Lidský prvek v investigativě: (1) Identifikace a bezpečné oslovení zdrojů

Tento workshop je součástí plánu školení sestávajícího ze čtyř modulů, který je zaměřen na „lidský prvek v investigativě“, konkrétně na interakci mezi investigativci/výzkumníky a lidmi, kteří se mohou stát jejich zdroji informací. V tomto modulu se účastníci dozvědí, jak bezpečně identifikovat a oslovit zdroje a respondenty a jak posoudit a zmírnit potenciální rizika.

Přehled workshopu

Téma: Lidský prvek v investigativě: jak bezpečně identifikovat a oslovit zdroje a respondenty a jak posoudit a zmírnit potenciální rizika pro investigativce a jeho zdroje.

Cíle:

 • Poskytnout účastníkům metody, dovednosti a osvědčené postupy potřebné pro bezpečnou identifikaci, oslovení a udržování kontaktu s lidmi během investigativy.
 • Zvýšit povědomí o hlavních rizicích a bezpečnostních aspektech při oslovování a získávání informací od lidských zdrojů.

Výsledky vzdělávání:

 • Získat povědomí o závislosti na lidských zdrojích při investigativě a shromažďování důkazů a svědectví.
 • Pochopit rozdíl mezi respondenty interview a zdroji.
 • Definovat cíle pro rozumný a bezpečný výběr respondentů.
 • Určit respondenty interview a zdroje na základě potřeb a kontextu vaší investigativy a výzkumu.
 • Identifikovat typy respondentů a zdrojů.
 • Pochopit, jak dlouhodobě řídit lidské zdroje a udržovat s nimi profesionální vztahy. 
 • Identifikovat a zmírnit rizika: vypracovat hodnocení rizik a přijmout opatření.
 • Seznámit se s technikami, nástroji a zdroji, které pomáhají zajistit bezpečnost vás, vašich respondentů a vaší práce.

Způsob poskytování: online/osobní workshopy

Trvání workshopu (bez přestávek): 3 hodiny

Počet účastníků: 6 až 24

Související workshopy:

Související příručky ze souboru materiálů Odhalte neviditelné: 

Aktivity na workshopu a šablony ke stažení:

Vzdělávací aktivity

Zahájení (15 minut)

Úvod do workshopu

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Pokyny

 • Upoutejte pozornost položením otázky nebo komentováním příslušného obrázku. Například:

  • Co je společným prvkem každé investigativy?
  • Pomocí obrazu Skryté tváře od Salvadora Dalího požádejte účastníky, aby našli skryté prvky na obrázku (viz příklady obrázků a nápadů v příloze).
 • Představte sebe a cíle workshopu.

 • Volitelné: představte zdroj materiálů na workshop (Tactical Tech)

 • Informujte účastníky o programu workshopu.

 • Navrhněte základní pravidla workshopu. Zeptejte se účastníků, zda by chtěli vaše návrhy upravit nebo navrhnout další pravidla. Ujistěte se, že všichni základním pravidlům rozumějí a souhlasí s nimi. Konkrétní návrhy na stanovení základních pravidel jsou k dispozici v Příručce pro facilitátory: část „Vedení workshopů“.

 • Stanovte dynamiku skupinové práce, vysvětlete, zda účastníci budou muset během interaktivních aktivit workshopu pracovat ve stejných týmech.

Představení účastníků/prolomení ledů

Tvůrčí činnost | 10 minut

Pokyny

 • Zorganizujte rychlé kolo představování účastníků tím, že je požádáte, aby odpověděli na několik otázek (něco oznámili) o sobě, své práci, očekáváních od workshopu.

 • Případně můžete zvolit aktivitu k prolomení ledů, které účastníky povzbudí k tvořivosti tím, že budou odpovědi nebo nápady kreslit na online tabuli, nebo, jsou-li offline, postaví se a budou plnit určité úkoly nebo diskutovat ve skupinách:

  • např. udělají 2-minutový rozhovor se spoluúčastníkem, aby se dozvěděli více o jeho práci nebo místě původu atd.,
  • inspiraci naleznete v části Jak prolomit ledy v Příručce ETI pro facilitátora.

Identifikace a oslovení respondentů a zdrojů (55 minut)

**Proč potřebujeme jiné lidi?

Diskuse | 5 minut

Pokyny

 • Zeptejte se účastníků: „Proč je u investigativy důležitá práce s lidmi?“ a sesbírejte několik odpovědí.

 • Komentujte odpovědi a vyzvedněte důležité body.

 • Rozlišujte mezi zdroji a respondenty. Klíčové otázky zahrnují:

  • Jak dlouho bude váš vztah s touto skupinou nebo osobou trvat?
  • Jak dlouho a jak často s nimi budete mluvit v souvislosti s vaší investigativou?
  • Budete v kontaktu po skončení investigativy?
  • Budou to jednorázoví respondenti nebo dlouhodobější zdroje?
Identifikace potenciálních respondentů a zdrojů

Spolupráce | 25 minut

Nástroje/materiály

 • „Šablony aktivit – Lidský prvek: Identifikace a oslovení zdrojů“, část „Skupinové aktivity: Identifikace potenciálních respondentů a zdrojů a oslovení“ (kopie na vyplnění online nebo vytištění)
 • Sdílená cloudová složka a soubory/platforma pro úpravu textu (např. Framapad) pro sepsání zjištění (je-li workshop online)
 • Archy papíru, samolepicí papírky, pera (je-li workshop offline)

Pokyny

[15 minut] Skupinový úkol

 • Rozdělte účastníky do skupin po 3–5 členech.

 • Požádejte týmy, aby si určili zapisovatele, časoměřiče a prezentujícího na závěrečný rozbor (platí pro každou aktivitu); tyto úkoly by si měly občas vyměnit.

 • Požádejte všechny skupiny, aby:

  1. Navrhli téma investigativy/výzkumu a zapsali si ho.
  2. Identifikovali a uvedli potenciální krátkodobé zdroje (respondenty) a dlouhodobé zdroje podle předchozího vysvětlení a odpověděli na následující otázky:

   • Jaké jsou role respondentů v investigativě?
   • Jaká je jejich pozice ve vztahu k investigativě? (např. svědek, obviněný, oběť...)
   • Jaké informace, údaje nebo důkazy mohou poskytnout?

[10 minut] Závěrečný rozbor

 • Vyzvěte zástupce z každé skupiny, aby stručně prezentoval zjištění skupiny (každá skupina 1 – 2 minuty).
 • Po prezentaci každé skupiny požádejte všechny, aby odpověděli na následující otázky:

  • Dovedete si představit další respondenty a zdroje, které je třeba identifikovat?
  • Jaké další rozdíly můžeme pozorovat?

Navrhované téma – pro případ, že byste raději poskytli případ vy, než požádali účastníky, aby ho vymysleli v tomto cvičení:

„Alarmující počet nových lesních požárů v Amazonii“

 • Amnesty International vydala [prohlášení](https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/09/brazil-alarming-number-of-new-forest-fires-detected-ahead-of- amazon-day/) ke své [investigativě](https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/07/brazil-cattle-illegally-grazed-in-the-amazon-found-in -supply-chain-of-leading-meat-packer-jbs/) týkající se nelegálních chovů skotu, které přispívají k ničení Amazonského pralesa.

 • Závěrečné otázky z předchozího sezení pomáhají rozlišovat mezi zdroji a respondenty a slouží k zahájení aktuálního cvičení o tom, jak identifikovat a oslovit lidské zdroje.

 • Pokud je skupina příliš velká na to, aby se jí mohli zúčastnit všichni, rozdělte se do týmů (po 3 – 5 členů).

 • Další možností (přizpůsobitelnou pro online nebo osobní sezení) je připravit si kartičky s různými postavami a zdroji s informacemi o nich, jako například: primární zdroj, svědek, zranitelný zdroj atp. (např. „Karta 1: environmentální vědec“, „Karta 2: místní aktivista“/„Karta s popisem: primární zdroj“, „Karta s popisem: svědek“ ...), promíchat je a:

  • požádat účastníky, aby seřadili/přiřadili kartičky s postavami k příslušným informacím o nich, zapsali si další podrobnosti, které by si mohli vyžádat od těchto zdrojů, a navrhli nové zdroje. 
  • Na tabuli nebo na obrazovku účastníci napíší různé typy zdrojů a jejich roli při investigativě.
 
Oslovování potenciálních respondentů a zdrojů

Spolupráce | 25 minut

Nástroje/materiály

Pokyny

[10 minut] Skupinový úkol

 • Požádejte účastníky, aby se vrátili do svých skupin (do stejných týmů jako dříve.)

 • **Když už jsme identifikovali potřebné lidské zdroje, kde je můžeme najít?

 • V návaznosti na předchozí práci na příkladu (příkladech) investigativy požádejte skupiny, aby diskutovaly o tom, jak osloví zdroje, které uvedly:

  • Např. zda potřebují aktivistu se znalostí tématu, právníka, který zná oběť, vypátrat možné svědky ve skupinách na sociálních sítích nebo jiných platformách atp.
 • Týmy shromáždí návrhy v poskytnuté šabloně nebo na tabuli/flipchartu (je-li workshop offline) a odprezentují zjištění na následujícím sezení.

[15 minut] Závěrečný rozbor a diskuse

 • Zkontrolujte poznámky jednotlivých skupin nebo požádejte každý tým, aby během 1 minuty představil své nápady.

 • Zaměřte se na způsoby oslovení zdrojů:

  • Online a offline místa
  • Sociální média
  • Přihlášení se k odběru novinek
  • Účast na konferencích a setkáních
  • Sledování blogů
  • Kontrola oficiálních webových stránek
  • Kontaktování skupin odborníků (některé skupiny mohou být uzavřeny, zvažte, jak do nich získat přístup)
 • Zeptejte se účastníků, jak by se v některé z uvedených situací spojily se zdroji.

 • Všímejte si různých nápadů a pomocí následujících otázek vyjádřete obavy o bezpečnost:

  • Jsou některé z těchto lidských zdrojů sledovány třetí stranou?
  • Je pravděpodobné, že budou představovat riziko pro investigativce? (Např. zdroje, které jsou ve spojení s nebezpečnými osobami jim mohou prozradit informace o investigativci a jeho práci).
  • Zvážila skupina šifrovanou a bezpečnou komunikaci?
 • Představte bezpečnostní aspekty při oslovování zdrojů prostřednictvím uvedených možností.

  • Příklad: na co myslet při odebírání nebo sledování účtů na sociálních médiích a blozích aktivistů; rizika při rozhodování o setkání se zdrojem v jeho rodném městě atp.
 • Pokud se ve workshopu přebírá skutečná investigativa nebo skutečné potřeby účastníků, vytvořte vlastní seznam lidských zdrojů a míst, kde je lze nalézt. Reálné případy používejte opatrně as ohledem na soukromí a bezpečnost účastníků a jejich potenciálních zdrojů. Nikdy nepište ani neukládejte skutečná jména zdrojů, zvláště pokud jde o zranitelné osoby.

 • Pokud je tento seminář spojen se seminářem o řízení zdrojů, informujte účastníky, že budete věnovat více času tomu, jak organizovat identifikaci a řízení zdrojů, aby byla zajištěna udržitelnost pracovních procesů.

 • Při diskusi o tom, jak identifikovat a ověřovat zdroje, použijte „průvodce Bezpečnost na prvním místě“ a „workshop Bezpečnost na prvním místě“ pro získání základních informací a odkažte na další zdroje a další čtení. Viz doporučení níže.

 

ZDROJE – na pomoc při přípravě sezení a na sdílení s účastníky pro další čtení:

 • Soubory nástrojů a návody

 • Nástroje a fóra týkající se sociálních médií

  • Rozšířené vyhledávání na Twitteru
  • Nitter It – umožňuje získat přístup k účtům, které jste si zablokovali, a nevyžaduje účet na službě Twitter
  • WebMii – shromažďuje profily lidí na sociálních sítích, které lze vyhledávat podle jména
  • Social Searcher – shromažďuje profily ze sociálních médií a online aktivity s možností vyhledávání podle tématu
  • Picuki – nástroj pro prohledávání obsahu Instagramu
  • Followerwonk – umožňuje prohledávat životopisy na Twitteru a najít vzájemné sledovatele různých účtů, což je velmi užitečné pro identifikaci možných propojení a identifikaci rizik.
  • LinkedIn – cenný zdroj pro vyhledávání lidí propojených na společnosti a jiné instituce a organizace, které by vás mohly zajímat. (Použijte „Soukromý režim“, abyste se ujistili, že vaše vyhledávání a zobrazení stránek nebudou zveřejněny)
  • Glassdoor – platforma, na které se nacházejí fóra a recenze společností od současných a bývalých zaměstnanců, což je užitečné pro získání představy o možných zdrojích kontaktů ve společnostech .

Hodnocení rizik při oslovování lidských zdrojů (1 hodina a 40 minut)

Identifikace fyzických a digitálních hrozeb

Diskuse | 20 minut

Nástroje/materiály

Pokyny

[5 minut]

 • Stručně shrňte předchozí činnosti s odkazem na investigativu a identifikované lidské zdroje a vyzvěte účastníky, aby přemýšleli o potenciálních rizicích.

 • Nabádejte účastníky, aby si uvědomili hrozby, kterým mohou čelit v souvislosti s výzkumnými metodami, zařízeními, komunikací a uchováváním informací.

 • Zdůrazněte rozdíl mezi „hrozbou“ a „rizikem“ – můžete jej přidat na snímek nebo tabuli tak, aby byl viditelný pro účastníky během dalších aktivit:

  • „hrozba“ souvisí s vnímanou zranitelností v oblasti práce/života (ať už digitální nebo fyzickou)
  • „riziko“ je šance, že se hrozba skutečně stane. že někdo využije vaší zranitelnosti.
  • předvídání hrozeb je součástí procesu hodnocení rizik.

[10 minut] Skupinový úkol

 • Požádejte účastníky, aby se vrátili do svých skupin a diskutovali o této otázce:

  • „Jaká rizika může přinést uskutečňování rozhovorů s lidmi pro tuto a jinou investigativu?“
 • Povzbuďte účastníky, aby identifikovali fyzická a digitální rizika, jakož i to, jak jsou navzájem propojeny.

 • Skupiny zapíší svá zjištění do přiložené šablony nebo na tabuli/flipchart a pod.

[5 minut] Závěrečný rozbor

 • Každá skupina (nebo 1 – 2 dobrovolníci, podle času) se podělí o své odpovědi během 1 minuty.

 • Komentujte jejich nápady a zdůrazněte potenciální rizika:

  • Odposlech komunikace
  • Přístup policie nebo nepřátelských aktérů do našeho počítače
  • Odhalení důvěrných a zranitelných zdrojů
Zmírňování fyzických a digitálních hrozeb

Diskuse | 20 minut

Nástroje/materiály

Pokyny

[10 minut] Skupinový úkol

 • Na základě identifikovaných rizik požádejte účastníky, aby ve svých skupinách uskutečnili brainstorming o tom, jak zmírnit rizika s ohledem na následující faktory:

  • Pořadí, ve kterém se informace shromažďují,
  • Zveřejnění důvěrných nebo citlivých informací,
  • Zděděné riziko, například jako práce s osobou, která je v ohrožení může riziko přenést na toho, kdo s ní dělá rozhovor.

[10 minut] Závěrečný rozbor

 • Každá skupina se podělí o své hlavní myšlenky během 1 minuty.

 • Komentujte jejich nápady a poskytněte odkazy a doporučení, jak řešit, předcházet a zmírňovat rizika identifikovaná skupinou.

  • Zdůrazněte potřebu nepřetržitého hodnocení rizik a bezpečnostního povědomí.
  • Bezpečný rozhovor vyžaduje neustálé bezpečnostní kontroly s týmem spolupracovníků a/nebo jinou důvěryhodnou osobou, protože události jsou nekontrolovatelné a lidé nepředvídatelní.
 • Účastníci mohou brát v úvahu pouze hrozby a rizika, které se týkají jejich a někdy podcenit ty, které se týkají jejich respondentů, zdrojů nebo lidí, se kterými budou spolupracovat. Varujte je, aby se tomu vyhnuli.

 • Účastníci mohou také uvažovat odděleně o digitálních a fyzických rizicích. Vysvětlete jim, že jsou to úzce propojené oblasti a že digitální hrozba může představovat fyzické riziko a ovlivnit jejich práci v terénu a naopak.

 

ZDROJE:

Bezpečné cestování: fyzická a digitální rizika

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Nástroje/materiály

 • Předem připravené snímky/flipchartové papíry pro prezentaci.
 • Podkladové materiály pro přípravu prezentace: Příručka „Rozhovory: lidský prvek vaší investigativy“/část „Rozhovory vyžadující zvláštní přístup“, ze souboru materiálů Odhalte neviditelné. 

Pokyny

 • Připravte a představte krátkou prezentaci o bezpečnosti a hodnocení rizik při cestování a pohybu na cizím místě.

 • Pokuste se aplikovat tuto prezentaci na kontexty a případy, které mohou být relevantní pro vaše účastníky (na základě hodnocení potřeb před workshopem).

Vytvoření šablony hodnocení rizik

Spolupráce | 20 minut

Nástroje/materiály

 • Existující šablona Hodnocení rizik z níže uvedených zdrojů nebo šablona, kterou si vytvoříte sami na základě kontextu/potřeb účastníků (pokud máte takové údaje z fáze hodnocení potřeb před workshopem).
 • [volitelné] Prezentace/flipchart s pokyny pro skupinové úkoly s klíčovými body, které je třeba si zapamatovat
 • Stejné jako dříve

Pokyny

[10 minut] Skupinový úkol

 • Požádejte účastníky, aby se vrátili do svých skupin a vyplnili šablonu hodnocení rizik pro svůj případ/investigativu.

 • Poskytněte jim stávající šablonu z níže uvedených zdrojů nebo si v případě potřeby vytvořte vlastní.

[10 minut] Závěrečný rozbor

 • Každá skupina se podělí o svůj soubor se šablonou s ostatními nebo představí hlavní myšlenky během 1 minuty.

 • Prozkoumejte a prodiskutujte ve skupinách.

ZDROJE:

Vypracování důkazu o tom, že je člověk naživu

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Nástroje/materiály

 • Existující šablona důkazu o tom, že je člověk na živu z níže uvedeného zdroje nebo šablona, kterou si vytvoříte sami
 • Prezentace/flipchart s pokyny pro skupinové úlohy a klíčovými body, které je třeba si zapamatovat
 • Stejné jako dříve

Pokyny

 • Vysvětlete, co je to „Důkaz o tom, že je člověk naživu“.

 • Požádejte účastníky, aby si individuálně nebo ve skupinách přečetli a vyplnili vzorový důkaz o tom, že je člověk naživu (dle časových možností).

 • Na otázky a odpovědi si vyhraďte 2 – 3 minuty.

ZDROJE:

Péče o sebe a sebeuvědomění

Diskuse | 20 minut

Nástroje/materiály

 • Snímky/flipchart s pokyny k diskusi a s klíčovými body, které je třeba si zapamatovat
 • Stejné jako dříve

Pokyny

[10 minut]

 • Udělejte krátkou prezentaci a zároveň podpořte diskusi o:

  • Identifikaci spouštěčů a zvládání stresu a úzkosti
  • Určení si hranic
  • Zohlednění rodových a kulturně-náboženských osobitostí

[10 minut]

 • Zeptejte se účastníků, zda by chtěli něco dodat na základě vlastních zkušeností a kontextu.

 • Podpořte otevřenou diskusi o těchto otázkách a požádejte ostatní, aby se podělili io získané zkušenosti, pokud jim to vyhovuje.

 • Upozorněte, že někteří účastníci mohli ve své práci zažít stres a/nebo trauma a během této diskuse se nemusí cítit bezpečně nebo pohodlně při sdílení svých zkušeností. Respektujte jejich rozhodnutí.

ZDROJE:

Doporučená literatura pro přípravu

 • „Soubor sezení na téma péče o sebe“ ze školícího programu „Rodová bezpečnost“ (vyberte si soubor péče o sebe z levého bočního panelu na webové stránce) .
 • Příručka: „Jak spravovat zdroje“, soubor materiálů Odhalte něviditelné.

Závěr (10 minut)

Závěrečná aktivita: Plakát na doma

Tvůrčí činnost | 5 minut

Nástroje/materiály

 • Sdílená kreslící plocha/obrazovka/tabule (online)
 • Bílá tabule/flipchartový papír, samolepicí papírky, fixy (offline)

Pokyny

 • Požádejte účastníky, aby vytvořili plakát, který si budou moci odnést, a to tak, že se podělí o své odpovědi na následující otázku na společné tabuli/kreslicí tabuli:

  • Co si z dnešního workshopu odnášíte? 
 • Dejte účastníkům několik minut k napsání a/nebo nakreslení myšlenek a přečtení myšlenek ostatních.

Závěrečný rozbor

 • Přejděte a zvýrazněte některé body na společné tabuli.
Závěr

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Pokyny

 • Ukončete workshop a shrňte jeho obsah. Oznamte, zda bude tento workshop pokračovat dalšími sezeními ze série „Lidský prvek“ (např. „Bezpečné vedení rozhovorů“ a/nebo „Jak bezpečně identifikovat, rozvíjet a udržovat lidské zdroje“).

 • Udělejte rychlý přehled sezení a sesbírejte rychlé reakce. Každý účastník by měl uvést:

  • jednu věc, kterou považuje na sezení za velmi zdařilou a
  • jednu věc, kterou by příště zlepšil/a
 • Povzbuďte účastníky, aby kladli otázky, nebo jim dejte několik závěrečných tipů.

 • Pokud je to relevantní, podělte se o kontaktní informace a jakékoli další podrobnosti.

Další zdroje

K tématu:

Další související zdroje:

Kontaktujte nás

Obraťte se na nás prostřednictvím stránky Odhalte neviditelné, pokud:

 • máte jakékoli dotazy týkající se tohoto plánu workshopu a pokynů pro facilitátora,
 • používáte tento plán workshopu a chcete se podělit o zpětnou vazbu a návrhy, které mohou přispět k jeho zlepšení,
 • jste si plán workshopu přizpůsobili pro konkrétní kontext a chcete se s námi podělit o výsledky,
 • chcete navrhnout nové aktivity, tipy nebo příklady, které by se mohly do tohoto workshopu začlenit,
 • se chcete podělit o své odborné znalosti a spolupracovat s námi na vývoji a testování nových workshopů.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG klíč/otisk prstu: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorství a licence

CC BY-SA 4.0

Tento obsah byl vytvořen v rámci projektu Odhalte neviditelné organizace Tactical Tech a spadá pod licenci [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by -se/4.0/)

 • Autor workshopu: Nuria Tesónová
 • Design pokynů: A. Hayder
 • Redakce a obsah: Christy Langeová, Laura Rancová
 • Grafický design: Yiorgos Bagakis
 • Vývoj webových stránek: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Koordinace a dohled nad projektem: Christy Langeová, Laura Rancová, Lieke Ploegerová, Marek Tuszynski, Safa Ghnaimová, Wael Eskandar

Tento zdroj byl vytvořen v rámci Iniciativy pro spolupráci a investigativní žurnalistiku (CIJI) spolufinancované Evropskou komisí v rámci pilotního projektu: „Podpora investigativní žurnalistiky a svobody sdělovacích prostředků v EU“ (GŘ CONNECT).

*Tento text vyjadřuje názor autora a Komise nenese odpovědnost za případné použití informací v něm obsažených.

Více o tomto tématu