Lidský prvek v investigativě: (3) Správa zdrojů

Tento workshop je součástí plánu školení sestávajícího ze čtyř modulů, který je zaměřen na „lidský prvek v investigativě“, konkrétně interakcí mezi investigativci/výzkumníky a lidmi, kteří se mohou stát jejich zdroji informací. Poslední modul této série je úvodem do řízení kontaktů pro investigativní práci a mimo jiné vysvětluje, jak navázat a udržovat bezpečnou a efektivní spolupráci s lidskými zdroji a obohatit tak investigativu.

Přehled workshopu

Téma: Lidský prvek v investigativě: jak bezpečně identifikovat, podporovat a udržovat lidské zdroje.

Cíle:

 • Tento seminář poskytuje úvod do budování kontaktů pro investigativu, včetně toho, jak rozvíjet a udržovat lidské zdroje a jak s nimi účinněji spolupracovat pro obohacení investigativy.

Výsledky vzdělávání:

 • Pochopit, co je to lidský zdroj a kde ho najít.
 • Naučit se identifikovat potenciální zdroje.
 • Osvojit si plánování a udržování databáze zdrojů.
 • Naučit se udržovat dlouhodobé, zdravé a bezpečné interakce se zdroji.
 • Zvládnout vyhodnotit bezpečnost a rizika: jak nastavit kontrolní mechanismy a vyváženost.

Způsob poskytování: online/osobní workshopy

Trvání workshopu (bez přestávek): 2 hodiny 50 minut

Velikost třídy: 6 až 24 účastníků

Související workshopy:

Související články a příručky ze souboru Odhalte neviditelné: 

Přípravné materiály na workshop, ke stažení:

POZNÁMKY:

 • Pokud se kombinuje více workshopů a publikum/skupiny zůstávají stejné, doporučujeme, aby účastníci v zájmu kontinuity pokračovali v práci na případových studiích z předchozích skupinových aktivit.
 • Pokud je tento workshop veden v kombinaci s workshopem „Lidský prvek v investigativě: Identifikace a bezpečné oslovení zdrojů“, budete muset eliminovat duplicitní pasáže, jako jsou diskuse o úvodu a hodnocení rizik. Informace obsažené v materiálu „Lidský prvek v investigativě: Identifikace a bezpečné oslovování zdrojů“ platí pro ad hoc respondenty stejně jako pro dlouhodobé zdroje. Navrhujeme používat stejná cvičení, abychom zdůraznili rozdíl mezi lidskými zdroji pro rozhovor a pro dlouhodobé profesní vztahy.

Vzdělávací aktivity

Zahájení (15 minut)

Přeskočte úvodní představení školitele a účastníků, pokud toto sezení vedete se stejnou skupinou, která již absolvovala sezení na téma „Lidský prvek v investigativě“: Bezpečná identifikace a oslovení zdrojů a respondentů“. Místo toho můžete zařadit aktivitu na probuzení nebo nabídnout shrnutí předchozího sezení/workshopu.

Úvod do workshopu

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Pokyny

 • Upoutejte pozornost položením otázky nebo komentářem k relevantnímu obrázku.
 • Představte sebe a cíle workshopu.
 • Volitelné: Představte zdroj materiálu pro workshop (Tactical Tech)
 • Informujte účastníky o programu workshopu.
 • Navrhněte základní pravidla workshopu. Zeptejte se účastníků, zda by chtěli vaše návrhy upravit nebo navrhnout další pravidla. Ujistěte se, že všichni základním pravidlům rozumějí a souhlasí s nimi. Konkrétní návrhy na stanovení základních pravidel jsou k dispozici v Příručce pro facilitátory, v části „Vedení seminářů“.
 • V případě potřeby stanovte dynamiku skupin. Vysvětlete například, zda budou muset stejné skupiny účastníků pracovat společně během celého workshopu.
Představení účastníků / prolomení ledů

Tvůrčí činnost | 10 minut

Pokyny

 • Zprostředkujte rychlé představení účastníků tím, že je požádáte, aby zodpověděli několik otázek (něco sdělili) o sobě, své práci a očekáváních od workshopu.

 • Případně můžete zvolit cvičení na prolomení ledů, které podpoří kreativitu účastníků tím, že budou kreslit odpovědi nebo nápady na on-line tabuli, nebo, pokud jsou offline, vstanou a budou plnit určité úkoly nebo diskutovat ve skupinách:

  • např. 2minutový rozhovor se spoluúčastníkem, s cílem dozvědět se více o jeho práci nebo místě, odkud pochází, apod.,
  • inspiraci najdete v části „Jak prolomit ledy“ v Příručce ETI pro facilitátora.

Identifikace a správa zdrojů (1 hodina a 25 minut)

Důležitost lidského faktoru

Diskuse | 5 minut

Nástroje/materiály

 • Snímky / flipcharty s otázkami a klíčovými body k zapamatování.

Pokyny

 • Zeptejte se účastníků:

  • „Proč je jednání s lidmi pro vyšetřování důležité?“ a získejte několik odpovědí.
 • Komentujte odpovědi a zdůrazněte důležité body.

 • Rozlišujte mezi zdroji a respondenty**. Mezi hlavní otázky patří:

  • Jak dlouho bude váš vztah s touto skupinou nebo osobou trvat?
  • Jak dlouho a jak často s nimi budete hovořit v souvislosti s vaším vyšetřováním?
  • Ozvete se po skončení vyšetřování?
  • Budou to jednorázoví respondenti nebo dlouhodobé zdroje?
Identifikace potenciálních zdrojů

Spolupráce | 25 minut

Nástroje/materiály

 • „Šablony aktivit – Lidský prvek: Správa zdrojů“, část „Činnost skupiny: Identifikace potenciálních zdrojů a oslovování“ (kopie k vyplnění online nebo vytištěné)
 • Sdílená cloudová složka a soubory / platforma pro editaci textu (např. Framapad) pro výpis pozorování / případně sdílené online tabule, jako je Miro nebo Mural (je-li workshop online).
 • Snímky / flipcharty s otázkami a klíčovými body k zapamatování.
 • Jednotlivé listy papíru, samolepicí papírky, pera (je-li workshop offline).

[15 minut] Skupinový úkol

 • Rozdělte účastníky do menších skupin po 3–5 členech.

 • Požádejte týmy, aby si určily zapisovatele, časoměřiče a přednášejícího pro část s závěrečný rozbor (platí pro každou další aktivitu); tyto role by se měly občas vyměnit.

 • Požádejte každou skupinu, aby provedla následující kroky:

  1. Navrhněte téma investigativy/výzkumu a zapište si ho.
  2. Určete krátkodobé zdroje (respondenti) a dlouhodobé zdroje podle předchozího výkladu.Napište si návrhy a odpovězte na následující otázky:

   • Jaká je role zdroje v investigativě?
   • Jaká je jeho pozice ve vztahu k investigativě?(svědek, obviněný, oběť...)
   • Jaké informace, údaje nebo důkazy může poskytnout?
   • Očekáváte, že se stane dlouhodobým zdrojem? Proč ano/ne?
 • Požádejte skupiny, aby se při tomto cvičení zaměřily zejména na dlouhodobé zdroje.

[10 minut] Závěrečný rozbor

 • Požádejte zástupce každé skupiny, aby stručně představil práci skupiny, každý 1–2 minuty.

 • Po prezentaci každé skupiny požádejte ostatní účastníky, aby odpověděli na následující otázky:

  1. Napadají vás další respondenti / krátkodobé či dlouhodobé zdroje, které je třeba identifikovat?
  2. Jaké další rozdíly lze rozlišit?

Navrhované téma – pro případ, že byste k tomuto cvičení raději uvedli případ, spíše než žádali účastníky, aby nějaký vymysleli:

„Alarmující počet nových lesních požárů v Amazonii“

 • Amnesty International vydává prohlášení ke svému vyšetřování nelegálních chovů dobytka, které přispívají k ničení Amazonie.

 • Závěrečné otázky z předchozího sezení pomohou rozlišit mezi zdroji a respondenty a poslouží k zahájení aktuálního cvičení týkajícího se toho, jak identifikovat a oslovit lidské zdroje.

 • Pokud je skupina příliš velká na to, aby se jí mohli zúčastnit všichni, rozdělte se na práci s úkoly do týmů (3–5 členů).

 • Další možností (kterou lze přizpůsobit formátu online i offline) je připravit si kartičky s různými postavami a zdroji s informacemi o nich, jako : primární zdroj, svědek, zranitelný zdroj atd. (např. „Karta 1: ekologický vědec“, „Karta 2: místní aktivista“ / „Karta popisu: primární zdroj“, „Karta popisu: svědek“...). Promíchejte je a:

  • Požádejte účastníky, aby seřadili / přiřadili kartičky s postavami a příslušnými informacemi, zapsali si další podrobnosti, na které by se mohli z těchto zdrojů zeptat, a navrhli nové zdroje. 
  • Účastníci si na zeď nebo na obrazovku zapíší různé typy zdrojů a jejich úlohu při vyšetřování.
Oslovení potenciálních zdrojů

Spolupráce | 25 minut

Nástroje/materiály

Pokyny

[10 minut] Skupinový úkol

 • Požádejte účastníky, aby se vrátili do svých skupin (stejně jako předtím).

 • **Když už jsme identifikovali typ lidských zdrojů, kde je můžeme najít?

 • V návaznosti na předchozí práci na příkladu (příkladech) vyšetřování požádejte skupiny, aby diskutovaly o tom, jak osloví zdroje, které uvedly:

  • např. zda potřebují aktivistu se znalostí tématu, právníka, který zná oběť, dohledat možné svědky ve skupinách na sociálních sítích nebo jiných platformách apod.
 • Týmy shromáždí návrhy do dodané šablony nebo na tabuli / flipchart (je-li workshop offline) a v následujícím bloku představí svá zjištění.

[15 minut] Závěrečný rozbor a diskuse

 • Zkontrolujte poznámky skupin nebo požádejte každý tým, aby během 1 minuty představil své nápady.

 • Zdůrazněte způsoby oslovení zdrojů:

  • Online a offline místa
  • Sociální média
  • Odběr novinek
  • Účast na konferencích a setkáních
  • Sledování blogů
  • Kontrola oficiálních webových stránek
  • Kontaktování skupin odborníků (některé skupiny mohou být uzavřené, zvažte, jak k nim získat přístup).
 • Zeptejte se účastníků, jak by se v některé z výše uvedených (vyjmenovaných) situací spojili se zdroji.

 • Poukažte na několik možných postupů a posuďte otázku bezpečnosti pomocí následujících dotazů:

  • Jsou některé z těchto lidských zdrojů pod dohledem?
  • Mohou pro investigativce představovat riziko?(např. zdroje napojené na nebezpečné osoby mohou vyzradit informace o investigativci a jeho práci.)
  • Zvážila skupina šifrovanou a bezpečnou komunikaci?
 • Vysvětlete bezpečnostní aspekty oslovování zdrojů prostřednictvím uvedených možností.

  • Například: co je třeba vzít v úvahu při odběru nebo sledování účtů na sociálních sítích a blogů aktivistů; rizika při rozhodování ohledně schůzky se zdrojem v jeho domovském městě atd.
 • Pokud je workshop zaměřen na skutečné šetření nebo skutečnou potřebu účastníků, vytvořte vlastní seznam lidských zdrojů a míst, kde je lze najít. Skutečné případy používejte opatrně a s ohledem na soukromí a bezpečnost účastníků a jejich potenciálních zdrojů. Nikdy nepište ani neuchovávejte skutečná jména zdrojů, zejména pokud jsou zranitelné.

 • Pokud je tento seminář spojen se seminářem o řízení zdrojů, informujte účastníky, že budete věnovat více času učení se, jak organizovat identifikaci a řízení zdrojů, abyste zajistili udržitelnost pracovních postupů.

 • Pro základní informace použijte „průvodce Bezpečnost na prvním místě“ a „workshop Bezpečnosti na prvním místě“ a při diskusi o tom, jak identifikovat a ověřovat zdroje, odkažte na další zdroje a další četbu. Viz doporučení níže.

 

Zdroje – k nahlédnutí při přípravě sezení a ke sdílení s účastníky pro další čtení:

Vytvoření databáze zdrojů

Tvůrčí činnost | 25 minut

Nástroje/materiály

 • „Šablony aktivit – Lidský prvek: Správa zdrojů“, část „Činnost skupiny: Databáze zdrojů“
 • Sdílená cloudová složka a soubory nebo platforma pro úpravu textu / tabulek (např. Framapad pro text / Framacalc pro tabulky) / případně sdílené online tabule, jako je Miro nebo Mural (v případě online formátu).
 • Snímky / flipcharty s otázkami a klíčovými body k zapamatování.
 • Jednotlivé listy papíru, samolepicí papírky, pera (je-li workshop offline).

Pokyny

[15 minut] Skupinový úkol

 • Účastníci se vrátí do svých skupin.

 • Požádejte skupiny, aby se podívaly na zdroje, které identifikovaly, a smysluplně je seřadily.

 • Mohou si vytvořit listy s informacemi, které podle nich stojí za zohlednění a shromažďování**.

  • Mohou použít poskytnuté šablony nebo si vytvořit vlastní.

[10 minut] Závěrečný rozbor

 • Požádejte týmy, aby představily své příspěvky a kontaktní listy, 1 minuta na tým.

 • Zdůrazněte různé způsoby smysluplného uspořádání informací:

  • Tematický seznam kontaktů ekologů, právníků, politických aktivistů, výzkumníků v oblasti lidských práv, úředníků atd.
  • Jména a povolání
  • Organizace
  • Lokality podle zemí
 • Zdůrazněte hodnotu křížového odkazování na údaje shromážděné o zdrojích a ze zdrojů a způsoby uchovávání a aktualizace seznamů zdrojů v průběhu vyšetřování i po jeho skončení.

Bezpečnostní doporučení

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Nástroje/materiály

 • předem připravené snímky / flipcharty pro prezentaci.

Pokyny

Připravte a představte krátkou prezentaci, která připomene následující témata:

 • Bezpečnostní doporučení pro úložná zařízení

 • Šifrovaná komunikace

 • Anonymizace / kodifikace identity zdrojů jako prevence odhalení a ochrana kontaktů na citlivé zdroje a ohrožené osoby.

ODPOVĚDI – při přípravě této prezentace využijte doporučení a příklady z:

Oslovování lidských zdrojů (1 hodina a 5 minut)

Identifikace fyzických a digitálních hrozeb

Diskuse | 35 minut

Nástroje/materiály

Pokyny

 • Stručně shrňte předchozí činnosti s odkazem na šetření a zjištěné lidské zdroje a vyzvěte účastníky, aby se zamysleli nad možnými riziky**.

 • Pomozte účastníkům, aby si uvědomili hrozby, kterým mohou čelit v souvislosti s výzkumnými metodami, zařízeními, komunikací a ukládáním informací.

 • Zdůrazněte rozdíl mezi „hrozbou“ a „rizikem“ – vysvětlení můžete přidat na snímek nebo tabuli a nechat je účastníkům na očích během dalších aktivit:

  • hrozba se týká vnímané zranitelnosti v oblasti práce/života (ať už digitální nebo fyzické).
  • riziko je šance, že hrozba skutečně nastane, např. někdo využije vaší zranitelnosti.
  • předvídání hrozeb je součástí procesu hodnocení rizik.

[10 minut] Skupinový úkol 1

 • Požádejte účastníky, aby se vrátili do svých skupin.

 • Požádejte každou skupinu, aby prodiskutovala následující otázku a uvedla svá zjištění:

  • „Jaká rizika mohou být spojena s rozhovory a udržováním dlouhodobých kontaktů se zdroji pro toto a další vyšetřování?“
 • Vyzvěte účastníky, aby identifikovali fyzická a digitální rizika a také to, jak jsou vzájemně propojena a jak se mohou v průběhu času vyvíjet.

[5 minut] Závěrečný rozbor

 • Požádejte jednu nebo dvě skupiny, aby se podělily o svá zjištění, každá v délce 1 minuty.

 • Komentujte jejich nápady a zdůrazněte možná rizika, jako jsou:

  • Odposlech komunikace
  • Přístup policie, nepřátelských zdrojů do našeho počítače
  • Odhalení důvěrných a zranitelných zdrojů

[10 minut] Skupinový úkol 2

 • Účastníci se vrátí do svých skupin.

 • Na základě zjištěných rizik požádejte skupiny o brainstorming jak zmírnit rizika s ohledem na následující faktory:

  • Shromažďují se informace o objednávce
  • Prozrazení důvěrných nebo citlivých informací
  • Dědičné riziko jako je práce s někým, kdo je ohrožen a může toto riziko přenést na vyšetřovatele / tazatele.

[10 minut] Závěrečný rozbor

 • Po uplynutí času požádejte jednu nebo dvě skupiny (nebo všechny, podle časových možností), aby se podělily o svá zjištění, každá po 1 minutě.

 • Sdílet odkazy a doporučení, jak řešit rizika identifikovaná skupinou, jak jim předcházet a zmírňovat je.

 • Zdůrazněte potřebu neustálého hodnocení rizik a povědomí o bezpečnosti, protože události jsou neovlivnitelné a lidé nepředvídatelní.

 • Může se stát, že účastníci budou přemýšlet o rizicích týkajících se jich samotných, spíše než o rizicích pro zdroje nebo osoby, se kterými budou spolupracovat. Vyzvěte je, aby se tohoto přístupu vyvarovali.
 • Účastníci mohou také uvažovat o digitálních a fyzických rizicích jako o oddělených kategoriích. Upozorněte je, že tyto oblasti jsou úzce propojené a že digitální hrozba může představovat fyzické riziko a ovlivnit jejich práci v terénu a naopak.

ZDROJE:

Vybudování důvěry a stanovení hranic

Diskuse | 35 minut

Nástroje/materiály

 • Snímky/flipcharty s otázkami a klíčovými body k zapamatování / stručná prezentace.

Pokyny

[5 minut] Diskuse

 • Zdůrazněte, že při práci s dlouhodobými zdroji je nezbytné budovat důvěru a stanovit a udržovat hranice.

 • Požádejte účastníky, aby se v plénu podělili o to, co je napadá k této otázce:

  • „Jak pečujete o své profesní vztahy?“

[5 minut] Prezentace

 • Připravte si a předveďte krátkou prezentaci o klíčových postupech při budování dlouhodobějšího profesionálního spojení se zdroji:

  • Mějte na paměti „pravidlo tří hovorů“ a kontrolních návštěv pro jiné než výzkumné účely,
  • Naplánujte neformální schůzky
  • Pozvěte zdroje na akce související s prací, které by je mohly zajímat. Zvažte, zda může setkání s konkrétním zdrojem představovat riziko (podle předchozího hodnocení rizik).
  • Důvěřujte a získávejte si důvěru, abyste ochránili sebe i své zdroje. K tomu, abyste si získali důvěru svých zdrojů, může být užitečné podělit se s nimi o výsledky své předchozí práce.

[5 minut] Diskuse

 • Požádejte účastníky, aby se podělili o zkušenosti nebo odhadli potenciální problémy, které mohou nastat, a diskutovali o nich.

[5 minut] Prezentace

 • Stručně představte a zdůrazněte problémy, jako jsou:

  • Vyprchávání vzájemné důvěry
  • Vstupování zdrojů do osobní sféry
  • Mocenská rovnováha
  • Vydírání (citové nebo jiné)

[10 minut] Diskuze ve skupině

 • Požádejte účastníky, aby se vrátili do svých skupinek (stejně jako předtím) a prodiskutovali a navrhli způsoby, jak zmírnit problémy ve svých vztazích se zdroji.

 • Mohou použít přiloženou šablonu a sepsat je do dvou sloupců:

  • Problémy
  • Zmírnění/řešení

[5 minut] Závěrečný rozbor

 • Zpět v plénu / ve skupině požádejte několik dobrovolníků, aby se podělili o problémy a řešení své skupiny.

 • Na závěr okomentujte svá zjištění a uveďte soubor zdravých postupů, jako například:

  • abyste zmírnili případné nežádoucí návrhy ze strany zdroje, používejte zvlášť pracovní a osobní telefon nebo si na schůzky přiveďte kolegu apod.

ZDROJE:

Závěr (10 minut)

Závěrečná aktivita: Plakát na doma

Tvůrčí činnost | 5 minut

Nástroje/materiály

 • Sdílená kreslicí podložka / snímky / tabule (je-li workshop online)
 • Tabule / flipchart, samolepicí papírky, fixy (je-li workshop offline)

Pokyny

 • Požádejte účastníky, aby vytvořili plakát, který si budou moci odnést, a podělili se o své odpovědi na následující otázku na sdílené tabuli / kreslicí tabuli:

  • Co si z dnešního semináře odnášíte jako hlavní poznatek?
 • Dejte účastníkům několik minut na napsání a/nebo nakreslení svých myšlenek a přečtení myšlenek ostatních.

Závěrečný rozbor

 • Přejděte a zvýrazněte některé body na společné tabuli.
Závěr

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Pokyny

 • Ukončete workshop a shrňte jeho obsah. Uveďte, zda na tento seminář budou navazovat další lekce z cyklu „Lidský prvek“ (např. „Lidský prvek: Identifikace a bezpečné oslovení zdrojů“ a/nebo „Lidský prvek: Vedení rozhovorů“).

 • Proveďte rychlý přehled sezení, abyste získali rychlé reakce. Každý účastník by měl říci:

  • jednu věc, kterou považuje na sezení za velmi zdařilou a
  • jednu věc, kterou by příště zlepšil/a
 • Můžete vyzvat účastníky, aby kladli otázky, nebo jim dát několik závěrečných tipů.

 • Pokud je to relevantní, podělte se o kontaktní informace a jakékoli další podrobnosti.

Další zdroje

K použití při přípravě a ke sdílení s účastníky po skončení semináře.

K tématu:

Další související zdroje:

Níže uvedené zdroje se sice často týkají žurnalistiky, nejsou však relevantní pouze pro novináře, ale pro všechny, kteří provádějí výzkum a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Kontaktujte nás

Obraťte se na nás prostřednictvím stránky Odhalte neviditelné, pokud:

 • máte jakékoli dotazy týkající se tohoto plánu workshopu a pokynů pro facilitátora,
 • používáte tento plán workshopu a chcete se podělit o zpětnou vazbu a návrhy, které mohou přispět k jeho zlepšení,
 • jste si plán workshopu přizpůsobili pro konkrétní kontext a chcete se s námi podělit o výsledky,
 • chcete navrhnout nové aktivity, tipy nebo příklady, které by se mohly do tohoto workshopu začlenit,
 • se chcete podělit o své odborné znalosti a spolupracovat s námi na vývoji a testování nových workshopů.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG klíč/otisk prstu: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorství a licence

CC BY-SA 4.0

Tento obsah byl vytvořen v rámci projektu Odhalte neviditelné organizace Tactical Tech a spadá pod licenci [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by -se/4.0/)

 • Autoři workshopu: Nuria Tesónová
 • Design pokynů: A. Hayder
 • Redakce a obsah: Christy Langeová, Laura Rancová
 • Grafický design: Yiorgos Bagakis
 • Vývoj webových stránek: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Koordinace a dohled nad projektem: Christy Langeová, Laura Rancová, Lieke Ploegerová, Marek Tuszynski, Safa Ghnaimová, Wael Eskandar

Tento zdroj byl vytvořen v rámci Iniciativy pro spolupráci a investigativní žurnalistiku (CIJI) spolufinancované Evropskou komisí v rámci pilotního projektu: „Podpora investigativní žurnalistiky a svobody sdělovacích prostředků v EU“ (GŘ CONNECT).

*Tento text vyjadřuje názor autora a Komise nenese odpovědnost za případné použití informací v něm obsažených.

Více o tomto tématu