Süvendatud onlain-otsingud ja dorkimine

See töötuba tutvustab osalejatele süvendatud internetiotsingute meetodeid, nõuandeid ja tööriistu, mis kõik koonduvad kokku tehnika alla nimega "dorkimine" (ingl keeles dorking). Osalejad õpivad ja harjutavad seda tehnikat eri uurimiskontekstidele kohandades ja erinevates otsingumootorites. Töötuba sisaldab ka peamiseid digiturvalisuse ja privaatsuse nõuandeid, mis puudutavad internetis otsimist, veebis info kogumist ja jagamist.

Töötoa ülevaade

Teema: süvendatud internetiotsingute meetodid ja "dorkimise" operaatorid, nõuanded ja tööriistad.

Eesmärgid

 • Tutvustada osalejatele süvendatud internetiotsingute tehnikaid, keskendudes otsimisoperaatorite kasutamisele, tagurpidi pildiotsingule ja teistele loovatele otsimisvõimalustele.
 • Süvendatud otsimistehnikate ja "dorkimise" kohaldamine erinevates otsingumootorites.
 • Tõsta osalejate teadlikkust, kuidas otsimise ajal iseenda privaatsust kaitsta ja meetodite avastamine, kuidas kontrollida digiturvalisuse haavatavusi.

*Õppetöö tulemused

 • Iseenda töös vajalike süvendatud otsimistehnikate kasutamisvõimaluste tundmaõppimine.
 • Süvendatud otsimistehnikate kasutamine.
 • Tagurpidi pildiotsingute tehnikate kasutamine.
 • Teada saamine, kuidas internetiotsingute ajal kaitsta ennast ja oma privaatsust.

Üldised juhised juhendajatele

 • Selle töötoa saab jagada 30-40 minuti pikkusteks sessioonideks. Ajakavasse ei ole lisatud puhkepause; võid nende tegemise üle otsustada sõltuvalt vajadusest. Eri sessioonide vahel võid teha lühikese pausi või kiire energiaharjutuse.
 • Grupiharjutusi tehes jaga inimesed 3-5 liikmega rühmadeks. Kindlasti plaani sisse aeg, mis kulub tagasisidele ning harjutustejärgseks aruteluks/kokkuvõtteks. See aeg sõltub osalejate arvust ja gruppide suurusest. Võid osalejaid julgustada, et nad haaraksid endale grupitöödes ise eri rolle. Selliste rollide seas võib olla näiteks eestvedaja, märkmete tegija, ajamõõtja, esitleja, kujundaja (kui harjutus näeb ette visuaalset esitlust) jne.
 • Kui seminar toimub üle veebi, on energia- ja väikeste grupiharjutuste ajal soovitatav ekraanil hoida taimerit.
 • Kui võimalik, kohalda töötoas kasutatavad näited auditooriumile sobivasse konteksti.Läbiviimise vorm:** online / füüsiliselt toimuv töötuba

Esitusviis: online'is / füüsiliselt seminariruumis

Töötoa kestus (ilma pausideta): 2 tundi ja 40 minutit

Klassi suurus: 6 kuni 24 osalejat

Tööriistad

Online töötoa korral:

 • Vabal valikul videokonverentsi platvorm
 • Veebiküsitluste ja viktoriinide äppid (nt Slido, Mentimeter vms)
 • Tahvlirakendus (näiteks Mural, Miro vms)

Füüsiliselt toimuva töötoa korral:

 • kas igal osalejal arvuti või üks arvuti iga grupi kohta
 • tahvel
 • pabertahvli paberid
 • markerid
 • post-it märkmepaberid

Seotud "Nähtamatu Paljastamise" juhend:

Töötoa tegevused ja põhjad allalaadimiseks:

Õppetegevused

Algus (15 minutit)

Töötoa sissejuhatus

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Juhised

 • Haara osalejate tähelepanu küsides mõne küsimuse või kommenteerides mõnda asjakohast teemat, pilti vms.

 • Tutvusta ennast ja töötoa eesmärke.

 • Valikuline: tutvusta töötoas kasutava materjali allikat (Tactical Tech.)

 • Tutvusta osalejatele töötoa plaani.

 • Tutvusta töötoa põhireegleid: kuidas sa eeldad, et osalejad käituvad ja reageerivad, austavad üksteist jne. Kui töötuba kestab kauem aega, võid kaaluda ka osalejatega ühise käitumiskoodeksi või ühise kokkuleppe koostamist (otsi soovitusi ETI Läbiviija käsiraamatust.)

Osalejate tutvustused / Jäälõhkuja

Tooda | 10 minutit

Juhised

 • Vii läbi kiire tutvustusring paludes osalejatel vastata mõnele küsimusele, mis puudutab nende isikuid, tööd, ootusi töötoale jne.

 • Alternatiivina võid valida jäälõhkumisharjutuse, mis julgustab osalejaid olema loomingulised ning joonistama vastuseid või mõtteid online-tahvlile ning kui töötuba toimub füüsiliselt, siis püsti tõusma ja mõne ülesande täitma. Vaata inspiratsiooni saamiseks jäälõhkumise harjutusi puudutavat sektsiooni ETI "Läbiviija Käsiraamatust".

Sissejuhatus "dorkimisse ja süvendatud veebiotsing  (25 minutit)

Juhtumiuuring

Loe, vaata, kuula | 15 minutit

Juhised

[10 minutit] Detailne juhtumiuuring:

 • Tutvusta osalejatele selle uurimise lugu, tuues eraldi esile uurimises kasutatud eri meetodid: "Locating the Netherlands' Most Wanted Criminal by Scrutinising Instagram", Bellingcat.

 • Räägi lühidalt artikli taustast ja miks oli see uurimine vajalik.

 • Keskendu uurijate uurimissammudele.

 • Kirjelda kasutatud meetodeid, too esile erinevaid kasutatud meetodeid nagu otsinguoperaatorite kasutamine, tagurpidi pildiotsing, sotsiaalmeedias üleskutsed inimestelt abi saamiseks (rahvahange ehk inglise keeles crowdsourcing).

 • Iseloomusta peamiseid tööriistasid ja kuidas neid selle uurimiste kontekstis kasutati.

 • Anna mõned vihjed, aga palu ka osalejatel käia välja lahendusi. Mõnikord, enne kui asud tutvustama järgmist sammu või avastust, küsi osalejatelt "kuidas sina seda teeksid?"

[5 minutit] Kirjelda lühidalt, mida "(Google'i) dorkimine" tähendab.

 • Tutvusta süvendatud otsimistehnikate erinevaid näiteid ja kaasuseid.

 • Kohalda need näited nii palju kui võimalik just sinu auditooriumi jaoks sobivaks.

Dorkimise tähtsus

Tee koostööd | 10 minutit

Juhised

 • Jaga osalejad väikestesse gruppidesse ja palu neil arutada:

  • "Kuidas on dorkimine sinu töös oluline?"
 • Jaga mõtted ühisel (online) tahvlil / pabertahvlil.

Kuidas dorkimine käib (30 minutit)

Otsingu operaatorid

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Juhised

Valmista ette ja esita presentatsioon, mis sisaldab:

 • Tutvusta lühidalt "otsimise operaatoreid" (tuntud ka "dorkide" nime all): definitsioon ja eesmärk/kasutus.

 • Too mõned dorkide näited.

 • Rõhuta asjaolu, et isegi kui kaks erinevat otsingumootorit võimaldavad samu operaatoreid, annavad nad sageli erineva tulemuse - oluline on aru saada, miks see nii on, sest see mõjutab kasutatava tehnika efektiivsust:

  • sama otsingumootor võib anda erinevad tulemused sõltuvalt asukohast, kust otsimiskäsk antakse või

  • kaks erinevat otsingumootorit, mida kasutatakse ühest ja samast asukohast ja täpselt samade operaatoritega, võivad anda erinevad tulemused, sest nad võivad kasutada erinevaid otsingualgoritme jne.

Otsinguoperaatorite spikker

Uuri | 15 minutit

Juhised

 • Jaga osalejad väikestesse 3-5 liikmega gruppidesse, kasutades veebis nn breakout-tubasid või seminariruumis eraldi laudu, eraldatud ruume.

 • Palu gruppidel ise luua "Otsinguoperaatorite spikker", mida saab kasutada Google'is, DuckDuckGo's, Yahoo's ja Bingis. Neil tuleb selleks täitsa otsinguoperaatorite tabel (toorik on saadaval allpool).

 • Tabel sisaldab otsinguoperaatorite / dorkide tulpa ja lahtrit, milles kirjeldatakse, mida iga operaator teeb.

 • Mõned elemendid on aga tabelist puudu ning osalejatel tuleb tuvastada puuduvad osad ning tabel täita. Neil läheb seda vaja järgmises harjutuses - viktoriinis.

  • Esile tõstetud osad võib jätta tühjaks, et osalejad saaksid need ise täita.

VAHEND:

 • Otsinguoperaatorite spikker (Wordi fail - tabeli saab alla laadida ja jagada osalejatele muutmiseks veebis või printida füüsilistes töötubades paberil kasutamiseks)
Dorki tagasitulek

Aruta | 5 minutit

Juhised

Eelmise harjutuse jätkuna tee kõigi osalejate vahel viktoriin.

 • Küsi rida küsimusi, eri gruppide esindajad saavad vastata käe tõstmise järel ning kasutada selleks eelmises harjutuses loodud spikrit.

 • Küsimused võivad olla järgmistes formaatides:

  • Millise tulemuse annab see "xyz" dork?
  • Millist dorki kasutada, et saada vasteks "xyz" informatsioon?

Boonus: Kuidas töötab tagurpidi piltdiotsing (15 minutit)

Tagurpidi pildiotsing

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

MÄRKUS: Tagurpidi pildiotsingut - otsing, mida tehakse otsingumootoris teksti asemel pildiga - kasutatakse koos süvendatud teksti otsimise tehnikatega ja just niiviisi seostub ta dorkimisega. Juhendajana võid valida, kas soovid sellest sektsioonist saadava lisaoskuse töötuppa lisada või ei.

Juhised

Harjutus: pildi järgi otsimine

Harjuta | 10 minutit

Juhised

 • Jaga osalejad väikestesse gruppidesse.

 • Näita neile erinevaid pilte kohtadest, inimestest, asjadest ühisel/jagatud (online või projektor) tahvlil ja palu osalejatel tagurpidi pildiotsingu abil teha selgeks "Mis / kus / millal / kes pildil on?".

 • Kui töötuba toimub veebis, lae pildid üles kõigile kättesaadavasse pilve ja anna osalejatele allalaadimiseks ning otsimiseks lingid.

MÄRKUS: Siin on mõned näidispildid, mida saad alla laadida: 1 / 2 / 3 / 4 / 5. Soovitatav on kasutada pilte, mille kontekst võimaldab neid hiljem lihtsasti selgitada.

Dorkime! (40 minutit)

Tegevus: dorkimise aardejaht

Tee koostööd | 25 minutit

Juhised

 • Jaga osalejad väikestesse 3-5 liikmega gruppidesse.

 • Anna gruppidele seeria ülesandeid, mille nad peavad 20-25 minutiga täitma

 • Ülesanded võivad sisaldada süvendatud otsinguid erinevates otsingumootorites, et leida näiteks järgmiste asjade nimekiri:

  • täpses mõõdus spetsiifiline pilt,
  • kindla asukoha elamute hindade tabel,
  • valitud piirkondade avalikku rahakasutamist puudutav dokument,
  • kindla asukoha õhusaastetasemete raport pdf-kujul,
  • ...
 • Jälgi, kuidas igal grupil ülesannete täitmine edeneb.

MÄRKUS: Võid ülesannete nimekirja kohandada vastavalt osalejate taustale ja vajadustele, andes neile ülesandeid, mis vastavad paremini nende huvidele ja ootustele.

Mis töötas, mis mitte

Aruta | 15 minutit

Juhised

 • Grupimissioonidelt naastes palu iga grupi esindajal jagada tulemusi teiste gruppidega vastates järgmistele küsimustele:

  • Milliseid otsinguoperaatoreid te kasutasite? Mis töötas hästi ja mis mitte?
  • Mida huvitavat te leidsite?
  • Kas otsingutulemused erinesid eri mootorite vahel? Kui jah, siis kuidas?
 • Kui tarvis, anna tagasisidet ja soovitusi.

Ohutus ennekõike! (15 minutit)

Ohutus

Loe, vaata, kuula | 10 minutit

Juhised

Valmista ja pea lühike ettekanne ettevaatusabinõudest, mida tuleb enne dorkimise kui uurimistehnika kasutamist arvestada:

 • Pea silmas seadusesse puutuvat - dorkimine võib sulle anda dokumente, mis ei ole mõeldud avalikkusele kättesaadavad olema.

 • Kasuta Tori brauserit kui võimalik - pea aga silmas, et seda on mõnede otsingumootoritega keeruline kasutada ja Tor võib olla osades riikides ebaseaduslik (juhendajad peavad tegema kindlaks, kas see võib kohalduda ka nende töötoas osalejatele).

 • Kasuta VPNi (virtuaalne privaatvõrk)

 • Kui eksisteerib risk, vali privaatsustundlik otsingumootor nagu näiteks:

  • DuckDuckGo

  • StartPage

  • Pane tähele, et sel juhul võivad otsingutulemused olla piiratud, sest operaatorite kasutamine võib anda erinevate otsingumootorite juures erinevaid tulemusi.

VAHENDID:

Kaitsev dorkimine

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Juhised

Valmista ja pea "kaitsvast dorkimisest" lühike ettekanne, mis sisaldab järgmisi punkte:

 • Turvahaavatavuste kontrollimine.

 • Näita Google Hacking Database'i (GHDB).

 • Tundliku informatsiooni otsimine.

 • Iseenda dorkimine (ja miks see on vajalik/kasulik).

VAHENDID:

Lõpetamine (15 minutit)

Kokkuvõttev tegevus: järelduste poster

Tooda | 5 minutit

Tööriistad/Materjalid

 • Jagatud joonistustahvel / slaid / online-tahvel
 • Pabertahvel ja paber, post-it märkmepaber, markerid (füüsilise töötoa puhul)

Juhised

 • Palu osalejatel luua töötoa järeldustel põhinev poster, vastates järgmisele küsimusele:

  • Mis on sinu peamised järeldused tänasest töötoast
 • Anna osalejatele mõtete kirjutamiseks ja/või joonistamiseks aega ja lugege üksteise järeldusi.

Kokkuvõte

 • Tõsta esile mõned tahvlile kirjutatud punktid.
Järeldused

Loe, vaata, kuula | 5 minutit

Juhised

 • Võta töötuba ja selle sisu kokku.

 • Tee töötoas õpitust kiire ülevaade. Iga osaleja peaks ütlema:

  • ühe asja, mis neile töötoas väga meeldis ja
  • ühe asja, mis võiks järgmisel korral parem olla
 • Võid osalejaid julgustada esitama küsimusi või andma viimaseid nõuandeid.

 • Kui tarvis, jaga kontaktinformatsiooni ja juhiseid edasise suhtluskorra kohta.

Et osalejad kogu aeg aru saaks, mis töötoas toimub, saavad juhendajad töötoa sisu kokku võtta järgmiste sammudega:

  1. [Sissejuhatuses] räägi osalejatele, mis hakkab juhtuma;
  1. [Sessiooni / töötoa iga osa kestel] meenuta neile, mis toimub;
  1. [Iga sessiooni / töötoa lõpus] räägi, mis just juhtus. Lisaks on oluline, et töötoa lõpus rõhutavad juhendajad, millistele osalejate ootustele selle käigus vastati.

Võta meiega ühendust

Palun võta meie "Nähtamatu Paljastamise" meeskonnaga ühendust, kui:

 • sul on küsimusi töötubade kavadega ja läbiviija juhendite kohta,

 • sa kasutad meie töötubade kavasid ja tahad meiega jagada tagasisidet ning soovitusi, mis võivad töötubasid paremaks teha,

 • kohandasid töötoa kavad mõne spetsiifilisse konteksti järgi ja soovid meiega jagada tulemusi,

 • tahad soovitada uusi tegevusi, anda nõuandeid või tuua näiteid, mida saab lisada olemasolevatesse kavadesse,

 • tahad meiega jagada oma ekspertiisi ning teha koostööd uute töötubade arendamisel ning testimisel.

E-posti aadress: eti@tacticaltech.org (GPG Key / fingerprint: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorlus ja litsentsimine

CC BY-SA 4.0

Käesoleva sisu lõi Tactical Techi "Nähtamatu Paljastamise" projekt ning see on litsenseeritud Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International litsentsiga

 • Töötoa autorid: A. Hayder, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Juhendi disain: A. Hayder

 • Toimetus ja sisu: Christy Lange, Laura Ranca, Wael Eskandar

 • Graafiline disain: Yiorgos Bagakis

 • Veebilehe arendus: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Projekti koordineerimine ja järelevalve: Christy Lange, Laura Ranca, Lieke Ploeger, Marek Tuszynski, Safa Ghnaim, Wael Eskandar

Käesolev materjal on loodud osana Koostöö ja Uuriva Ajakirjanduse Initsiatiivist (CIJI), mida kaasrahastab Euroopa Komisjon Pilootprojekti "Uuriva ajakirjanduse ja ajakirjandusvabaduse toetamine Euroopa Liidus" (DG CONNECT) raames.

Käesolev tekst peegeldab autori vaadet ning Komisjon ei vastuta ühegi tegevuse eest, mida võib selles tekstis sisalduva informatsiooniga teha.