Základy řízení rizik pro investigativce

Cílem tohoto workshopu je seznámit účastníky se základními principy hodnocení a řízení rizik, která mohou uplatnit ve svém profesionálním a osobním kontextu. Poskytuje pracovní postup a návod, jak provést hodnocení rizik a použít toto hodnocení jako nástroj pro přijímání rozhodnutí na úrovni jednotlivce a/nebo týmu.

Přehled workshopu

Téma: Myšlení, metody a nástroje nápomocné při řízení rizik před vyšetřováním, během něj a po něm

Cíle:

 • Seznámit účastníky se základními principy hodnocení a řízení rizik, které mohou uplatnit ve svém profesním a osobním kontextu.
 • Poskytnout pracovní postup a návod, jak provést hodnocení rizik a jak toto hodnocení využít jako nástroj pro přijímání informovaných rozhodnutí.
 • Ukázat důležitost rozvoje „rizikového a bezpečnostního myšlení“ investigativců (jednotlivců i týmů) namísto uplatňování automatizovaného chování a souboru standardních nástrojů a metod.

Výsledky vzdělávání:

 • Posuzování různých typů rizik pro jednotlivce a týmy.
 • Identifikace způsobů řešení a řízení identifikovaných rizik.
 • Uplatňování kontextově relevantních metod a nástrojů pro hodnocení a zmírňování rizik.

Všeobecné pokyny pro školitele:

 • Tento workshop lze rozdělit na 30–40minutová sezení. Přestávky nejsou do časové osy započítány; k jejich zařazení můžete přistoupit podle potřeby. Mezi jednotlivá sezení můžete zařadit krátkou přestávku nebo rychlou aktivitu na povzbuzení.
 • Při skupinových aktivitách rozdělte účastníky do týmů po 3—5 lidech. Čas určený na zpětnou vazbu a diskuse po cvičení přizpůsobte počtu účastníků a velikosti skupin. Můžete také účastníky vybídnout, aby si při práci ve skupinách rozebrali různé úkoly. Může se jednat o role zapisovatele, časoměřiče, prezentujícího nebo designera (pokud jde o vizuální prezentaci).
 • U online workshopů doporučujeme během aktivit na povzbuzení a aktivit v malých skupinách používat časovač na obrazovce.
 • Vždy, když je to možné, přizpůsobte příklady z workshopu kontextu vašeho publika.

Způsob poskytování: online/osobní workshopy

Trvání workshopu (bez přestávek): 2 hodiny a 45 minut

Velikost třídy: 6 až 24 účastníků

Související workshopy:

Související články a příručky ze souboru Odhalte neviditelné:

Aktivity na workshopu a šablony ke stažení:

Vzdělávací aktivity

Zahájení (15 minut)

Úvod do workshopu

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Pokyny pro školitele

 • V případě potřeby upoutejte pozornost položením otázky nebo komentářem k příslušnému tématu, obrázku atp.
 • představte cíle a program workshopu,
 • Volitelné: Představte zdroj materiálu pro workshop (Tactical Tech).

 • Uveďte jako „upozornění“, že rizika jsou specifická a neustále se vyvíjejí: účastníci jsou odborníky na své vlastní prostředí a v konečném důsledku jsou zodpovědní za svá vlastní rizika. Pokud je míra rizika obzvláště vysoká, měli by vyhledat další školení a odborné poradenství.

 • Informujte účastníky o programu workshopu.

 • Navrhněte základní pravidla workshopu týkající se mimo jiné respektu, důvěrnosti a zásad rovnosti. Zeptejte se účastníků, zda by chtěli vaše návrhy upravit nebo přidat další pravidla. Ujistěte se, že všichni pravidlům rozumějí a souhlasí s nimi.

Představení účastníků/registrace

Tvůrčí činnost | 10 minut

Pokyny

 • Zorganizujte krátké kolo představování a požádejte účastníky, aby zodpověděli několik otázek o sobě, své práci a hlavních očekáváních od workshopu. Zmapování očekávání v tomto bodě vám umožní provést konečné úpravy způsobu poskytování obsahu, ale také objasnit, čemu se nebudete věnovat a proč.

 • Chcete-li toto téma propojit, můžete účastníky také požádat, aby se podělili o konkrétní situace (vlastní nebo přečtené jinde), kdy se jim něco nepodařilo nečekaným nebo zábavným způsobem, a jak se s tím vypořádali. Účastníci se při sdílení příkladů z reálného života nemusí cítit příjemně, takže to může být volitelné. Upozorněte je, že by se měli vyhnout poskytování jakýchkoli soukromých informací a že pokud jim tato otázka není příjemná, mohou z aktivity odstoupit.

 • Případně můžete zvolit aktivitu na prolomení ledů, která účastníky povzbudí k tvořivosti tím, že budou odpovědi nebo nápady kreslit na online tabuli, nebo, jsou-li offline, postaví se a budou plnit určité úkoly. Inspiraci naleznete v části Jak rozbít ledy v Příručce pro facilitátora.

Hodnocení rizik (1 hodina a 25 minut)

Úvod do rizik a scénářů

Čtení, sledování, poslech | 15 minut

Pokyny

Udělejte krátkou prezentaci se zaměřením na základní body:

 • Definice rizika – Riziko je odpovědí na tři otázky:

  • Co se může stát?
  • Jaká je pravděpodobnost, že se to stane?
  • Jaké by to mělo důsledky? → Zodpovězením těchto jednoduchých otázek můžeme začít posuzovat úroveň rizika.
 • „Co se může stát?“ - Rizikové scénáře: Definováním ideálního scénáře („vše půjde podle plánu“) a všech potenciálních scénářů, které se od něj odchylují („něco se pokazí“), můžeme zmapovat své cíle a identifikovat celou řadu událostí, které by nám mohly zabránit v úspěchu.

 • Nepovinné – popište příklad vyšetřování/výzkumu/práce v terénu, který se týká kontextu a prostředí účastníků:

  • Představte své hlavní cíle a definujte „scénář úspěchu“.
  • Rozdělte vyšetřování/výzkum/práci v terénu na malé, praktické a zvládnutelné kroky v chronologickém pořadí („Nejprve musíme... Poté... Nakonec... " atd.).
  • Pro každý krok popište jeden nebo dva rizikové scénáře, které by mohly zabránit úspěchu.

ZDROJE:

Identifikace rizikových scénářů: Individuální cvičení

Tvůrčí činnost | 30 minut

Nástroje/materiál

 • Šablony řízení rizik (soubory Word)
 • POZNÁMKA: Předložené šablony jsou jen příklady, jak zorganizovat hodnocení rizik, školitel/účastník si je může přizpůsobit nebo upravit podle vlastního uvážení.
 • Jedná se o individuální cvičení, které nevyžaduje oddělené místnosti.

Pokyny

[5 minut]

 • Požádejte účastníky, aby si individuálně představili potenciální vyšetřování. Případně uveďte vlastní příklad výzkumu, jež bude dostatečně úzce vymezený a proveditelný (např. sběr vzorků vody pro testování úrovně používání pesticidů v dané oblasti).

[15 minut]

 • Požádejte účastníky, aby samostatně vyplnili první tabulku šablony řízení rizik takto:

  • V horní části strany napište hlavní cíl(e) výzkumu (např. odebrat 30 vzorků vody podle specifického protokolu a poslat je do laboratoře na testování).

  • Vyplňte tabulkuobsahující tyto části: a. Typ činností, které mají být provedeny – v chronologickém pořadí (např. přeprava na místo, odběr environmentálních vzorků, testování na pesticidy atd.)

   b. Scénář úspěchu: co budou vyšetřovatelé dělat během těchto činností, pokud vše půjde dobře. Vybízejte účastníky, aby byli co nejkonkrétnější, i když to bude znamenat zapojení představivosti nebo odhadování (např. *Najměte si obytný vůz a odjeďte na místo, zůstaňte tam tři týdny, abyste uskutečnili rozhovory a sesbírali vzorky, každý týden odeberte tři vzorky vody z deseti různých míst, během tohoto období uchovávejte vzorky v chladu v chladničce;

   c. Potenciální rizikový scénář: Co se může v každém kroku pokazit? Podpořte účastníky v tom, aby popustili uzdu své fantazii a nepouštěli se příliš rychle do přemýšlení o zmírňujících opatřeních.

[5 minut] Po uplynutí času požádejte dva tři dobrovolníky, aby se podělili s větší skupinou o to, co napsali. Zeptejte se jich, jak podle nich vypadá úspěch a zda mohou uvést jeden nebo dva příklady rizikových scénářů.

[5 minut] Otevřete prostor pro další účastníky:

 • Mysleli během prezentace svých kolegů na jiné možné rizikové scénáře?

 • Zeptejte se účastníků, jaký přínos by mělo, kdyby toto cvičení dělali v týmu, a ne jednotlivě.

 • Vysvětlete, jak může práce v týmu pomoci k identifikaci nových rizikových scénářů a k větší kreativitě.

Zhodnocení a stanovení priorit rizikových scénářů

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Pokyny

Udělejte krátkou prezentaci se zaměřením na následující body:

 • **Jak je to pravděpodobné? Jaké by to mělo důsledky? – Popište, jak posoudit pravděpodobnost a důsledky pomocí kvalitativních stupnic (např. důsledky: „minimální / malé / vážné/ velké / katastrofické“; pravděpodobnost: „extrémně nepravděpodobné / velmi nepravděpodobné / nepravděpodobné / pravděpodobné / velmi pravděpodobné“). Případně uveďte, že účastníci mohou použít i kvantitativní stupnice (1/2/3/4/5).

 • Seřazení rizik – Matice rizik – Vysvětlete, jak hodnotit rizika pomocí matice. Příklad jednoduché matice rizik je uveden v šabloně řízení rizik. Můžete ukázat, jak do matice umístit dva nebo tři rozdílné scénáře. Zdůrazněte, že matice je mimořádně zjednodušený nástroj pro rozhodování, realita je složitější a je v ní méně jistot.

 • Stručně uveďte význam vnímání rizika a subjektivity. – Jelikož je pravděpodobné, že různí jednotlivci budou podobné scénáře posuzovat odlišně, spolupráce může pomoci lépe posoudit rizika a určit si priority.

 • Volitelné: Uveďte příklad tří nebo čtyř rizikových scénářů identifikovaných dříve, popište, jak hodnotíte jejich pravděpodobnost a důsledky a jak je seřadíte podle priority.

ZDROJE:

Hodnocení rizik

Spolupráce | 30 minut

Nástroje/materiály

Pokyny

 • Rozdělte účastníky do malých skupin (3 až 5 lidí na skupinu). Požádejte je, aby si určili zapisovatele a někoho, kdo jejich práci představí hlavní skupině.

[15 minut] Požádejte účastníky, aby si vybrali jeden případ z předchozího cvičení, v němž každý účastník pracoval samostatně, a aby společně:

 • Identifikovali potenciální rizikové scénáře – vyzvěte každého člena skupiny, aby přispěl novými scénáři.

 • Ohodnotili pravděpodobnost a důsledky každého rizikového scénáře pomocí kvalitativní nebo kvantitativní stupnice.

 • Porovnáním pravděpodobnosti a důsledků – a případně pomocí matice rizik – seřadili rizikové scénáře od nejdůležitějšího po nejméně důležitý.

 • Podporujte účastníky v tom, aby identifikovali fyzická a digitální rizika, jakož i to, jak jsou navzájem propojena – neuvažujte o nich izolovaně.

 • Požádejte je, aby přednesli svá zjištění (čím více, tím lépe).

[10 minut] Po uplynutí času se účastníci vrátí do hlavní skupiny. Zástupce každé skupiny pak představí svůj případ a identifikovaná rizika.

[5 minut] Závěrečný rozbor – shrnutí hlavních myšlenek vyplývajících z aktivity:

 • Riziko se dědí – Účastníci mohou brát v úvahu pouze rizika, jež se týkají jich samotných, a v omezené míře ohrožení pro jejich zdroje nebo jiné osoby, s nimiž budou spolupracovat. Vyzvěte je, aby vzali v úvahu všechny, kdo se podílejí na vyšetřování, včetně kolegů, zdrojů, vyšetřovaných subjektů atp. Riziko účastníků je zároveň rizikem ostatních lidí a naopak.

 • Zásada neškodit – zeptejte se účastníků, zda by jejich investigativa mohla způsobit další škodu. Měli by být v tomto případě připraveni v investigativě dále nepokračovat?

 • Události jsou nekontrolovatelné a lidé nepředvídatelní – účastníci by měli o hodnocení rizik uvažovat jako o nástrojích pro přípravu na neočekávané události spíše než jako o kontrolních seznamech.

 • Účastníci by se mohli dostat do pasti, když budou o digitálních a fyzických rizicích uvažovat odděleně. Zdůrazněte, že jsou úzce propojeny a že digitální hrozba může mít fyzické účinky a naopak.

Zmírňování rizik (45 minut)

Úvod do řízení rizik

Čtení, sledování, poslech | 15 minut

Pokyny

Uveďte krátkou prezentaci zaměřenou na:

 • Definice řízení rizik – Snížení pravděpodobnosti nebo následků rizikového scénáře nebo zmírnění jeho účinků poté, co již proběhl.

 • Řízení rizik se může uskutečnit třemi způsoby:

  • Snížení pravděpodobnosti – Odstranění nebo úprava rizika, zavedení varovných systémů atp.

  • Snížení následků – oddělení/izolace rizika; školení, cvičení a výcvik; vybavení pro lepší zvládnutí rizika atp.

  • Náprava škod – Nácvik reakcí na riziko; plán pomoci nebo řešení v případě, že se riziko vyskytne; atp.

 • Robustní strategie – Pokud je to možné, upřednostňujte opatření ke zmírnění rizik, u nichž je nízká pravděpodobnost, že způsobí nová rizika, a lze je přizpůsobit různým scénářům. Pokud si například před vyšetřováním stanovíme, jakými důkazy budeme ověřovat, že je člověk naživu, a jaké budou komunikační plány s týmem, můžeme zmírnit mnohé rizikové scénáře. Podobně jsou v různých situacích užitečné i pohotovostní tašky. Základem je: připravit se, připravit se, připravit se.

 • Spolupráce – Spoluprací si rozšiřujeme znalosti, snižujeme nejistotu, zpochybňujeme své předsudky a v konečném důsledku dokážeme lépe zmírňovat rizika. Spolupráce je důležitá i pro sdílení osvědčených postupů a učení se od jiných.

 • Volitelné: Uveďte příklad dříve identifikovaného rizikového scénáře. Popište tři nebo čtyři potenciální strategie ke zmírnění následků, jejich výhody a nevýhody.

Zmírňování rizik

Spolupráce | 30 minut

Nástroje/materiály

Pokyny

 • Rozdělte účastníky do malých skupin (3 až 5 lidí na skupinu) – pokud je to možné, zachovejte stejné skupiny jako při předchozím cvičení. Požádejte je, aby si určili zapisovatele a někoho, kdo jejich práci představí hlavní skupině.

[15 minut] V případě rizikového scénáře, který byl posouzen a seřazen podle priorit v předchozím cvičení, požádejte účastníky, aby společně:

 • Identifikovali dvě nebo tři zmírňující strategie ke snížení pravděpodobnosti a následků každého scénáře nebo k omezení jeho vlivu v případě, že k němu dojde.

 • Diskutovali o tom, jak by tato zmírňující opatření zavedli. Povzbuďte účastníky, aby přemýšleli o praktických aspektech, jakož i o nových rizicích, která by mohla vzniknout v důsledku jejich činnosti.

[10 minut] Po uplynutí času se účastníci vrátí do hlavní skupiny.

 • Zástupce každé skupiny představí svůj případ včetně:

  • zmírňujícího opatření, které určili,
  • jak by ho realizovali a
  • jaká nová rizika identifikovali během této fáze.

[5 minut] Shrnutí – shrňte hlavní myšlenky vyplývající z aktivity:

 • Účastníci se podělí o některá řešení ke zmírnění rizik, která navrhli.

 • Jejich nápady můžete komentovat a doplňovat.

 • Zdůrazněte, že hodnocení rizik je opakující se proces. Zavedení zmírňujících opatření může na druhé straně vést ke vzniku nových rizik, která by měla být posouzena.

Závěr (20 minut)

Cvičení na doma: Hodnocení rizik

Tvůrčí činnost | 10 minut

Nástroje/materiály

Pokyny

 • Krátce se zmiňte o tom, že proaktivní hodnocení a řízení rizik se může zpočátku zdát zdlouhavé. Jakmile si však účastníci tento proces osvojí, dokáží rizika zhodnotit poměrně rychle. Existuje jen jeden způsob, jak se k tomu dopracovat: cvičit.

 • Povzbuďte účastníky, aby ve svém volném čase a při každém projektu/investigativě používali to, co se během setkání naučili, a to pomocí listu „Hodnocení rizik – usměrňující otázky“. Tato příručka jim pomůže posoudit rizika spojená s jakoukoli činností, kterou vykonávají.

 • Povzbuďte účastníky, aby si zapsali výsledky svého hodnocení, jakož i všechny otázky, které se během procesu vyskytnou.

 • Povzbuďte účastníky, aby se s vámi a se zbytkem skupiny podělili o své poznámky prostřednictvím bezpečného komunikačního kanálu nebo sdíleného cloudového prostoru. Pokud je to možné, můžete se se skupinou podělit o své připomínky a komentáře později nebo zorganizovat schůzku se zpětnou vazbou po skončení workshopu.

Závěr/rozpuštění

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Pokyny

 • Ukončete workshop a shrňte jeho obsah.

 • Proveďte rychlý přehled sezení. Každý účastník by měl říct:

  • jednu věc, která se podle něj povedla

  • jednu věc, kterou by příště zlepšil/a

 • Můžete vyzvat účastníky, aby kladli otázky, nebo jim dát několik závěrečných tipů.

 • Pokud je to relevantní, podělte se o kontaktní informace a jakékoli další podrobnosti.

Aby byli účastníci neustále informováni o tom, co se děje, mohou školitelé efektivně shrnout obsah workshopu podle těchto kroků:

  1. [v úvodu] řekněte účastníkům, co se bude dít;
  1. [během každé části sezení/workshopu] jim připomeňte, co se děje;
  1. [na konci setkání/workshopu] jim řekněte, co se právě stalo. Kromě toho je důležité, aby školitelé na konci poukázali na to, která očekávání byla splněna.

Další zdroje

Kontaktujte nás

Obraťte se na nás prostřednictvím stránky Odhalte neviditelné, pokud:

 • máte jakékoli dotazy týkající se tohoto plánu workshopu a pokynů pro facilitátora,

 • používáte tento plán workshopu a chcete se podělit o zpětnou vazbu a návrhy, které mohou přispět k jeho zlepšení,

 • jste si plán workshopu přizpůsobili pro konkrétní kontext a chcete se s námi podělit o výsledky,

 • chcete navrhnout nové aktivity, tipy nebo příklady, které by se mohly do tohoto workshopu začlenit,

 • se chcete podělit o své odborné znalosti a spolupracovat s námi na vývoji a testování nových workshopů.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG klíč/otisk prstu: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorství a licence

CC BY-SA 4.0

Tento obsah byl vytvořen v rámci projektu Odhalte neviditelné organizace Tactical Tech a spadá pod licenci [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by -se/4.0/)

 • Autor workshopu: Léopold Salzenstein

 • Design pokynů: A. Hayder

 • Redakce a obsah: Christy Langeová, Laura Rancová, Wael Eskandar

 • Grafický design: Yiorgos Bagakis

 • Vývoj webových stránek: Laurent Dellere, Saqib Sohail

 • Koordinace a dohled nad projektem: Christy Langeová, Laura Rancová, Lieke Ploegerová, Marek Tuszynski, Safa Ghnaimová, Wael Eskandar

Tento zdroj byl vytvořen v rámci Iniciativy pro spolupráci a investigativní žurnalistiku (CIJI) spolufinancované Evropskou komisí v rámci pilotního projektu: „Podpora investigativní žurnalistiky a svobody médií v EU“ (GŘ CONNECT).

Tento text vyjadřuje názor autora a Komise nenese odpovědnost za případné použití informací v něm obsažených.

Více o tomto tématu