalistele allikale. Seetõttu soovitame kasutada samu harjutusi, et tõsta esile erinevusi inimallikatega intervjuud ja inimallikatega pikaajalise professionaalse suhte loomise vahel.

Õppetegevused

Algus (15 minutit)

Kui viid seda sessiooni läbi sama grupiga, kellega tegite ka sissejuhatava töötoa “Uurimuste inimelement: Allikate turvaline tuvastamine ja ühenduse võtmine", jäta õpetaja ja osalejate tutvustused vahele. Selle asemel võid teha energiaharjutuse või esitada kokkuvõtte eelmisest sessioonist / töötoast.

Töötoa sissejuhatus

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Juhised

 • Haara osalejate tähelepanu küsides mõne küsimuse või kommenteerides mõnda asjakohast teemat, pilti vms.
 • Tutvusta ennast ja töötoa eesmärke.
 • Valikuline: tutvusta töötoas kasutava materjali allikat (Tactical Tech.)
 • Tutvusta osalejatele töötoa plaani.
 • Paku osalejatele välja töötoa põhireeglid. Küsi, kas nad sooviksid sinu pakutut muuta või soovitada muid reegleid. Tee kindlaks, et kõik saavad reeglitest aru ja nõustuvad nendega. Üksikasjalikumaid soovitusi, millised reeglid seada, leiad läbiviija juhisest sektsioonist "Töötubade läbiviimine".
 • Vajadusel pane paika gruppide dünaamika. Näiteks selgita, et grupiharjutuste puhul püsivad gruppide koosseisud samad läbi töötoa.
Osalejate tutvustused / Jäälõhkuja

Tooda | 10 minutit

Juhised

 • Vii läbi kiire tutvustusring paludes osalejatel vastata (kommunikeerida) mõnele küsimusele, mis puudutab nende isikuid, tööd, ootusi töötoale.

 • Alternatiivina võid valida jäälõhkumisharjutuse, mis julgustab osalejaid olema loomingulised ning joonistama vastuseid või mõtteid online-tahvlile ning kui töötuba toimub füüsiliselt, siis püsti tõusma ja mõne ülesande täitma:

  • nt kahe minuti jooksul intervjueerima teist osalejat, et saada rohkem teada nende töö, kodukoha vms kohta.
  • Vaata inspiratsiooni saamiseks jäälõhkumise harjutusi puudutavat sektsiooni ETI "Läbiviija Käsiraamatust".

Allikate leidmine ja haldamine (1 tund ja 25 minutit)

Inimelemendi tähtsus

Aruta | 5 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Slaidid / pabertahvli paberid küsimuste ja võtmepunktidega, mida meelde jätta.

Juhised

 • Küsi osalejatelt:

  • “Miks on inimestega tegelemine uurimuse jaoks oluline?” ja meelita osalejatelt välja mõned vastused.
 • Kommenteeri vastuseid, tõstes esile olulisi punkte.

 • Erista allikaid ja intervjueeritavaid**. Võtmeküsimused sisaldavad:

  • Kui kaua sinu suhe selle grupi või inimesega kestab?
  • Kui kaua ja kui tihti sa nendega oma uurimusega seoses räägid?
  • Kas te püsite ühenduses, kui uurimus on läbi?
  • Kas nad on ühekordselt intervjueeritavad või pikaajalisemad allikad?
Võimalike intervjueeritavate ja allikate tuvastamine

Tee koostööd | 25 minutit

Tööriistad / materjalid

 • “Harjutuste põhjad - Inimelement: allikate haldamine”, sektsioon “Grupiharjutus: võimalike allikate tuvastamine ja nende poole pöördumine” (koopiad kas online'is täitmiseks või prindituna)
 • Jagatud pilvekaust ja failid / tekstitöötlusplatvorm (nt Framapad) tähelepanekute kirja panemiseks / alternatiivselt jagatud onlain-tahvlid nagu näiteks Miro või Mural (kui online'is.)
 • Slaid / pabertahvli paber, millele on kantud küsimused ja meelde jätmiseks põhipunktid.
 • Igale osalejale paberilehed, kleeppaberid / post-it märkmepaberid, pastakad (kui töötuba toimub füüsiliselt.)

[15 minutit] Grupiharjutus

 • Jaga osalejad 3-5 liikmega gruppidesse.

 • Palu igal grupil määrata märkmete tegija, ajahoidja, esitleja harjutuse kokkuvõtte ajaks (kehtib siit edasi iga harjutuse kohta); need rollid peaksid vahetuma.

 • Palu igal grupil:

  1. Pakkuda välja uurimuse teema ja see kirja panna.
  2. Tuvastada ja panna kirja võimalikud lühiajalised allikad (intervjueeritavad) ja pikaajalised allikad vastavalt varasemale selgitusele ning vastata järgmistele küsimustele:

   • Mis on intervjueeritavate rollid selles uurimuses?
   • Mis on nende positsioon uurimuse teema suhtes? (Nt tunnistaja, süüdistatav, ohver…)
   • Millist informatsiooni, andmeid või tõendite verifitseerimist saavad nad pakkuda?
   • Kas sa eeldad, et neist saavad pikaajalised allikad? Miks?
 • Palu gruppidel selle harjutuse kestel keskenduda eelkõige pikaajalistele allikatele.

[10 minutit] Kokkuvõte

 • Palu iga grupi esindajal lühidalt esitleda nende tulemused, 1-2 minutit grupi kohta.
 • Pärast iga grupi presentatsiooni palu neil vastata järgmistele küsimustele:

  1. Kas suudate mõelda teistele intervjueeritavatele / pika- või lühiajalistele allikatele, keda tuvastada?
  • Millised eristusi saab veel teha?

Soovitatav teema - juhul, kui soovid osalejatele anda ette kindla kaasuse selle asemel, et nad ise teema välja mõtleksid:

“Muretekitav uute metsatulekahjude arv Amazonases”

 • Amnesty International teeb avalduse oma uurimuse kohta, mis puudutab ebaseaduslikku karjapidamist, mis omakorda kiirendab Amazonase hävitamist.

 • Eelmise sessiooni viimased küsimused aitavad eristada allikaid intervjueeritavatest ja sobivad praeguse harjutuse alustamiseks, et tuvastada inimallikad ja võtta nendega ühendust.

 • Kui grupp on liiga suur, et igaüks saaks aktiivselt osaleda, jaga osalejad 3-5 liikmega meeskondadeks.

 • Teine võimalus (adapteeritav nii onlainis kui füüsiliselt toimuvate töötubade korral) on ettevalmistada kaardid, millele on kantud erinevad tegelased ja allikad ning nende kohta käiv informatsioon nagu: peamine allikas, tunnistaja, haavatav allikas jne. (Nt "Kaart 1: keskkonnateadlane", "Kaart 2: kohalik aktivist" / "Kirjelduskaart: peamine allikas", "Kirjelduskaart: tunnistaja" ...), sega need ära ja:

  • palu osalejatel kaardid järjestada / paari panna, pane kirja lisadetailid, mida nad võiksid neilt allikatelt küsida ja soovita uusi allikaid. 
  • Osalejad kirjutavad allikate eri tüübid ja nende rolli konkreetses uurimuses seinale või ekraanile.
Võimalike allikatega ühenduse võtmine

Tee koostööd | 25 minutit

Tööriistad / materjalid

 • “Harjutuste leht - Inimelement: allikate haldamine", sektsioon “Grupiharjutus: võimalike allikate tuvastamine ja nende poole pöördumine” (roheline tulp “Pöördumine”)
 • Slaidid / pabertahvli paberid, millele on kantud küsimused ja meelde jätmiseks põhipunktid.
 • Sama, mis enne

Juhised

[10 minutit] Grupiülesanne

 • Palu osalejatel taas koguneda gruppidesse.

 • Kui inimallikad on tuvastatud, kust me naad leiame?

 • Jätkates oma varasemat tööd uurimuste näidete väljamõtlemisega, palu gruppidel arutada, kuidas nad kirja pandud allikatega ühendust võtavad:

  • nt kas neil on vaja teemat tundvat aktivisti, ohvrit tundvat advokaati, võimalike tunnistajate otsimist sotsiaalmeedias või muudel platvormidel jne.
 • Meeskonnad koguvad oma mõtted neile antud vormidele või tahvlile / pabertahvlile (kui offline'is) ja esitlevad leide järgmises sessioonis.

[15 minutit] Kokkuvõte ja arutelu

 • Kontrolli iga grupi märkmeid ja palu neil esitleda oma tulemusi ühe minuti jooksul.

 • Tõsta esile mooduseid, kuidas allikatega ühendust võtta:

  • Online- ja offline-kokkusaamiskohad
  • Sotsiaalmeedia
  • Uudiskirjade tellimine
  • Konverentsidest ja koosolekutest osavõtmine
  • Blogide jälgimine
  • Ametlike veebisaitide vaatamine
  • Ekspertgruppidega ühendumine (mõned võivad olla kinnised grupid, mõtle, kuidas saada ligipääs)
 • Küsi osalejatelt, kuidas nad ülaltoodud olukordades allikatega ühendust võtaksid.

 • Märgi erinevad mõtted ära ja tõsta järgmiste küsimustega esile turvalisusküsimus:

  • Kas keegi neist inimallikatest on jälgimise all?
  • Kas nad võivad olla uurijale riskantsed? (Nt ohtlike inimestega seotud allikad võivad lekitada uurija ja tema tööga seotud informatsiooni.)
  • Kas grupp kaalus krüpteeritud ja turvalisi kommunikatsioonivõimalusi?
 • Räägi osalejatele allikatega ühenduse võtmisega seotud turvalisuskaalutlustest.

  • Näide: kaalutlused, mis on seotud sotsiaalmeediakontode ja aktivistide blogide jälgimisega; allikaga tema kodulinnas kohtumisega seotud riskid jne.
 • Kui töötuba keskendub tõelisele uurimusele või osalejate tõelisele vajadusele, looge selle põhjal inimallikate nimekiri ja arutage, kuidas neid leida. Tõeliseid kaasuseid puudutage ettevaatlikult ning nii osalejate kui nende võimalike allikate privaatsust ja ohutust arvestades. Ära mitte kunagi pane päris allikate nimesid kirja ega salvesta neid kusagile, eriti kui tegemist on haavatavate allikatega.

 • Kui see töötuba on kombineeritud allikate haldamise töötoaga, anna osalejatele teada, et sa pühendad rohkem aega õpetamisele, kuidas allikate tuvastamist ja haldamist korraldada, et tagada tööprotsessi jätkusuutlikkus.

 • Kasuta ""Ohutus ennekõike" juhendit” ja “Ohutus ennekõike töötuba” taustainformatsiooniks ning viita lisalugemise võimalusele, kui arutate, kuidas tuvastada ja verifitseerida allikaid. Vaata soovitusi altpoolt.

 

VAHENDID - sessiooniks valmistumiseks ja osalejatele lisalugemiseks jagamiseks:

 • Tööriistakomplektid ja juhendid

 • Sotsiaalmeedia tööriistad ja foorumid

  • Twitter Advanced Search
  • Nitter It - lubab pääseda ligi kontodele, mis on su blokeerinud ja ei vaja Twitteri kontot
  • WebMii – koondab kokku inimeste sotsiaalmeediaprofiilid, on nimepidi otsitav
  • Social Searcher – saab teema järgi otsida sotsiaalmeediaprofiile ja veebis kohalolekut
  • Picuki – Instagramist sisu otsimise tööriist
  • Followerwonk – lubab sul otsida Twitteri kasutajate biograafiatest ja leida eri kontode ühiseid jälgijaid. Väga kasulik, et tuvastada võimalikke seoseid ja riske.
  • LinkedIn – väärtuslik keskkond, et leida ettevõtetega, institutsioonidega ja muude organisatsioonidega seotud inimesi, kelle vastu võid huvi tunda. (Kasuta 'Private Mode'is' et sinu otsingud ja profiilide vaatamised avalikuks ei tuleks)
  • Glassdoor – platvorm, kus ettevõtete praegused ja endised töötajad peavad tööandjate kohta foorumit. See aitab leida kindlatest ettevõtetest võimalikke allikaid.
Allikabaasi loomine

Tooda | 25 minutit

Tööriistad / materjalid

 • “Harjutuste leht - Inimelement: allikate haldamine”, sektsioon “Grupiharjutus: allikabaas”

 • Jagatud pilvekaust ja failid / tekstitöötlusplatvorm (nt Framapad) tähelepanekute kirja panemiseks / alternatiivselt jagatud onlain-tahvlid nagu näiteks Miro või Mural (kui online'is.)

 • Slaid / pabertahvli paber, millele on kantud grupiülesande juhised ja meelde jätmiseks põhipunktid.

 • Igale osalejale paberilehed, kleeppaberid / post-it märkmepaberid, pastakad (kui töötuba toimub füüsiliselt.)

Juhised

[15 minutit] Grupiülesanne

 • Palu osalejatel naasta gruppidesse.

 • Palu gruppidel võtta ette tuvastatud allikad ja nad mõtte järgi reastada.

 • Nad võivad luua lehed informatsiooniga, mida nad arvavad, et peavad allika kohta koguma ja arvestama.

  • Nad võivad kasutada neile antud vorme või luua selle ise.

[10 minutit] Kokkuvõte

 • Palu osalejatel esitleda oma tulemusi ja kontaktlehti, üks minut grupi kohta.

 • Tõsta esile erinevaid võimalusi, kuidas informatsiooni tähendusrikkalt organiseerida:

  • Keskkonnakaitsjate, advokaatide, poliitiliste aktivistide, inimõiguste uurijate, ametnike jne teemapõhised kontaktnimekirjad
  • Nimed ja ametid
  • Organisatsioonid
  • Asukohad riikide kaupa
 • Tõsta esile allikate kohta ja nende käest kogutud andmete ristviitamise väärtust ja viise, kuidas säilitada ja uurimuse edenedes ning selle järel uuendada allikate nimekirjasid.

Turvalisuse soovitused

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Presentatsiooniks eelnevalt valmistatud slaidid / pabertahvli paberid.

Juhised

Valmista ette ja pea lühike presentatsioon, et meenutada osalejatele:

 • Säilitusseadmete turvasoovitused

 • Krüpteeritud kommunikatsioon

 • Allikate identiteetite anonümiseerimine / kodifitseerimine, et vältida nende paljastamist ja kaitsta tundlikke ning ohustatud allikaid.

VAHENDID - presentatsiooni ettevalmistamisel kasuta soovitusi ja näiteid siit:

Inimallikate poole pöördumine (1 tund ja 5 minutit)

*Füüsiliste ja digitaalsete ohtude tuvastamine**

Aruta | 35 minutit

Tööriistad / materjalid

Juhised

 • Võta lühidalt kokku eelmised harjutused viidates uurimustele ja tuvastatud inimallikatele ning palu osalejatel mõtiskleda võimalike riskide üle.

 • Julgusta osalejaid mõtlema, et nendega silmitsi seisvad ohud võivad olla seotud uurimismeetoditega, seadmetega, kommunikatsiooniga ja info salvestamisega.

 • Rõhuta ohu ja riski erinevust – võid selle kirja panna slaidile või tahvlile ja jätta järgmisteks harjutusteks osalejate silme ette:

  • “oht" on töös/elus tajutav haavatavus (olgu siis digitaalne või füüsiline)
  • “risk” on võimalus, et oht ka tegelikult realiseerub, nt keegi kasutab sinu haavatavust ära
  • ohtude ettenägemine on osa riskihindamise protsessist.

[10 minutit] Grupiharjutus 1

 • Palu osalejatel koguneda oma gruppi.

 • Palu igal grupil arutada järgmise küsimuse üle ja panna oma vastused kirja:

  • “Mis sorti riskid võivad kohalduda selle ja teiste uurimuste tarbeks inimeste intervjueerimisel ning pikaajaliste sidemete haldamisel?”
 • Julgusta neid tuvastama füüsilised ja digitaalsed riskid ning ka kuidas need omavahel seostuvad.

[5 minutit] Kokkuvõte

 • Palu ühel või kahel grupil jagada oma tulemusi, üks minut mõlemale.

 • Kommenteeri nende mõtteid ja rõhuta võimalikke riske:

  • Infovahetuse pealtkuulamine
  • Politsei või vaenulike allikate ligipääs sinu arvutile
  • Konfidentsiaalsete ja haavatavate allikate paljastumine

[10 minutit] Grupiülesanne 2

 • Osalejad naasevad oma gruppidesse.

 • Palu osalejatel võtta eelnevalt tuvastatud riskid ja korraldada oma grupis ajurünnak, kuidas neid riske maandada arvestades järgnevaid tegureid:

  • Millises järjekorras informatsiooni kogutakse,
  • Konfidentsiaalse või sensitiivse informatsiooni avaldamine,
  • Päritud risk nagu näiteks töötamine koos kellegagi, kes on ohu all ja võib seetõttu kanda riski uurijale / intervjueerijale edasi.

[10 minutit] Kokkuvõte

 • Kui aeg on täis, palu ühel või kahel grupil (või kõigil, sõltuvalt ajast) jagada ühe minuti jooksul oma tulemusi.

 • Kommenteeri nende mõtteid ja anna viiteid ning soovitusi, kuidas adresseerida, ennetada ja maandada gruppide poolt tuvastatud riske.

 • Rõhuta, et vajalik on riskihinnangu ja ohutusteadlikkuse katkematus, sest sündmused on kontrollimatud ja inimesed ettearvamatud

 • Osalejad võivad kalduda arvestama ainult neile endale kohalduvaid ohte ja riske ning vähem selliseid, mis puudutavad allikaid või inimesi, kellega nad koos töötavad. Julgusta neid seda viga vältima.

 • Nad võivad ka mõelda digitaalsetest ja füüsilistest riskidest eraldi. Signaliseeri, et need on omavahel lähedalt seotud ning digitaalne oht võib kujutada füüsilist riski ja mõjutada nende välitöid ning vastupidi.

VAHENDID:

Usalduse rajamine ja piiride seadmine

Aruta | 35 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Slaidid / pabertahvli paberid küsimuste ja võtmepunktidega, mida meelde jätta / lühike presentatsioon

Juhised

[5 minutit] Arutelu

 • Rõhuta, et usalduse loomine ja piiride seadmine ning pidamine on pikaaegsete allikatega tegelemisel hädavajalik.

 • Palu osalejatel suures grupis jagada oma mõtteid järgneva küsimuse osas:

  • “Kuidas arendate oma tööalaseid suhteid?”

[5 minutit] Presentatsioon

 • Valmista ette ja pea lühike ettekanne allikatega pikemaaegse professionaalse sideme rajamise võtmepraktikatest:

  • Pea kinni "kolme kõne reeglist" ja ühenduse võtmisest mitteuurimuslikel eesmärkidel,
  • Plaani mitteformaalseid kohtumisi,
  • Kutsu allikaid tööga seotud üritustele, millest nad võivad olla huvitatud. Mõtle, kas konkreetse allika sinuga koos nägemine võib kujutada riski (eelneva riskianalüüsi kohaselt),
  • Loo ja teeni usaldust, et kaitsa ennast ja oma allikaid. Varasema töö jagamine võib aidata võita allika usaldust.

[5 minutit] Arutelu

 • Palu osalejatel jagada kogemusi ja arutada võimalike väljakutsete üle, mis võivad juhtuda.

[5 minutit] Presentatsioon

 • Too lühidalt välja ja rõhuta probleeme nagu:

  • Kaob vastastikune usaldus
  • Allikad sisenevad sinu isiklikku ruumi
  • Võimutasakaal
  • Väljapressimine (emotsionaalne või muu)

[10 minutit] Grupiarutelu

 • Palu osalejatel koguneda oma gruppidesse (samad nagu varem), arutada ja pakkuda välja võimalusi, kuidas leevendada probleeme allikasuhetes.

 • Nad võivad kasutada neile antud vormi ja kirjutada kahte veergu:

  • Probleemid
  • Leevendus / lahendused

[5 minutit] Kokkuvõte

 • Palu suures grupis esitada mõnel vabatahlikul oma grupi leitud probleemid ja lahendused.

 • Tee kokkuvõte kommenteerides nende leide ja mainides tervislikke tavasid nagu näiteks:

  • allika soovimatu lähenemise leevendamiseks kasuta suhtlemisel isikliku telefoni asemel töötelefoni või võta kohtumistele kaasa oma kolleeg jne.

VAHEND:

Lõpetamine (10 minutit)

Kokkuvõttev tegevus: järelduste poster

Tooda | 5 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Jagatud joonistustahvel / slaid / online-tahvel
 • Pabertahvel ja paber, post-it märkmepaber, markerid (füüsilise töötoa puhul)

Juhised

 • Palu osalejatel luua töötoa järeldustel põhinev poster, vastates järgmisele küsimusele:

  • Mis on sinu peamised järeldused tänasest töötoast?
 • Anna osalejatele mõtete kirjutamiseks ja/või joonistamiseks aega ja lugege üksteise järeldusi.

Kokkuvõte

 • Tõsta esile mõned tahvlile kirjutatud punktid.
Järeldus

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Juhised

 • Võta töötuba ja selle sisu kokku. Kui sellele töötoale järgnevad teised "Inimelemendi" sessioonid (nt "Inimelement: Allikate turvaline tuvastamine ja ühenduse võtmine"" ja/või "Kuidas tuvastada, hoida ja hallata inimallikaid turvaliselt"), anna sellest osalejatele teada.

 • Tee töötoas õpitust kiire ülevaade. Iga osaleja peaks ütlema:

  • ühe asja, mis neile töötoas väga meeldis ja
  • ühe asja, mis võiks järgmisel korral parem olla
 • Võid osalejaid julgustada esitama küsimusi või andma viimaseid nõuandeid.

 • Kui tarvis, jaga kontaktinformatsiooni ja juhiseid edasise suhtluskorra kohta.

Lisavahendid

Kasutamiseks töötoa ettevalmistamisel ja osalejatega jagamiseks pärast töötuba

Teemakohased:

Muud seotud vahendid:

Ehkki alljärgnevad vahendid viitavad sageli ajakirjanikele, ei kehti need ainult neile, vaid kõigile, kes tegelevad avalikes huvides uurimistöö ja uurimustega.

Võta meiega ühendust

Palun võta meie "Nähtamatu Paljastamise" meeskonnaga ühendust, kui:

 • sul on küsimusi töötubade kavadega ja läbiviija juhendite kohta,
 • sa kasutad meie töötubade kavasid ja tahad meiega jagada tagasisidet ning soovitusi, mis võivad töötubasid paremaks teha,
 • kohandasid töötoa kavad mõne spetsiifilisse konteksti järgi ja soovid meiega jagada tulemusi,
 • tahad soovitada uusi tegevusi, anda nõuandeid või tuua näiteid, mida saab lisada olemasolevatesse kavadesse,
 • tahad meiega jagada oma ekspertiisi ning teha koostööd uute töötubade arendamisel ning testimisel.

E-posti aadress: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorlus ja litsentsimine

CC BY-SA 4.0

Käesoleva sisu lõi Tactical Techi "Nähtamatu Paljastamise" projekt ning see on litsenseeritud Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International litsentsiga

 • Töötoa autor: Nuria Tesón
 • Juhendi disain: A. Hayder
 • Toimetus ja sisu: Christy Lange, Laura Ranca
 • Graafiline disain: Yiorgos Bagakis
 • Veebilehe arendus: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projekti koordineerimine ja järelevalve: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Käesolev materjal on loodud osana Koostöö ja Uuriva Ajakirjanduse Initsiatiivist (CIJI), mida kaasrahastab Euroopa Komisjon Pilootprojekti "Uuriva ajakirjanduse ja ajakirjandusvabaduse toetamine Euroopa Liidus" (DG CONNECT) raames.

Käesolev tekst peegeldab autori vaadet ning Komisjon ei vastuta ühegi tegevuse eest, mida võib selles tekstis sisalduva informatsiooniga teha.

Vaata samal teemal veel