Uurija sissejuhatus riskijuhtimisse

Selle töötoa eesmärk on tutvustada riskihindamise ja -haldamise peamisi põhimõtteid, mida osalejad saavad hakata kasutama nii professionaalses kui isiklikus elus. Töötuba annab ülevaate riskihindamise protsessist ja juhendab, kuidas seda kõike kasutada nii individuaalses kui meeskondlikus otsustusprotsessis.

Töötoa ülevaade

Teema: Mõtteviis, meetodid ja tööriistad, mis aitavad riske hallata enne uurimist, selle kestel ja järel

Eesmärgid:

 • Tutvustada riskihindamise ja -haldamise peamisi põhimõtteid, mida osalejad saavad kasutada nii professionaalses kui isiklikus elus.
 • Õpetada riskijuhtimise tööprotsessi, anda juhend, kuidas riskihinnang läbi viia ning kuidas seda kasutada teadlike otsuste tegemisel.
 • Näidata, kui oluline on uurijatel (nii üksikisikutel kui meeskondadel) arendada "riski ja turvalisuse mõtteviis", selle asemel et langeda automatiseeritud käitumisse ning kasutada standardseid tööriistu ja meetodeid.

Õppetöö tulemused:

 • Üksikisikutele ja meeskondadele kohalduvate erinevat tüüpi riskide hindamisoskus.
 • Tuvastatud riskide maandamise ja haldamise meetodid.
 • Vastavalt kontekstile sobilike meetodite ja tööriistade kasutamine riskihindamiseks ning -maandamiseks.

Üldised juhised juhendajatele:

 • Selle töötoa saab jagada 30-40 minuti pikkusteks sessioonideks. Ajakavasse ei ole lisatud puhkepause; võid nende tegemise üle otsustada sõltuvalt vajadusest. Eri sessioonide vahel võid teha lühikese pausi või kiire energiaharjutuse.

 • Grupiharjutusi tehes jaga inimesed 3-5 liikmega rühmadeks. Kindlasti plaani sisse aeg, mis kulub tagasisidele ning harjutustejärgseks aruteluks/kokkuvõtteks. See aeg sõltub osalejate arvust ja gruppide suurusest. Võid osalejaid julgustada, et nad haaraksid endale grupitöödes ise eri rolle. Selliste rollide seas võib olla näiteks eestvedaja, märkmete tegija, ajamõõtja, esitleja, kujundaja (kui harjutus näeb ette visuaalset esitlust) jne.

 • Kui seminar toimub üle veebi, on energia- ja väikeste grupiharjutuste ajal soovitatav ekraanil hoida taimerit.

 • Kui võimalik, kohalda töötoas kasutatavad näited auditooriumile sobivasse konteksti.

Läbiviimise vorm: online / füüsiliselt toimuv töötuba

Töötoa kestus (ilma pausideta): 2 tundi ja 45 minutit

Klassi suurus: 6 kuni 24 osalejat

Seotud töötoad:

Seotud "Nähtamatu Paljastamise" artiklid ja juhendid:

Töötoa tegevused ja põhjad allalaadimiseks:

Õppetegevused

Alustamine (15 minutit)

Töötoa sissejuhatus

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Juhis õpetajale

 • Vajadusel haara osalejate tähelepanu küsides küsimuse või kommenteerides mõnda asjakohast teemat, pilti vms.

 • Tutvusta ennast ja töötoa eesmärke.

 • Valikuline: tutvusta töötoas kasutava materjali allikat (Tactical Tech.)

 • Maini "lahtiütlejana", et risk on kontekstispetsiifiline ja alati muutuv: osalejad tunnevad iseend ümbritsevat keskkonda kõige paremini ning on lõplikult vastutavad iseend puudutavate riskide eest. Kui nende riskitase on eriliselt kõrge, tuleks neil otsida täiendavaid koolitusi ja professionaalset nõu.

 • Tutvusta osalejatele töötoa plaani.

 • Tutvusta töötoa põhireegleid, sealhulgas - aga mitte ainult - austuse, konfidentsiaalsuse ja võrdsuse põhimõtteid. Küsi, kas keegi osalejatest sooviks sinu pakutud reegleid muuta või midagi lisada. Ole veendunud, et kõik mõistavad ja nõustuvad reeglitega.

Osalejate tutvustused / Check-in

Produce | 10 minutit

Juhendid

 • Vii läbi kiire tutvustusring paludes osalejatel vastata mõnedele neid ja nende tööd ning töötoale seatud peamisi ootusi puudutavatele küsimustele. Ootuste kaardistamine võimaldab sul teha esitatavas sisus viimased muudatused, aga ka otsustada, mida ja mis põhjusel mitte esitada.

 • Et teemaga paremini siduda, võid paluda osalejatel jagada näiteid olukordadest (isiklikult kogetud või kusagilt loetud), kui asjad on ootamatult või naljakalt käest läinud ning kuidas nad sellega hakkama said. Kuna osalejad ei pruugi päriselulistest kogemustest rääkides tunda end mugavalt, võib sellele vastamine olla valikuline. Ütle, et nad peaksid hoiduma privaatse informatsiooni jagamisest ja kui küsimus on neile ebamugav, võivad nad sellest harjutusest loobuda.

 • Alternatiivselt võid valida jäälõhkumise harjutuse, mis julgustab osalejaid olema loomingulised ning joonistama vastuseid või mõtteid online-tahvlile ning kui töötuba toimub füüsiliselt, siis püsti tõusma ja mõne ülesande täitma. Vaata inspiratsiooni saamiseks jäälõhkumise harjutusi puudutavat sektsiooni Läbiviija Käsiraamatust.

Riskihindamine (1 tund ja 25 minutit)

Sissejuhatus riski ja stsenaariumidesse

Loe, vaata, kuula | 15 minutit

Juhendid

Tee lühike ettekanne, mis keskendub järgmistele põhipunktidele:

 • Riski defineerimine - Risk on vastus kolmele küsimusele:

  • Mis võib juhtuda?
  • Kui tõenäoline see on?
  • Mis oleks tagajärjed? → Neile lihtsatele küsimustele vastamise järel saame hakata hindama oma riskitasemeid.
 • “Mis võib juhtuda?” - Riskistsenaariumid: Määratledes ideaalse stsenaariumi ("kõik läheb nii nagu plaanitud") ja kõik võimalikud stsenaariumid, mis sellest kõrvale kalduvad ("midagi läheb valesti"), saame kaardistada oma eesmärgid ja tuvastada sündmusteringi, mis võib takistada õnnestumist.

 • Valikuline - Kirjelda näidet uurimisest, mis on osalejatele nende tausta ja keskkonda arvestades arusaadav:

  • Tutvusta selle peamisi eesmärke ja defineeri "edukas stsenaarium".
  • Tükelda see uurimine väikesteks, praktilisteks ja hoomatavateks kronoloogilisteks sammudeks ("Kõigepealt me peame... Siis... Viimaseks..." jne).
  • Iga sammu juures kirjelda ühte või kahte riskistsenaariumi, mis võib õnnestumist takistada.

Vahendid:

Riskistsenaariumide tuvastamine: individuaalne harjutus

Tooda | 30 minutit

Tööriistad/Materjal

 • Riskihaldamise vormid (Wordi dokumendid)
 • MÄRKUS: Siin pakutud vormid on vaid näited, kuidas riskihinnangut organiseerida. Juhendaja/osalejad võivad neid julgelt oma parema äranägemise järgi muuta või mugandada.
 • See on individuaalne harjutus, mis ei vaja break-out tube.

Juhendid

[5 minutit]

 • Palu osalejatel omaette mõelda potentsiaalsele uurimisele. Alternatiivselt võid välja pakkuda näidisuurimise, mis on piisavalt kitsapiiriline ja hoomatav (nt veeproovide kogumine, et analüüsida pestitsiidide tasemeid mingis piirkonnas)

[15 minutit]

 • Palu kõigil osalejatel täita riskihaldamise vormi esimene tabel järgnevalt:

  • Pane lehe ülemisse serva kirja uurimise peamine eesmärk või eesmärgid (nt kogu kindlat protokolli järgides 30 veeproovi ja saada need laborisse analüüsi).

  • Täida järgmiseid osi sisaldav tabel: a. Tegevuste tüüp, mida on vaja teha – kronoloogilises järjekorras (nt transport asukohta, keskkonnaproovide võtmine, pestitsiidide analüüs jne.)

   b. Edukas stsenaarium: mida uurijad nende tegevuse ajal teevad, kui kõik läheb hästi. Julgusta osalejaid olema võimalikult konkreetsed, isegi kui see tähendab, et nad peavad kasutama hüpoteese või oletusi (nt rendi matkaauto ja sõida asukohta, peatu seal intervjuude läbiviimiseks ja proovide võtmiseks kolm nädalat; kogu igal nädalal kümnest eri asukohast kolm veeproovi; selle aja kestel säilitada võetud proovid külmikus; saada proovid laboratooriumisse analüüsimiseks jne.)

   c. Potentsiaalne riskistsenaarium: Mis võib igal sammul valesti minna? Julgusta osalejaid kasutama kogu oma kujutlusvõimet ning mitte liiga kiiresti asuma mõtlema leevendusmeetmetele.

[5 minutit] Kui aeg saab täis, palu kahel-kolmel vabatahtlikul tutvustada kogu grupile, mis nad kirja panid. Küsi, mis oli nende meelest õnnestumine ja kas neil on paar näidet riskistsenaariumidest.

[5 minutit] Anna sõna teistele osalejatele:

 • Kui nende kaaslased esitasid oma mõtteid, kas nemad tulid täiendavate riskistsenaariumide peale?

 • Küsi osalejatelt, mis kasu võiks olla sama harjutuse meeskondlikul mitte individuaalsel tegemisel.

 • Selgita, kuidas meeskondlikult töötamine võib aidata tuvastada uusi riskistsenaariume ja olla rohkem loominguline.

Riskistsenaariumide hindamine ja prioriseerimine

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Juhendid

Tee lühike ettekanne, mis sisaldab järgmisi punkte:

 • Kui tõenäoline see on? Mis oleksid selle tagajärjed - Kirjelda, kuidas hinnata kvalitatiivseid skaalasid kasutades tõenäosust ja tagajärgi (nt tagajärjed: "minimaalne / väike / tõsine / suur / katastroofiline"; tõenäosus: "eriti ebatõenäoline / väga ebatõenäoline /ebatõenäoline / tõenäoline / väga tõenäoline"). Paku alternatiivselt, et osalejad võivad kasutada ka kvantitatiivseid (1/2/3/4/5) skaalasid.

 • Riskide reastamine – riskimaatriks - Selgita, kuidas hinnata riske maatriksi abil. Lihtsa riskimaatriksi näide on toodud riskijuhtimise vormil. Võid näidata, kuidas paigutada 2-3 erinevat stsenaariumit maatriksisse. Ütle, et maatriks on äärmiselt lihtsustatud otsuste tegemise tööriist, päriselu on keerukam ja ebamäärasem.

 • Puuduta lühidalt riskitaju ja subjektiivsuse tähtsust. - Kuna erinevad inimesed hindavad sarnaseid stsenaariume tõenäoliselt erinevalt, võib meeskonnatöö aidata riske paremini hinnata ja prioriseerida.

 • Valikuline: Esita näidetena kolm või neli riskistsenaariumi, mille eelnevalt tuvastasite, ning kirjelda, kuidas sa hindad nende juhtumise tõenäosust ja tagajärgi ning kuidas järjestad nad olulisuse alusel.

Abivahend:

Riskihinnang

Tee koostööd | 30 minutit

Tööriistad/materjalid

Juhendid

 • Jaga osalejad väikestesse gruppidesse (3-5 inimest grupi kohta). Palu neil valida märkmete tegija ja keegi, kes esitab töö ülejäänud grupile.

[15 minutit] Palu osalejatel valida eelmisest harjutusest - kui iga osaleja töötas individuaalselt - üks juhtum ja nüüd koos:

 • Tuvastada potentsiaalsed riskistsenaariumid — julgusta igat liiget välja pakkuma uusi stsenaariume.

 • Hinnata iga riskistsenaariumi tõenäosust ja tagajärge, kasutades kas kvalitatiivset või kvantitatiivset skaalat.

 • Võrreldes tõenäosust ja tagajärgi - ja soovikorral riskimaatriksit kasutades - järjestama riskistsenaariumid kõige tähtsamast kõige vähem tähtsamani.

 • Julgusta osalejaid tuvastama nii füüsilisi kui digitaalseid riske ning seda, kuidas need on omavahel seotud – ärge mõelge neist eraldiseisvatena.

 • Palu neil oma leiud kirja panna (mida rohkem, seda parem).

[10 minutit] Kui aeg saab täis, naasevad osalejad suurde gruppi. Iga grupi esindaja tutvustab seejärel nende valitud juhtumit ja tuvastatud riske.

[5 minutit] Kokkuvõte - võta tulenevalt harjutusest kokku selle peamised mõtted:

 • Risk on päritav – Osalejad võivad kaaluda ainult iseenda kohta käivaid riske, aga vähem neid, mis puutuvad nende allikatesse või teistesse inimestesse, kellega nad koos töötavad. Palu neil arvestada kõikide osapooltega, kes uurimisse puutuvad, sealhulgas kolleegidega, allikatega, uurimissubjektidega jne. Osaleja risk on samal ajal ka teiste inimeste risk ja vastupidi.

 • Ära tee kahju põhimõte – Küsi osalejatelt, kas uurimine võib tekitada täiendavat kahju. Kas sel juhul peaksid nad olema valmis mitteuurima?

 • Sündmused ei ole juhitavad ja inimesed on ettearvamatud – Osalejad peaksid mõtlema riskihindamisest kui tööriistast, et valmistuda ootamatuseks, mitte lihtsalt kontrollnimekirja täitmisest.

 • Osalejad võivad teha selle vea, et mõtlevad eraldi digitaalsetele ja füüsilistele riskidele. Selgita neile, et need on omavahel lähedalt seotud ning et digitaalsel ohul võib olla füüsiline mõju ja vastupidi.

Riski leevendamine (45 minutit)

Sissejuhatus riskijuhtimisse

Loe, vaata, kuula| 15 minutit

Juhendid

Tee väike ettekanne, mis keskendub:

 • Riskijuhtimise defineerimine – Riskistsenaariumi realiseerumise tõenäosuse ja tagajärgede vähendamine või selle leevendamine pärast juhtumist.

 • Riskijuhtimine saab toimuda kolmel moel:

  • Tõenäosuse vähendamine – Kõrvalda või muuda riski; sea paika hoiatussüsteemid jne.

  • Tagajärgede vähendamine – Eralda/isoleeri risk; väljaõpe, koolitused ja harjutused; vajalik varustus riski paremaks käsitlemiseks jne

  • Kahju parandamine – Harjuta riskile reageerimist; planeeri kahjude leevendamist või rehabiliteerimist, kui risk on realiseerunud jne.

 • Robustsed strateegiad – Kui võimalik, soosi maandamismeetmeid, mille puhul on vähem tõenäoline, et need tekitaksid omakorda uusi riske ja mida saab kasutusele võtta eri stsenaariumide puhul. Näiteks kui luua elusolemist tõendavad dokumendid ning vastav kommunikatsiooniplaan, saab leevendada mitme riskistsenaariumi mõjusid. Ka hädaabi kotid on kasulikud paljudel eri juhtudel. Igal juhul: valmistu, valmistu, valmistu.

 • Koostöö – Tehes koostööd kasvatame enda teadmisi, vähendame määramatust, märkame enda eelarvamusi ja kalduvusi, mis lõpptulemusena aitab meil paremini riske maandada. Koostöö on ka oluline, et jagada parimaid tavasid ja õppida teistelt.

 • Valikuline: Too näide varem tuvastatud riskistsenaariumist. Kirjelda kolme või nelja võimalikku maandamise strateegiat, nende plusse ja miinuseid.

Riskimaandus

Tee koostööd | 30 minutit

Tööriistad/materjal

Juhendid

 • Jaga osalejad väikestesse gruppidesse (kolm kuni viis osalejat grupi kohta) – kui võimalik, kasuta samasid gruppe, mis eelmises harjutuses. Palu neil valida enda seast märkmete tegija ja keegi, kes esitleb tulemusi.

[15 minutit] Palu osalejatel võtta aluseks eelmises harjutuses hinnatud ja prioriseeritud riskistsenaariumid ja:

 • Tuvastada kaks või kolm maandamisstrateegiat selle juhtumise tõenäosuse ja mõjude vähendamiseks või riski realiseerumise korral selle mõju piiramiseks.

 • Arutada, kuidas nad maandamismeetmed ellu viiks. Julgusta osalejaid mõtlema praktilistele asjaoludele, aga ka uutele riskidele, mis selliste tegevustega võivad kaasneda.

[10 minutit] Kui aeg saab täis, kogunege taas suurde gruppi.

 • Iga grupi esindaja tutvustab nende kaasust, sealhulgas:

  • tuvastatud maandamismeedet
  • kuidas nad selle ellu viiks
  • milliseid uusi riske selles faasis tuvastati.

[5 minutit] Kokkuvõte - võta kokku harjutuse peamised tulemused ja mõtted:

 • Osalejad jagavad mõningaid riskimaandamise meetodeid, mis nad välja mõtlesid.

 • Võid neid kommenteerida ja täiendada.

 • Rõhuta, et riskihindamine on korduv protsess- Maandamismeetmete loomisega võivad omakorda kaasneda uued riskid, mida peab samuti hindama.

Lõpetamine (20 minutit)

Kodune ülesanne: riskihindamine

Tooda | 10 minutit

Tööriistad/materjal

Juhendid

 • Maini lühidalt, et riskide proaktiivselt hindamine ja haldamine võib esmapilgul tunduda tüütu. Kui see protsess aga käppa saada, võib riskhindamine käia küllalt nobedalt. Seda saab saavutada ainult ühel moel: harjutades.

 • Julgusta osalejaid kasutama töötoas õpitut kasutades "Riskihindamine - juhendavad küsimused" lehte oma edasistes projektides / uurimistes. See paber aitab neil hinnata kõikide tegevustega seotud riske.

 • Julgusta osalejaid hindamise tulemused ning selle käigus tekkivad uued küsimused kirja panema.

 • Palu neil sinu ja ülejäänud grupiga neid märkmeid jagada kasutades turvalist suhtluskanalit või ühist pilveteenust. Hiljem võid jagada grupiga oma tagasisidet ja kommentaare või korraldada töötoa-järgse tagasiside sessiooni.

Lõpp / Check-out

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Juhendid

 • Võta töötuba ja selle sisu kokku.

 • Tee töötoas õpitust kiire ülevaade. Iga osaleja peaks ütlema:

  • ühe asja, mis neile töötoas väga meeldis ja
  • ühe asja, mis võiks järgmisel korral parem olla
 • Võid osalejaid julgustada esitama küsimusi või andma viimaseid nõuandeid.

 • Kui tarvis, jaga kontaktinformatsiooni ja juhiseid edasise suhtluskorra kohta.

Et osalejad kogu aeg aru saaks, mis töötoas toimub, saavad juhendajad töötoa sisu kokku võtta järgmiste sammudega:

  1. [Sissejuhatuses] räägi osalejatele, mis hakkab juhtuma;
  1. [Sessiooni / töötoa iga osa kestel] meenuta neile, mis toimub;
  1. [Iga sessiooni / töötoa lõpus] räägi, mis just juhtus. Lisaks on oluline, et töötoa lõpus rõhutavad juhendajad, millistele osalejate ootustele selle käigus vastati.

Edasised vahendid

Võta meiega ühendust

Palun võta meie "Nähtamatu Paljastamise" meeskonnaga ühendust, kui:

 • sul on küsimusi töötubade kavadega ja läbiviija juhendite kohta,

 • sa kasutad meie töötubade kavasid ja tahad meiega jagada tagasisidet ning soovitusi, mis võivad töötubasid paremaks teha,

 • kohandasid töötoa kavad mõne spetsiifilisse konteksti järgi ja soovid meiega jagada tulemusi,

 • tahad soovitada uusi tegevusi, anda nõuandeid või tuua näiteid, mida saab lisada olemasolevatesse kavadesse,

 • tahad meiega jagada oma ekspertiisi ning teha koostööd uute töötubade arendamisel ning testimisel.

E-posti aadress: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorlus ja litsentsimine

CC BY-SA 4.0

Käesoleva sisu lõi Tactical Techi "Nähtamatu Paljastamise" projekt ning see on litsenseeritud Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International litsentsiga

 • Töötoa autor: Léopold Salzenstein

 • Juhendi disain: A. Hayder

 • Toimetus ja sisu: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Graafiline disain: Yiorgos Bagakis

 • Veebilehe arendus: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Projekti koordineerimine ja järelevalve: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Käesolev materjal on loodud osana Koostöö ja Uuriva Ajakirjanduse Initsiatiivist (CIJI), mida kaasrahastab Euroopa Komisjon Pilootprojekti "Uuriva ajakirjanduse ja ajakirjandusvabaduse toetamine Euroopa Liidus" (DG CONNECT) raames.

Käesolev tekst peegeldab autori vaadet ning Komisjon ei vastuta ühegi tegevuse eest, mida võib selles tekstis sisalduva informatsiooniga teha.

Vaata samal teemal veel