Tundmatu uurimine

See töötuba annab osalejatele geneerilise raamistiku, mille abil plaanida ja struktureerida uute ja tundmatute teemade uurimist. See keskendub nende varasemate teadmiste kohandamisele ja laiendamisele, oskustele ja metodoloogiatele, mis aitavad uutes uurimisstsenaariumides ja kontekstides navigeerida. See töötuba on soovitatav osalejatele, kellel on vähemalt algtasemel kogemused ja teadmised veebis ja/või "põllul" uurimistöö läbiviimise kohta.

Töötoa ülevaade

Teema: Uute ja tundmatute teemade uurimise plaanimine ja struktureerimine.

Eesmärgid:

 • Osalejatele raamistiku ja metodoloogia andmine, mille abil navigeerida probleemides ja lahendada probleeme, millega nad võivad puutuda kokku uute ja tundmatute teemade uurimisel.
 • Näidata, kui oluline on uutes kontekstides personaliseeritud informatsioonikogumise plaani koostamine.
 • Tutvustada osalejatele arhiveerimise ja indekseerimise praktikaid ja kuidas lõigata uurimistöö käigus leitud materjalidest ja andmetest enim kasu.
 • Julgustada osalejaid jagama oma eelnevatest uurimustest ja uurimisprojektidest saadud kogemusi ning laiendama kogemusi, et olla paremini valmis uuteks stsenaariumideks ja praktilisteks tegevusteks.

Üldised juhised juhendajatele:

 • Selle töötoa saab jagada 30-40 minuti pikkusteks sessioonideks. Eri sessioonide vahel võid teha lühikese pausi või kiire energiaharjutuse.
 • Grupiharjutusi tehes jaga inimesed 3-5 liikmega rühmadeks.
 • Võid grupitöödes määrata osalejatele eri rolle. Selliste rollide seas võib olla näiteks eestvedaja, märkmete tegija, ajamõõtja, esitleja, kujundaja (kui harjutus näeb ette visuaalset esitlust) jne.
 • Kui seminar toimub üle veebi, on energia- ja väikeste grupiharjutuste ajal soovitatav ekraanil hoida taimerit.
 • Kui võimalik, kohalda töötoas kasutatavad näited auditooriumile sobivasse konteksti.

Läbiviimise vorm: online / füüsiliselt toimuv töötuba

Töötoa kestus (ilma pausideta): 3 tundi ja 30 minutit

Klassi suurus: 6 kuni 24 osalejat

Seotud töötoad: seda töötuba võib kombineerida "Tõendite ja infoallikate hindamine", “Ohutus ennekõike: ennetava digiohutuse alused, "Uurija sissejuhatus riskijuhtimisse", või teiste asjakohate töötubadega siit nimekirjast.

Asjakohased "Nähtamatu Paljastamise" artiklid ja juhendid:

Töötoa tegevused ja põhjad allalaadimiseks:

Märkus töötoa harjutustes veebitööriistade kasutamise kohta:

 • Kui soovite koostööl põhinevates harjutustes, märkmete tegemiseks või osalejate presentatsioonide tegmiseks kasutada mõnda veebitööriista, veendu enne töötuba, et need tööriistad on tasuta kättesaadavad ja samaaegselt ligipääsetavad mitmele kasutajale ning et osalejad ei pea selle ühekordseks kasutamiseks looma eraldi kontot (näiteks võid määrata külaliste ligipääsu tööriistas, mida sa juba kasutad).
 • Tee kindlaks, et tööriist / platvorm on ligipääsetav ka neile kasutajatele, kellel on tehnilist kogemust vähe või see puudub üldse. Nii säästad aega ja tagad, et kõik osalejad saavad töötuppa panustada mugavalt.
 • Teavita osalejaid kasutatavatest veebitööriistadest aegsasti ette, et nad jõuaksid sellega tutvuda või vajadusel vaadata videojuhendit.

Õppetegevused

Algus (25 minutit)

Töötoa sissejuhatus

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Juhis õpetajale

 • Haara osalejate tähelepanu küsides küsimuse, mis puudutab hetkel olulist teemat ajakirjanduses ja uurimustes (nt eemalt ja kohapealt Ukraina sõja kajastamine - vaata inspiratsiooniks näidet; kliimakriisid ja kuidas need muudavad ajakirjanduse prioriteete jne).

 • Tutvusta ennast ja töötoa eesmärke.

 • Valikuline: tutvusta töötoas kasutava materjali allikat (Tactical Tech.)

 • Tutvusta osalejatele töötoa plaani.

 • Tutvusta materjale, mida töötoas kasutatakse.

 • Kui töötuba toimub veebis, tee lühike ülevaade, millistes jagatud keskkondades hakkavad osalejad koos töötama (nt digitahvel, jagatud pilvekaust/fail jne).

 • Paku osalejatele välja töötoa põhireeglid, mille seas on: vastastikune austus, kogemuste jagamiseks ja küsimuste esitamiseks turvalise ja usaldusliku keskkonna loomine, konfidentsiaalsuse ja võrdsuse põhimõtted. Rõhuta, et ei ole olemas rumalaid küsimusi ja et igaüks on ekspert omaenda kontekstis.”

  • Teadvusta osalejatele ja tuleta neile meelde, et ei tohi jagada potentsiaalselt kahjustavaid või graafilisi sündmuste kujutusi ja kirjeldusi ning muud sellist materjali ilma grupi eelneva loata. See on eriti oluline, kui arutatakse uurimisjuhtumeid ja seostuvaid tõendeid, mis võivad mõnedes inimestes põhjustada stressi.
  • Üksikasjalikumaid soovitusi, millised reeglid seada, leiad läbiviija juhisest sektsioonist "Töötubade läbiviimine".
Osalejate tutvustused ja jäälõhkuja

Tooda | 15 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Online'is: jagatud veebitahvel mugavaks koostööks (nt Mural, Miro jne).
 • Füüsilises töötoas: füüsiline tahvel või suured paberilehed, pastakad, post-it paberid, gruppidele ruum/lauad (kui võimalik).
 • “Harjutuste vormid: tundmatu uurimine” - sektsioon “Uurimuse näide, mille sa viisid läbi / soovid läbi viia”.

Juhised

 • Vii läbi kiire tutvustusring paludes osalejatel vastata mõnele küsimusele, mis puudutab nende isikuid, tööd, ootusi töötoale jne.

 • Järgmise lühida ringi jooksul räägivad osalejad (ja õpetaja) ühest uurimusest, mille nad on läbi viinud või plaanivad / soovivad läbi viia ning mis on neile harjumatul või võõral teemal / kontekstis.

  • [Valikuline, sõltuvalt ajast] Osalejad võivad ka avaldada peamiseid raskuseid ja väljakutseid, mida nad eeldavad, et kohtavad, ja peamiseid puudujääke nende praeguses uurimuste läbiviimise rutiinis.
  • Sõltuvalt osalejate arvust võib seda harjutust teha kas suures grupis või 3-5 osalejaga väiksemates gruppides (10 minutit), kus iga grupp teeb aruteludest märkmeid ning esitab lühikese kokkuvõtte suurele grupile.
 • Kasutades digitaalse tahvli lihtsat vormistust või füüsilist tahvlit / paberit (kui töötuba toimub füüsiliselt), panevad osalejad oma näited ja (valikuline) selle sessiooni kestel tekkivad eeldatavad väljakutsed kirja.

  • Neid nimekirju saab kasutada töötoa jooksul arutelupunktidena ning näidetena. Samuti võivad osalejad need hiljem uuesti üle vaadata ning võrrelda oma algset sisendit töötoa järgse hinnanguga.

Uuriva vaimu fragmendid (1 tund)

Uurimise rutiinid: meetodid ja andmed

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Eelnevalt koostatud presentatsioon (slaidid või muu materjal) alljärgneva sisuga.

Juhised

Valmista ette ja pea lühike sissejuhatav presentatsioon, mis keskendub järgnevatele punktidele:

 • Meie igapäevased rutiinid – Tutvusta uurijat/ajakirjanikku kui tegelast, kes on osaline mitmetes informatsiooni ja andmete jagamise ringides.

 • Informatsiooni kogumine – Tutvusta uurijat/ajakirjanikku kui kedagi, kes proaktiivselt kogub avalikult kättesaadavaid ja priviligeeritud informatsiooni ja tunnistusi. Too välja sageli kasutatud meetodite nimekiri ja informatsiooni / andmete tüübid, mida enamus inimesi selle protsessi käigus üldjuhul kogub. Seda võib üldjoontes struktureerida järgnevalt (võid esitada ka vaid üldise nimekirja, mida osalejad saavad järgmises harjutuses suuremaks kasvatada):

  • Peamised meetodid ja rutiinid: võivad ulatuda spetsiifilistest uurimistehnikatest laiemate praktikateni, nagu näiteks:

   • Internetis uurimise meetodid (nn desktop research): süvendatud online-otsingud (ingl k advanced search), piltide verifitseerimine, sotsiaalmeediast andmete rahvahankimine jne
   • "Põllul" uurimise meetodid: inimeste intervjueerimine, keskkonnaproovide kogumine, videotõendite salvestamine jne
   • OSINT ehk avalikest allikatest (luure)info kogumine (inglise keeles open-source intelligence)
   • Andmete arhiveerimine (online, offline): meetodid, head tavad
   • Andmete kogumine: meetodid, harjumused
   • Andmete struktureerimine ja indekseerimine ning andmekogude korrastamine: meetodid, head tavad
   • Tulemuslikkuse suurendamise rutiinid uurimistöö ajal: võta kohvi, käi jooksmas, loe teemaga mitteseotud raamatut jne
  • Selliste meetmetega kogutud andmete ja informatsiooni tüübid: võivad ulatuda spetsiifilisest üldiseni (nt kritseldatud märkmetest spetsiifiliste andmeformaatideni), näiteks:

   • Audio- või videosalvestised
   • Andmekogud
   • Sotsiaalmeedia postitused
   • Uudisartiklid
   • Ekspertuuringud
   • Allikate kontaktandmed jne
 • Räägi lühike lugu või tutvusta paradigma (kui võimalik, siis lähtudes isiklikust kogemusest), et selgitada, kuidas informatsiooni korralagedus võib kaasneda andmete kokku kuhjamisega, mida me uurijatena kogume, aga ei kasuta (see võib olla näiteks veebilehitseja järjehoidjate, ekraanitõmmiste, märkmete, internetist allalaetud artiklite vms kujul).

 • Riskihinnang ja ohutusteadlikkus - tutvusta neid termineid kui võtmepraktikaid, mis peavad olema paigas uurimise algusest peale. Rõhuta, et igaühe spetsiifilised asjaolud ja uurimise metodoloogia mõjutavad uurijate, nende allikate ja kogutava informatsiooni turvalisust.

  • Riskihinnang ja ohutusteadlikkus on üliolulised just siis, kui uuritakse tundmatut.
 • [valikuline] Palu osalejatel kiiresti täiendada sinu nimekirja, küsides neilt:

 • “Kuidas sa kogud informatsiooni?”

 • “Millised on sinu peamised kaalutlused, kui uurid võõrast või tundmatut teemat või konteksti?”

Rutiinide visualiseerimine

Tooda | 15 minutit

Tööriistad / materjalid

 • “Harjutuste vormid: tundmatu uurimine” - sektsioon “Individuaalne harjutus: peegelda oma töörutiine”
 • Osalejate sissejuhatuse sektsioonis tehtud "tundmatute teemade ja väljakutsete" harjutuse märkmed, mida saab kasutada viitamiseks ja meelde tuletamiseks ning mille põhjal tuua näiteid;
 • Online-töötoa korral: jagatud digitaalne tahvel mugavaks koostööks (nt Mural, Miro vms), sama, mida kasutati osalejate sissejuhatuse sektsioonis;
 • Füüsilise töötoa korral: füüsiline tahvel või suured paberilehed, pastakad, post-it paberid.

Sõltuvalt töötoas osalejate arvust võib seda harjutust teha kas individuaalselt või 3-5 liikmega gruppides, kus iga grupp täidab liikmete sisendile tuginedes ühe nimekirja/vormistiku. Siin on soovitatud seda teha individuaalse harjutusena.

Juhised

[10 minutit] Ülesanne

 • Palu osalejatel individuaalselt peegeldada oma tööd ja täita vormistik, mis sisaldab järgmisi sektsioone:

  • Peamised meetodid ja rutiinid, mida sa oma töös kasutad

   • osalejad põhinevad eelnevalt toodud lühikesele nimekirjale ja võivad täiendada ning lisada meetodeid / tehnikaid ja strateegiaid, mida nad tavaliselt kasutavad nii spetsiifiliste asjade tegemisel kui üldiselt
  • Andmete ja informatsiooni tüübid, mida sa nende meetodite abil kogud

   • samuti üksikust üldiseni.

Praegusel juhul ei tohiks meetodid ja andmed olla seotud esimese harjutuse teemadega; see peaks olema ajurünnaku tulemusel koostatud nimekiri üldistest praktikatest ja andmetest, mida inimesed koguvad.

[5 minutit] Kokkuvõte

 • Palu mõnel vabatahtlikul jagada, mida nad kirja panid.
Rutiinide kohandamine ja nende laiendamine: meie "tööriistakast"

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Eelnevalt koostatud presentatsioon (slaidid või muu materjal) alljärgneva sisuga.

Juhised

Valmista ette ja pea lühike presentatsioon, mis keskendub järgnevatele punktidele:

 • Meie olemasolevate "tööriistakastide" kohandamine uutele teemadele, kontekstidele, väljakutsetele:

  • Tutvusta terminit "tööriistakast"", mis praeguses kontekstis tähendab laia valikut erinevaid uurimistööriistasid, informatsiooni- ja kommunikatsiooniplatvorme, informatsiooni- ja andmeressursse, mida on vaja, et uurimus läbi viia. Näiteks võivad meie tööriistakastid sisaldada:

   • erinevates keeltes juhendeid ja õpetusi (trükitud või digitaalsed) teema, tehnika või tööriista kohta, mida me kasutame
   • tarkvara (vabavara või omandiõigusega), et analüüsida, kirjutada, salvestada informatsiooni meie seadmetes
   • veebitööriistad, mida kasutatakse materjali allalaadimiseks ühelt platvormilt, aga mis ei ole piisavad teise platvormi jaoks (nt sotsiaalmeedia downloaderid, failijagamise tööriistad),
   • avalikud või kommertslikud andmeallikad (nt äriregistrid, kinnistusraamatud, statistika, kaardid jne), mis on saadaval erinevates riikides
   • digiohutuse tööriistad ja sellega seotud kommunikatsiooni ja andmete salvestamise tööriistad, mis võivad eri kontekstides erineda jne
   • avalikule informatsioonile ligipääsemise mehhanismid kindlates piirkondades/riikides, mis võivad kehtida mõnedes kohtades, aga mitte mujal juriidiliste ja/või poliitiliste tingimuste tõttu (nt Isikuandmete kaitse üldmäärus / GDPR Euroopa Liidus vs USA või Venemaa).
  • Rõhuta, et meie tööriistakastid peavad olema nii piltlikult kui sõna otseses mõttes tõlgitud, kohandatud ja laiendatud, et nad sobiks kokku uurimise vajadustega erinevates ajalistes ja geograafilistes kontekstides, formaatides (prindist digitaalseni), keeltes, teemades, julgeolekupiirangutes jne.

 • Uute inimeste, institutsioonide ja muude ressursside poole pöördumine:

  • Too näiteid, kuidas mitmekesiseid allikaid ja informatsioonihoidlaid saab kasutada selleks, et meie uurivaid võimeid parandada ja kuidas neid hõlmata meie praegustesse töövoogudesse.

   • Võid näiteks tuua uurimuse või projekti, kus ajakirjanik / uurija pöördus spetsiifilise teema ekspertide veebifoorumi poole või konsulteeris kogukonnaga füüsiliselt (nt raudteeajaloolaste kogukond, maleklubi kauges väikses linnas, keskkonnateadlaste foorum jne).
 • Kutsu osalejaid kaasa mõtlema, küsides neilt:

  • "Millal pidid oma tööriistakasti täielikult ümber lülitama või kohandama uue teema või konteksti vajaduste järgi?"

   • See arutelu aitab astuda järgmise harjutuse juurde.
Kohandamisvõime ja potentsiaali visualiseerimine

Tooda | 25 minutit

Tööriistad / materjalid

 • “Harjutuste vormid: tundmatu uurimine” - sektsioon “Kohandamisvõime ja potentsiaali visualiseerimine”.
 • Eelnevate harjutuse märkmed ja jagatud failid/tahvlid, mida saab kasutada viitamiseks ja meelde tuletamiseks ning mille põhjal tuua näiteid.
 • Online-töötoa korral: jagatud digitaalne tahvel lihtsaks koostööks (nt Mural, Miro vms).
 • Füüsilise töötoa korral: füüsiline tahvel või suured paberilehed, pastakad, post-it paberid.

Sõltuvalt töötoas osalejate arvust võib seda harjutust teha kas individuaalselt või 3-5 liikmega gruppides, kus iga grupp täidab liikmete sisendile tuginedes ühe nimekirja/vormistiku. Siin on soovitatud seda teha individuaalse harjutusena.

Juhised

[10 minutit]

Palu osalejatel peegeldada individuaalselt oma tööd ja täita nimekiri, mis sisaldab järgmiseid sektsioone:

 1. Tööriistakastid, mida nad on senimaani kasutanud oma töös, aga mis jääks ebapiisavaks, kui uurida uusi/erinevaid kontekste, raamistikke, teemasid. See peaks sisaldama nii keelelisi, tehnilisi kui muid asjaolusid.

  • Näiteks võib uus uurimus vajada ligipääsu ühe kindla Seychellide ettevõtte dokumentidele, aga sealne ametlik äriregister piirab selliste andmete avalikustamist muuhulgas ajakirjanikele.
 2. Kogukonnad ja osapooled, kelle poole nad eesoleva uurimuse eesmärgil võiksid pöörduda, aga selle tegemine tundub eri põhjustel harjumatu või keeruline.

  • Näiteks võiks uues, Venezuela valimispettust uurivas uurimuses kuluda ära allikas riigi valimiskomisjonis, aga seda peetakse liiga riskantseks nii potentsiaalsele allikale kui uurijale.

[15 minutit] Kokkuvõte ja arutelu

 • Peegelda osalejate antud sisendit:

  • alusta erinevate jagatud sisendite tagasisidestamisest alustades tööriistakastidest ning seejärel liikudes edasi kogukondade ja osapoolteni.
 • Rõhuta mõningaid huvitavaid leide ja kutsu osalejaid jagama ja arutama põhiprobleemide üle, mida nad tajuvad.

 • Vea eest arutelu ja anna tagasisidet.

 • [valikuline, kui aeg lubab] Palu kahel vabatahtlikul (üks mõlema sisenditüübi kohta) kategoriseerida ja koguda kokku sarnased kirjed, kui võimalik, siis tõstes esile tööriistakohvrite ja kogukondade kattuvusi.

- Soovitatav paus (kui sa ei ole seda ette näinud juba enne praegust harjutust) -

Tundmatu meie haardeulatuses (1 tund ja 50 minutit)

Juhtumiuuringu tuvastamine ja sellele lähenemine

Tee koostööd | 35 minutit

Tööriistad / materjalid

 • “Harjutuste vormid: tundmatu uurimine” - sektsioon “Juhtumiuuringu tuvastamine ja sellele lähenemine”.
 • Online-töötoa korral: jagatud digitaalne tahvel lihtsaks koostööks (nt Mural, Miro vms); või jagatud (pilvepõhine) Powerpointi slaidide kogu / Wordi failid presentatsiooni tegemiseks; virtuaalsed nn breakout-toad.
 • Füüsilise töötoa korral: füüsiline tahvel või suured paberilehed, pastakad, post-it paberid.; või ükskõik milline ligipääsetav veebitööriist presentatsioonide valmistamiseks (nagu ülal); eraldi lauad või ruum, et meeskondadel oleks töötamiseks füüsiliselt ruumi.

Juhised

 • Jaga osalejad 3-5 liikmega gruppidesse ja anna neile järgnevad juhised ja ajaraamistik:

[10 minutit] – Juhtumiuuring ja uurimisküsimused

 • Iga grupp valib jäälõhkumise harjutuse märkmetest ühe "tundmatu uurimise" kaasuse / teema. Kui arvad, et selle valimine võtab liiga palju aega, võid igale grupile konkreetse teema ise määrata.

  • Nad töötavad koos, et tuvastada selle teema uurimispotentsiaal.
  • Hoiata osalejaid, et nad valiksid ja arutaksid ainult selliste projektide üle, mille nüansside teistega jagamisel nad tunnevad ennast mugavalt, et vältida turvalisuse, konfidentsiaalsuse või huvidekonflikti riske.
 • Iga grupp peab tuvastama vähemalt ühe võtmetähtsusega uurimisküsimuse, mida nad sooviksid uurida ja millele vastata seoses nende juhtumi / teemaga.

  • Kahe erineva sama teemat puudutava uurimisküsimuse valimine võib aidata koostada ja esitada ülevaate uurimuse erinevate alateemade uurimisel kasutatavate metodoloogiate ja tööriistade kattuvusest.

[20 minutit] – Strateegia

 • Uurimisküsimuste valiku üle otsustamise kohta valmistab iga grupp ette kolmeminutilise presentatsiooni, mis visandab erinevad võimalused, kuidas nende uurimisküsimustele võib läheneda. Presentatsioon esitatakse töötoa järgmises sektsioonis.

 • Ülesande juhised:

  • Visanda strateegia, kuidas küsimus(t)ele läheneda - sealhulgas uurimismeetodid, informatsiooni/andmete kogumise plaan, inimallikate poole pöördumine jne — selle asemel, et vastata aktiivselt küsimustele. See sõltub alati gruppide valitud teemast.
  • Kaalu, milliseid probleeme valitud strateegia võib tuua ja kuidas neid adresseerida.
  • Kaalu riske ja ettevaatusabinõusid, mida võib spetsiifilistel juhtudel vaja minna.
  • Grupid võivad ettekande stiili, formaadi ja tööriistad valida enda äranägemise järgi, nt Powerpointi esitlus, arutelu, küsimused-vastused, intervjuu jne.
 • Astu arutelude ajal lühidalt läbi kõikide gruppide juurest, vaata, kuidas neil edeneb ja anna selgitusi võimalike küsimuste ja arusaamatuste kohta.

Kui tundub, et osalejatel on vaja rohkem abi või juhendeid, võid neile selgitada, mis on strateegia, ning esitada nimekirja küsimustega, millele nad peaksid presentatsioonis vastama. Näiteks:

 • Kus oleks uurimuse alguspunkt?
 • Milliseid meetodeid te kasutate?
 • Milliseid tööriistasid te kasutate?
 • Kuidas te kogute informatsiooni?
 • Kuidas pöördute kogukondade ja osapoolte poole?
 • ...

[5 minutit] Kokkuvõte

 • Harjutuse järel palu iga grupi ühel liikmel lühidalt kirjeldada, mis oli ülesande kõige huvitavam osa. Kas nad õppisid midagi uut?
 • Esitlused toimuvad järgmises sessioonis.
Jäälõhkuja: “Pakuksin kohvi...”

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Juhised

 • Palu igal osalejal - seoses nende praeguste grupitöödega – öelda, kellele nad pakuksid tassi kohvi.
 • See võib olla hüpoteetiline - mitte keegi konkreetne - inimene, kelle poole nad tahaksid pöörduda nende teadmiste ja oskuste pärast.
 • Näiteks: “Ma pakuksin kohvi kellelegi, kes teab minust rohkem keskaegsete läänilepingute kohta,” või “Ma pakuksin kohvi kellelegi, kes aitaks mul aru saada, kuidas intervjueerida sõjapõgenikke.”
Presentatsioonid: juhtumiuuringu tuvastamine ja lähenemispunktid

Tee koostööd | 20 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Eelmise ülesande käigus koostatud presentatsioonid.

[15 minutit] Gruppide esitlused

Juhised

 • Palu igal grupil esitada kuni kolme minuti pikkune presentatsioon, kuidas nad eelnevalt tuvastatud uurimisküsimus(t)ele lähenesid.
 • Sõltuvalt osalejate ja gruppide arvust võib töötoa selle osa jaoks olla tarvis eraldada rohkem aega.

[5 minutit] Kokkuvõte

 • Anna gruppidele tagasisidet kommenteerides ja täiendades nende mõtteid.
 • Palu osalejatel esitada küsimusi või anda gruppidele nende esitlustes toodu kohta soovitusi.
Teadmatuga hakkama saamine: neli kohustuslikku asja

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Juhised

 • Valmista ette ja pea lühike presentatsioon, mis keskendub neljale peamisele elemendile või koostisosale, mida tuleb adresseerida, kui asutakse uurima midagi tundmatut. Need on:

  1. Teema ümber olevad inimesed ja kogukonnad
  2. Teemaga seotud kohad, geograafiline kontekst
  3. Teemaga seotud audio-visuaalsed materjalid, tõendid
  4. Teemaga seotud dokumendid ja muud informatsiooni- ja andmeressursid (lepingud, pressiteated, artiklid, raportid, kirjalikud hinnangud, sõnumite logid jne).
 • Anna igale aspektile raamistik ja too lühidaid näiteid omaenda kogemustest või osalejate grupitöödes puudutatud teemadest.

 • Valmista ette slaid või prinditud paberileht, mis võtab need neli elementi kokku ja esita raamistik / vormistik, mis aitab neid edasi arendada. Seda saab kasutada järgmises aruteluharjutuses.

- Soovitatav teha paus —

Ümberpööramata kivid

Aruta | 25 minutit

Tööriistad / materjalid

 • “Harjutuste vormid: tundmatu uurimine” - sektsioon “Ümberpööramata kivid”.
 • Online-töötoa korral: jagatud digitaalne tahvel lihtsaks koostööks (nt Mural, Miro vms); või jagatud (pilvepõhised) muudetavad Wordi failid ühiseks märkmete pidamiseks.
 • Füüsilise töötoa korral: füüsiline tahvel või suured paberilehed, pastakad, post-it paberid.

Juhised

[20 minutit]

 • Vii suures grupis läbi arutelu "nelja kohustusliku elemendi" kohta, mis põhineb eelmisele grupiülesandele ja presentatsioonidele:

  1. Teema ümber olevad inimesed ja kogukonnad
  2. Teemaga seotud kohad, geograafiline kontekst
  3. Teemaga seotud audio-visuaalsed materjalid, tõendid
  4. Teemaga seotud dokumendid ja muud informatsiooni- ja andmeressursid
 • Arutage iga elemendi üle viis minutit

 • Määra iga elemendi osas arutelu eest vedama üks osalejatest (kokku neli erinevat eestvedajat), tehes ise osalejate poolt räägitust samal ajal tahvlile või onlain-faili märkmeid. Kogu mõtted nimekirja/tabelisse, mille sa võid leida harjutuste põhjade failist.

 • Arutelu juhendavad küsimused – millele peavad tähelepanu pöörama vabatahtlikud eestvedajad:

  • Halvad vs head praktikad ja nende tulemused (kas see on väärt seda ja kui, siis miks?)
  • Kuidas sa ennast ette valmistad, et olla uutes kontekstides allikate poole pöördumisel efektiivne?
  • Millisel hetkel me lõpetame uurimuse, kus "jäneseurg" lõpeb?
 • Kui vaja, anna eestvedajatele rohkemaid suuniseid.

[5 minutit] Kokkuvõte

 • Palu osalejatel kommenteerida, mida aruteludes ning (sinu poolt tehtud) märkmetes esile toodi. Kas nad õppisid midagi uut?
Võta harjutus kokku

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Jagatud tahvel / paberid online'is või füüsiliselt (nagu varemgi)
 • Eelnevalt koostatud presentatsioon (slaidid või muu materjal) alljärgneva sisuga.

Juhised

Valmista ette ja pea lühike presentatsioon, mis võtab eelneva arutelu kokku. Tõsta esile järgmisi punkte:

 • **Metodoloogiate, nende väljundite ja mõtteviiside vahel on kattuvusi," mida saab teemale liginemisel kasutada.

 • Inimesed, kohalikud organisatsioonid ja kogukonnad on juba kogutud teadmiste ja praegu ning tulevikus teadmiste loomise juures sageli võtmetähtsusega.

 • Üks probleem - mitu lahendust” või “mitu probleemi - üks lahendus” — kindlad meetodid võivad lahendada rohkem kui ühe probleemi, samal ajal kui teised meetodid võivad sobida ainult ühe spetsiifilise küsimuse ja konteksti adresseerimiseks.

 • Kasuta sellele töötoale eelnevaid harjutusi, et meenutada osalejatele, kuidas online ja offline infovahetuse kohad soodustavad informatsiooni sisendit ja struktureerimist.

 • Ohutus ennekõike! - tuleta osalejatele meelde, et riskihindamine ja ohutusteadlikkus on iga uurimuse kriitilise tähtsusega osa, eriti kui uurimus siseneb "teadmatusse" või "harjumatusse" konteksti.

  • Kohalikud inimesed, organisatsioonid ja kogukonnad võivad olla selliste riskide osas väärtuslik teadmisteallikas ning mõnikord seisavad nad ise silmitsi suurte riskidega.
  • Rõhuta, et "risk on päritav" ja uurija võib seda üle kanda oma kaastöötajatele ning allikatele ja vastupidi.
  • Nõuanneteks, kuidas puudutada turvalisuse teemat, vaata töötubasid “Ohutus ennekõike” ja “Riskijuhtimine” ning ka meie algteadmisi andvat “Ohutus ennekõike juhist”.
  • Jaga osalejatega hilisemaks lugemiseks seda Ohutus ennekõike juhist” ja seda “Riskijuhtimise artiklit.

Lõpetamine (15 minutit)

Kokkuvõttev tegevus: järelduste poster

Tooda | 5 minutit

Tööriistad / materjalid

 • Jagatud joonistamistahvel / slaid / tahvel (online)
 • Füüsilise töötoa korral: füüsiline tahvel või suured paberilehed, pastakad, post-it paberid.

Juhised

 • Loo ideaalse kogukonna poster:

  • Teeme meie optimaalse inimeste kogukonna, kes meid uurimuste läbiviimisel aitab.”
 • Palu osalejatel lisada tühjale tahvlile võtmemärksõnu või joonistusi, mis iseloomustavad seda ideaalset / kujuteldavat kogukonda (online / offline).

 • Seejärel saab seda allalaadida või pildistada ning töötoast mälestusena kaasa võtta.

Järeldus

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Tööriistad / materjalid:

 • (valikuline) Jagatud füüsiline või veebitahvel / eelmiste harjutuste paberilehed.

Juhised

 • Tee töötoast ja selle sisust kokkuvõte, viidates nii individuaalsetes kui grupiharjutustes loodud sisule.

 • Võid osalejaid julgustada esitama küsimusi või andma viimaseid nõuandeid.

 • Tee töötoas õpitust kiire ülevaade. Iga osaleja peaks ütlema:

  • ühe asja, mis neile töötoas väga meeldis ja
  • ühe asja, mis võiks järgmisel korral parem olla
 • Kui tarvis, jaga kontaktinformatsiooni ja juhiseid edasise suhtluskorra kohta.

Võta meiega ühendust

Palun võta meie "Nähtamatu Paljastamise" meeskonnaga ühendust, kui:

 • sul on küsimusi töötubade kavadega ja läbiviija juhendite kohta,
 • sa kasutad meie töötubade kavasid ja tahad meiega jagada tagasisidet ning soovitusi, mis võivad töötubasid paremaks teha,
 • kohandasid töötoa kavad mõne spetsiifilisse konteksti järgi ja soovid meiega jagada tulemusi,
 • tahad soovitada uusi tegevusi, anda nõuandeid või tuua näiteid, mida saab lisada olemasolevatesse kavadesse,
 • tahad meiega jagada oma ekspertiisi ning teha koostööd uute töötubade arendamisel ning testimisel.

E-posti aadress: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorlus ja litsentsimine

CC BY-SA 4.0

Käesoleva sisu lõi Tactical Techi "Nähtamatu Paljastamise" projekt ning see on litsenseeritud Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International litsentsiga

 • Töötoa autor: Phevos Simeonidis
 • Juhendi disain: A. Hayder, Laura Ranca
 • Toimetus ja sisu: Christy Lange, Laura Ranca
 • Graafiline disain: Yiorgos Bagakis
 • Veebilehe arendus: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Projekti koordineerimine ja järelevalve: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Käesolev materjal on loodud osana Koostöö ja Uuriva Ajakirjanduse Initsiatiivist (CIJI), mida kaasrahastab Euroopa Komisjon Pilootprojekti "Uuriva ajakirjanduse ja ajakirjandusvabaduse toetamine Euroopa Liidus" (DG CONNECT) raames.

Käesolev tekst peegeldab autori vaadet ning Komisjon ei vastuta ühegi tegevuse eest, mida võib selles tekstis sisalduva informatsiooniga teha.

Vaata samal teemal veel