Uurimuste inimelement: (2) Intervjuude läbiviimine

See töötuba on osa neljamoodulisest koolitusplaanist, mis puudutab "uurimuste inimelementi" - täpsemini öeldes suhtlust uurijate ja nende inimeste vahel, kellest võivad saada uurijate infosaamise allikad. See järgneb töötoale “Uurimuste inimelement: Allikate turvaline tuvastamine ja ühenduse võtmine” (mis peaks olema algajatele esimene). Praegune töötuba tutvustab osalejatele tehnikaid, oskuseid ja parimaid praktikaid, kuidas uurimuse kestel tõendeid andvaid inimallikaid turvaliselt intervjueerida ja nendega ühendust hoida. providing evidence during investigations.

Töötoa ülevaade

Teema: Uurimuste inimelement: kuidas viia intervjuud läbi turvaliselt.

Eesmärgid:

 • See töötuba annab osalejatele edasi tehnikad, oskused ja parimad praktikad, mida on vaja uurimuste käigus inimeste turvaliseks tuvastamiseks, intervjueerimiseks ja nendega kontakti hoidmiseks, et koguda ja tugevdada tõendeid.

Õppetöö tulemused:

 • Mõistmine, et eri tüüpi intervjuud ja intervjueeritavad vajavad erinevaid lähenemisi.
 • Erinevat tüüpi intervjuuküsimuste sõnastamine, küsimustiku täiustamine.
 • Intervjuu läbiviimine.

Esitusviis: online'is / füüsiliselt seminariruumis

Töötoa kestus (ilma pausideta): 2 tundi ja 10 minutit

Klassi suurus: 6 kuni 24 osalejat

Seotud töötoad:

Seotud "Nähtamatu Paljastamise" juhendid: 

Töötuba ettevalmistada aitavad materjalid allalaadimiseks:

Õppetegevused

Algus (15 minutit)

Kui viid seda sessiooni läbi sama grupiga, kellega tegite ka sissejuhatava töötoa “Uurimuste inimelement: (1) Allikate turvaline tuvastamine ja ühenduse võtmine", jäta õpetaja ja osalejate tutvustused vahele. Selle asemel võid teha energiaharjutuse või esitada kokkuvõtte eelmisest sessioonist / töötoast.

Töötoa sissejuhatus

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Juhised

 • Haara osalejate tähelepanu küsides mõne küsimuse või kommenteerides mõnda asjakohast teemat, pilti vms.
 • Tutvusta ennast ja töötoa eesmärke.
 • Valikuline: tutvusta töötoas kasutava materjali allikat (Tactical Tech.)
 • Tutvusta osalejatele töötoa plaani.
 • Paku osalejatele välja töötoa põhireeglid. Küsi, kas nad sooviksid sinu pakutut muuta või soovitada muid reegleid. Tee kindlaks, et kõik saavad reeglitest aru ja nõustuvad nendega. Üksikasjalikumaid soovitusi, millised reeglid seada, leiad läbiviija juhisest sektsioonist "Töötubade läbiviimine".
 • Vajadusel pane paika gruppide dünaamika. Näiteks selgita, et grupiharjutuste puhul püsivad gruppide koosseisud samad läbi töötoa.
Osalejate tutvustused / Jäälõhkuja

Tooda | 10 minutit

Juhised

 • Vii läbi kiire tutvustusring paludes osalejatel vastata (kommunikeerida) mõnele küsimusele, mis puudutab nende isikuid, tööd, ootusi töötoale.

 • Alternatiivina võid valida jäälõhkumisharjutuse, mis julgustab osalejaid olema loomingulised ning joonistama vastuseid või mõtteid online-tahvlile ning kui töötuba toimub füüsiliselt, siis püsti tõusma ja mõne ülesande täitma:

  • nt kahe minuti jooksul intervjueerima teist osalejat, et saada rohkem teada nende töö, kodukoha vms kohta.
  • Vaata inspiratsiooni saamiseks jäälõhkumise harjutusi puudutavat sektsiooni ETI "Läbiviija Käsiraamatust".

Intervjuude plaanimine ja läbiviimine (1 tund ja 45 minutit)

Sissejuhatus: intervjuude plaanimine

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Tööriistad / materjalid

Juhised

Valmista ette ja esita lühike presentatsioon, mis keskendub järgmistele mõtetele:

 • Nüüd, kus sa oled intervjuuks valmis, pead tegelema selle logistikaga nagu näiteks:

  • kohtumiste toimumiskohad
  • salvestamise tööriistad
  • reisimine ja majutus
  • kohalikud tugi- ja turvakontaktid
  • kontekstiteadlikkus / uurimistöö
  • turvaline kommunikatsioon allikatega jne
 • Teadvusta veelkord vajadust ette plaanida ja soovita osalejatel järgida uurimistsüklit, et igal sammul adresseerida ja maandada võimalikke riske: enne intervjuusid, nende kestel ja pärast.

  • Ära pelga seda nii tihti kui võimalik üle korrata.
 • Palu osalejatel kaasa rääkida / küsida / arutada eri asjaolude üle ja vastavalt oma vajadustele.

Intervjuudeks valmistumine

Tee koostööd | 35 minutit

Tööriistad / materjalid

 • “Harjutuste põhjad - Inimelement: intervjuude läbiviimine”, sektsioon “Grupiharjutus: intervjuudeks valmistumine” (koopiad täitmiseks kas online'is või prinditult)
 • Slaid / pabertahvli paber, millele on kantud grupiülesande juhised ja meelde jätmiseks põhipunktid
 • Jagatud pilvekaust ja failid / tekstitöötlusplatvorm (nt Framapad) tähelepanekute kirja panemiseks / alternatiivselt jagatud onlain-tahvlid nagu näiteks Miro või Mural (kui online'is.)
 • Igale osalejale paberilehed, kleeppaberid / post-it märkmepaberid, pastakad (kui töötuba toimub füüsiliselt.)

Juhised

[15 minutit] Grupiülesanne

 • Jaga osalejad 3-5 liikmega gruppideks.

 • Palu igal grupil määrata märkmete tegija, ajahoidja, kokkuvõtvaks osaks esitleja (kehtib siit edasi iga harjutuse puhul); need ülesanded võiksid järgnevate harjutuste ajal roteeruda.

 • Anna osalejatele teada, et nad peavad planeerima intervjuu läbiviimist ühe valitud tegelaskujuga.

 • Palu neil intervjueerimiseks valida üks tegelaskuju / või määra see neile ise (nt tunnistaja, ohver, kahtlustatav pahategija, ekspertallikas, ametlik esindaja …) ning panna kirja:

  • 1. mis rolli ta uurimises mängib
  • 2. nende suhe uurimisega
  • 3. millist informatsiooni ta saab anda.
 • Abista gruppe juhendavate küsimustega, millest lähtuda. Näiteks:

  • Kuidas te teda intervjueerite?
  • Kus te intervjuu korraldate?
  • Milliseid aspekte peate veel enne intervjuud ja kohtumise / intervjuu ajal kaaluma?

Kui viid seda töötuba läbi järjena töötoale "Inimlement: Allikate turvaline tuvastamine ja ühenduse võtmine”:

 • võid hoida alles kas samad grupid, mis eelnevalt, või koostada uued meeskonnad, kes töötavad koos kogu praeguse töötoa;
 • grupid võivad lähtuda oma eelmisest juhtumist ja aja säästmiseks valida intervjueeritavad ja tegevused sellest lähtuvalt.

[20 minutit] Kokkuvõte

 • Palu igal grupil tutvustada oma plaani kahe minuti jooksul ning selgitada oma otsuseid.

 • Kommenteeri ja anna tagasisidet igale grupile ja palu teistel osalejatel esitada küsimusi / soovitusi.

 • Grupiesitluste järel vii läbi lühike diskussioon erinevat tüüpi intervjuude plussidest ja miinustest:

  • Näost-näkku
  • Videokõne
  • E-kiri

Võid selle grupiharjutuse tarbeks ette valmistada ka karakterikaardid ning aja säästmiseks jagada need gruppidele välja.

Küsimuste ja intervjuuplaani ettevalmistamine

Tooda | 20 minutit

Tööriistad / materjalid

Juhised

 • Palu osalejatel naasta gruppidesse.

 • Iga grupp peab:

  • valmistama (eelnevast harjutusest määratud) intervjueeritavale ette küsimustiku ja
  • järjestama küsimused
  • selgitama, mis on nende eesmärgid ja kuidas nad püüavad seda saavutada.
 • Juhenda osalejaid põhiliste eesmärkide poole nagu näiteks:

  • Jää murdmine
  • Reaktsiooni esilekutsumine
  • Loo tarbeks taustainfo kogumine
  • Muude tõendite või teistest allikatest pärit informatsiooni faktikontrollimine
  • Tõendite kogumine
  • Tunnistuste ja/või loo inimliku poole kogumine jne...
 • Tuleta gruppidele meelde, et nad peavad määrama märkmete tegija, ajahoidja ja vabatahtliku(d) jätkuharjutuse rollimängu tarbeks (vaata järgmist sektsiooni).

Rollimäng: küsimuste küsimine

Tee koostööd | 20 minutit

MÄRKUS: sellele harjutusele kuluvat aega tuleb kohandada vastavalt gruppide arvule.

Tööriistad / materjalid

 • Materjalid ja gruppide märkmed eelmisest harjutusest
 • Slaid / pabertahvli paber, et rollimängu järel panna kirja peamised punktid, mida meelde jätta.

Juhised

[20 minutit] Rollimäng

 • Iga grupp katsetab rollimängu abil oma intervjuuplaani, mille nad töötasid välja eelmises harjutuses.

 • Teise grupi vabatahtlik kutsutakse mängima intervjueeritava rolli.

 • Anna igale grupile intervjuu tegemiseks aega viis minutit. Teised osalejad jälgivad seda ning teevad hilisemaks tagasisideks märkmeid.

 • Kui kõik grupid on harjutuse läbi teinud, palu igalühel jagada oma mõtteid ja tähelepanekuid.

[10 minutit] Kokkuvõte

 • Pärast kõikide gruppide rollimängu läbimist, kommenteeri küsimuste tüüpe ja eesmärke, miks need töötavad või ei tööta ja mille jaoks on nad kasulikud.

 • Hoia vestluse telg TEE ja ÄRA TEE peal, näiteks:

  • Küsi üldiseid küsimusi, et lõhkuda jää
  • Ära küsi suunavaid küsimusi, mis võivad mõjutada intervjueeritavaid valima vastust
  • Ära küsi suletud küsimusi, kui su eesmärk on koguda taustadetaile
 • Pane kirja peamised soovitused / nõuanded ja ühenda need sobivate küsimustega, et tuua esile küsimuste tüübid:

  • Avatud vs suletud
  • Faktilised ja lahtised
  • Suunavad küsimused
  • Jätkuküsimused
  • Provokatiivsed
 • Too esile, et haavatavad või vaenulikud allikad vajavad erilähenemist.

  • Maini mõningaid erilähenemise võimalusi ja mille poolest need erinevad.
  • Too näiteid ja anna soovitusi.

VAHENDID:

Intervjuu andmete säilitamine. Juriidilised kaalutlused

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Presentatsiooniks eelnevalt valmistatud slaidid / pabertahvli paberid.

Juhised

 • Valmista ette ja pea lühike presentatsioon, mis tõstab esile riskihindamise olulisuse, mis puudutab kommunikatsiooni, asukohti, tõendite ja andmete salvestamist ja isiklikku kaitset:

  • Intervjuude toimumise aeg ja koht
  • Digitaalset ja füüsilist julgeolekut puudutavad kaalutlused
  • Reisimine
  • Intervjuusid, mis vajavad erilähenemist (haavatavad või vaenulikud allikad / intervjueeritavad) võib käsitleda eraldi. Kui neid ei käsitleta eraldi sektsioonis, maini, kuidas nad vajavad eriplaneerimist.
 • Küsi osalejatelt, kas nad mõtlesid, kuidas ja kus/kuhu nad koguvad ja/või hoiavad informatsiooni või tõendite andmeid:

  • Kas nad salvestavad, teevad fotosid, videod jne?
 • Tuleta neile meelde intervjuude dokumenteerimise tööriistasid, sest see aitab neil mõelda andmete säilitamise lahendustele:

  • Audiosalvestused
  • Video- ja telefonikõnede salvestamine
  • Foto/video
  • Turvaline säilitamine
 • Juhi nende tähelepanu järneva olulisusele:

  • Intervjueeritavatelt on tarvilik saada "nõusoleku vormiga" informeeritud nõusolek: allkirjastatud vormid, milles sätestatakse, kuidas informatsiooni ja intervjueeritava identiteeti kasutatakse või hoitakse konfidentsiaalsena.
  • Juriidilised kaalutlused
  • Julgeolek
  • Privaatsus
 • Arutage ja anna soovitusi:

  • Kuidas te identifitseerite või viitate uurimuse informatsiooni allikale?
  • Kas te avaldate tema identiteedi?
  • Kas ta peab jääma konfidentsiaalseks? Kuidas allikate konfidentsiaalsus mõjutab avaldatud uurimuse usaldusväärsust?
 • Defineeri võtmeterminid ja nende kasutamise tavad:

  • On the record
  • Off the record
  • Anonüümsus

VAHENDID:

Pärast intervjuud

Aruta | 15 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Presentatsiooniks eelnevalt ette valmistatud slaidid või pabertahvli paberid.
 • Jagatud tahvel nagu näiteks Miro või Mural / pilvepõhine tekstitöötlusplatvorm (nt Framapad (kui online'is.)
 • Pabertahvli paber / tahvel ja pastakad (kui töötuba toimub füüsiliselt)

Juhised

 • Palu osalejatel kahe minuti jooksul kirjutada ühisele jagatud tahvlile oma mõtted, mis vastavad järgmisele küsimusele:

  • Mida sa teed, kui intervjuud on läbi?
 • Too selle individuaalse harjutuse järel välja järgmised olulised mõtted, kui neid veel ei mainitud:

  • Intervjuudest saadud informatsiooni faktikontrollimine.
  • Uurimistsükkel: hinda vajadusi ja mõtle uuesti kogu uurimuse peale.
  • Anna teisele poolele kommentaariõigus (ingl keeles right of reply).
  • Kontrolli, et sul oleks olemas avaldamisload ja kokkulepe, kuidas allikat nimetatakse (kui ta identifitseeritakse), kui sa avalikustad või avaldad oma uurimuse.
  • Püsi ühenduses: praegused intervjueeritavad võivad olla su enda allikabaasi rajamise aluseks järgmiste uurimuste tarbeks.
 • Riskihindamine: kommunikatsioon, andmete ja info säilitamine, uurimuse avaldamine, andmete teistega jagamine, koostöö.

 • Julgusta osalejaid küsima endalt küsimusi nagu:

  • Kas sa kaalusid, kui kaua intervjuu kestab?

   • Kas see kestis liiga kaua ja/või kas allikas väsis ära?
   • Maini kestust puudutavaid asjaolusid ja sinu allika aja väärtust.
  • Kas olid enesehoolitsuse ja -teadlikkuse abil õiges mõttelaadis?
  • Kas sa tegid allikale liginedes mingeidki vigu? (kultuurilised, soolised, muud)
 • Rõhuta õppimise / alla andmisega leppimise olulisust:

  • Mõni allikas ei ole hoolimata su plaanist abivalmis või kasulik
  • Allikast loobuda on okei isegi intervjuu kestel, kui sulle tundub, et sa andsid oma parima, aga allikas ei vastanud su ootustele.

ALLIKAD:

Lõpetamine (10 minutit)

Kokkuvõttev tegevus: järelduste poster

Tooda | 5 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Jagatud joonistustahvel / slaid / online-tahvel
 • Pabertahvel ja paber, post-it märkmepaber, markerid (füüsilise töötoa puhul)

Juhendid

 • Palu osalejatel luua töötoa järeldustel põhinev poster, vastates järgmisele küsimusele:

  • **Mis on sinu peamised järeldused tänasest töötoast?
 • Anna osalejatele mõtete kirjutamiseks ja/või joonistamiseks aega ja lugege üksteise järeldusi.

Kokkuvõte

 • Tõsta esile mõned tahvlile kirjutatud punktid.
Järeldused

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Juhised

 • Võta töötuba ja selle sisu kokku. Kui sellele töötoale järgnevad teised "Inimelemendi" sessioonid (nt "Inimelement: Allikate turvaline tuvastamine ja ühenduse võtmine"" ja/või "Kuidas tuvastada, hoida ja hallata inimallikaid turvaliselt"), anna sellest osalejatele teada.

 • Tee töötoas õpitust kiire ülevaade. Iga osaleja peaks ütlema:

  • ühe asja, mis neile töötoas väga meeldis ja
  • ühe asja, mis võiks järgmisel korral parem olla
 • Võid osalejaid julgustada esitama küsimusi või andma viimaseid nõuandeid.

 • Kui tarvis, jaga kontaktinformatsiooni ja juhiseid edasise suhtluskorra kohta.

Lisavahendid

Teemakohased:

Muud seotud vahendid:

Võta meiega ühendust

Palun võta meie "Nähtamatu Paljastamise" meeskonnaga ühendust, kui:

 • sul on küsimusi töötubade kavadega ja läbiviija juhendite kohta,
 • sa kasutad meie töötubade kavasid ja tahad meiega jagada tagasisidet ning soovitusi, mis võivad töötubasid paremaks teha,
 • kohandasid töötoa kavad mõne spetsiifilisse konteksti järgi ja soovid meiega jagada tulemusi,
 • tahad soovitada uusi tegevusi, anda nõuandeid või tuua näiteid, mida saab lisada olemasolevatesse kavadesse,
 • tahad meiega jagada oma ekspertiisi ning teha koostööd uute töötubade arendamisel ning testimisel.

E-posti aadress: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorlus ja litsentsimine

CC BY-SA 4.0

Käesoleva sisu lõi Tactical Techi "Nähtamatu Paljastamise" projekt ning see on litsenseeritud Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International litsentsiga

 • Töötoa autor: Nuria Tesón
 • Juhendi disain: A. Hayder
 • Toimetus ja sisu: Christy Lange, Laura Ranca
 • Graafiline diasin: Yiorgos Bagakis
 • Veebilehe arendus: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projekti koordineerimine ja järelevalve: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Käesolev materjal on loodud osana Koostöö ja Uuriva Ajakirjanduse Initsiatiivist (CIJI), mida kaasrahastab Euroopa Komisjon Pilootprojekti "Uuriva ajakirjanduse ja ajakirjandusvabaduse toetamine Euroopa Liidus" (DG CONNECT) raames.

Käesolev tekst peegeldab autori vaadet ning Komisjon ei vastuta ühegi tegevuse eest, mida võib selles tekstis sisalduva informatsiooniga teha.

Vaata samal teemal veel