Lidský prvek v investigativě: (2) Vedení rozhovorů

Tento workshop je součástí plánu školení sestávajícího ze čtyř modulů, který je zaměřen na „lidský prvek v investigativě“, konkrétně na interakci mezi investigativci/výzkumníky a lidmi, kteří se mohou stát jejich zdroji informací. Navazuje na seminář „Lidský prvek: Identifikace a bezpečné oslovení zdrojů“ (který by měli začátečníci absolvovat první). Tento druhý workshop poskytuje účastníkům techniky, dovednosti a osvědčené postupy pro bezpečné vedení rozhovoru a udržování kontaktu s lidskými zdroji poskytujícími důkazy během investigativy.

Přehled workshopu

Téma: Lidský prvek v investigativě: jak bezpečně vést rozhovory.

Cíle:

 • Tento workshop poskytuje techniky, dovednosti a osvědčené postupy, které účastníci potřebují pro bezpečnou identifikaci, rozhovory a udržování kontaktu s lidmi během vyšetřování s cílem shromáždit a posílit důkazy.

Výsledky vzdělávání:

 • Pochopení, že různé typy rozhovorů a respondentů vyžadují různé přístupy.
 • Formulování různých typů otázek na rozhovor, vypracování dotazníku.
 • Vedení rozhovoru.

Způsob poskytování: online/osobní workshopy

Trvání workshopu (bez přestávek): 2 hodiny a 10 minut

Počet účastníků: 6 až 24

Související workshopy:

Související příručky ze souboru materiálů Odhalte neviditelné: 

Přípravné materiály na workshop ke stažení:

Vzdělávací aktivity

Zahájení (15 minut)

Pokud toto sezení vedete se stejnou skupinou jako v úvodním sezení na téma „Lidský prvek v investigativě: Identifikace a bezpečné oslovení zdrojů a respondentů“, vynechejte v tomto otevření představení školitele a účastníků. Místo toho můžete spustit aktivitu na probuzení nebo poskytnout shrnutí předchozího sezení/workshopu.

Úvod do workshopu

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Pokyny

 • Upoutejte pozornost položením otázky nebo komentováním příslušného obrázku.
 • Představte sebe a cíle workshopu.
 • Volitelné: představte zdroj materiálů na workshop (Tactical Tech)
 • Informujte účastníky o programu workshopu.
 • Navrhněte základní pravidla workshopu. Zeptejte se účastníků, zda by chtěli vaše návrhy upravit nebo navrhnout další pravidla. Ujistěte se, že všichni základním pravidlům rozumějí a souhlasí s nimi. Konkrétní návrhy na stanovení základních pravidel jsou k dispozici v Příručce pro facilitátory: část „Vedení workshopů“.
 • Stanovte dynamiku skupinové práce, vysvětlete, zda účastníci budou muset během interaktivních aktivit workshopu pracovat ve stejných týmech.
Představení účastníků/prolomení ledů

Tvůrčí činnost | 10 minut

Pokyny

 • Zorganizujte rychlé kolo představování účastníků tím, že je požádáte, aby odpověděli na několik otázek (něco oznámili) o sobě, své práci, očekáváních od workshopu.

 • Případně můžete zvolit aktivitu k prolomení ledů, které účastníky povzbudí k tvořivosti tím, že budou odpovědi nebo nápady kreslit na online tabuli, nebo, jsou-li offline, postaví se a budou plnit určité úkoly nebo diskutovat ve skupinách:

  • např. udělají 2-minutový rozhovor se spoluúčastníkem, aby se dozvěděli více o jeho práci nebo místě původu atd.,
  • inspiraci naleznete v části Jak prolomit ledy v Příručce ETI pro facilitátora.

Plánování a vedení rozhovorů (1 hodina a 45 minut)

Úvod: Plánování rozhovorů

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Nástroje/materiály

Pokyny

Připravte si a předveďte krátkou prezentaci zaměřenou na následující myšlenky:

 • Když jste připraveni na rozhovor, musíte pracovat na logistice, jako například:

  • místo setkání
  • nástroje pro nahrávání
  • cestování a ubytování
  • místní kontakty pro podporu a bezpečnost
  • výzkum a uvědomění si kontextu
  • bezpečná komunikace se zdroji atp.
 • Opětovně potvrďte potřebu plánování dopředu a doporučte dodržovat výzkumný cyklus s cílem řešit a zmírňovat potenciální rizika v každém kroku: před, během a po rozhovoru.

  • Neváhejte to opakovat co nejčastěji.
 • Vyzvěte účastníky, aby přispěli/ptali se/diskutovali o aspektech týkajících se jejich vlastních potřeb

Plánování rozhovorů

Spolupráce | 35 minut

Nástroje/materiály

 • „Šablony aktivit – Lidský prvek: Vedení rozhovorů“, část „Skupinové aktivity: Plánování rozhovorů“ (kopie k vyplnění online nebo vytištění)
 • Prezentace/flipchart s pokyny pro skupinové úlohy a klíčovými body, které je třeba si zapamatovat
 • Sdílená cloudová složka a soubory/platforma pro úpravu textu (např. [Framapad](https://framapad.org/abc/en/ „https\://framapad.org/abc/en/“)) pro zaznamenávání pozorování /případně sdílené online tabule, jako například Miro nebo Mural (je-li workshop online.)
 • Samostatné archy papíru, samolepicí papírky, pera (je-li workshop offline).

Pokyny

[15 minut] Skupinový úkol

 • Rozdělte účastníky do skupin po 3–5 členech.

 • Požádejte týmy, aby si určili zapisovatele, časoměřiče a prezentujícího na závěrečný rozbor (platí pro každou aktivitu); tyto úkoly by si měly občas vyměnit.

 • Informujte je, že budou muset naplánovat rozhovor s vybranou postavou.

 • Požádejte je, aby si vybrali jednu postavu, se kterou budou vést rozhovor/nebo jim sami přidělte postavu (např. svědka, oběť, podezřelého pachatele, odborný zdroj, oficiálního zástupce...) a zapište:

  • 1. roli, kterou má vybraná postava při investigativě
  • 2. vztah postavy k investigativě
  • 3. informace, které může poskytnout.
 • Poskytněte skupinám pro práci pomocné otázky, jako například:

  • Jak budete vést rozhovor?
  • Kde zorganizujete setkání?
  • Jaké další aspekty byste měli zvážit před a během setkání/rozhovoru?

Pokud se tento workshop koná v návaznosti na workshop „Lidský prvek: Identifikace a bezpečné oslovení zdrojů“:

 • můžete ponechat stejné skupiny jako dříve nebo vytvořit nové a zachovat je v rámci tohoto workshopu;
 • skupiny si mohou ponechat své předchozí případy a vybrat si respondenty a činnosti, které s nimi souvisejí, aby se ušetřil čas.

[20 minut] Závěrečný rozbor

 • Požádejte každou skupinu, aby během 2 minut představila svůj plán a zároveň uvedla důvody svých rozhodnutí.

 • Komentujte a poskytněte zpětnou vazbu každému týmu a požádejte ostatní účastníky, aby se podělili o otázky/návrhy.

 • Po skupinových prezentacích zorganizujte krátkou diskusi o výhodách a nevýhodách různých typů rozhovorů:

  • Tváří v tvář
  • Videohovor
  • Rozhovor přes e-mail:

Při skupinové aktivitě si můžete předem připravit karty postav a přiřadit je každé skupině, abyste ušetřili čas.

Příprava otázek a plánu rozhovoru

Tvůrčí činnost | 20 minut

Nástroje/materiály

 • „Šablony aktivit – Lidský prvek: Vedení rozhovorů“, část „Skupinové aktivity: Příprava otázek a plánu rozhovoru “ (kopie k vyplnění online nebo vytištěné)
 • Prezentace/flipchart s pokyny pro skupinové úlohy a klíčovými body, které je třeba si zapamatovat
 • Stejné jako dříve

Pokyny

 • Požádejte účastníky, aby se vrátili do svých skupin.

 • Každá skupina by měla:

  • připravit dotazník pro svého respondenta (z předchozí aktivity) a
  • seřadit otázky
  • vysvětlit, jaké jsou její cíle a jak se jich pokusí dosáhnout.
 • Veďte účastníky k důležitým cílům, jako jsou:

  • Prolomení ledů
  • Vyvolání reakce
  • Shromáždění podkladů pro příběh
  • Ověření faktů z jiných zdrojů důkazů nebo informací z alternativních zdrojů
  • Shromáždění důkazů
  • Získání svědectví a/nebo lidské stránky příběhu atp.
 • Připomeňte týmům, aby si určili zapisovatele, časoměřiče a dobrovolníka (dobrovolníky) na následnou aktivitu hraní rolí (viz následující část).

Hraní rolí: kladení otázek

Spolupráce | 20 minut

POZNÁMKA: čas na tuto aktivitu bude třeba přizpůsobit v závislosti na počtu skupin.

Nástroje/materiály

 • Materiály a poznámky skupin z předchozí aktivity
 • Snímek/flipchart pro zapisování klíčových bodů, které je třeba si zapamatovat po hraní rolí.

Pokyny

[20 minut] Hraní rolí

 • V návaznosti na předchozí aktivitu si každá skupina vyzkouší navržený rozhovor prostřednictvím hraní rolí.

 • Dobrovolník z jiné skupiny je přizván, aby hrál roli respondenta.

 • Každé skupině dejte 5 minut na uskutečnění rozhovoru, zatímco ostatní ji pozorují a dělají si poznámky pro pozdější zpětnou vazbu.

 • Když všechny skupiny skončí, vyzvěte všechny, aby se podělili o své myšlenky a připomínky.

[10 minut] Závěrečný rozbor a shrnutí

 • Po skončení hraní rolí všech skupin se vyjádřete k typům otázek a cílů, proč fungují nebo nefungují ak čemu jsou užitečné.

 • Diskusi soustřeďte na to, co byste měli dělat a *co byste neměli dělat**, tj.:

  • Ptejte se obecné otázky, abyste prolomili ledy
  • Nepokládejte navádějící otázky, které by mohly ovlivnit odpovědi respondentů
  • Nepokládejte uzavřené otázky, pokud je vaším cílem získat podkladové informace
 • Napište si základní rady/tipy a spojte je s příslušnými otázkami, abyste zdůraznili rozdíly mezi různými typy otázek:

  • Otevřené vs. uzavřené
  • Věcné a otevřené
  • Zavádějící otázky
  • Doplňující otázky
  • Provokativní otázky
 • Zdůrazněte, že zranitelné nebo nepřátelské zdroje vyžadují zvláštní přístup.

  • Vzpomeňte některé speciální přístupy a jak se liší.
  • Uveďte příklady a tipy.

ZDROJE:

Vedení záznamu z rozhovorů. Právní aspekty

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Nástroje/materiály

 • Předem připravené snímky/flipchartové papíry pro prezentaci.

Pokyny

 • Připravte a uveďte krátkou prezentaci, ve které zdůrazníte význam posouzení rizika z hlediska komunikace, místa konání, uchovávání důkazů a údajů a osobní ochrany:

  • Čas a místo rozhovorů
  • Úvahy týkající se digitální a fyzické bezpečnosti
  • Cestování
  • Rozhovory, které vyžadují zvláštní přístup (se zranitelnými nebo nepřátelskými zdroji/respondenty), mohou být řešeny samostatně. Pokud se jim nevěnuje samostatná část, uveďte, jak vyžadují zvláštní plánování.
 • Zeptejte se účastníků, zda přemýšleli o tom, jak a kde budou shromažďovat a/nebo zaznamenávat informace nebo důkazy:

  • Budou nahrávat, fotografovat, pořizovat videa atd.?
 • Připomeňte jim nástroje na zdokumentování rozhovorů, protože jim to pomůže přemýšlet o řešeních ukládání:

  • Zvukový záznam
  • Videohovory a nahrávání telefonu
  • Foto/video
  • Bezpečná archivace
 • Upozorněte je na následující důležité aspekty:

  • Informovaný souhlas, který je třeba získat od respondentů pomocí „formuláře souhlasu“: podepsané formuláře, v nichž se podrobně uvede, jak se informace a identita použijí nebo zachovají v tajnosti.
  • Právní problémy
  • Bezpečnost
  • Ochrana osobních údajů
 • Diskutujte a poskytněte tipy týkající se:

  • Způsobu jakým identifikujete nebo uvedete zdroj informací ve vaší investigativě.
  • Odhalíte jejich totožnost?
  • Musí zdroje zůstat důvěrné?Jak ovlivňuje důvěrnost zdrojů důvěryhodnost vaší zveřejněné zprávy?
 • Definujte klíčové pojmy a postupy:

  • Záznam
  • Mimo záznamu
  • Anonymita

ZDROJE:

Po rozhovoru: kontrola a bilancování

Diskuse | 15 minut

Nástroje/materiály

 • Předem připravené snímky/flipchartové papíry pro prezentaci.
 • Sdílená tabule, jako například Miro nebo Mural/platforma pro úpravu textu v cloudu (např. [Framapad](https ://framapad.org/abc/en/) (je-li workshop online.)
 • Flipchartový papír/tabule a pera (je-li workshop offline)

Pokyny

 • Požádejte účastníky, aby si vyhradili 2 minuty na to, aby na společnou tabuli napsali své myšlenky k následující otázce:

  • Co děláte po skončení rozhovoru?
 • Po tomto individuálním cvičení je upozorněte na klíčové body, pokud nebyly zmíněny:

  • Ověřování faktů a informací získaných během rozhovorů.
  • Výzkumný cyklus: zhodnoťte potřeby a promyslete si průzkum.
  • Poskytnutí práva na odpověď.
  • Zkontrolujte, zda máte dovolení a jak bude zdroj uveden (pokud je uveden), když odhalíte nebo zveřejníte svou investigativní práci.
  • Zůstaňte v kontaktu: současní respondenti mohou být východiskem pro vytvoření vlastního programu zdrojů a další investigativy.
 • Hodnocení rizik: komunikace, archivace, zveřejňování, sdílení s ostatními, spolupráce.

 • Povzbuďte účastníky, aby si kladli otázky, jako například:

  • Zvážili jste, jak dlouho bude rozhovor trvat?

   • Byl příliš dlouhý a/nebo se zdroj unavil?
   • Vzpomeňte časové trvání a jakou hodnotu má čas vašeho zdroje.
  • Byli jste ve správném rozpoložení mysli díky péči o sebe a sebeuvědomování?
  • Udělali jste při oslovování zdroje nějaké chyby? (kulturní, rodové, jiné)
 • Zdůrazněte důležitost poučení se/přijetí možnosti, že se rozhovoru budete muset vzdát:

  • Některé zdroje nebudou navzdory vašemu plánu nápomocné
  • Pokud si myslíte, že jste udělali vše, co bylo ve vašich silách, ale zdroj nesplnil vaše očekávání, je v pořádku nechat zdroj odejít i během rozhovoru.

ZDROJE:

Závěr (10 minut)

Závěrečná aktivita: Plakát na doma

Tvůrčí činnost | 5 minut

Nástroje/materiály

 • Sdílená kreslící plocha/obrazovka/tabule (online)
 • Bílá tabule/flipchartový papír, samolepicí papírky, fixy (offline)

Pokyny

 • Požádejte účastníky, aby vytvořili plakát, který si budou moci odnést, a to tak, že se podělí o své odpovědi na následující otázku na společné tabuli/kreslicí tabuli:

  • Co si z dnešního workshopu odnášíte?
 • Dejte účastníkům několik minut k napsání a/nebo nakreslení myšlenek a přečtení myšlenek ostatních.

Závěrečný rozbor

 • Přejděte a zvýrazněte některé body na společné tabuli.
Závěr

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Pokyny

 • Ukončete workshop a shrňte jeho obsah. Uveďte, zda bude tento workshop pokračovat dalšími sezeními ze série „Lidský prvek“ (např. „Lidský prvek v investigativě: Identifikace a bezpečné oslovení zdrojů“ a/nebo „Jak bezpečně identifikovat, rozvíjet a udržovat lidské zdroje“).

 • Udělejte rychlý přehled sezení a sesbírejte rychlé reakce. Každý účastník by měl uvést:

  • jednu věc, kterou považuje na sezení za velmi zdařilou a
  • jednu věc, kterou by příště zlepšil/a
 • Povzbuďte účastníky, aby kladli otázky, nebo jim dejte několik závěrečných tipů.

 • Pokud je to relevantní, podělte se o kontaktní informace a jakékoli další podrobnosti.

Další zdroje

K tématu:

Další související zdroje:

Kontaktujte nás

Obraťte se na nás prostřednictvím stránky Odhalte neviditelné, pokud:

 • máte jakékoli dotazy týkající se tohoto plánu workshopu a pokynů pro facilitátora,
 • používáte tento plán workshopu a chcete se podělit o zpětnou vazbu a návrhy, které mohou přispět k jeho zlepšení,
 • jste si plán workshopu přizpůsobili pro konkrétní kontext a chcete se s námi podělit o výsledky,
 • chcete navrhnout nové aktivity, tipy nebo příklady, které by se mohly do tohoto workshopu začlenit,
 • se chcete podělit o své odborné znalosti a spolupracovat s námi na vývoji a testování nových workshopů.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG klíč/otisk prstu: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorství a licence

CC BY-SA 4.0

Tento obsah byl vytvořen v rámci projektu Odhalte neviditelné organizace Tactical Tech a spadá pod licenci [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by -se/4.0/)

 • Autor workshopu: Nuria Tesónová
 • Design pokynů: A. Hayder
 • Redakce a obsah: Christy Langeová, Laura Rancová
 • Grafický design: Yiorgos Bagakis
 • Vývoj webových stránek: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Koordinace a dohled nad projektem: Christy Langeová, Laura Rancová, Lieke Ploegerová, Marek Tuszynski, Safa Ghnaimová, Wael Eskandar

Tento zdroj byl vytvořen v rámci Iniciativy pro spolupráci a investigativní žurnalistiku (CIJI) spolufinancované Evropskou komisí v rámci pilotního projektu: „Podpora investigativní žurnalistiky a svobody sdělovacích prostředků v EU“ (GŘ CONNECT).

*Tento text vyjadřuje názor autora a Komise nenese odpovědnost za případné použití informací v něm obsažených.

Více o tomto tématu