Crowdsourcing informací pro investigativu

Na tomto workshopu se účastníci seznámí se základními metodami, nástroji, příklady a úvahami, které je třeba zohlednit při plánování a řízení crowdsourcingu. Zkoumá také roli crowdsourcingu jako metody, kterou stále častěji využívají novináři, aktivisté, výzkumní pracovníci a další lidé ke spolupráci s komunitami při shromažďování informací, jejich ověřování a vytváření důkazů, které mohou pomoci odhalit problémy ovlivňující společnosti na celém světě.

Přehled workshopu

Téma: Jak používat metody a nástroje online crowdsourcingu ke shromažďování informací pro účely investigativní práce nebo jiných druhů výzkumu ve veřejném zájmu.

Cíle

 • Seznámení účastníků s metodami a nástroji používanými pro online crowdsourcing údajů.
 • Zvýšení povědomí o klíčových aspektech při vytváření a realizaci crowdsourcingu.

Výsledky vzdělávání

 • Identifikace způsobů využití technik crowdsourcingu přizpůsobených konkrétním potřebám a kontextům.
 • Odhalení osvědčených postupů a nástrojů pro crowdsourcing.
 • Získání informací o bezpečnostních rizicích a způsobech jejich zmírnění s cílem chránit zdroje a výzkumníky/investigativce při provádění crowdsourcingových činností.

Všeobecné pokyny pro školitele:

 • Tento workshop lze rozdělit na 30–40 minutová sezení. Mezi jednotlivá sezení lze zařadit krátkou přestávku nebo rychlou aktivitu na probuzení.
 • Při aktivitách v malých skupinách rozdělte účastníky do skupin po 3 až 5 osobách.
 • Role můžete přidělovat v závislosti na počtu účastníků. Tyto role mohou zahrnovat: facilitátora, zapisovatele, časoměřiče, prezentujícího nebo designera (je-li vyžadována vizuální prezentace).
 • U online workshopů doporučujeme během aktivit na probuzení a aktivit v malých skupinách používat časovač na obrazovce.
 • Vždy, když je to možné, přizpůsobte příklady a případy kontextu vašeho publika.

Způsob poskytování: online/osobní workshopy

Trvání workshopu (bez přestávek): 4 hodiny

Velikost třídy: 6 až 24 účastníků

Související workshopy:

Související články a příručky ze souboru Odhalte neviditelné:

Přípravné materiály na workshop ke stažení:

 • „Crowdsourcing: Referenční dokument“ (PDF nebo [soubor Word](https:// cdn.ttc.io/s/exposingtheinvisible.org/workshops/crowdsourcing/ETI-workshop_Crowdsourcing_Reference-Document_CZ.docx)) – Při přípravě prezentací pro jednotlivé sekce si prohlédněte tento dokument, abyste získali základní informace.
 • „Crowdsourcing: Tabulka s tipy pro školitele“ (PDF soubor nebo soubor programu Word) – Tento zdroj lze na závěr sdílet i s účastníky workshopu.
 • „Šablony crowdsourcingových aktivit“ – pro účastníky k vyplnění během aktivit (soubor Word.).

Vzdělávací aktivity

Zahájení (15 minut)

Úvod do workshopu

Čtení, sledování, poslech | 5 minut

Pokyny pro školitele

 • Upoutejte pozornost položením otázky nebo komentářem k relevantnímu tématu, obrázku atp.

 • Představte sebe a cíle workshopu.

 • Volitelné: Představte zdroj materiálu pro workshop (Tactical Tech.)

 • Informujte účastníky o programu workshopu.

 • Navrhněte základní pravidla workshopu. Zeptejte se účastníků, zda by chtěli vaše návrhy upravit nebo navrhnout další pravidla. Ujistěte se, že všichni základním pravidlům rozumějí a souhlasí s nimi. Konkrétní návrhy na stanovení základních pravidel jsou k dispozici v Příručce pro facilitátory, v části „Vedení seminářů“.

 • V případě potřeby stanovte dynamiku skupin. Vysvětlete například, zda budou muset stejné skupiny účastníků pracovat společně během celého workshopu.

Představení účastníků/prolomení ledů

Tvůrčí činnost | 10 minut

Pokyny

 • Zorganizujte rychlé představení a požádejte účastníky, aby zodpověděli několik otázek o sobě, své práci, očekáváních od workshopu atp.

  • Pokud si můžete dovolit hravou aktivitu se skupinou, můžete také vyhlásit crowdsourcingovou výzvu k získání podrobností týkajících se konkrétního tématu nebo otázky, se kterou se účastníci mohou ztotožnit (např. zeptejte se, „kdo je zkušený výzkumník?“, „kdo má designérské dovednosti?“, „kdo má znalosti o digitální bezpečnosti?“ atd.).
 • Případně můžete zvolit cvičení na prolomení ledů, které účastníky povzbudí k tvořivosti tím, že budou kreslit odpovědi nebo nápady na online tabuli, nebo, pokud workshop probíhá offline, postaví se a budou plnit určité úkoly. Inspiraci naleznete v části Jak rozbít ledy v Příručce ETI pro facilitátora.

Úvod do crowdsourcingu (35 min)

Co je crowdsourcing a kdy jej použít

Čtení, sledování, poslech | 15 minut

Nástroje/materiály:

 • Prezentace v Power Pointu nebo předem napsané flipcharty (offline)

Pokyny

Připravte a uveďte krátkou prezentaci, která bude obsahovat:

 • Stručný přehled toho, co je crowdsourcing, a krátkou historii jeho vzniku.

 • Příklady projektů a akcí občanské společnosti založených na crowdsourcingu.

 • Zdůrazněte v ní některé aspekty používání crowdsourcingu včetně:

  • Výhod crowdsourcingu:

   • Umožňuje využívat rozsáhlý soubor údajů, které jsou jinak pro organizátory nedostupné.
   • Umožňuje zapojení různých přispěvatelů.
   • Může pomoci ušetřit čas a náklady.
   • Otevírá nové možnosti spolupráce s přispěvateli a/nebo jinými subjekty pracujícími ve stejném prostoru.
  • Nevýhod crowdsourcingu:

   • Obsahuje nebezpečí manipulace
   • Může vyžadovat mnoho know-how a zdrojů (např. pro nastavení technických nástrojů, ověření sesbíraných údajů a jiné).
   • Nese s sebou nebezpečí, že se vrátíte s prázdnýma rukama (úspěch crowdsourcingu velmi závisí na efektivním zapojení přispěvatelů).
   • Může představovat potenciální rizika pro organizátory a přispěvatele (např. při crowdsourcingu citlivých údajů).
 • Je důležité samostatně posoudit každý potenciální případ použití crowdsourcingu.

 • Existují způsoby, jak zmírnit výše uvedená rizika. Pokud však nevýhody převažují nad výhodami, lze zvážit alternativy ke crowdsourcingu.

 • Příklady toho, kdo a pro jaký účel může získávat důkazy prostřednictvím crowdsourcingu. Mohou mezi ně patřit: média, investigativci, obhájci práv, jiní aktivisté atp.

ZDROJE:

Role: Proč crowdsourcing?

Spolupráce | 20 minut

Nástroje/materiály:

 • Sdílený cloudový prostor nebo digitální tabule se šablonami: Miro, Mural atp. (je-li workshop online).
 • Oddělené digitální místnosti (je-li workshop online) nebo oddělené prostory/stoly (je-li workshop offline/osobně).
 • Samostatné archy papíru, lepicí papírky, pera (je-li workshop offline.)

Pokyny

[10 minut]

 • Rozdělte účastníky do malých skupin po 3–5 lidech. Doporučujte, aby si každá skupina pro své aktivity zvolila členy, jež se ujmou konkrétních úkolů: zapisovatel, časoměřič, prezentující (úkoly si mohou střídat) atp.

 • Požádejte skupiny o brainstorming na dané téma:

  • Důvody, proč různé subjekty mohou chtít využívat crowdsourcing důkazů
 • Seznam odpovědí může zahrnovat: novináře, kteří chtějí aktivně shromažďovat určité typy obsahu ze sociálních médií nebo vyzývat občany, aby něco přímo nahlásili, ochránce práv nebo organizace veřejné kontroly (watchdog), které se rozhodly monitorovat určité problémy/události tím, že vyzvali občany, aby podali zprávu nebo zmapovali zjištění a situace atp.

 • Mohou si dělat poznámky do sdílených souborů nebo na tabuli.

[10 minut] Závěrečný rozbor

 • Po návratu do hlavní skupiny/místnosti se zástupce každé skupiny podělí o svá zjištění, 1 minuta pro každou skupinu.

 • Pod vedením facilitátora celá skupina přezkoumá klady a zápory použití crowdsourcingu v několika případech, které uvedly, a rozhodne, zda je tato metoda vhodná.

Nastavení crowdsourcingu (45 min)

Role: Naplánujte projekt crowdsourcingu

Spolupráce | 45 minut

Nástroje/materiály:

 • Snímky/flipchartové papíry s předem vyplněnými pokyny pro aktivity.
 • Sdílený cloudový prostor nebo digitální tabule se šablonami: Miro, Mural atp. (je-li workshop online.)
 • Oddělené digitální místnosti (je-li workshop online) nebo oddělené prostory/stoly (je-li workshop offline).
 • Samostatné archy papíru, samolepicí papírky, pera (je-li workshop offline.)
 • „Šablony crowdsourcingových aktivit“, část „*Skupinová aktivita: Plánování crowdsourcing mohou účastníci vyplnit (online nebo v tištěné podobě).

Pokyny

[5 minut]

 • Udělejte krátkou prezentaci a sdělte účastníkům, že předtím, než se rozhodnou zapojit do crowdsourcingu, je důležité položit si několik otázek. Otázky užitečné i pro diskusi v následující aktivitě:

  • Proč chcete využívat crowdsourcing?
  • Kdo jsou vaši přispěvatelé?
  • Kdo jsou vaši příjemci?
  • Jaké jsou hlavní etické aspekty crowdsourcingu důkazů?
  • Jaká jsou rizika?
  • Jak lze ověřit shromážděné údaje?
  • Kdo by se mohl stát vaším partnerem nebo spolupracovníkem?
  • Co se následně stane s údaji?
  • Mají se nějaké zásluhy odměňovat? Jak?

[25 minut]

 • Rozdělte účastníky do malých skupin po 3–5 lidech. Tytéž skupiny by měly od nynějška pracovat společně během celého workshopu.

 • Připomeňte skupinám, aby si během svých aktivit rozdělily konkrétní úkoly: zapisovatel, časoměřič, prezentující atp.

 • Požádejte každou skupinu, aby si vybrala nápad/projekt (skutečný nebo fiktivní), který by využíval crowdsourcing v jedné ze tří obecných oblastí:

  1. novinářská investigativa,
  2. krizová situace, která vyžaduje shromažďování informací, nebo
  3. zlepšení veřejné odpovědnosti.
 • Skupiny prodiskutují své crowdsourcingové „projekty“ podle hlavních úvah uvedených níže a uskuteční brainstorming kroků, které by podnikly k jejich řešení.

  • Cíle a účel
  • Cílové publikum
  • Rizika a bezpečnost
  • Etické aspekty
  • Spolehlivost zjištění
  • Možní spolupracovníci
  • Výstupy
  • Zásluhy
 • Skupiny si dělají poznámky do přiložené vzorové tabulky (viz část „Materiály“ výše).

[15 minut] Závěrečný rozbor

 • V hlavní skupině/místnosti skupiny prezentují výsledky své práce, odpovídají na otázky a dostávají zpětnou vazbu od facilitátora.

ZDROJE:

Výběr správného přístupu ke crowdsourcingu (30 min)

Úvod: Přístupy ke crowdsourcingu

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Nástroje/materiály:

 • Předem připravené snímky/flipchartové papíry pro prezentaci.

Pokyny

Připravte a uveďte krátkou prezentaci, která bude obsahovat:

 • Jak výběr správného přístupu závisí na cílech i na publiku. Například:

  • novináři mohou zřídit zabezpečený kanál, přes který by občané mohli anonymně posílat tipy,
  • ochránci práv mohou povzbuzovat oběti, aby předložily důkazy o zneužívání v jakékoli formě, nebo
  • volební pozorovatelé mohou chtít, aby se voliči pokusili kategorizovat typ nesrovnalostí, kterých jsou svědky, podle předem stanovených kritérií atp.
 • Představte strukturované a nestrukturované metody sběru údajů a zdůrazněte, kdy může být každá z nich vhodná v závislosti na potřebách, cíli, metodách analýzy údajů atp.

 • Zdůrazněte rozdíl mezi “otevřenými“ a „specifickými“ výzvami k poskytnutí údajů.

 • Zdůrazněte rozdíl mezi crowdsourcingem údajů nestrukturovaným a strukturovaným způsobem.

 • Uveďte výhody a nevýhody každého přístupu.

ZDROJE:

 • Pro přípravu tohoto sezení použijte „Referenční dokument ke crowdsourcingu – sezení 3: Výběr správného přístupu ke crowdsourcingu a sezení 4: Práce s cílovou skupinou (cílovými skupinami) crowdsourcingu“ ([PDF](https://cdn.ttc.io/s /exposingtheinvisible.org/workshops/crowdsourcing/ETI-workshop_Crowdsourcing_Reference-Document_CZ.pdf) soubor ke stažení nebo soubor aplikace Word).
Role: Výběr vhodného přístupu

Spolupráce | 20 minut

Nástroje/materiály:

 • Snímky/flipchartové papíry s předem vyplněnými pokyny pro aktivity.
 • Sdílený cloudový prostor nebo digitální tabule se šablonami: Miro, Mural atp. (je-li workshop online).
 • Oddělené digitální místnosti (je-li workshop online) nebo oddělené prostory/stoly (je-li workshop offline).
 • Samostatné archy papíru, samolepicí papírky, pera (je-li workshop offline.)
 • „Šablony crowdsourcingových aktivit“, část „*Skupinová aktivita: Určení vhodného přístupu“ mají účastníci vyplnit (online nebo v tištěné podobě).

Pokyny

[10 minut]

 • Požádejte účastníky, aby se vrátili do svých předchozích skupin.

 • Každá skupina diskutuje a dělá si poznámky na téma:

  • Který přístup by byl vhodný pro jejich nápad na crowdsourcingový projekt, se kterým přišli na předchozím setkání?

[10 minut] Závěrečný rozbor

 • Skupiny představí svá rozhodnutí a vysvětlí, jaké za nimi stojí důvody – pro prezentaci každé skupiny vyhraďte 1–2 minuty.

 • Účastníci obdrží zpětnou vazbu od facilitátora.

Výběr technických nástrojů pro crowdsourcing (15 min)

Úvod: Nástroje crowdsourcingu

Čtení, sledování, poslech | 15 minut

Nástroje/materiály:

 • Předem připravené snímky/flipchartové papíry pro prezentaci.

Pokyny

Připravte a představte krátkou prezentaci o:

 • Jak si vybrat nástroje pro crowdsourcing s důrazem na následující:

  • existuje řada jednoduchých a bezpečných nástrojů vyvinutých obránci lidských práv, novináři nebo občanskými organizacemi veřejné kontroly (watchdog),
  • je důležité vybrat správný nástroj, který by byl v souladu s cíli a potřebami crowdsourcingu, a ne se snažit navrhnout crowdsourcingovou operaci podle něj,
  • vyhněte se nadšení z nejnovějších nástrojů – někdy projekt nemusí potřebovat nejnovější a nejúžasnější technologii, ale jednoduchou telefonní linku, textové zprávy, e-mail atp.
 • Abyste si mohli vybírat nejlepší, je důležité zvážit:

  • technické prostředí (high- versus low-tech) včetně technických návyků cílové skupiny,
  • bezpečnost a soukromí vašich přispěvatelů,
  • náklady, čas a technické dovednosti potřebné k nastavení konkrétních nástrojů.
 • Uveďte příklady nástrojů, výhody a nevýhody každého z nich včetně nákladů a času potřebného k nastavení každého nástroje, jakož i odkazy na další informace a návody k nastavení (viz „Tipy pro školitele“ a „Referenční dokument“ níže).

 • Vyzvěte účastníky, aby se podělili o své relevantní zkušenosti s používáním nástrojů pro shromažďování informací a/nebo o zajímavé případy, o kterých vědí.

ZDROJE: Pro přípravu tohoto sezení použijte:

Práce s cílovým publikem (40 min)

Úvod: Jak zapojit komunity

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Nástroje/materiály:

 • Předem připravené snímky/flipchartové papíry pro prezentaci.

Pokyny

Připravte si a předveďte krátkou prezentaci, ve které zdůrazníte následující skutečnosti:

 • Význam efektivního zapojení komunity pro úspěch crowdsourcingu.

 • Hlavní otázky, které je třeba si položit před zapojením komunity.

 • Metody a kanály pro úspěšné zacílení a zapojení potenciálních přispěvatelů.

 • Ochrana soukromí a bezpečnost.

 • Ukažte relevantní případy z publikovaných projektů z celého světa (příklady naleznete v souborech Tipy pro školitele a Referenční dokumenty).

ZDROJE:

Úkol: Jak navrhnout strategii

Spolupráce | 30 minut

Nástroje/materiály:

 • Snímky/flipchartové papíry s předem vyplněnými pokyny pro aktivity.
 • Sdílený cloudový prostor nebo digitální tabule se šablonami: Miro, Mural atp. (je-li workshop online).
 • Oddělené digitální místnosti (je-li workshop online) nebo oddělené prostory/stoly (je-li workshop offline).
 • Samostatné archy papíru, samolepicí papírky, pera (je-li workshop offline.)
 • „Šablony crowdsourcingových aktivit“, část „*Skupinová aktivita: Strategie oslovování publikace mohou účastníci vyplnit (online nebo v tištěné podobě).

Pokyny

[15 minut]

 • Účastníci se rozdělí do svých skupin.

 • Požádejte každou skupinu, aby vymyslela:

  • strategii (kanály, metody atd.) k oslovení a zapojení lidí do crowdsourcingu.

[15 minut] Závěrečný rozbor

 • Skupiny představí svá rozhodnutí a vysvětlí jejich důvody – na prezentaci každé skupiny vyhraďte 2 minuty.

 • Účastníci obdrží zpětnou vazbu od facilitátora.

Ověřování údajů získaných z crowdsourcingu (10 min)

Tipy a výzvy spojené s ověřováním

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Nástroje/materiály

 • Předem připravené snímky/flipchartové papíry pro prezentaci.

Pokyny

Připravte si a předveďte krátkou prezentaci, ve které zdůrazníte následující skutečnosti:

 • Ověření údajů získaných z crowdsourcingu je mimořádně důležité, aby se mohly považovat za důvěryhodné (pro účely důkazu/důkazů).

 • V závislosti na typu a formátu shromážděných údajů zvažte, jaký rozsah ověřování vyžadují a jaké odborné znalosti/kapacity jsou k tomu potřebné.

 • Crowdsourcingový projekt může skončit s třemi typy dat:

  • Neověřitelné údaje: některé údaje může být nemožné ověřit, protože mohou být nové a chybí jim potvrzující zdroje. V tomto případě se nesoustřeďte na ověřování, ale na eliminaci – pokuste se údaje před jejich zveřejněním zpochybnit. Pokud údaje nemůžete ověřit, ale přesto je chcete zveřejnit, uveďte jasné prohlášení o odmítnutí odpovědnosti s označením „neověřené“.
  • Částečně ověřené údaje: rozhodněte, jaký rozsah ověření se považuje za „dostatečný“ k tomu, aby se údaje mohly použít/zveřejnit.
  • Zcela ověřené údaje: údaje, které mají několik potvrzujících zdrojů.
 • Ověřování údajů získaných přes crowdsourcing.

 • Ověřování informací na sociálních sítích.

 • Poskytněte relevantní případy z publikovaných projektů z celého světa (příklady naleznete v souborech Tipy pro školitele a Referenční dokumenty).

ZDROJE: Pro přípravu tohoto sezení použijte:

Analýza údajů a prezentace zjištění (35 min)

Jak prezentovat výsledky crowdsourcingu

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Nástroje/materiály:

 • Předem připravené snímky/flipchartové papíry pro prezentaci.

Pokyny

Připravte si a předveďte krátkou prezentaci, ve které zdůrazníte následující skutečnosti:

 • Úvahy o způsobu analýzy a prezentace zjištění.

  • Je důležité prezentovat údaje získané z crowdsourcingu čestným a pravdivým způsobem.
 • Při zveřejňování zjištění popište metody sběru údajů a způsob, jakým jste dospěli k závěrům (v případě provádění analýzy).

 • U každé související publikace jasně uveďte, zda a do jaké míry se vám podařilo ověřit údaje získané z crowdsourcingu.

 • Zjištění musí být prezentována zajímavým a poutavým způsobem. Jedním ze způsobů, jak to udělat, je vytvořit „příběh“, který byste mohli vyprávět pomocí údajů.

ZDROJE: Pro přípravu tohoto sezení použijte následující informace:

 • „Referenční dokument ke crowdsourcingu – sezení 7: Analýza údajů a prezentace zjištění“ (ke stažení PDF nebo soubor Word).
 • „Crowdsourcing: Tipy pro školitele“ (PDF soubor ke stažení nebo soubor programu Word).
Úkol: Podělte se o svá zjištění

Spolupráce | 25 minut

Nástroje/materiály:

 • Snímky/flipchartové papíry s předem vyplněnými pokyny pro aktivity.
 • Sdílený cloudový prostor nebo digitální tabule se šablonami: Miro, Mural atp. (je-li workshop online).
 • Oddělené digitální místnosti (je-li workshop online) nebo oddělené prostory/stoly (je-li workshop offline).
 • Samostatné archy papíru, samolepicí papírky, pera (je-li workshop offline).
 • „Šablony crowdsourcingových aktivit“, část „*Skupinová aktivita: Podělte se o svá zjištění “, kterou mohou účastníci vyplnit (online nebo vytisknout).

Pokyny

[10 minut]

 • Účastníci se rozdělí do svých skupin a začnou s crowdsourcingovým projektem. Úkolem je:

  • Promyslet si, jaké druhy údajů můžete očekávat.**
  • Jak budete analyzovat tyto údaje a prezentovat svá zjištění?

[10 minut] Závěrečný rozbor

 • Skupiny se podělí o své nápady v plénu.

 • Účastníci obdrží zpětnou vazbu od facilitátora a prodiskutují případné problémy a otázky.

Závěr (15 minut)

Závěrečná aktivita: Plakát na doma

Tvůrčí činnost | 5 minut

Nástroje/materiály

 • Sdílená kreslicí podložka/obrazovka/tabule (online)
 • Bílá tabule/flipchartový papír, samolepicí papírky, fixy (osobně)

Pokyny

 • Požádejte účastníky, aby vytvořili plakát, který si budou moci odnést, a to tak, že se podělí o své odpovědi na následující otázku na společné tabuli/kreslicí tabuli:

  • Co si z dnešního workshopu odnášíte?
 • Dejte účastníkům několik minut k napsání a/nebo nakreslení myšlenek a přečtení myšlenek ostatních.

Závěrečný rozbor

 • Facilitátor může zvýraznit některé body na tabuli.
Závěr

Čtení, sledování, poslech | 10 minut

Nástroje/materiály: Nejsou potřeba žádné materiály.

Pokyny

 • Ukončete workshop a shrňte jeho obsah. V této chvíli můžete přidat závěrečná slova nebo zdůraznit hlavní poselství.

 • Proveďte rychlý přehled sezení. Každý účastník by měl uvést:

  • jednu věc, která se podle něj na sezení velmi zdařila a
  • jednu věc, kterou by příště zlepšil/a.
 • Povzbuďte účastníky, aby kladli otázky, nebo jim dejte několik závěrečných tipů.

 • Pokud je to relevantní, podělte se o kontaktní informace a jakékoli další podrobnosti.

Aby byli účastníci neustále informováni o tom, co se děje, mohou školitelé efektivně shrnout obsah workshopu podle těchto kroků:

  1. [v úvodu] řekněte účastníkům, co se bude dít;
  1. [během každé části sezení/workshopu] jim připomeňte, co se děje;
  1. [na konci setkání/workshopu] jim řekněte, co se právě stalo. Kromě toho je důležité, aby školitelé na konci poukázali na to, která očekávání byla splněna.

Kontaktujte nás

Obraťte se na nás prostřednictvím stránky Odhalte neviditelné, pokud:

 • máte jakékoli dotazy týkající se tohoto plánu workshopu a pokynů pro facilitátora,
 • používáte tento plán workshopu a chcete se podělit o zpětnou vazbu a návrhy, které jej mohou pomoci zlepšit,
 • přizpůsobíte plán workshopu konkrétnímu kontextu a chcete se s námi podělit o výsledky,
 • chcete navrhnout nové aktivity, tipy nebo příklady, které by se mohly do tohoto workshopu začlenit,
 • se chcete podělit o své odborné znalosti a spolupracovat s námi na vývoji a testování nových workshopů.

Kontakt: eti@tacticaltech.org (GPG klíč/otisk prstu: BD30 C622 D030 FCF1 38EC C26D DD04 627E 1411 0C02).

Autorství a licence

CC BY-SA 4.0

Tento obsah byl vytvořen v rámci projektu Odhalte neviditelné organizace Tactical Tech a spadá pod licenci [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by -se/4.0/).

 • Autor workshopu: Tetyana Bohdanovováa
 • Design pokynů: A. Hayder
 • Redakce a obsah: Christy Langeová, Laura Rancová, Wael Eskandar
 • Grafický design: Yiorgos Bagakis
 • Vývoj webových stránek: Laurent Dellere, Saqib Sohail
 • Koordinace a dohled nad projektem: Christy Langeová, Laura Rancová, Lieke Ploegerová, Marek Tuszynski, Safa Ghnaimová, Wael Eskandar

Tento zdroj byl vytvořen v rámci Iniciativy pro spolupráci a investigativní žurnalistiku (CIJI) spolufinancované Evropskou komisí v rámci pilotního projektu: „Podpora investigativní žurnalistiky a svobody sdělovacích prostředků v EU“ (GŘ CONNECT).

*Tento text vyjadřuje názor autora a Komise nenese odpovědnost za případné použití informací v něm obsažených.

Více o tomto tématu